Goudsche Courant, zondag 2 december 1883

N 3009 1883 Upmann Regalia model merk El Gusto Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling te la2Q sterd a 33cu Met pr s zgn uitgeloot in de Ie Serie No 118 651 en 2e Serie No 11 918 verkocht in den Boekhandel van A BRINKMAN te Gouda QEBL immm HOFLEVERA NOIERS hebben de eer te berichten dat hunne ST UICOLAASFEEST in gereedheid is en bevelen zich beleefdelyk aan tot het leveren van GOED GEVULDE Café TIVOLI ZONDAG 2 DECEMBER 1883 des avonds ten 7 ure MEEÜIT70EEINQ ILTa afloop B i X RÜIME KEUZE IN KINDERBOEKEN PRACHTWEREEN Scheurkalenders EXTRA FIJNE KAARTJES en Nieuwjaars Brierkaarten in KLEUREN enz A KOK Comp ST NIGOLAASFEEST By dezen gelegenheid Elegant geëtaleerd in Gouden en Zilveren Werken alsmede eene extra SCBOONE KEUZE Juweelen en Horlogiën uitmuntend geschikt voor St I rCOLAAS CADEAÜX Beparatien worden ten spoedigste bewerkstelligd J VAN DE PAVOOEDT DUBBELE BUURT GOU DA GEVRAAGD een fatsoeniyk en eene fatsoenlijke Voor Twee halve Dagen Adres onder No 900 aan het Bureau dezer Courant HH lookers vraag Seizor s 3 cents Sigaar merk 2 cents Sigaar V ® 1 ® Q i ® S 8 Markt A l ï e ondergeteekende heeft de eer te berichten dat de St nicolAas etalage gereed is Bestaande in eene ruime keuze JN ou vea ut é s van GALANTERIEN en veroorlooft zich daarom zijne geëerde Clientèle tot een bezoek zijner Etalage uit te noodigen Ph J van d er STOK mm ETALAGE voor het $ Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Aflagfazijn Gouwe C 241 WAAMLOOZE VÊOTÖOTSCHAP Verzekering Maatschappij voor Plaatsvervanging en ummerverwisselingf Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 October 1881 No 25 KANTOOR TE GOV DA CSABETHSTBAAT 240 bü den Beer J W C VAN DER WERF en P L HESSING Rork Tiendeweg 8 De Directie bericht aan Ouders en Voogden van Lotelingen voor de Lichting 1884 dat de deelneming tot het sluiten van contracten voor PLAATSVERVANGING en NÜMMERVER WISSELING is opengesteld De Directeur J J HEREI S Reglementen en inlichtingen zijn aan bovenstaande adressen te bekomen De Rijzende Hoop J P HÊHMAIT Zoon LANGE TIENDEWEG D 62 O O TJ 3D J u BELEEFDE AANBEVELING VOOE EOTESLETTE S enz voor het St N IC0LAA8 F EE ST per Plesch Beste COGNAC 1 25 Fine 1 50 COGNAC VIEUX Fin CHAMPAGNE 2 CITROENPÜNCH Ie qnal 1 30 SIROOP CITROENPÜNCH 1 20 benevens alle soorten ran binnen en buitenlandsch Gedistelleerd WIJNEN en LIKEUREN prima qualiteiten tot welke levering zij zich beleefdelgk blgven aanbevelen J EHEEEAAET Lz CONFISEDR PATISIER Bekroond te ADist Edani 1883 z a H iDIESTELSORST Fabrikant in BILLARTEIV Queuen Billard B en en BLOOSE S CACAOFOESER bekroond op de WeréUttentoonstélUng te Amsterdam Terkrggbaar in bussen van Vsi Vi Va a ƒ 1 60 85 en 45 Cts bg T CREBAS WUDSTRAAT HOUTDRA A lERIJ te G O U D A Billarten zgn t n allen tgde voorhanden 3ir S AATS LOTEEU De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 10 DECEMBER e k Het KANTOOR wordt gehouden TURFMARKT H 35 TE HVUR een flink BUBGERW00NHUI8 met openPlaats en voorzien van vele gemakken op deKamemelksloot alhier voor een civielen prji Te bevragen biJ J BULK Kamemelkslootte Gouda Snelpersdrnk van A Brinkman te Gouda Woensdag 5 December GOUDSCHE COURANT JSietiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDA WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr a per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 50 De Inaending van advortentiön kan geschieden tot één uur dos namiddags van don dag der uitgave delpark Daar de wind weat was verduisterden geen fabrieksrook en stadtdaoipen de heldere luchl en tot anderhalfuur na zoasoudergaug kon men dan genieten van den nagloed der zou lenvyl aan den Noordelijken hemel de sterren buitengewoon helder vonkelden Het wat een stille gbed hij tintelde niet ala het noorderlicht en waa ougetwqfeld weerkaatst zonnelicht Vrijdagavond loeu er walken aan den horizont waren waa dat liehten van deu hemel wellicht het schoonst Eukel de wisselende doorschijnende tooverglaus van opalen kan een denkbeeld geven van het Hchtwaae dat ai parelgrys tot licht rost en zacht geel orerging en laag aan deu gezichteinder straalde Langzamerhand kreeg deze lichttint meer donkere liden totdal de hemel telkena mat vuriger toorniger bloedrood gloeide Qeen reiziger die Pilatua of Bigi beklom na zoiiaop of zonsondergang te zien zag waarsehynlijk ooit zulk een wonderschoon en treff rnd schovrspel De wolken in het Zuidwesten verrezen alt purperen sombere kaateelen door zwiuxa brand verlioht Da vyvera van ket park tcheneu gevuld met gesmoltaa metaal Ëenigazina spookachtig en vieemd wo het iichteffeot allet zag er uil ala in een droom Helgeea dit lioblen van den hemel zeer opmerkelijk maakt is dat het niet een gevolg kan zyn van ten localeu toestand der atmosfeer waardoor deze het zonnelicht van een laag byzouder verdunde of met ijadtelljet gevulde lucht weerkoattt De heer Béville een onzer Paryache correspondenten heeft in zyn laatslen brief medegedeeld hoe deze nsglo uok te Parys bewonderd werd In Engeland en Duiischland ia het verschijnsel legelyk waargenomen zoowel vóór tona opgang ala na zon oiidergang dus telkens wanneer de zon I eren beneden den gezichteinder wat Nog opmerkelijker is dal het nagloeien van den hemel ook deze week iu China en Britich Indié it gezien In Indië werd het tertcbyusel het eerst opgemerkt den 3lsten October iu Madras Een vriend die ia Zuid Afrika hy Graaff Heinet woont Bchryft Vele onzer zijn zeer gelroSen door een bgzonder licht dal bijna eiken avond in het Westen zich fcrloont tot een uur na tonson dtrgaiig Do hemel is toornig rood eu geeft ecu spookachtige kleur aan alles V ij zouden dus een reekt ran plaatsen in Azië Afrika eu Europa kunnen opnoemen van waar per telegram of brief bericht komt dal deze vreemde gloed ia waargenomen die ongetwyfeld den Valichen Profeet in Soudan niet weinig helpt daar de Tunge hemel door millioeueu Muzelmannen nis een wonder betohouwd n worden ala eene getuigenis ter guuite van den nieu eu profeet die het Islam zal doeu zegepralen door bloed als water te plengen In Engeland schyneu de meteorologen het verschyntel toe te schrijven aan ecu bijzonderen toestand van de bovenste lageu van onzen dampkring met ongelyk aan dien welke boven aueeuwvelden ran het Noorden soms wordt waargenomen Door verschil van warmtegraad wordt de lage dampkring in lagen verdeeld en deze riratifaaUion qf thf atmotphere schept oppervlakten die alt een tpiegel het licht weerkaatsen Wat dit vertchyniel echter zoo belangwekkend maakt it dat op zoo verschillende deelen van onzen aardbol hel Alpen gloeien der hooge lucht is gejjen BauMl In een onzer garnizoeusplaatsen is dezer dagen BINNENLAND GOUDA 4 Dceembar 1883 D nderdag 13 Drcember e k heeft de 3 abonne DientiiroariielliDg pliisis van ket Ntierlandtck Toonetl De Botterdamicbe Afdeeling zal dan oproeren Suzanne oonpronkelijk looueelapel in 3 bedr door Jan C de Voa Daarin treden op Jan C deVoB Mevr FooliDan Uuijaen Mej Jeanne de 6rooteii Mfj Miaerni Daarna Klïinb Vookltjes ily pel in S bedr door Ëngène Labiche eu Delaconr veUaald door Boaier Faasaen waarin o a optreden de neeren Roaier PaaHcn D Haapela Poolman an deu Heuvel de la Mar en de damn Mej Mina Beeramana en Mevr Sckepert De reohlbnnk te a Hage heeft den beklaagde Nieanrenhuia vrijgeapraken van de aanklacht vroeger door ona rerraeld dat hy Faaaaen a drama Zwarte Griel heeft lalen opvoeren Wel had d rechtbankde o ertaiging dat het atuk met Faaaaeu i werkveel oxereenkointt bood maar lij aohtte onbewetendat deielfde Ztcarle Oriet alt door Faaaaen ge chreveu vertoond waa Staten Generaal Ekkste Kameb zittingen van Zaterdag l en Maandag 3 Drcember In de zitting tau Zaterdag ia medrdeelitig gedaan der benoeming van de heeren Van Akerlaken Van Lijnden van Sandenburg Van limbarg Stirora en Bluaaé tot Vooriitlera en de beeren Pioké De Baadt Franten van de Potte en Teding van Berkhout tot onderVoonittera der afdeelingen Ingekomen zijn dè twee eerite hoofdalukken der Staatabegrootiog voor 1884 die naar de ectien tijn venondeu In de zitting van giateren zyn een aaotol ontwerpen aangenomen waaronder de drvifluiioonventie en hare uitvoering de provinciale belaatingen en het voontel Vermeuleu tot wijziging der achoolwet Heden voortzetting Staten Generaal Tweede Kaheb Zitting van Maandag 3 Dec Bij het voortgezet debat over het boofdttnk Buitenlandache Zaken ie giiteten aangeaomen een amenderaeut der oommiuie van rapporteurs om de tractementireihooging tan den gezant te Madrid en 2000 op deu poat geznntachapiaeoretarisaeD in algemeeiiea dienst teaohrappen Nog zijn verworpen een post van ƒ 1000 voor toelage aan den Ntderlandtchen gedelegeerde by den Internationalen gezondheidsraad Ie Conatanlinopel eu de memorieposl roor gratifioatiën Hel geheele hoofdatuk III ia daarna unaniem aangenomen Heden is hoofdstuk Justitie aan de orde In den sombersten tyd van het jaar Hn het einde vau de grauwe water kouda maand November hebben wy eenige aiondcn aohter elkander een wonderschoonen d rooden gloed llonkereuden weattlyken hemel klunen bewonderen t Wat ala een Alpen gloeian in de hooge luohl men lag geen vlammeuden stralenbsndel als van hel noorderlicht maar het geheele uitspansel was met en na zonsondergang in het wealen geheel in een vuurgloed dat vau licht oranje lot bloedtuod n scharlaken overging In Amalerdam zag men bet wondere schouwspel het sohooatt in hei Von een officier overleden die ouder mililair geneeskundige behandeling is geweest Van geloofwaardige zijde worden aan het D v Ned omtrent de behandeling vau dien patiënt de volgende bijzonderheden m difMeeld lo De patiënt is door zyn geneesheer met nouactiviteit bedreigd toen hy een consult verlangde waarop de niet gefortuneerde patient heeft moeten ïwijgen I 2a Door zwakte is de patiënt in zijn woning op den grond geralleo woarby hij zijn sleutelbeen heefl gebroken Deze breuk werd eerst na verloop au eenige dagen op herhaald verzoek van den patiënt door een geneesheer onderzocht en toen ook geconstateerd 3o Hoewel de patient geregeld a avonds koorts I had wilde de geneesheer hier nieta van aannemen is zich naoit des avonds hiervan komen orertni en en heefl hij den patient eerst drie dagen vóór dient dood chiuine voorgeschreven 4o In den nacht vóór den dood toen de patiënt herhaaldelijk om zijn dokter riep beeft deze niettegenstaande het aanhoudend geschel geweigerd de deur te openen terwyl hy zich den volgenden morgen I verantwoordde door te zeggen dat de hulp van den dokter der wacht bad moeten wordeu ingeroepen I Het centraal bestuur van het Algemeeu Nederl WerkliedenVerbond heeft een adres aan de Tweede Kamer gezooden waarin het verzoekt de belottingvoorslellen der Begeering en die bepaaldelyk op granen thee gedistilleerd de bailengewone opcenten op die van bel personeel en de dito op de grondbelasting tol welker heffing de gemeenten de vryheid tullen krijgen ter vergoeding van hel Vt dal zy meer dan thans van de opbrengst van de persoueele belasting aan bet Bijk zouden moeten afstaan niet aan te nemen omdat al deze belastingen tot een veel hooger bedrag door de cousumenleu worden betFisld dan er van ten goede komt aan de scbatkist maar vooral ook omdat zij onevenredig zwaar zonden drukken op dat deel des I volks dat behoort tot de kleine burger de ambleI naars en de werkmansklasse dat tnans naar verhouding reeds veel te veel betaalt Het bestuur verklaart zich ten slotte niet tegen nieuwe belastingen mits deze niet de reeds veel Ie groote onregelmatigheid en onjillijklietd ons belastingstelsel eigen nog verergeren maar tevens strekken om de lasten die hel slaatabedrgf oplegt gelijkmatiger Ie maken in verhouding tot het verschillend draagvermogen Het meent die eSeniug en gelykmaking in beginsel althans op deu voorgrond Ie zien gesteld in het voorstel der beeren Van Delden o s tol heffing eener inkomstenbelasting I Hel weiischi uit dien hoofde bet voorstel der heeren Van Dehlen c s te ondersteunen voor zoover 1 in beginsel bedoelt een beffing uil het inkomen dat niet verkregen woidt door eenigen arbeid die reedt aan het recht van patent onderworpen is mits ook die heffing tol zoodanig bedrag worde verhoogd dat daarmede het tekort der gewone uitgaveo voor 1884 geheel wordt gedekt en er dus geen verhoogd recht op de thee noch verhoogde acoyns op het ge diatilleerd beide mede in de voorstellen des heeren Van Delden o s begrepen worde geheven Dezer dagen had te Dordrecht een meeting plaata vanwege de vryzinnige kiesvereeeuig ng ter bespre f