Goudsche Courant, vrijdag 7 december 1883

9 1883 VrJjdag 7 December JN 3010 HH Eookers Traag Switzer s 3 cents Sigaar merk Upmann Hegalia model 2 cents Sigaar merk El Gusto eOUBSCHE WATEMDINQ UAATSOSAFFIJ Exquisep fl L35 COMMISSARISSEN der Maatschappg berichten dat daar de Heer C J va n deu ÊSÊÊi f liw nckn v v t t VEEN zijn ontslag als Directeur heeft gevraagd en z ne betrekking heeft nedergelegd It vylll UtJIl J M f3 f door hun de Heer fl W WESTER aandeelhouder der Maatschappy tot tgdelijken Directeur is aangesteld welke betrekking door hem belangeloos ia aangenomen totdat door de Algemeene Vergadering van aandeelhouders een Directeur zal zgn benoemd Commissarissen voornoemd GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken jiiiiiiii Ill I Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 ST NIOOLAASFEEST Bg dezen gelegenheid Elegant geëtaleerd in Gouden en Zilveren Werken alsmede eene extra SCHOONE KEUZE Juweelen en Horlog iën uitmuntend geschikt ö5r St NICOLAASCADEAUX Reparatien worden ten spoedigst bewe stelligd J VAN DE PAVOOEDT DUBBELE BÜÜBT GOUDA Ter lezing verkrijgbaar Illustration lUustr London News lUustr Zeitung Nouvelle Revue benevens de belangrgkste Nederlandsche tgdschriiten Abonnementen vrorden aangenomen door den Boekhandelaar J W KNIPSCHEEB Je ZÜID HOLLANUSCHE KAAS Tegen 1 FEBRUARI a s vragen WESSANEN en LAAN te Wormerveer een MEESIERKNECUT bekwaam voor Palchuiswerk en Administratie alsmede om inkoopen te doen in het land en van de Pakhuizen Alleen aan franco brieven met goede getuigenissen zal aandacht gegeven worden Opentare Vrijwillige Verkooping om contant gfeld h VRIJDAG den 7 DECEMBER 1883 des Toormiddags ten 9 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door J de MIK in het Begersche onder Stolwijk van 6 KALFDRAGENDE KOEIJEN 2 PINKEN eene partg goed gewonnen HOOI BOUW en MËLKGEREEDSCHAPPEN enz Nadere informatien zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRUIJÏ te Ouderkerk ajd IJsael Snelpersdrnk van A BiUMKHi N te Gouda Delftsche IJzergieterij en Machinefabriek SElïTr dc Co Wij hebben de eer te berichten de firma GEBRs STORK Co Machine Fabriek Hengelo ons de vertegenwoordiging voor hare Fabriek voor Rotterdam Schiedam Den HaagScheveningen Gouda Delft en omstreken heeft opgedragen Onder aanbeveling UEd dienstw dienareo SENF Co Delft November 1888 umm BADIKXLF genezing desverkiezend wordt overeenfcekomen voor een bepnilde prijs betaalbaar n gcuezmii Daartoe rijn 20 kamera ter beschlkkiniï der patiënten eileld ABRSEGERS Heelmeeiter tan breuken Gkoemfla Ts 85 to Aatwebpen ADVERTEIMTIEW in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelyk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eerste i prlöiiilscl f O inrr tegen Invaliditeit en Ongelukken B Commissaeisskn Jhr F G E MERKES VAN GENDT Dm Haag J VAN SONSBEECK Hoorn Mr A F K HARTOGH Mr A L E JOLLES en ü DROST Jr Amsterdam Mr H I DIJCKMEESTER en Mr I A ALTINK BöSKEN Oorinchem Mr E H L M VAN ZINNICQ BEBGMANN Her togenbosch en Mr R FEITH Qronir en Wiskundige adviseurs Prof Dr G J LEGEBEKE Delft L JANSE Bz AmeUrdnm Geneeskundige adviseurs Dr J COERT Oroivenhaqe Rechtskundige adviseurs Mr A ft K HARTOGH en P PET Advokaten en Procureurs Amsterdam Heerengracht No 455 Contracten van LevensvergeUering Peraoonlijke vernekeringen tegen ongelukken in en buiten beroep en Verzekeringen tegen eegevaar Beiapoliaaen van é tot 360 dagen Vertegenwoordigers A K v d GARDEN te Gouda Geni Agent P M SCHELLING te id Hoofdagent P J K v WERKHOVEN te id Agent P ELSHOÜT te Zevenhuizen HoofdAgent H SMITS te Nieuwveen en VRULANDT t Moordrecht Agenten Syroop 1 20 Gewone 0 90 Arak 1 40 BIJ SLOTEMEII h G WESTHAVEN B 199 CAFÉ Iemand wenscht een CAFÉ over te nemen in Gouda of Omstreken Opgaaf van prgs onder No 901 aan het Bureau dezer Courant D E Oogenblik Copüst D B PATENT A Nieuwste eenige uitvinding tot het verveeiToddigen van Schrifturen Teekeningen Mnzieknoten enz alsmede ook van Plannen Teekeningen die op Metaalplaten vervaardigd zgn Vermindering van Porto als Drukwerk Apparaten van af 8 Mark met toebehooren Prospectussen Drukproeven gratis en franco ZÜtau CARL DAMMANN Stikhoest eng borstigheid vershjming Mgne vrouw leed reeds onderscheiden jaren aan stikhoest engborstigheid verslyming Nadat zjj thans de echte r inlandsche DRUIVENBORSTHONIG van W H Zickenheiheb te Mainz gebruikt is zg van bare hardnekkige kwaal bevrijdt en verheugt zich weder van eene volkomene gezondheid Gerolzhofen Beyeren 26 November 1882 A BRAUN privaatpersoon Alleen echt verkrygbaar in flacons van fl 2 die van ge e Ie flacon van fl 1 die van roode en flacons van 65 Cent die van witte capsulen voorzienz n waarop nevenstaand fabriekmerk Te Gouda ba P H A Wolff Boskoop h j J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Oudewater bij F Jouker Idenburg Bodegraven bg P Versloot Stnlwök bfl C G r d Berg Eindelijk Eindelijk Eindelijk De uitvinding van den Heer Med Dr Lowet trekt byzonder de aandacht Na lang zoeken is het hem gelukt een Haarwater te bereiden dat alle vroegered ergelijke middelen overtreft Dit middel bevordert binnen korten tgd een flinken en vollen Baard en Haargroei en verhindert het uitvallen der Haren De C itvinder staat in voor een volkomen suceet Prgs per flacon Fl 4 en Fl 2 50 Alleen echt te verkrggen by den uitvinder Dr Lowet Antwerpen 34 Avenne de Keyser 34 Tegen rembours wordt niet verzonden maar tegen inzending van het bedrag in blaanwe Postzegels en 5 ets voor gefrankeerde toezending van het pakje BINNENLAND GOUDA 6 December 1883 De beer G J Sleeot Zijnen ie door den Preaident van Venezuela benoemd tot ridder 4de klaue officier der orde vbd Bolivar De 2e luit J C Kros bü het 4e reg InfiDterie il benoemd tot 1 uit Gitterenmiddag werd ten Baadhuize deier Gemeente anbeiteed het fernieowen van bet Foutengat aan de lage lijde bg het veer o er den Egn te Oonwalnii beoefent het hersttllen der daarbü beboorecde ichoeiiugen Ingeschreven werd door W van Lonkborat te Alphen voor ƒ 1151 W Bokhoven te Oouda 1089 en P van Booijen te Waddtnxveen 933 SCHAAK COREESPONDENTIE Alkmaar Site iet iwart C 7 C 6 Gonda 9de eet wit rokeert Den Haag 11de iet iwart C 6 neemt D 4 Gouda 12de iet wil C 3 neemt D 4 Uit Amiterdam lohryft men aan de PoUterieni Werkblad der Vereeniging tot afaobaffing van Sterken Drank bet volgende In de openbare vergadering ouier afdeeliag van 29 November II gehouden onder vooriitting van Dt M Schogi hadden wü het genoegen al apraker te uen optreden den WelBerwaarden Heer H C N nw AatMMB v a Goada Op treffende wgu chettte hg deu trearigen intloed dien het gebruik van aterken drank too dikwijls heeft op huitelgk maalachappeiyk en godadienatig leven In menig geiin toch lou meer liefde vrede en welvaart beertcben in de maataobappij meer orde en minder armoede warden aangetroffen en voor bet godadienatig leven meer reinheid van hart en wandel wanneer de aterke drank gebannen waa en ten dien optichte geen geld wenl uitgegeven aan wat geen brood ia Nu wordt daaraan nog jaarlijka 40 millioen ten offer gebracht ojigeveer looveel ala voor onderwqa wordt uitgegeven Wordt ook veel gedaan om kennia te verapreiden en deugd en zedelijkheid te berordereé al dat goede wordt tegengewerkt door het drankgebruik Dat alles ign nu bekende waarheden maar daaruit bigkt dan toch hoe noodig eene vereeniging is die op afeohaffing van dien noodlottigen drank aandringt Met een opwekkend woord om met kracht het doel dier vereeniging te bevorderen sloot de apreker zgna boeiende rede Uit Zevenhuiien aohrijft men ons In de vorige week werden door eenige jonge lieden pogingen in bet werk gesteld om alhier eene Zangvereeniging op te richten Dit leidde tot het gewenschte gevolg daar er een Zanggeielacbap tot atand gekomen ie beataande uit zeatig leden De heer V Blok ia tot Directeur benoemd Naar men verneemt is de Ëerate Kamer der Staten Generaal uiteeogegaan tot 27 Dec e k Men achtijft nit Eotterdam Blijkene de menigvuldige adreaaen die reeda bij de Begeering inkwamen is door vele ateenfabrikanten in ona land aangedrongen op ondersteuning dier industrie door het gebruik van inlandiche gebakken steen voor te acbrijven bg aanbestedingen van wege het Rijk Een teer opmerkelgk veiachijnsel mag het daarom geacht worden dat ondanks dete stemmen tddr bescherming de meerderheid der leden van de Vereeniging van IJselstcenfabrikanten die Dinsdagmiddag te Kolierdam eene vergadering bielden tich tegen beaoherming verklaarden Met ruimen blik werd doorveraohillendesprekera ala daar zijn de heeren Schelling jr en sr Lans en Vroege dg acbuld van het verval dezer industrie in eigen boezem gezocht De steenfabrieken zyn niet met hun tijd meegegaan en laten zich door het buitenland overvleugelen waa het oordeel dier eprekere Wel meenden aommige sprekers dat de Begeering i waar de binnenlandsebe steen zoo goed ia als de bnitenlandsche geen builenlandsche voor moest schreven aar over het geheel waren de leden voor algeheele vrge concurrentie Bij de Tweede Kamer is giatwen ingekomen een wetsvoorstel van de heeren A Mackajr Bugs van Beerenbroek De Savornin Lohma n en Scbaepman tot herziening van eenige bepalingen der wet op het lager onderwijs van 17 Augustus 1878 Het voorstel bedoelt intrekking lan al i van art 4 het voorschrift beheliende omtrent de v atlatelling van schoolbouwreglementen wijeiging vaS art 8 omtrent het kweekeliogenstelsel wijziging van art 24 vaatatellende bel aantal onderwijzers hetwelk in iedere school moet aanwezig zijn de voorstellers weoschen daaromtrent te bepalen 1 ocdelwijzer voor 40 kinderen i root 40 tot 100 3 vtor 100 tot 160 en verder op iedere 60 leeihngen en onderwijzer meer wgziging van art 4C door aanneming van 40 pCt vergoeding vanwege het Bijk aan de gemeenten voorde tractemei tea der onderwijzers naar den raaatetiif van ƒ 1200 per boofdonderf ter en ƒ 600 per hulponderwijzer en eindelgk ferplicbte schoolgeldheffing De Slandmri deelt mede koe dit wetsontwerp tot atandkwam Het voorstel gaat feitelijk uit van twee parlementaire clubs De ééue van doe twee clubs is de permanente club der anti revolationairan en de andere is eene club van zoo het blad wel is ingelicht twaalf B Kath Kamerltdeo die zich ad hoe vereenigden Ëlk dezer beide elnbs beeft twee gedelegeerden benoemd Door dei gedelegeerden is het voorstel In staat ven wijzen gebracht en voorts door elke cinb in diacoasie genomen en goedgekeurd Zaterdag jl had de proefrit plaata op de atoom tramlgn Utrecht Vreeswgk van de IJsel Stoomtram wegMaatachappij Een 10 tal genoodigden Ibden van Proiiuciaal n Geraeentebeatunr met den Burgvmeeater van Utreofrt aan bet hoofd apoorwegspecialiteiten ingenieurs au den Wateralaat en spootwegmaatachappijen namen plaata in de ruime nette wagena Het traject Nrd in den bepaalden tijd afgelegd langs den weg die levendig genoeg werd gemaakt door de van de markt haiswaarte reilende boeren en boerinnen Van ongevallen was geen sprake Te Utrecht teruggekeerd verzamelde men eieh nog een oogenblik in het Bótel dt la Statie waar menige hartelijke feealdronk gewisaeld werd Oisterennscht brandde te IJaelmonde door eene onbekende oorzaak eene oude boerenhofatede af waarin onderacheiden arbeidersgezinnen woonden De inboedel ia met de winterproviale byna geheel verbrand terwijl het vlaa en koren dat zich in de schuur bevond mede een prooi der vlammen werd Het vee eenige kalveren en een paar veulens werd met moeite gered Alles was verzekerd Staten Generaal Twiede Kamxs zittingen van Dinadag 4 en Woenadag 6 Dec In de zitting Van Dinadag werd de beraadalaging gevoerd over de begrooting van Juatitie De heeren Gratama en Wintgens keurden af de wgze van voorbereiding der herziening van het Burgerlijk Wetboek en dat van Koophandel omdat zü tr omalachtig is en veel meer omvat dan noodig is terwijl het urgente de herziening der wetgeving op de uaamlooze vetlfnrötschap achterwege blijft De heer Gratama kwam nogmaals terug op zijn bekende grieven tegen bet notariaat en lijn meening aangaande bet vrije notariaat De beer de Meyier wensohte een wettelijke regeling van den thans onhoudbaren toestand van de eedsquaeatie De heer van Baar echter voorapelde daarvan weinig succes De Ueeren van Baar en Bahlmann weten op de belemnnrende werking van de drankwet en wel door het venod van cumulatie van bet drankbedrijf met andere neringen en het vergunningsrecht te verbinden localiteit De heer Wintgens drong ook en vooral in verband met onzen fioanoieelen toestand aan op de langzame invoering van bet Wetboek van Strafreabt en besprak de prostitutiequacatie in den tin van niet afacboffing der police de moeura en daarentegen bet atrafbaar aiellen van de overbrenging der beametting De beer Schimmelpehninck van derOye beetreed daarentegen de denkbeelden van den heer Wintgens en vroeg tevena of hei kon toegelaten worden dat een ambtenaar dagelgka de poUtie antoriteiten bier te lande ondermijnt De heeren Scbimmelpenninck van der Oye van Eek de Vos Lohman v d Linden Borgesius en Oorver Hooft beapraken nog de qaaestie van den burgerlijken atand de Zondagtwet de miabruiken van griffiera van de katoiigereobten de voordrachten voor het rechtscollege het miabrnik van drukpera rijheid door ambtenaren en de wet op den kinderarbeid In de zitting van giateren is ingekomen ecu wetsvoorstel van de heeren A Mackay Buys Lohman en Scbaepman tot herziening van eenige bepalingen der Wet op het Lager Onderwijs Nadat de heeren Van der Kaay Kiat en Van Blom bij het algemeen debat over de Juatitie begrootiog waren opgekomen tegen den aaodr ng van deu heer Wintgena om de invoering van het Strafwetboek mit te stellen verklaarde de minieter van Justitie eedsbeperking voor te staan en onverwijlde voorziening noodig te achten indien het arrest van bet hof van Arnhem door den Hoogeu Baad wordt bevestigd daar dan het geheele l wijs in strafzaken gevaar loopt Het strafwetboek in te voeren beacbonwde hg als een tgner eerste plichten Tegen den ambtenaar die politieambtenaren voortdurend aanviel soiiden maatregelen worden itenomen Tegen knevelarij door ambtenaren zon streng gewaakt worden Een nadere wet op den kinderarbeid achtte hg niet noodig Een wetsontwerp tot voorziening tegen het verbod van cumulatie van het tappersbedrgf met andere neringen na 1 Mei tal binnen weinige dagen de Baad van State bereiken Afschaffing van de reglementeering der prostitutie bestreed hg als nadeelig voor de algemeene gezondheid wel wilde hg maatregelen beramen om het plaatselgk geneeskundig onderzoek meer afdoende te maken De rapporteurs der Begrooting van Binnenl Zaken hebben daarop amendementen voorgesteld samen ad ƒ 516 300 de twee voornaamste zg n om resp ƒ 350 000 en ƒ 160 000 te schrappen van de onderwijaanbaidiën naar artl 45 en 49 dar schoolwet welke de Beg h i te boog raamde Staten Generaal Eebste Kauei Zitting van Dinsdag 4 December In deze zitting zijn alle aanhangige ontwerpen aangenomen slechts enkele ondervonden tegenstand Onder de onngenomene bebooren 1 Huis des Konings van de Staaisbegrooting voor 1884 de verboogingen tot bekrachtiging der overeenkomst met Amsterdam tot verdieping van het Scheur ent De Kamer is tot nadere bgeenroeplng uiteengegaan De behandeling der becbteniswet is uitgesteld tot de terugkomst De caaaatievoorziening tegen het arrest van bet gereohtahol Ie s Grnvenbage betrefieude de veroor deeliog van de z g millioenenjuffrouw en haar medeplichtige Van Zutphea zal deu 24en dezer voor den Hoogen Baad worden behandeld Prof Harting schrijlt in het U D dat men aan tgn besluit om het eere voorzitlerschap der Commissie te Amersfoort nog niet te aanvaarden vooral de beteekenis niet moet hechten van mindere ingenomenheid met de samenstelling van de deputatie Hü acht die uitstekend samengesteld Ben zeer verdienstelijk ingezeten van de Beemster den beer Sluis werd den 2 Deo eene oangename verrassing bereid Het was dien dag 25 jaar geleden dat hij de boerenplaats toebehourende aan het Deutzholje te Amsterdam in gebruik bad gekregen Ben van de bestuurders van genoemde instelling bood