Goudsche Courant, woensdag 12 december 1883

Sociëteit ONS CfENOEGEN 3 Abonnemtntt Voontelling 1883 N 3013 Woensdag 12 December DONDEBDAG 13 DECEMBER 1883 Kon NeclerUndtch Toonerl Afd Roileriam m GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oorspronkeink tooneelspel in 3 bedr ren raa JAN C D VOS gevolgd door ELEIITE VO ELTJES Blgspel in 3 bedriJTen nit het Fransch vertaald door ROSIER FAASSEN Aanvang nar tr Gewone bepaling en en prgzen P P SOOS Langpe Tiendeweg te Gouda POMPEN in alle afmetingen worden spoedig geplaatst en alles wat op het gebied van PE TROLEUMVBRLICHTING betrekking heeft steeds voorhanden Wordt SoTraagd een fatsoenigke DIENSTBODE geschikt voor WiyKELDOCHTES Adres met franco brieven Lett A aan het Adv Barean van de Boekhandelaren A KOK k CoMP te Oouda De ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren van PUIK BEST mmmi sooi in pakken van 50 kilo Èl f 225 en pnik los Hooi ik f 20 per duizend pond Bleekerssingel No 186 M SCHRAVE 6B7RAA0D met FEBRUARI of eerder Sen OtTKEÏTMEID liefst P G Adres aan het Bnrean dezer Conrant TÏSimAMTÈF worden SPOEDIG en NET geleverd door A KOK CoMP te GOUDA De inzending van adrerteatiön kan geschieden tot é uur des namiddags van den dag der uitgave GEVRAAGD met 1 PEBB 1884 op een dorp bij GouuAin een klein gezin eene zindelijke KEUKENMEID in staat en genegen ook huiswerk te verrichten Loon hoog Adres franco brieven onder No 903 aan het Bureau dezer Conrant PROSPECTUS DKK Leesinrichting van Tijdscliriften en BOMANS welke ruim Veertig Jaar heeft bestaan is op aanvraag verkrggbaar bg de Boekhande aren A KOK Comp te Gouda J de JONG Az j Kuiperstraat K 227 te GOUDA ZÜIVERA A a van H UIZBN SLA APPLA ATSENen MEUBLEM ENT Me t de vaste oondifflJs Eenigf Oepol van THEE Hen wordt renocbt op t K£RK te letten ÜIT KBT MaGAZHK VAH M RAV i SWAAY Zü Ki GORINCHEM Deze THEEUN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand i Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de oitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda IHAaZUN io TAPIJTEN GOEDIJHSTOPFEIT ep BEHAHGEESAETIEELEII B de JONGy Behanger Gouwe C No 200 M PEETERS JzN Gouda ff5 o e j Zuivere PEAITSCHE WIJITEIT van af 37 per 48 FLESSCHEN en hoogesr es 2 In origineele Kisten verpakt 18 15 60 12 Flesschen Echte PORT inh circa 1 Liter de Flesch 12 Flesschen Echte SHERRIJ inh circa 1 Liter de Flesch Proetóeasohen PORT 1 60 SHERRIJ 1 40 CHAMPAGNE f 1 25 f 1 50 per Flesch en hooger I EE IG DEPOT van Wellens BOONEKAMP ELIXTER cc j Alles wordt franco huis door geheel Nederland geleverd PBIJSCOUBANTEN GBATIS en JPBANCO iiSi Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magazijn Gouwe C 241 Ontvangf Betaalkantoor L Droogfleever Forluijii Rotterdam Deposito Bente Met drie dagen opzegging u Met vooruitbetaling van Rente Voor eene halve maand vast S i r V eene maand 4 tr twee maanden é L drie 4 e zes é U twaalf 5 lf De stortinaen kannen ook plaats hebben door tnsschenkomst van den heer Ma J FORTUIJN DBOOGLEBjOBR Advocaat te Goooii Voor eea Jong MenscL In een ZAAK welke 40 Jaar bestaat in een artikel van dagelgksche behoefte op een plaats aan water en spoor gelegen bjj Amtterdam wordt GEVRAAGD een COMP A GI 0 die kan aanbrengen 8000 k 9000 en genegen is mede te werken Adres franco brieven onder No 899 aan het Bureau dezer Conr ant HEUVEHPACHTIira VËIiKOOPII IG Openbare Vjrj illige Verkooping te o U D A De veiling l p 1 12 r De afslag i WOEJraDAGlloi 883 des mtiifeens ton 11 nre in het Hotel d Zalm to Oouda A van de Kapitale BOUWMMSWONINS c i en 14 HECTAREN puik beste Wei of Hooilanden geleffen in Randenbur in den Vereenigden Holder binnen Reeuwijk en Boitoop en behoorende tot den boedel en nalatenschap van wnlen GERARDU8 VERGEER Aanvaarding de Woning 1 Mei 1884 al het ovenge direct bü de toewijzing in eiaen ttebraik Betaaldag 1 Februari 1884 De veiling geschiedt in 6 parceelen in het breede omschreven in billetten welke evenals alle mformatiën op franco aanvrage verkregen 3ir STAATS LOTEEÖ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANJ3AG 10 DECEMBER e k mabk h Snelpersdruk van A Brikkhin te Oouda BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA ziJn voornemens op DONDÈÜDAü den 13 DECEMBER 1883 des voormiddaos ten elf nre in het Raadhuis aldaar bg O P B O D enAPSLAGte VERPACHTEN K Het HUIS en de STALLING aan de Goudsche Sluis mitsgaders het recht van overzetten met de Pont aldaar 2 Een stukje LAND gelegen aau het einde der Lftzaruskade te Gouda bj bet kadaster beleend in Sectie E N 35 groot 7 Aren 20 Centiaren 3 Het GRASGEWAS van den GOEJANVERWELSCHEN DIJK voor zooverre dit het eigendom der Gemeente Gouda is 4o Het GRASGEWAS van den HOOGEN SCHIELANDSCHEN ZEEDIJK strekkende van de Kaarsenfabriek ifGouda at tot aan de Roomsche Kerk te Moordrecht 5o Een perceel WEI of HOOILAND gelegen langs den Reewal onder de Gemeente lieeuwiji bjj het kadaster bekend in Sectie B No 1063 en volgens hetzelve groot 1 Hectare 40 Aren en 90 Centiaren en 6 De VI8SCHBR1J in de grachten der Gemeente en de rivier de Gouwe Allen voor den tgd van DRIE of ZES jaren welke voor de huur van perceel 5 worden gerekend te zgn ingegaan met den In November 1883 en voor de overigen ingaande den In Januari 1884 en te VEBKOOPEN Het ELZEN HAKHOUT langs de KORTE KADE onder Reeuiaijk van afdeScheele Brug tot aan het Eampje bg de Reeuw ksche Brug Waarvan de voorwaarden dagelijks de Zondagen uitgezonderd vau des voormiddags 10 tot des namiddags 1 are ter Plaatselyke Secretarie tor lezing zullen liggen üe oitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBEDAG De prgs per driemMl den ia 1 25 franco per poat 1 50 BERICHT Te beginnen met 1884 zal door den Uitgever dezer Courant lederen Maandag eenGRATISADVERTENTIEBLAD worden uitgegeven t welk zoowel binnen als buiten de stad op eene doeltreffende wijze zal worden verspreid en waarin zonder prijsberekening worden opgenomen die Advertentiën welke in de vorige week in de Ö0ÜD8CHE COURANT zijn geplaatst BINNENLAND GOUDA II Deoember 1888 Mat lekerheid vernemen wij dat in de definitieve plannen der Begeerinu tot hrrTorming fan on belaetiDgitelMl eene inkomatenbelaaling ia bejirepeD Ten behoeve van de ramp in Indié ia tot duiver in t geheel ingekomen bg de Ned Handelmaalachappg ƒ 1S9 083 68V en by den peaningmeesler van het hoofdcomlté JS7 036 62 Het hotel Goomani te Bolterdam zal door de firma Willem Smit en Co te Slikkerveer verlicht worden Joor 130 Swanlampen van 3S kaarsen en tia booglioht voor den lgevei Staten Oeneraal Twiedi Ka iisk Zitting van MtmiUf 10 Deo In deze lilting is bg het voortgetet debat over hoofdstuk Binaenlandsolie Zaken aangenomen eene vermindering van 6000 Toor reis en verblijfkosten van veeartsen Een amendement ran den heer De Tos om den post tot wering van besmettelijke veeziekten met 3 ton te verhoogen ten einde het afmakingsstelsei in het apoellngdistrict op een ganstig oogenblik in te foeren is na beaming door den Minister aangenomen met 37 tegen 32 stemmen Heden is hoofdstuk Onderwijs aan de orde Gisterenarond tijo door de politie te Haarlem angehonderi 17 jongens uit het huis van verbetering en opvoeding te Alkmaar die dea morgens op eene wandeling aan het toeticht der bewaarders wapen ontsnapt Nog 3 jongens worden vermist die te Limmeu waren achtergebleven Uit het Verslag van den Raad van Beheer der Ver Het Ned Tooneel uitgebracht io de alg verg van deelhebbers up 3 Dec jl blijkt dat van 1 Sept 1882 tot 1 Sept 1888 door de Amslerd afd sjjn gegeven 372 voorst nl te Amsterdam 131 voorstellingen met een tuivere opbrengst van 60 033 te Amsterdam io het comertheater 110 voorst met een zuivere opbrengst van ƒ 12 924 te s Hage 66 voorst met een zuir opbr van f 26 218 elders 66 voorst met een zuiv opbr van 21 610 totaal 109 786 ï oor de Rotterdamsoh afd 310 voorst ol te Rotterdam 89 voorst opbrengst 28 244 te Rot terdam in het lomertheater ItS voorst opbrengst 2819 aHage 28 voor l j opbrengst 9617 Elders 140 voorst opbrengst 36 643 Totaal 77 226 De gezamenlijke ontvangsten bsüiocgeo ali 187 013 tegen 146 693 het vorig jaar 1 Het finaneiëele resollaat is dat de Aibat afd een winst behaalde vao ƒ 17 328 de afd Rotterdam een verlies gaf van 18 829 en hel nadeelig saldo dos 1601 bedroeg Een officier der dd schnlter Ie Amsterdam beeft na volbrachten vgljarigen dieMt een verzoek ingediend om bg de reserve te orden overgeplaatst Dit verzoek werd neweigerd vermitst hij blijkens het strafregister vac de tchnttery oaartoe hg behoort tot dnsver geen dienst bij die sebutlerü heeft verricht maar lioh daaraan steeds wedenechttlgk onttrokken en atsoo niet voldaan heeft aae de voorwaarde bg art 23 der Sohntterywet voo j cb overgang nMtr d reaerve gesteld De schutterofficier heeft zich nu lol 2 M gewend met een adres waarin bg constateert telkens zgn straf voor dienatverzuim te hebbeo ondergaan en dus reeds daarom niet voor nieuwe straf in aanmerking e mogen komen maar tevens zich beroept op de nitdrakkel ke bepaling van art 23 der wet vgQarige dien4 L en derhalve zoowel in zijn eigen belang als in dn der schutterij weuseht gebruik te maken van ziju recht als Nedarlaudsch burger om ontslagen te worden uit een betrekking die hem niet voldoende aaalokkeIgk toesohgnt dat adreeant meent dat hg misschien een fout in den vorm beging toen hg eervol ontslag croe daar toch waar wettelijke weigering ongeoorloofd is een verzoek minder noodig en een bloste kennisgeviug voldoende ware geweest redenen waarom met verschnidigden eerbied adressant san Uwe Majesteit kennis geeft dat hg zgn ontslag neemt als 2e luitenant der dd sebutterg te Amsterdam en hetcg al of niet met denzelfden rang wenaoht overgeplaatst te worden naar de reserve De heer J O Bloem lid van den Haagseben gemeenteraad en oud ambtenasr bg het dep van financiën heeft een brochure uitgegeven over de middelen tot herstel van het evenwicht tnsschen s rijks inkomsten en uitgaven Hg keuit een rgksinkomstenbslasling af maar wil bet personeel weder geheel aan hel rijk teraggeven onder opheffing der rijksopoenten Tot dekking van hst tekort wil bü verder overeenkomstig het regeeriugs voorslel den accijns op gedistilleerd en het iovoeireohl op thee rerhoogen co den wijnacoijns ftiet 10 bezworen en een recht op spoorweg biljetten invoeren De gemeenten zooden opnenten mogen hellen tot een bedrag van 126 op de personeele belasting van 100 op de gebouwde en 40 op de ongebouwde eigendommen Na herziening der Grondwet moet t patentrecht vervallen behalve door spoorwegmaatsohappijeu en door de Nederlandsche Bank waartegenover nog eenige indirecte belastingen Itonden worden ingevoerd De dirigeerende officier van gezondheid 2e kl Ueuleman chef van het militair hospitaal te Bergenop Zoom die naar men weet zoo schandelijk zgn plicht verzaakte is op pensioen gesteld Id de Zaterdag te Rotterdam gehouden Daitsche ADVERTENTIËN worden geplaatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantoruimto Alzonderlflke Nommers VUF CENTEN Opera vergadering heeft de commissie medegedeeld dat in het speelseizoeo 1883 een tekort is te constsleeren van ƒ 86000 tcrwgl dat verlies in 1884 74000 zal bedragen De commissie wenscht de ricico niet langer te dragen Aangezien voor nog geen ton goods is geteekeod kan zeen opera blijven bestaan Besloten werd circulaires te zenden en te onderhandelen met Amsterdam Daarna zal opnieuw een vergadering worden oitgeschreven Vermeldende hoeveel krankzinnigen 61166 in Frankrijk in gestichten zijn opgenomen zegt het Uutü da Familla Dat cijfer hoe treorig hoog het zij zegt nog niet alles oufielukkigerwijte worden ook nog tairgke krankzinnigen in de gezinnen in t verborgen verpleegd Als men de geneeaheeren spe liteiieu io deze angstwekkende wetenschap mag gelooveu hoeveel menschen die wij goed bij t hoofd wanen Igden er dan niet aan gedeeltelijke ventoring Van het heraeugestel I Cabinis heeft opgemerkt dat sedert ooze groote Bevolotie de ker8 D Bandoeningeo in vreesclijke mate zgn toegenomen Laten wg t dns niet vergeten tal van gekken loopen in onze straten rond en verkeeren onder ons Dat hadden wg wel al eens vermoed Sedert een paar maanden wordt het gebeele gebouw der Vnion Society te Oxford met den besten uitslag door middel van electricileit verlicht Io de bibliotheek oonverzatiezaal in de stodeerzaal en io de boreau s waar plaats is voor jOOO personen branden te zamen 109 Swan lampen elk met een lichtsterkte van 20 en 6 Pilsen lampen elk mft een lichtsterkte van 1000 kaarsen De oonversatiezaal een ruimte van 21 M lengte en 12 M breedte is van 2 Pilseu lampen voorzien wier lichlbogeo io melkwitte bollen besloten zgn en die zich 6 M boven den bodem bevinden In de bibliotheek die 16 M boog 21 M lang eo 9 M breed is hangen p 7 M boven den vluer 2 Pilsen lampen die ter vervanging strekken van eene gaskroon met 64 pitten nn 10 enkele gasvlammen ouder de galerij zijn 9 gloeilampen verdeeld Door 14 gloeilampen die 60 gasvlammen vervangen wordt de met tal van schrijftafels voorziene studiezaal verlicht Io de rookzaal zijn een Pilser lamp en 7 Swan lampen in de overige vertrekken iu de vestibules zoomede op de trappen slechts gloeilampen aangebracht terwijl iu den tuin 1 Pilsenlamp aan een gseren standaard hangt Daargelaten dat bg dezen aanleg het elecirisch licht door grootere helderheid en meer zuiverheid der lucht aangenamer bigkt te zgn dan gaslicht is nu ook reeds waargenomen dat het in vergelijking met gasverliohtiug zeer veel bijdraagt to sparing der in het gebouw aanwezige schilderijen versieringen enz Men schrijft uit s Hage aan de Jr h Ct Naar wg vernemen hebben de Minister en de ae cretarisgeueraal van binnenlandsche zaken eenigen tijd geleden eene declaratie voor reis en verblijfkosten van s Hage naar Amsterdam en terug ingezonden voor het brengen van een officieel bezoek aan de internationale teutoonstelliog te Amsterdam Da Rekenkamer maakte zwarigheden deze gelden te verrekenen waarop de Minister Heemskerk verklaarde dat h j zgn reiskosten el nit zgn eigen zak zou belalen De Secretaris generaal mr Hubrecht heeft den Slaat tot betaling gesommeerd bg den procureur oeraal van den Hoogen Raad Zgn wg wel ingelicht