Goudsche Courant, vrijdag 7 december 1883

bestaar der tabakiregie de wqze Van productie in Havana goed doen onderzoeken met het doel um die in Frankrgk toe te passtn Tasschen de Garonne en de Fjreneën heeft men zandgronden die geheel overeenkomen met die welke de genrigste tabak in Havana oplevert De plant heeft bovendien niet zooals men geloofde behoefte aan eea buitengewone warmte Op de Antillen wordt zg slechts in den winter aangekweekt de temperatuur is dan niet kooger dan zomers te Bordeaux In 1882 hebben de proeven ondanks het koude regenachtige weer reeds zulke voldoende resultaten opgeleverd dat ze nu op een groote schaal worden voortgezet De regie heeft aan een zeker getal planters van bet arrondissement Bazas zaden uitgedeeld zoowel van het in 1882 reeds geoogste als buiteulandsche Men is vol vertrouwen dat de nieuwe proef zeer gunstig zal zgn ten opzichte van de waarde en de opbrengst der tabak op Fransohen bodem geteeld en dat ze de vergelijking met de oorspronkelgke zal kunnen doorstaan Thans is de regie bezig de bgzond re bereiding te onderzoeken waaraan de Havanna sigaar voornamelijk haar betere eigenschappen dan andere te danken beeft et Dagblad van Ned Indie zegt dat men by de slachtoffers van de Krakatau ramp nog eeu 1500 personen mag voegen die op het eiland Sebesi woonden Dit eiland behoorde ouder de Lampongsche districten en produceerde peper By de Begeering te Batavia schijnt daaromtrent weinig bekend te zijn geweest Het eiland ligt i eheel ouder de asch bedolven Het ligt zeer dicht bg Krakatau in de richting van het ergst door de asch geteisterd deel der Lampongsche kust De toestand van deze kust is oorzank geweest dat het eiland eerst na vervanging van den gewonden doch nu herstelden controleur der afdeeling waaronder het behoorde 14 dagen na de ramp is bezocht Slechts enkele boomtoppen teken er boren de asch uit en dit eiland heeft met zyne bewoners het lot van Pompeji ondergaan Ter terechtzitting van de arrondissements reohlbank te Bolterdam van Dinsdag werd G H Molleukamp loodgieter oprichter eener christelijke bewaarschool te Kralingen ter zak van misbaudeliug door op 12 October Jl s avonds Ie Kralingen de hoofdonder wgzeres dier school moedwillig aan te grijpen en buiten die school te werpen by verstek veroordeeld tot eene maand celstraf ƒ 8 boete subs een dag eelstraf en de kostelf zynde dezelfde straf de vorige week door het O M tegen hem geëischt Blgkens het verslag van het Geneeskundig Staatstoezicht over het joar 1882 stierven in de provincie Z Holland 21 805 personen of 28 11 per duizend ingezetenen Het aantal overledenen in hei Byk bedroeg 93 986 of 22 70 per duizend In de provincie Z Holland overleden aan tjrpbus 161 personen aan pokken 146 aan roodvonk 86 aan mazelen 189 aan croup 191 en aan diphtheritis 63 Vooraf waren onder de verschillende besmettelgke ziekten de pokken dat jaar hevig in Bolterdam Gouda en Woerden In 28 gemeenten van Z Holland werden 616 gevallen dezer ziekte aangegeven De ziekte werd per boot ingevoerd uit Koningsberiten n breidde zich vervolgens uit in de straat waar de ingevoerde poklijder werd verpleegd en opvolgend in de omringende straten Vaak was duidelgk aan te topnen dat de ziekte door het bezoeken aan pokigders eo door het verbigf van reizigers nit onbesmette plaalseu derwaarts werd overgebracht zoo van Bolterdam naar Schiedam en Wassenaar van Gouda naar Slolwijk en Boskoop van Bsrkenwoude naar Ouderkerk enz Somiyds werd opk de ziekte overgebracht door kinderen ter school gaande in eene besmette gemeente als ran Gouda naar Beeuwyk en Haastrecht Te Barendreeht kwamen de eerste gevallen voor bij een handelaar in lompen die deze in eene buurt van Gouda ten tgde dat de pokken daar heerschten had opgekocht ï e Delfshaven werd een persoon die bedden ontsmette aangetast Woerden irerd besmet door een kind afkomstig van een besmet huis uil Gouda Drie der personen uit de gnstvrye woning betaalden hunne betoonde gastvrijheid met den dood Van de 497 pokigders in Z Holland waren 269 niet en 238 wel gevaccineerd Van de gevooeiueerde lijders stierven er slechts 28 d i 11 3 pCt en van de niet gevaccincerdeu 93 d i 36 9 pCj Dit is dus juist driemaal zoo veel Van de verschillende Nederlandsche raoeinatiebureanx werden de meeste raecinatiën verricht door het bureau te Bolterdam zijnde 4881 raecinatiën en 665 revacciuatiën Bovendien werd ook het grootst aantal buisjes en glaasjes zijnde 3770 door dit bureau afgeleverd Dat het weder rangschikken ran in pastei ge hem onder hartelgke toespraak een kostbaar lilreren Mdean met inscriptie aan De heer Sluis is bekend door zyne wetenschappelgice studieën eo proefnemingen op het gebied ran den landboow en rooral ran df zuirelbereiding ook door de roorleztogen die hy overal in ons faderlaad ook hier ter stede hield orer zija rak De boerderq van het De tzhoQe is voor eeu paar jaren geheel en al naar zyne aanwijzingen herbouwd en mag in waarheid eene modelboerdery een sieraad van de Beemster heeteu Ze wordt door tal van vreet idelingen inzonderheid Amerikanen bezocht die als om str d de roortreffelyke en doelraatif e inrichting en de welwillendheid waarmede de Heer Sluis hun de gewenschte inlichtingen geeft roemen Mogen regenten Tan het DeatzhoQe zich nog lang in het voorrecht van zulk een huurder hebben te verheugen Omtrent het ongeluk Zaterdag drie beurtschippers nit Kolynsplaat overkomen deelt de Midd Ct nog het volgende mede Toen de beurtschepen van J deHul en A Venteriele alsmede de hoogaarts van J Schippers zwaar geladen de haven van Kolynsplaat met bestemming naar Kotterdam hadden verlaten werden die vaartuigen even buiten de haven van vertrek door een hevigen storm beloopeo De drie schepen werden daarbg op eene plaat geworpen en kregen veel water in Men trachtte door het overboord werpen der lading den last te verlichten en te voorkomen dat de schepen b het opkomend tg zouden zinken Met veel inspanning konden De Mul en Venteviele de lading overkrijgen doch de schepen kwamen niet vlot Daarop verliet de bemanning de vaartuigen Schippers echter die slechts met een kleinen jongen aan boord was kon alleen de 26 mud gerst en 20 mud aardappelen niet verstuwen en ook bet water uitpompen Dit zag de zoon Jan Schippers die op den wal was en kort van beraad maar kluek van besluit sprong hij gekleed te water bereikte zwemmende het vaarluig en smaakte de voldoening dat de lading overboord en osk de hoogaarts gelyk met de andere schepen met hoog ty vlot kwam Met zware arery zijn de scheepjes daarna binnengebracht Men zegt dat niets geassureerd is De heer O J Symons een der voornaamste Engelsohe meteorologen zendt aan den Timfa een nitgebreide opgave van de waarnemingen vïin het lichten van den hemel door wetenschappelijke mannen gedaan in alle werelddeelen H j komt tot het besluit dat vulkanische stof door de ontzaglijke uitbarsting van Krakatau hoog in den dampkring opgeworpen de stralen van de zon breekt en dus de kleuren veroorzaakt Aan het eind van zyn brief brengt hy hulde aan t geen onze Indische Regeering steeds doet om meteorologen te helpen Hg verwacht belangrijke metledeeNngen van het observatorium te Batavia en drukt de hoop uit dat door eenige Begeering of wetensohappelyk lichaam een onderzoek zal worden ingesteld omtrent de gevolgen welke de uitbarsting in verschillende oorden der wereld gehad heeft Men schrgft uit den Westhoek van Drenthe In deze streken beeft men nog een zeer eigen aardige manier om voor de rust en veiligheid der bewoners te waken Bepaalde personen die hiervoor worden betaald worden daar niet voor aangesteld doch iedere landbouwer is in den winter verplicht op zgn beurt met zijn bonrraan samen de wacht te houden Gewoonigk wordt hiermede half November of het begin van December een aanvang genomen en wordt vooraf in een daarvooi belegde r boereovergadering een bijeenkomst van landbouwers uit het dorp meestal staande in de open lucht gehouden beraadslaagd wie den eersten nacht znl wnken en welke buurman hem hierbij zal vergezellen Is dit nu uitgemaakt dan gaat het zoo de rg langs tot de beurt weer aan den eersten komt Op deze wijze wordt natuurlijk voor de gemeente het geld voor een naohtwacht bespaard en daar gewoonlijk iedere bger maar één of twee hoogstens driemaal een beurt krijgt is dit voor hem ook nog al geen zware taak Hij beschouwt het dan ook meer als een pleizierwerkje en hel moet alleen uit noodzakelgkheid zijn hetzij ziekte of anderszins wanneer hg iemand tegen betaling laat waken Van tijd tot lijd wordt des s nachts de rondte door de buurt gedaaa doch de meeste uren wor leo met aangename kout bij dea haard gesleten Maar erwordt wacht gehouden en hierop begeven de bewon rs zich veilig ter rust legen alle dieven gevrijwaard I In het zuiden van Franktgk heeft men een zeer belaj grgke proefneming gedaan ten opzichte van de labakscnltunr Daar de qaaliteit van de opbrengst in Havana verminderd ep de prijzen voornamelijk voor de gewone soorten daardoor stggen heeft het vallen tetael bjj groot drukte soms oorzaak kan zyn dat men by het afdrnkken eener courant zonderlinge zaken leest zien wy op grappige wyta bewaarheid in het Doelieimich Weekblad Daarin komt een advertentie voor waarbij Cotuoience t werken amfleet tan fijne tncklboomen voorzien zijn en de opfer vlakte betlaan va 11 aren 60 centiaren en ingezet lün op f 7012 Bij J B Walters te Groningen zijn de beide eerste afleveringen rerschenen ran een Tyiteirift voor iandenarbeid onder redactie ran F Z Barkhuis F Evekink A Groeueveld T Hnges J G Lindeman J Malder en J Stam Door dit tydschrift is in ons Vaderland de handenarbeid in t bezit gekomen van een telfstaadig orgaan luderdaad de behoefte daaraan werd door zeer velen gevoeld Men verlangde een band die de onderwijzers in handenarbeid onderling rereenigde e n middel dat hen in de gelegenheid stelde met elkander ran gedachten te wisselen Het tydschrift is in de eerste plaats bestemd voor pnderwijzers en verder voor jongelieden die zich met handenarbeid bezighouden of daarmee wenschen aantevangen De thans versohenen afleveringen bevatten grootere en kleinere opstellen over Kartonneeren handenarbeid en vormleer een leerplan voor handenarbeid en een beantwoording orer de rraag Kan het onderwijs in handenarbeid klassikaal gegeven worden Ieder van de afleveringen geeft een uitslaande plaat De heer Hovey geeft in deo Scteniifie Jnuriean verslag van een reusachtigen appelboom den grootsten waarschijnlijk die er bestaat Hg rond hem op zijne botanische reis op eene hoere te Marion in Connecticut De boom heeft bij den grond een omtrek ran 16 roet 3 dm drie voet hooger 13 9 en bj hel scheiden der takken 16 2 De twee hoofdtakken meten 10 4 en 8 8 voet Zyne hoogte bedraagt zestig voet de doorsnede van de kroon beloopt 104 roet Hij wordt geschat op 176 uf 180 jaren Het merkwaardigste aan den boom is wellicht dat zijne takken rijf eenerzijds en rier aan den anderen kant telkens om het andere jaar dragen sedert 1876 evenwel ilraagt hij aan beide helften doch juist in deze laatste jaren verliest hij reel hout eu rertoont menig teeken ran rerval Men schrijft uit Kampen aan de Z C Wns jaren geleden het Kampereiland het land van belofte voor landbouwers die hun laatsta levensjnra als Kamper reuirniers hoopten te sigten bij de Iegeniroardige hooge pachtsommen der erven u és ongunstige tijdsomstandigheden schijnt hel niet zoo gemakkelijk meer te zullen rallen tot den toestand ran het zalig P nietsdoen te geraken Van orerrerdi nen is geen sprake meer Er zyner zelfs dis beweren dat tegenwoordig van t Eiland niemand beter afkomt dan hij er op kwam Bij twee pachten is wegens achterstallige pacht beslag op de goederen gelegd en men vreest dat het bij deze twee niet zal bleven Er zijn wel eens stemmen opgegaan die van het in erfpacht uitgeven van gronden gewaagden die daarvan zonder belangrijke schade voor da stedelijke inkomsten eene bloeiende land bevolking om Kampen heen beloofden maar dien weg wil men bij den Baad niet nil Van de piijzen der Tentoonstellinga verloting zijn enkele voorname te Amsterdam gerallen Ëen der gelukkige winners ran een prijs ran 6000 werd Vrijdag ter benrze iu triumf door den effectenhoek gedragen Een spotvogel riep uit Nauw weten ze aan de beurs dat iemand geld heeft of ze lichten je op Zoo erg is t gelukkig niel Bbl Ter vermijding ron briefwisseling rond het bestuur eener Geldeisohe gemeente goed eeu ontwerp eenei plaatselijke politie rerordeting ter beoordeeling in handen ran Gedep Stalen Ie stellen welk collegie erenwel onder terugzending van het concept aan B en W heeft opgemerkt dat het niet op den weg ligt van Gedep Staten in eene beoordeeliug Ie treden van eene nog niet door den raad vastgestelde verordening Als bewijs van de bekrompen denkbeelden die op het platteland nog heeriohende zijn diene bet volgende Sedert eaiiige weken is te Capell NoordBrabant een dansmeester komen wonen Sommige jongelieden hebben deze gelegenheid aangegrepen om dansles te nemen Eenige Capelsche ingezetenen i jn hierover zoo verontwaardigd dat zg alle mogelijke middelen aanwenden om dit duivelsseel geweerd te krijgen De dansles wordt gehouden by den bakker eu herbergier C r A Velen nemen nu geen brood meer ran den bakker De predikant mat een ouderling hebben r B naar men zegt opg zocht ter deeg onder handen genomen en hem bedreigd dat hg de lerering van armenbrood wel eeni zou kunntn verliezen Wanneer zullen die ond ra derlijke begrippen met de dwingelandij waarmede zy steeds gepaard gaan toch rerdwijneu £ tl Een bedrog van geheel nieuwe vinding heeft te Groningen plaats gehad Een commissionair van de Beurs komende ontmoette een man met een haas kocht dien haas voor ƒ 2 60 en ging er mee naar buis Hij overhandigde bet dier aan zijn hospita om den volgenden dag voor hem op tafel te kennen verschgnen Toen de haas des avondj gevild werd bleek dat hij reeds was ontrleescht en dat men de huid met eene hoeveelheid modder eeuige lappen en wat papier had gevuld loodal hij ook zoo ten naaateubij de gewone zwaarte had teruggekregen itet beest was daarna netjes toegenaafd Men voltooit tegenwoordig de oude kathedralen De Keulsche dom uit het begin der 13de eeuw is voor een paar jaren voltooid en dezer dagen is de kathedraal te Florence afgewerkt Ten jare 1294 dus heel wat later dan den KeulBchen Dom werden de grondslagen gelegd van deze kerk door den grootsten bouwmeester van Italië Arnolfo di Cambiö die aan de spits stond der grootste meesters der Oothisohe bouwkunst in genoemd land Ten jare 1421 trad Philippe Brnnellischi iu zijn plaats eu bestuurde den verderen opbonw tot in 1436 Deze beroemde architect heeft een meesterwerk achtergelaten hij is namelyk degeen die deo 119 meter hoogen koepel van die kathedraal heeft opgericht Maar in later jaren staakten men den arbeid eu eerst nu zal binnen enkele dagen de plechtigheid worden gevierd der voltooiing van dit werk waarvan de aacvang dagteekrnt van de 13de eeuw De koning van Italië al de prinien en prinsessen van zijn huis en een reeks van genoodigden zullen de feestelijkheid bijwonen Sedert enkele dagen is de prachtige kathedraal Santé Maria del Fiora werkeIgk voltooid Ëen 86 jarige vrouw nil Ekersuod in Noorwegen rertrok in October naar New Tork met de stoomboot Heimdal maar kwam verleden week met de Island in Christiania terug Zy heeft een zoon dia te Brooklyn woont Deze had herhaaldelijk bü haar aangedrongen dat zij tol hem zoude kameo hij zon roor haar zorgen BÜ de aankomst te Gastle Garden werd de zoon wiens adra de moeder rerloonde gehaald maar in plaats van blijdichap aan den dag te kgges bij h l wederzien van aiju oiule moeder wilde hij niet dal zij de boot zon verlaten en zeide dat hij met moeite voor zioh zelf hoeveel te minder voor haar kon zorgen De commissionair te Castle Garden wendde zich daarop dadeiyk naar den agent der stoombootmaatschappij Thingvalla met bet verzoek de vrouw met het eerste schip terug te zenden ingevolge de Amerikaansche wet welke verbiedt personen aan land te zetten van wie t voorzien is dat zij ten laste van den Staal zullen komen De armr vrouw die haar laatste spaarpeuning aan de reis besteed had verkeerde in een wanhppigen toestand maar ia nu weder na eene zeer zorgvuldige behandeling aan boord waar onder anderen ongeveer 80 kronen voor haar werden ingezameld tamelijk wel te moede Zy heeft de brieven bewaard die haar zoon haar gezonden heeft en naar deze te oordeelen had zij alle reden eene geheel andere ontvangst te verwachten dan haar ten deel viel Rultenlandsch Overzicht Blijkens telegram uit Parijs werd aldaar verzekerd dat tusschen Engeland Duitschland de Vereenigde Staten Rusland en Frankrijk eene overeenkomst is getroffen ten doel hebbende leven en eigendom van de onderdanen dier natiën te beschermen tegen aanvallen als onlangs te Canton plaats hadden Daartoe zal eene flottielje van kanonneerbooieu dier mogendheden in de wateren van Canton worden geslationneerd onder het opperbevel van den Fransohen admiraal Er is eene voorloopige overeenkomst tusschen de Engelsche reeders eu den heer De I esseps tot stand gekomen Hel memorandum bevat o a bet volgende Da maatschappij zal het beslaande Suezkanaal genoegzaam verbreeden of een tweede graven eene oommissie van welke minstens de helft Engelscbeu moeten zijn zal de quaestie onderzoeken De Engelsche reeders en kooplieden zullen zeven nieuwe directeuren kiezen Met 1 Januari 84 col de surtaie van 60 centimes worden afgeschaft met 1 Juli de loodsgelden Met 1 Januari 86 woiden de doortoohtgelden verminderd van 60 centimes per ion en zg zullen nog meer verlaagd worden indien het dividend over 83 meer dan 18 percent zal zgn De berekeningen naar welke de verlaging der tarieven moet worden geregeld zyn gebaseerd op het tegenwoordig kapitaal van 200 millioen frank De Pali Mall Oaiette noemt deze nieuw orerMDkomst een capitulatie der reeders eu zegt Sir Birer Wilson is goed gewroken De heer De Lesseps i krijgt alles wat hij rerlangl in ruil roor een schotel linzen dien hg den reeders roorzet in den rorm van een verlaging der doorvoeirechten De reeders hebben hnnne positie overgegeven aan hunnen tegenstander Waarom heeft men het contract 766 scherp afgekeurd dat ten vorigen jaren door de Regeering was voorgesteld Is het contract dat thans onderteekend werd zooveel beter Volgens de St Jamei Oazette ja De Pruisische Begeering is niet voornemen het ontwerp tot aanleg van een kanaal Dortmund Eems opnieuw in te dienen en de beweging iu de verschillende belanghebbende districten ten gunste van dat kanaal zal dus vruchteloos blijven De Begeering is na rgp beraad tot de overtuiging gekomen dat het weoschelijker is de voorkeur te geven aan het plan ook door het Heereohuis aanbevolen om een kanalennet voor te stellen dat het rijk van het Oosten naar het Westen doorsnijdt Het Pruisische Huis der Afgevaardigden heeft Woensdag beraadslaagd over het voorstel tol invoering van geheime stemming by de verkiezingen voor den Landdaz Door den minister Von Pullkamer werd dit voorstel met klem bestreden op grond o a dat de ervaring opgedaan bg dergelgke verkiezingen roor deo Bgkadag niet aan den gekoesterde verwachtingen hadden beantwoord De regeering beeft zelf iu overweging genomen de vraag of het niet raadzaam moet worden geacht om bg den Bondsraad eeu voorstel in te dienen strekkende tot afschaffing dier wgze van stemming by de verkiezing van leden roor den Rgksdag In officiense berichten uit Belgrado wordt opnieuw rerzekerd dat er nergens iet meer ran een opstand is te bespeuren In het ontwerp tot wyziging ran de Bnlgaarsche constimiie wordt roorgestelil twee Kamers en op elke 20 000 inwoners éen afgeraardigde De democraten ran het Congres ran Washington hebben met groote meerderheid den bekenden voorstander van bet vrgbaudelstelsel Carlisle van Kentucky tot voorzitter aangewezen Tegencandidaat waa de erkende protectionist Bandall Aangezien de Senaat en de President republikeinsch zgn kan men wel i waar geen krachtige maatregrien in antiprotectionistischen zin van het Congres verwachten maar Carlisles benoeming maakt het waarschgnlyk dat by de verkiezing van een nieuwen President de vraag vrghandel of protectionisme beslissen zal Zy ia iu elk geval een bewys d het volk opkpmt tegen het protestionistisohe stelsel meer en meer wint de meening veld dat het saldo van de begroeting dit jaar ruim 100 millioen dollars moet worden gebruikt om de invoerrechten te verlagen De rerkiezingen in de Italiaansche kamer van afgevaardigden tgn voorloopig het kabinet Deprctis gunstig Vooreerst werden twee miuisterieele candidaten tot secretarissen gekozen de heeren SanGuiseppe en Ungaro Ook de drie benoemde leden der commissie voor de begrooting waren candidaten der ministerieele party Op bel Italiaansch budget van 83 is naar men weet eeu aauzienlyk overschot de minister heeft er op gewezen hoe verrassend zulk een uitkomst is nu de afschaffing van de belasting op bet gemaal eene vermindering van 45 millioen in de inkomsten doet ontslaan De regeeJ ring heeft aan d eischea ran de ministers ran oorlog en van marine kunnen gehoor geven zonder gebruik te maken van de buitengewone middelen waartoe de kamer liaar had gemachtigd Te Barcelona worden groote toebereidseleu gemaakt roor de ontrangst ran den Duilschen Kroonprins de dag van zyn komst aldaar is nog niet vast bepaald men gelooft den 14n of 16n In overeenstemming met het advies der voor ruim een jaar ingestelde buitengewone commissie voor de ridderorden en belooningen heeft de ozaar vnn Busland beslaten den diensladel af Ie sohnffeu Ouder diensi del wordt verstaan de aan het verleeuen van de Wladimiiorde en aan hot benoemen tol werkeljjkeu geheimraad verbonden verbefiing tot den erfelyken adelstand Nog vóór Nieuwjaar wordt de daartoe betrekkelgke ukaze verwaehl doch de ministerieele departeinenlen hebben bevel gekregen reeds nu op de aanslaande veranderingen te letten Voorlhan geschiedt bel opnemen in den adelstand slechts by bgzondere ukaze In verband met de nieuwe bepaling zullen naar men zegt de veertien rangklassen waaraan verschillende privileges verbonden zgn of af eschaft of verminderd worden en een andereu naam krygeii De behandeling van hel minialerproce in Noorwegen is geschorst legen Kierulf tot 24 Januari tegen Vogt lol 6 Februari tegen Holmboe lot 7 Februari tegen Helliesen tot 9 Februari tegen Jensen tot 12 Februari tegen Munthe lot 14 Februari tegen Bachke tol 16 Februari tegen Johansen tot 19 Februari tegen Sohweigard tot 21 Februari en legen Hertzberg tot 23 Februari 1884 WaaraohgnIgk zullen de heer Selmer premier en ague ambtge nooten ongeschikt tot het waarnemen ran h ministerambt rerklaard worden en dan zal het den Koning rrijstaan hen tot andere betrekkingen hetzij ten hove of by het corps diplomatiek in het buitenland te benoemen Mocht de ongeschiktverklaring zich uitstrekken lot alle staatsbediening zonder eenige uitzondering dan is reeds nu door de conservatieven een fonds van twee millioen byeengebracht uit welke rente de ministers gedurende hun leven verzorgd zullen worden ïTec l a m e Een beproefd vriend Men vindt tegenwoordig in byna elke familie eeu middel dat ongemeen snel populair geworden is het zyn de door de eerste autoriteiten der geneeskunde onderzochte en aanbevolene Zwitserscbe Pillen van den Apotheker Bioh Brandt Met eene doos die voor meer dan eene maand toereikend is en in de Apotheken 70 cents kost is iedereen in het bezit van een krachtdadig en onschadelgk huismiddel De tairyke resnitaten eu de vele aanbevelingen hebben dit preparaat overal burgerschap verleend het reinigt bet bloed en is bg vele chronische ziekten zeer werkdadig Men gelieve nauwkeurig acht te geven dat elke doos als etiket een wit kruis op een rood veld draagt en voorzien is van de bandteekening van Bich Brandt KOEPOKINENTING De BÜRGEMEESTEB van Gouda Brengilrlc algemeene kennis dat aanstaanden ZONDAG den 9 December 1883 des namiddags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar roor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegtnheid zal bestaan om lich geheel kottelooi rechtstreeks ran het kalf te doen inenten of herinenten Gouda den 4 Dtcember 1883 Pe Burgemeester roornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOBN De BÜBGEMEESTEB ran Gouda brengt bg deze ter kennis van belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Bottrrdam op den In December 1SS3 is executoir verklaard het kohier van bet patentrecht No 8 dienst 1883 84 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen ran den Heer ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zgneo aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat beden ingaat deterinyn van DBIE MAANDEN binnen welke de reclames bebooren te worden ingediend Gouda den 6 December 18h3 De Burgemeester roornoemd VAN BEBGEN IJZENDOORN IiaTr t bkbichten Qoada 6 December 1883 De handel in granen was zeer beperkt Tarwe moest in beste bwalieteit als roren worden betaald Zeeuwsche ran ƒ 9 20 tot ƒ 9 86 Poldersoort eu middelmatige ran ƒ 8 60 tot ƒ 9 30 Bogge in drooge en blanke soort ƒ 6 75 a ƒ 7 25 Afwykende naar kwalieteit Gerst iets williger ƒ 6 40 a ƒ 6 20 Cheralier ƒ 6 60 a ƒ 7 26 Erwten en boonen zonder handel Maïs ƒ 6 a ƒ 6 20 Hennepzaad ƒ 9 60 a ƒ 10 De veemarkl met weinig aanvoer de handel in alles iels vlugger vette varkens van 24 a 28 cis varkens voor Londen 21 a 23 ct magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 a ƒ 1 20 per week vette schapen vlug Kaas Aangevoerd 28 partyen eerste kwaliteit ƒ 30 a ƒ 33 tweede kwaliteit ƒ 27 a ƒ 2 Goeboter ƒ 1 4U a ƒ 1 60 Weibuter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijlie Stand 6EBOREN 3 Dec Theodorua Wilhelmas onder T Jiipera eu M Zwambach 4 Fetrouella en dno Coroelia ondera j B van der Heij et J B Snel Aiida Helena onder I B Matae en C Rietveld 4 Cornelis Hendrik ondera T P Boa en J de Peer 5 Wynand ondera W Broer en P C vnn der Ben OVKRLEDEN 3 Dec A van den Berft 1 m C B Dongelraans 3 m B D van Waas 63 j A Verhe l 74 J B van Gent lm GEHUWD 6 Dec P C Bekink en A C Haenleis C Hunink eii G van der Laan ADVERTËNTIËN ADVEUTE TIEi iu alle JBitinen en Buitenlmidsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Oouda