Goudsche Courant, zondag 9 december 1883

dement lan Vliuiugen de ferraaaing Tan Bergen opZoom bet landen der Engelaohen te Walcheren eu in NoordHolUud eienaU die te Oetende met het materieel Toor dm ilag au Waterloo den intooht der Koukkea te Amsterdam eni Tot tyn dood sprak de krasse grysaard altgd gaarne ornr lyne militaire loopbaan lEen brutale oplichterq had Maandag in de Passage Ie Rotterdam plaats Een knaapje met een boodiohapsmandje berond tioh daar op de hoogte van den speelgoedwinkel ran de hh f Wp Co toen hij door een rrouw werd aangesproken die hem rroeg even iu deu winkel te gaan t ragen of lij de pop waarToor ig geld had geboden nog roor 16 atoirers kon krtjgeu In dien tnssohentyd eou lij wel op ign mandje passen Het jougske toldeed aan dien last maar het duurde rrg lang eer het met tgu boodschap gereed was daar uiemaud eigenigk tijn bedoeling begreep eu men ran niets af wist Toen de knaap onrerriohter cake terugkwam was de rronw met het mandje en den inhoud rerdweoen Staten Generaal Twiedx Kahkb Zittingen T n Dondeidag 6 en Vrijdag 7 Dec In de sitting ran Donderdag werden de beraad lagingen orer de begrooting ran Justitie roortgezel De Hin r Justitie verklaarde te beamen den wensch Tan den heer Qrataraa dat bg vacaiures in rechterlijke colleges looveel raogelgk de samenstelling op het minimum worde gebracht De heeren ran Sok en van Baar keurden vooral in t belang van de deurwaarders af het opdragen tan het doen van exploiten door veldwachters De heeren Mncktiy en de Vos verdedigden daarentegen den maatregel als financieel Toordeelig eu in t belang van de rechtspleging De heer de Vos van Steenwyk meende dat bezuiniging kan worden verkregen op de marechaussee De heer Pompe en de Min zonden echter uit een financieel oogpunt liever de marechaussee behouden en de heer Rugs deed opmerken dat men aan dit oorps ook het veibaliseeren zou kunnen opdragen De Min stemde toe dat bij verandering van art 32 atrafv dit kan geschieden De heer Oratama vroeg verbetering van de jachtwet Naar aanleiding van een voorval van beweerde proselietenmakerti in de gevangenis te Roermond vroeg de heer Lieftiook naar s Ministers meening omtrent de wgzo waarop het onderwijt in de gevangenfsseu moet worden gegeven De heer v Osenbrngge wil betere verhouding gebracht zien tasachen het bedrag van opgelegde geldboelen en subsidiaire gevangenis De heer Oraiama appuyeert dit gevoelen en keurde tevens de weelde van den gevangeoisboBW af De heer van Baar sloot zich aan by de klacht dat de boeten Ie hoog zgn n daardoor aan de gevangenisstraf de voorkeur wordt gegeven hetgeen het volk demoraliseert Ook de beer A Mackay kwam op tegen de keurmaiiie in de gemeenten welke de vele veroordeelingen ten gevolge heeft De Minister meende dat aan den vooravond van bet Strafwetboek wgziging hier ongeraden is Wat het gebeurde te Roermond betreft bleek uit de inlichtingen des Uiuistars dat eerst na zeer langdurig aauhonden van de Protestantsche vrouw dochter van eeu bekeerden Protestant een R G priester bij haar is toegelaten toen hel bleek dat langer weigeren met de vrgheid van godsdienst onbestaanbaar was De heer Lieftinck meende echter dat het t veiligst ware geen bekeering toe te laten tgdens de gevangenschap Drie amend beeft de Oomm v Rapp voorgesteld lo Een vermidering van 4S00 op de bewaarders 8e kl iu de gevangenis te Leeuwarden ï 2o id van ƒ SOU roor het personeel te Qorinchem en 3a id van 500 voor eeu commies iu de gevangenis te Groningen bestemd De heeren van Egsinga en Lieflinck hebben als subamend vastgesteld het artikel met ƒ 24U0 Ie verminderen enkel voor de gevangenis te Leeuwarden Dit laatste nam de Minister over waarop de Commissie haar amend naar die verhouding rerminderde Het amendement van de Commissie voor zooveel Leeuwarden betreft werd aangenomen met 60 tegen 1 L stemmen dat betrekkelijk Gorinchem verworpen met 31 tegen 30 stemmen en dat betreffende Groningen aangenumeu met 60 tegen 11 stemmen Nog werd aangenomen een amendement waarbg 54 000 geschrapt werd voor de KantoDgereohtsgei bouwen te Delft Scboonhoven Wgk bg Duurstede eu Dokkum Het amtudement om iu afwachting van mogelijk goedkoopere terreinen voor de gevangenisbouw te Amsterdam ad 270 000 gulden achterwege te latec werd ungeiiomen met 60 tegen 8 stemmen De Begrooting van Justitie werd met eenparige stemmen aangenomen In de zitting van gisteren heeft de heer Dirki na beëediging zitting genomen Bg de afdeeling provinciaal bestuur bestreden de heeren Sohaepman en Van Kerkwgk de benoeming der vele niet ingezetenen tot burgemeester De Minister venekerdt dat art 81 der gemeente wet door hem naar den geest er van werd nageleefd Het den heer Van Kerkwgk slemde de minister in dat de autouomie de gemeenlen zoo aÜB ogeltjk moe t worden beperrkt Aangenomen zgn de amenilemenleu om te schrappen ƒ 2500 voor orerwulviog der Pieze ouder bet provinciaal gebouw te s Bo oh ƒ 2000 voor herstel vap eeu beeld op Paushuiseu te Ütreefat Een scherpe discussie ontstond orer de aanvrage van een eersten termgn van ƒ 30 000 voor verbonwing van hel oude Assenscbe gouvernemeula gebouw De herren Lohman c a slelden voor het tCuSchrappeu als een protest tegen misleidende ambtenaren in 1381 die eerst een nieuw gebouw laten oprichten tonder van herstel van het oude te gewagen De heer Van der Peltz steunde hem de heer Oratama vroeg een nader onderzoek De minister beloofde eeii persoonlijk onderzoek en nam dit amendement over Hg sommeerde alt men ambtenaren beschuldigde van misleiding ze te noemen Hef amendement van 3000 voor vermindering van meubilair werd door den heer Lohman daarop gehandhaafd als een votum van wantrouwen legen de uitvoerii g der werken hier te lande Het werd aangenomen met 50 tegen 23 stemmen Voor de Rechtbank te s Hage stond Donderdag o a een gewezen bediende vau de begraafplaats Bilaniuinm terecht beklaagd van zich gelden uit de offerbujsen welke tot inzameling van giflei voor Ie armen der gemeente Loosduinen op dat kerkhof geplaatst zgn te hebben toegeëigend De man ging daarbg zeer ingenieus als men die benaming voor dit geval mag bezigen te werk In de gleuf ran de bussen duwde hg eeu prop papier welke bevestigd was aan een touwtje dat er buiten bengelde De muntsiukken welke uu iu de bus geworpen w rden bleven op dien papierprop liggen en kwamen als hg aan het touwtje trok naar boven zoodat hij ze dan gemakkelijk met de vingers benVtea kon Qeruimen tijd hy was ongeveer les jaren al doodgraver in dienst moet de bekl op die wijze het geld der armen hebben ontvreemd Wel ontkende hy ter terechtzitting ten stelligste het hem ten lasle gelegde gepleegd te hebbeu doch het Oi M vond in ue afgelegde verklaringen der getuigeu voldoende bewyzen voor zgo schuld en eisobte mitsdien veroordeeling tot 3 maanden celstraf Uitspraak a s Donderdag Men sprak verleden Zaterdag op de benrs te Parijs over niets anders d u over een aanzienlijke diefstal waarvan de heer B een der rijkste bankiers van Parijs bet sl chtO i geweest is Zgn secretaris een zekere Anpilz een Duitsoher heeft üe vlucht genomen met eene som van 600 000 fr in waarden en banknoten Wat zonderling mag heeten is dat de heer B drie jaar geleden het slachtoffer werd van sfu dergelgken diafttal en dut de dief insgelgks zgn secretaris was een zekere Maglen ook van Duilsohe nationaliteit Deze laatste werd te Parijs aangehouden eu tot vyf jaren gevangenis veroordeeld voor diefstal aftroggelarg sohriftvervalsobiug en misbruik van verlrouHen Het signalement van Aupits is aan al de poli tieprefecturen iler grenzen gezonden Volgens zekere aanduidingen in zgne woning nnngelroffeii hei ft men alle reden om te gelooven dat hg den weg naar Havre ingeslagen is om zich daar voor Ame I rika in te schepen Er zijn telegrammen naar New ïork gezonden om den dief by zijne aankomst in die haven aan te bonden Buitenlandsch Overzicht Sommige Froniche bladen beginnen zich oogerutt te maken over Algiers en Tunis dat ten behoeve van den oorlog in Oost Aziê in den laalsten tyd sterk van troepen is ontbloot het gerucht van de overwinning van den Mahdi in Zuid Egypte ontvlamt het faualisrae en wat moet er van worden zoo vraagt men wanneer die Mahdi niet spoedig ouschadelgk wordt gemaakt Hel Journal des Debuts vindt I onverantwoordelijk dat Engeland niet krachtiger optreedt en zegt dal wanneer men te Londen zuo lauw blyfi Frankrijk zijn aandeel in de leiding dtr Nijlzaken terng moet erlangen De Engelsche premier znl waarschijnlijk de taak meer uit een practiach oogpunt beschouwen en ineeneh dal het betrr is deu geloofsheld af te wachten dan naar hem toe te gaan De Zwilserscbe regeering heeft de bitiieulandsche regeeringen uilgenoodigd tot ilerlnemiug aaii een diplomatieke conferentie te beleggen met het doel gemeenschappelijke bepatingeu vast te stellen voor de internationale bescherming van den eigendom van voortbrengselen van lellerkuude en kunsi De te Brussel verschijnende Nord een officieus orgaan der Russische regeering beval naar aanleiding van het bezoek door den heer Vou Girrs te Berlijn en te Friedrichsruhe gebracht eeu artikel dat eenigermale te beschouwen is als een soort van ar twoord op de woorden door keizer Willem I tot het bureau van deu Pruisischeu Landdag gesproken Het blad erkend dat de reis van Buslands minister van buiteiilandsche zaken en het hem ten deri gevallen onthaal van grooie beteekenis zijn en voegi er bü dat de gunstige omstaudighedeu onder welke hy die reis volbracht het gevolg zijn van de onverwachte oplossing van het Bulgaarscbe conflict DniUobland en Oostenrijk hebben bij deze gelegenheid blijk gegeven van goeden wil zander uit het oog te verliezen dat de vriendschapsbetrekkingen welke zij met Rusland onderhüudeu hun voorzichtigheid geboden Het blad deelt vervolgen eenige besohonwingen mede over de zwarte stippen die aan den polilieken horizon waren ontstaan bet bezoek vaa den Duitschen kroonprins aan deu koning van Spanje en bet PransohChineesche geschil Wat s Priuseu reis betreft betoogt de Nord dat er nooit eenige grond heeft bestaan voor de vrees welke zij opwekte eu ten opzichte van Frankrijk verklaart het blad dut deze mogendheid uu ziJ op het punt staat een expeditie in verafgelegen oordeu te ondernemen aanspraak mag maken op de welwillendheid en de sympathie der staten van het vasteland maar harerzijds verplicht is hunne rust niet te storen door eenigerlei vermetele raonifestatic Uit Petersburg wordt aan DaUy Noot geseind dat er thans weder eenige waarschijnlijkheid bestaat betreffeuJe de invoering eener nieuwe staatsregeling hoewel niet op constitutiouneele grondslagen Naar men zegt zou eene Kamer van Edelen worden ingesteld niet tot het vaststellen van wetten maar eenvoudig met een adviseerende slem Vorst Alexander van Bulgtrije heefl de nationale vergadering uilgenoodigd zish uit Ie spreken over de herziening der consiiinti en haar een ontwerp voorgelegd dat door den heer Zankof is vervaardigd Dit ontwerp raakt twee hoofdpunten bet vermindert het aantal afgevaardigden in plaats van éen afgevaardigde op 10 000 inwoners Jen afgcvaardigda op 20 000 inwoner en in de iweede plaat i daarin sprake van bel instellen eener eerste kamer waarin de zoogenaamde groote vergadering zoude worden veranderd en die ongeveer dezelfde rol zouden vervnilen als een senaat in de democratische suten Elk parlementair initiatief echter is aan deze hooge vergadering ontzegd zy zal geen andere weiten Ie onderzoeken hebben dan die door de nationale vergadering zijn goedgekeurd De sonverein zal in geval van verschil van meening met zijne bekrachtiging wachten tot er overeenitemming tu chen de beide vergaderingen is gekomen Iu de preaidentieele boodschap die tan het Amerikaausche Congres is gezonden wordt o a gezegd dat de betrekkingen lussobeu de Vereeiiigde Slalen eu de vreemde etateu van zeer sredelietenden atrd zyn De boodschap wyst verder op de noodzakelijkheid om zeer vrieiidzohappelijke belrekkingen aan Ie knoopeu met Mexico De regeering heefl het voornemen opgevat cm de beuotmiog voor te atellen vu een oonsul generial bij elk der sUten tsn CentraalAmerika Tevens wordt gemeld dat de regeering bet bewind door Peru gekozen tal erkennen alt voortgekomen uil den wil det volks Wat betreft de schuld van Venezuela aan Frankryk te deten aanzien heeft de regeering eeu voorstel tol schikking onderworpen aan de hoven van Berlijn Kopenhagen s Graveuhage Londen en Madrid de grondslagen bevattende waarop Frankryk zich bereid heeft betoond tot eene schikking te komen met welke grondslagen de legeering zich vereenigt De regeering der Vereenigde Staten kan niet onverschillig bigven bij het werk der Afrikanusohe vereeniging aan de Congarivier De Araerikaansohe burgers liJn er wel is waar niet rechtstreeks by belrokken maar bet kan voor de Vereenigd Staten noodig worden om met de andere handeldrijvende mogendheden mede te werken tot verzekering der rechten van deu vrgen handel eu der vestiging in de Congo vallei opdat de tusschenkomst niet geiohiedde door iea enkelen taat welk ook die er zijn ataatkundig toezicht tonde kunne doen gelden De staaisinkomsten gedurende de laatste negen maanden van het dienstjaar worden geschat op 343 millioen de uilgaveu op 268 millioen dollars Voor sohulddelgiug is 46 millioen bestemd Er blijft du een overiohot beschikbaar van 39 millioen De ontvangsten in hel dienstjaar dat in 1886 eindigt zullen volgens raming de gewone uitgaven met 60 millioen overschrijden Indien de toekomstige baten de tegenwoordige ramingen evenaren zullen alle pCl obligaliëii kunnen afgelost worden maar eerst na verloop van minstens vier jaren zal het moge Igk lijn een aanvang te maken met de aflossingder 4 pCl obligation Indien echter de vermeer dering der inkomsten later in gelgke verhouding voorlgani zullen die obligiiiiën op den vervaltijd kunnen betaald orden eu zullen in ds schatkist denoodige middelen aanwezig zijn tot sflosiing der pCt obligaliëu vele jaren vdor den vervaltijd De president is niet voor de aanneming nog in de tegenwoordige congreszilting van mostregelen waardoor de openbare inkomsten zeer zonden verminderd worden De uilkomsten van den wetgevenden arbeid in het afgeloopen jaar zijn nog niet duidelijk genoeg om radicale hervormingen of groote veranderingen te wettigen Hy stelt voor een gedeelte der bate te besteden aan het herstel der oorlogsvloot en aan de verbetering der kustverdediging De regeering der Vereenigde Staten wil geen vloot lot stand brengen of handhaven welke mei de andere groote mogendheden zoude kunnen wedg eren Zy beoogt geen buitenlandsoho veroveringen en er is geen gevaar dat de vrede tal gettoord worden maar de Vereenigde Staten bebooren een floot te hebbeo in staat om de havens te nerdedigen den handel ter zee en de ta der natie te beschermen KaDtongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 6 December 1883 Kantonrechter Mr J H rm MIEEOP Ambtenaar van bet Openbaar Ministerie Mr W C A SOHOLTEN te Rotterdam VBRqORDEELD J A bouwman te Zevenhuizen tot 10 gulden of 2 dagen wegens met geladen geweer zich bevinden in het veld in den Prins AlexaAderpolder onder Zevenhuiten zonder dat hy was voorzien ran een jaohtacte P V arbeider te Gouda tot 2 boeten van 3 ruiden of 2 dagen wegent visschen met schakelt n eens auders vischwater onder Waddinxveen tonder sehriftelyke vergunning van den rechthebbende terwyl de mazen der schakelt te klein waren P K arbeider te Oouderak tot 2 boeten van 3 gulden of 2 dagen wegent vitscheu met schakels in eens auders vischwater onder Gouderak zonder sehriftelyke vergunning van den rechthebbende terwylde maten der schakels te klein waren P V arbeider te Reenwgk tot 60 centen oi 1 dag wegent istohen met een aalkorf onder Reeu wgk zonder vitohocte M K vittober te Qonda tot 3 galden of 1 dig wegeot Titicben met schakels onder Gouda in eens anderi vitchwatrr tonder sehriftelyke vergunning van den rechthebbende W F G TittohM te Eeeawyk tot 3 gulden of 1 dag wegent vittoben met scbtkela onder Beenwyk in eens anders vitchwater zonder sehriftelyke vergunning van den rechthebbende M K en O N vittoben te Gouda ieder tot 3 galden of 1 dog wegent vittcben met een tegen en twee tchakelt in eent anderi vischwater onder Waddinxveen tooder sohriftelyke vergunning van den rechthebbende K W den D G van D en F H Hevier arbeiders te Bleiswyk ieder tot 3 galde n of 1 dag wegens tonder eenig recht loopen op eens anders weiland iu den Polder onder Bleiiwgk B en C F B jagen te Bleiiwyk ieder tot 3 galden of 1 dag wegeni zonder eenig recht loopen op eent anderi weiland in den Polder onderBleiiwgk C van der W koopman te Bleiiwyk tot 3 guldan of 1 dag wegent op de rybaan van den griut weg onder Zevenhuiten in den avond tonder toelicht laten itaan van zyn hondeukar tengevolge waarvan een rijtuig beipanuen met een paard met de kar in balling il gekomen en omgevallen M Z arbeider te Waddinxveen tot 3 galden of 1 dag wegent op den grindweg onder Waddinxveen tonder toelicht laten ttaan van tijn hondenkar A de J bouwman te Moordrecht tot 3 gulden en 6 gulden of 2 dagen wegent litten op tgu kar betpannen met twee houden te Moordrecht terwijl de bonden niet waren voortien van muilkorven I F B tteendrukker vroeger te Gouda thani te Rotltrdam tot 1 gulden of 1 dag w eni niet torgen dat de itraat roor tijne wouing achter de Vitohmarkt te Goud wat aitgewied VRIJGESPROKEN C B koopman in melk en dient knecht M Z te Waddinxveen van de aanklacht in het veld in den Zuidplatpolder nder Waddinxveen niet belet te hebbeo dal de bond dien ty by tich hadden een haas dreef en greep terwyl zij niet waren voorzien van een jaebtacte Op de titling bleek dat de getuigen op wier aanklacht de vervolging wai ingeiteld zich hadden vergiet in de dagteekening op welk het feit zou hebhen plaati gegrepen P S en H 8 arbeiden U Gouderak van de aanklacht te hebben gebaggerd in den IJiial onder Moordrecht binnen den afstand van 20 meten van den oeverlyn Op de zitting bleek dat ty op lait van een iteenfabrikant hadden gebaggerd iu dient telling maar niet in den IJitel SUPPLËTOIRE PATE TEN KKNNISGEVIN G BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda brengtn ter kennii ven alle Patentflichlife ingezeienen wier namen vooikomen op de luppleloire registers voor het diensijsar 1883 84 dal zyn y die na Mei 18S8 tioh iu deze Qemecnte hebben gevestigd of na dien tgd zich voor hel Patentrecht hebbeo aangegeven dat de PATENTBLADEN iu gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente verkrijgbaor zyn wanneer tg tich daartoe pertoonlyk aanmelden van deu lOn December 1883 tot eu met den 22n December daaraanvolgende dea voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uilgelonderd tullonde overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tyd door de belanghebbenden niel afgehaalde PATENTEN door den Deurwaariler der Directe belastingen aan huun huizen tegen betaling van tien cenle worden uitgereikt terwyl de nalatigen vervallen iu eene boete van vijftien gulden bijaldien zy aangevraagd worden hun PATENT of eeu nfielirtft van hetzelve niet kannen vertoonen Gouda den 7 December 1883 Burgemeeater en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER roepor entM De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algemeene kennis dtt aanstaanden ZONDAG den 9 December 1883 des nsmiddags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om lich geheel koiteloot rechtstreeks van het kalf te doen inenten of heriuenten Gouda den 4 December 1883 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN deboorteen Sterftegtati8tiêk der rem eente iOUDA November 1883 Obbokkm 20 Jongens en 3 Meisjes totaal 63 OvBBUDint beneden 1 jaar 9 M 6 V totaal 16 van 1 6 u 3 6 14 14 20 I 1 20 50 4 6 i 60 66 6 6 66 80 l 3 4 boven 80 2 1 3 23 H 21 V totaal 44 Letzmuk AiNOEOirrEii 8 M 2 V totaal 6 Burgerlijke Stand GEBOREN i Dee Aicigje Alrisn oiden H Tempel naa en J Holensar 7 Oirrit mitn C Olth gseg i N sa Vliaten 7 Dirkje olden i it latf cd K Hoonbout OVERLEDEN 7 Dee A vu Egk 2 j 7 oi A Schosten 6 D 8 E O H Steijaen i m 6 A O iMwii 12 m ONDERTROUWD 7 Dce F ihrteliak te Hssrltm 48 J en I Mu 621 S F Teellig U j ea M C vso Ne 8 j T W State 26 j a T K J Seheak 22 C Blon 22 j ea P via J r Znin 18j ADVERTENTIËN M V Ondertironwd H aiMON FREDBIK TEBLING S Wedawnaar Tan A M Vddbens MARIA CORNELIA van NES Gouda 6 Dec 1883 èeden overleed on jongste Kindje G J P STEUNEN J M T STEIJNENGouda 8 Pee 1883 Spbüit Op 28 October overleed te JBuitemorg OostIndie de WelEdele Qeer d BINNJSNDIJK Behnwdbroeder van M J BöLKB Wed M Salvïeda Etmg kennitgevin g Voor de bewgzen van belangstelling ondervonden bg de geboorte van ons Zoontje betuigen wn onzen dank G IJSSELSTIJN P C IJSSELSTIJN Gouda 7 Dec 1883 van Ekuwen Die iets te vorderen hebben van verschuldigd zgn aan of onder zich hebben behoorende tot de onder het voorrecht van boedelbeschrgving aanvaarde nalatenschap van VrouweMARIA ANNA WALTHERTHUM in levenWeduwe van den Hooggeleerden Heer Mr JANACKER8DIJCK gewoond hebbende te Utrecht en den 24en October 1883 aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den I5en December 1883 opgaaf betaling of afgifte tedoen ten kantore van den Notaris Mr C db WILDE aan de Oude Kamp wgk A No 1179 80 te utrecht Gevraagd voor Zaterdags iu een klein gezin eene fatsoenlgke WERKSTER Adres Bureau dezer Courant Blookers Cacaopoeder bekroond op de WereldtentoonateUing te AHSTUBDAM Verkrggbaar in bussen van ji Vsi n Va kilo ƒ 1 60 85 en 45 ets bg T CREBAS Wfldstraat 0 PE lsrB A K E BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemena op WOENSDAG den 19en DECEMBER 1883 des namiddags ten 1 are in het Raadhais aldaar bg inschr ving AAN TE BESTEDEN 1 Het ontlêrhoud der Plantsoenen gedurende de jaren 1884 1885 en 1886 2 De leverantie van 101000 Blauwe Uselstraat klinkers i 40000 Uselmetselplavi e 30000 Vlakke Vechtsche Straatklinkers Vechtsche vorm d 25O00 Vlakke Vechtsche Straatklinkers Waalvorm fk e 25000 Vlakke Vechtsche Klinkers Vechtsche vorm rollaagsteen 25000 Vlakke Waalstraatklinkers lOOOO Luijksohe Straat keljen i 1O2O00 Ben Ahin Straatkeijen Vi Voor iedere steensoort kan a onderlQfc worden ingeschreven De Monsters z n aan de Stads Timmerwerf te bezichtigen De Bestekken en Voorwaarden liggen dageIgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De inschryvingsbilletten op zegel geacbrevMi door den aannemer en da borgen geteekend moe n den 18 December 1883 uiterlgk des namiddags ten 5 uze op gezegde Secretarie ingeleverd zgn ÖIFe NB ARE AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 19en DECEMBER 1883 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bg inschrgving AAN TE BESTEDEN De leverantie van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1884 benoodigde MATERIALEN als 1 Houtvraren a Eikenhout Amerikaansch Greenenhout Greenenhout Oennenhout Deelen Rondhout ke houtsoort kan afzonderlgk ingeworden ItTzerwerk Si tiker8 en lichtei Uzerwaren Zink en Soldeer Veri aren en Glas Teer Giönd d Fijne puin 1500 M in drie per ceelen Plantsoenen Boomgewas 46 Upen en 3 Eastanjeboomen met inbMtrip van planten en onderhoutlen De monsters van No 8 9 en 10 zgn aan de Stads Timmerwerf te bezichtigen I De Bestekken en Voorwaarden liggen dageIgka de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot dea namiddags I ure ter Secretarie der gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De Inschrgvings Biljctten op zegel geschreven door den aannemer en de borgen geteekend en behoorlgk gesloten moeten den 18en December 1883 uiterlgk des namiddags ten 5 ure op gezegde Secretarie ingeleverd zgn