Goudsche Courant, woensdag 12 december 1883

diD heeft de etetaria generaal eene kaart Tao Trq rroer op den apoorweg Tta a Hage naar Amiterdam Sedert eenigen t jd ia er sprake ran te Pargs een Beura itoor den arbeid te stichten welke door werklieden ion worden beheerd Het gebouw uit qier steen en glas opgetrokken lal beiatten een groote taal terwarmd en rerlicht een opperrlakte beslaande fan 18S0 meters en bestemd foor bet horen Tan werklieden yf talen ter oppertlakte ran 200 meters elk bestemd toor de rergadering ran de Syndicale Kamers der werklieden Tjjf bureelrertrekken nn 120 meters elk roor de beambten De eerste en de tweede verdieping tnllen oor hei minst 80 ertielkeu tellen roor de bureaux der Syndicale Kamers Het geheel ton 12 millioen kosten én betaald worden door de stad Pargs Tol tjjd en wijle de werklieden in het beeit gekomen zqn ran een weiteirjke rertegenwoordiging ton het Bestuur der Beurs bestaan uit den prefect der Seiup tes raadsleden de roonilters en onderroortitters der raden ran aoheidslieden en twee door den prefect aan te wgjen leden Het personeel tal bestaan uit een secretaris generaal rgf chefs ran afdeelingen en twee en lwintig bedienden Wekelyks tullen loontarieren roor de rersohillende takken ran industrie in de groote zaal worden opgehangen De electrisohe rerliohting ran rijluigeo is reedt herhaaldelijk beproefd erenwel tot dusrerre zander gunstig resultaat omdat de gebezigde accumulators een te groot gewicht hadden en de plaatbing ran het licht dat ten gerolge ran zgu groote sterking zware slagschaduwen werpt niet gunstig bleek De rijtuigfabriak ran Jacob I ohner en Camp Ie Muuohen heeft fohler thans in die richting een grooten stap voorwaarts gedaan De daar gebruikte accumulators zijn licht nemen weinig ruimte in en lereren den stroom roor 8 tot 4 gloeilampen Deze lampen worden niet aan het rgtuig maar aan de paardentuigen en wel aan de hamen berestigd Zooals herhaalde proefnemingen hebben doen zien is bg deze inrichting elke hitaderlgke slagschaduw rermeden Vdór de paarden rormt zich een gelqkmatig verlicht gezichtartld terwgl ook de breedste stralen zgwaarts geheel rerlicht worden Het rerbreken en sluiten ran den eleotriechen stroom het uildooren en weder oolstekeii der lichten dus wordt op hoogst eenvoudige wijze en teer snel bewerkstelligd door middel ran een kleinen hefboom die binnen het bereik van den koetsier is Het politiek rerslag ran den Oourerneur ran Atjeb loopende ran 27 Sept tot en mei 20 Oct behelst de rolgende berichten Tengkoe dl Tirou bevond zich nog sleede in de XII Moekims Met zijne getrouwen ten getale ran ongereer 300 werd hg gezegd zich aan den roet ran het gebergte waardoor de XII Moekims aan de zuidzijde begrensd worden te hebben teruggetrokken op eene plaats aan drie zgden door thans onder waterstaande sawah s omringd Velen zijner bende waren reeds naar de bovenlanden teruggekeerd ontmoedigd door den tegenstand dien zjj onderronden hadden Ook zou hij rolgens spionnen berichten gebrek krggen aan lerensraiddelen en daarom teudelingen naar de IX Moekims gezonden hebben om daar voedsel te re uireeren Maatregelen werden genomen om die Moekimi gestadig door patronillts te doen doorkruisen Ook in het tijdvak waarover dit verslag loopt werden aanhoudend patrouületochlen door de troepen gedaan Enkele rerüaohte Atjebers werden gevangen genomen en een berucht maraudeur met name Sihim vermoedelgk een der door T di Tirou naar de IX Moekims gezonden personen door ene patronille van Ketapang Doea gedood De bevolking telve had den militairen commandant van evengenoemden post kennis gegeven van het aanwezen van dien maraudear in kampong Goh Nog meerdere bigken van medewerking mocht bet bestuur van de zijde der bevolking ondervinden Zoo werd toen den 28slen September twee sapi s van den aannemer dicht bij Penajoeng geroofd waren en slechts één daarvan door het uitgezonden detachement gewapende politiedienaren en door de militaire patrouille kon worden achterhaald het andere rund door kampongvolk in de wildernis opgespoord en lerugbetorgd Den 29en werd de bekende maraudeur Pang Tjoet in de XXVI Moekimi door het hoofd van Kampong Kliëng afgemaakt terwgl op dienzelfdeu dag niet ver van daar eveneens in de XXVÏ Moakims ren bekende volgeling van wijlen Njaq Hassan Si Oetoeh ook wel Mat Masir genaamd door d beTolking gedood werd Noord en oostkuit De controleur van Snmalanga ontving door tuiichenkomit van lijn ambtgenoot van Segli een brief van den Badja vau Merdoe waarin deie onder veel betuigingen van gehoorlaamheid een onderhoud verzocht dat toodia mogeIgk tottde lorden verleend Nog iteeds waren tnsschen de venohillende itaatjea onderling tal van quaestien en geschillen aanbangig zonder dat echter gedurende den verslagtgd de rust verstoord werd Westkust Den 22en September lond de kedjoerean van Boehoen zgo broeder Toekoa Lamkota bg den adsistentresident om van zgne goede gezindheid te doen bigken Den 21en trachtte een Atjeher uit de bovenstreken een vissofaer te Malaboeb te vermoorden Deze verdedigde zich echter zoo goed dat de aanvaller gewond en tot dr vlucht gedwongen werd Den daaropvolgenden dag trachtte weder eene kleine bende slecht volk de visschers te Malaboeh te overvallen Op het geschreeuw van deie laattle acboot eene bevolkingipatronille toe waarop de aanvallers het ha npad kozen In Groot Aijeb nam de cholera merkbaar af Op de Noorden Oostkust kwamen uu en dan nog enkele gevallen voor Op de Westkust had zich die ziekte nog niet vertoond Van het oogeiiblik af dat de cholera epidemisch verklaard werd tot en met den 17en October werden in het groot militair hospitaal te Kotla Badja opgenomen 64 militairen waarvan 35 overleden en 32 particuliere personen daaronder begrepen inlaodsohe vrouwen en kinderen van militairen dwangarbeiders en bedienden waarvan 27 overleden Op den 1 8eo bleven in het hospitaal nog onder behandeling 1 militair en 5 particuliere personen Ouder de bevolking heenchle de cholera niet hevig In de garnizoenen buiten Kotla Aadja scheen die ziekte geweken te zijn In de niet aan de Atjehrivier gelegen posten kwamen tot dusverre zelfs iu het geheel geen gevallen voor met uitzondering van fioekitSeboen waar ééa militair door cholera werd aangetast Deze was daar echter juist uit KottaEadja aangekomen Te Samalanga hebben zich nadat de cholera er geweken was eenige gevallen van dysenterie met doodelijken afloop voorgedaan De toestand der gewonden was gunstig Buiteniandsch Overzicht De Fraiische minister van marine heeft berichten uit Tonking ontvangen welke tot 27 November loopen Zij melden niets bqzonders Verkenningen naarBacNinh en Sontay zijn door de Pransohen gedaanen admiraal Courbet zegt opnieuw gelgk hg reedsin vroegere dépêche deed dat de operation onverwgld zullen beginnen v f j u u o u De Senaat benoemde tot onafzetbare senatoren voorstel deed schijnt door sommigen weder meer te gelgken uitval voorbereid Men vermoedt algemeen en sommigen meenen het zekar te weten dat ds rgkskanselier deze vraag heeft ter sprake gebraoht men zoude zich daarover niet hebben te verbazen al il het juiit Biimarck geweest die in 1866 en 67 de geheime stemming voor den Noord Duitichen bond heeft ingevoerd de kanselier wisselt zgne zienswgzen wel eens naar de omstandigheden Meermalen wat de verandering van het Pruisische kiesstelsel ter sprake gekomen maar de regeeriug had steeds ontwgkend geantwoord Thans meende de democratische afgevaardigde Stern redenen te hebben om te gelooveo dat de regeering in beginsel niet tegen zgn voorstel was Doch bij heeft gelgk wg zagen in de Forticiritt fttrt de secessionisten het centrum en de Polen geen meerderheid kunnen rinden tegenorer de eonserratievrn en de nationaalliberalen Wat levendigheid betreft heeft de tweedaagsche discussie niets te weuscheu overgelaten De minister Von Putlkamer as scherp in zün aanval op de ForlieiriU furtii die hg beschuldigde van ongeoorloofde pressie uit te oefenen bg de verkiezingen en andere partijen te belasteren Het beginsel van openbaarheid bestaat in de rechtszaal en in het parlement zeide de minister verder het uit te sluiten bg de verkiezingen zoude gelgk staan met onzelfstandigheid en politieke huichelarij De regeering zoude ernstig overwegen of de geheime stemming bg de rqksdagverkietingen proefhondend was gebleken slechts de openbare stemming was de waardige uitdrukking van het kiesrecht en het gevoel van verautwoordelgkheid mocht door de geheime stemming niet worden verzwakt Daarop kwamen de hoogleeraar Virchow en Dr HEnel aan bel woord de eerste zeide dat niemand zulk eene verklaring van den minister had rerwsoht in de grondwet komt niets voor van geheime of openbare stemming en de liberalen souden iteedt voor de geheime stemming zgu zoolang er regeeringen zgn die pressie uitoefenen op de verkiezingen De heer Haoel meende dat s ministers woorden niet vergeten zouden worden en aanspoorden tot nog krachtiger verdediging der verkrtgea rechten Over ea weer overlaadde men elkaar daarbg met verwijlen en ook de kies raauouvrt met de keizerlijke boodschap het achelden der A ori deulscie kwamen ter sprake Warm ging het er toe ook de beer Windthorst sprak met vuur v 5 r het voorslelStero En de stemming der nationaalliberalen tegenover het voorstel werd door den beer Von Eynern met het volgend beeld geteckeDd wtineer de een of ander Frankforler democraat een radicale melodie blaast behoeft al wat libelaal ii daaro nog niet mede te dansen Op den persoon die bet den Minister Campanon met 173 en Macé met 134 stemmen De telegrammen uit Pargs van Vrijdag gewagen van maatregelen door de politie genomen ter voorkoming van zekere manifestatie op de Place de la Bourse Ter opheldering diene dat deze beweging U tgaat van de anarchisten die verleden Zondag iu de Salie de la Hein Blanche eene bgeenkomst hadden welke door slechts ongeveer 150 personen werd bijgewoond en waarin beslaten is op Vrijdag 7 Dec een monstermeeting te houden zoowat in den geest als de bekende van 9 Maart 1 1 op de Esplanade des Invalides Ook uu zou tot voorwendsel dieoen de heersehende ellende het gebrek aan werk ten gevolge van de crisis waarin men verkeert Het behoeft nauwelijks gezegd te worden dat die wezenlijke werklieden aan deze beweging volkomen vreemd zijn Er was wel wat neer levendigheid dan gewoonlijk op bet beursplein want vele nieuwsgierigen stroomden derwaarts om Ie zien wal er gaande was maar behalve de arrestatie van enkele luidruchtigen viel er volgens de ontvangen telegrammen niets verontrustends voor De officieuse Norddeuhche Mig Zeitung spreekt thans hoewel in eeuigszins dubbelzinnige bewoordingen het bericht tegen als zou de kroonprins van Duilschland op zijn terugreis uit Spanje den Paus gaan bezoeken Den 16 Dec a s begeeft de Duiliche kroonprint zich te Barcelona aan boord om huiswaarts Ie keeren Denzelfden dag wordt de zitting der Spaansohe Cortes geopend Meu zegt dat in de troonrede het voornemen tot indiening van een wetsontwei p betreffende het algemeen stemrecht aangekondigd zal worden zonder bepaling van het tijdstip en dat deze aankondiging voorzichtig gesteld zal zijn ten einde een breuk reeds nu met Sagasla en de meerderheid der Cortes te voorkomen Van meer dan één zijde wordt vermoed dat indien het kabinet Posada Herrera niet de volmacht heeft de Cortes te ontbinden zijne dagen gsteld zijn De verklaring van den minister Von Putlkamer in den Pruisischen ïanddag dat de regeering denkt over de afschaffiMider geheime stemmingen bij de verkiezingen voofièen rgksdsg hoeft de gemoederen ziJi gelet dau op de taak zelve Eenige Duitsche afgevaardigden zijn voornemeni om toodra de Bijksdag bijeen is de Begeering te interpelleeren over het voornemen de geheime stemming in een openbare te veranderen Berichten ov r de beweging van den valschen profeet in Egypte laten zich steeds wachten Velen gelooven nog altijd niet dat de Mahdi noordwaarts zsl trekken Volgens professor A Vambery den bekenden Hongaarscben specialiteit in Oosterscbe taken heeft men de beteekenis van de overwinning van den Mahdi schromelijk overdreven Men moet bedenken dus liet bü zich dezer dagen uit dat de Mahdi geen echte Mahdi is want hij is geen afstammeling uit de familie Korrish en dat tijn optreden niet vergezeld ii geweeit van die natnurvei ichijnielen onafscheidelijk met het optreden van den Mahdi beschouwen De Mahdi in Soedan is zeker gevaarlijker dan zgn collega s die van tijd tot tijd in Perzië te voonchijn komen en daar spoedig gedood of gevangengezet worden Voor Soudan heeft zeker deze Mahdi eenig gewicht en de mogelijkheid van een aanval op Khanonm is niet uitgesloten wanneer de bevelhebber niet spoedig versterking krijgt maar het is teer onwaarschijnlijk dat de Mahdi aan Engeland wanneer het slechts voorzichtig is in Egypte eenige moeilijkheden tal bereiden Het is zeker dal het optreden van den Mahdi slechts een voortzetting is van de zaak van Arabi en dat wanneer men de lafhartigheid der inboorlingen in aanmerking neemt eenige Éngelsche regimenten zonder moeite den valschen profeet kunnen overwinnen niettegenstaande het tanaiisme van zijn aanhangers Ook snitan Abdul Hamid moet met het oog op den toestand in Arabië vijandig tegenover den Mahdi optreden De nederlaag van Hicks is in de eerste plaats veroorzaakt door het slechte klimaat waarmede hg te kampen had terwijl hel in de tweede plaats zoo goed als zeker is dat ar verraad in hel spel is geweest Het was zeer geraarlgk dat de Éngelsche en andere Europeesohe ofloieren zoozeer op hun ondergeschikten rertronwden daar geen Mohammedaan roor rerraad legen de Chriitenen zal terugdeinzen Het il zeker dat de Mohammedanen de beteekeni ran de orerwinning orersohatlen maar ik kan niet gelooveo dat zg aanleiding tot een algemeenea in beweging gebracht Niemand wat op een der Mubammedaanschen opstand zal zijn De Effecte3i eurs XLIII Amalerdam 10 December 1883 Even onaangenaam als in de laatate weken was ook de houding der beurs in de jongste De malaise is nagenoeg algemeen en omzet is er bijna niet De nieuwe Bnssische leeuing zelfs vroeger een great attraction voor onze beurs ging onupgemerkt voorbij en Londen New ïork Parijs en Berlgo tiJn de beurzen die achtereenvolgens de onze beheerscheu Welnu het was daar droevig gesteld en staatsfondseu en sporen speculatieve en degelijke fondsen alles nagenoeg was in reactie Slechts Mexicanen waren iets beter op een nieuw bericht omtrent eene conversie Russen vooral rsebels herstelden lich later ook ten deele BiNMENLAMOscHE WAAKDXN Staotê promncialten gemeentefmdten Van de staatsfondsen waren oude vieren eu 78 louwer De reap notecring is 64 77 101 lOl 98 i Premieleeningt Pateislolen stegen weer tot 116 Bolt lOO s Amst 104V 109 gem orediet 941 SpoonKgüeningeH In de voornaamste soorten is niets veranderd Centraal waarden bleven willig aand 44 gestemp Wl Uilg sch 28 Beitels onveranderd Traiiueaj leningn Aand Bijtuigv sluiten 1 pCt hooger 11 er zou sprake zijn van eeu vereeuiging met de concurreerende Bijtuigmaatschappg wier aand 59 staan Voorts waren hooger Arnh 2 en Samarang 3 lager N en Z Holl l pCt Induttritele en finantUeU waarien Hier zijn althans enkele belangrgke variatiëu veelal in verband staande met geruchten omtrent het dividend Zoo slegen aand Droogdok 14 Hv Amst 8 en Kol Bk 8 140 93 106 Amst Bk verbeterde 2 pCt ISU i UaudelBtj s dooger Aand Kasv en Nederl 1 pCl flauwer en aand Twentsche Bk 1 pCt KusopiucBi WAAkDEK Siaatt o tltH Vooral goudleeningen leden verlies too Hong 5 put Oostenr Buisische JE 1 OrigiueeleItalianen waren g beter De nog niet vermeldeBuiseo gemiddeld minder De nieuwe Bnssische leeuing is van 60 millioen goudroebels a 6 pCt a 98 door de Russische lUatsbk te verkoopen Spai jaarden waren voor bnileul l pCt 67 i voor perpetneelen s fluuwer Turken verloren zoovoor 6 als 6 pCt Egyptenaren 4 pCt 2 6 pCt 3 tiiu 84 Premitleeningm Over l algemeen hielden deze waarden zich goed Antw Hong Vif Oo 64 60 1V crediet iurt o R Vj n Madr ook hooger Oost 64 na d e loting 140V Weeneu 1 pCt en Servische 11 pCt flauwer Turken a minder Bfoorteeglteningtn Theiaa aand zijn VictorEm jbl 2 Warschau Br en do Weeneo obL do V fl Bwer Obl Fr Oost verbeterden l s Elis sp Omtrent Bussen is voor sommige soorten iets goeds te leggen tooals voor Br Gng die Vs 1 Jel Griati die 2 obl Orel Vit die Iu profileerden andere waren flauwer gelijk Ch Azow die priji gaven IndtatrieeU e finantieeU Kaarden De pandbr der centrale Ruis Bk tiJD wederom en ditmaal zelfs 8 pCl gestegen 71 AMB iKAANtoHE WAAKDIN Staattfondeeit De obl der Vereen St biyien vast l20 113 Brazilianen onveranderd Mexicanen sluiten I9 iti lO Vi dns l i Vs hooger Columbianen 8 pCt Peru 1 6 pCt do Vs Aanwer Spooncegleminfe De obl der Buffalo spw daalden 11 pCt wegens de uitgifte van nieuwe obligatién Florida centr West verloor l St Paul Hinn eert l l Uu Pac een 2 Onder de verbeteringen vallen op pref Chicago s 2 alle Chicago s blijven ferm N W Un 1 S W obl 2Vi les Moiue F D Ie hyp Ext 2i Missouri inc bnda 2Vt zoowel deze als eharei gevraagd geconi St Paul Minn IV4 Dakota 1 Pittib F W 4 Brat spwi 1 pCt hooger Van de Vereen Am spwfondsen was 2e serie 1 hyp do hooger Induitrieele en Fimmtieele mutrde Zonder variatie Pbolokqatib benti 3 i ik 4 pCt T PS De meeste soorten waren heden flauw Turken verloren s Vs pCt Egypte 1 pCt Spanje was zwak Rutaeo herstelden zich eenWtiiiig in navolging van Berlijn Mexicanen innavolging van Londen it Amerik sporen mede zwak In Missouri shares wat nogal omzet slotkoers 24 do incomebonds 68V4 89 j Van binnenlandache waarden zijn integralen ieti flauwer vieren iets farmer aand centraal doBoxtel 7 gestemp obl do 1 pCt lager Amst Rijtnigv ll t a 12 Aand Twentaohe bank V Iiger 3 E C L A M E Dij het tegenwoordige vaak ruwe en ongezonde WeSr waar verkoudheden aan de orde zijn van den dag maken wg er vooral zorgvuldige moeders opi merkzaam op hoe gemakkelijk bg kinderen uit een aanvankelgke kroep kan ontstaan en van hoe veel belang het is voor deze en dergelijke gevatte kouden of tot voorkoming daarvan steeds een goed middel bij de band te hebben Wg meenen daarom de aandacht te mogen vestigen op een preparaat waarvan het buitengewone nut als voorbehoed en huismiddel schitterend gebleken is Dit is de £ landeche Druiven Boritkonigt eeu sedert 14 jaren door F H Zickinheimer Ie Mainz uit een afkooksel van wijiidruiven en uiterst fijne rietsuiker toebereid zeer smakelijk sap dat de kinderen gaarne innemen en dat hen tevens zeer veel goed doel Daar er namaaksels bestaan lette mei bij den aankoop op het etiquei en de sluiting der flesschen met den naam van bovengenoemden uitvinder Zie de adverleniie in t nummer van heden Nooit te laat Al degenen die aan ziekten onderhevig zijn ontstaan uit bedorven en verdund bloed en daartegen te vergeefsch alle denkbare middelen gebruikt hebben ten einde de gezondheid terug te bekomen doen wel niet op eene kleine uitgave te zien en eens eene proef te nemen met de zoo roemvol bekends Zwitsersche Pillen van den Apotheker Rioh Brandt zg hebben aan duizenden de volkomene gezondheid weder gegeven GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een dames Haarkam een gouden Mansring een gouden Slootje met zwarte steeo een Roozenkraus een zilveren Dop van een flacon een fantaisie Armband een Portemonnaie met 2 76 een gouden Medaillon eeu Sleutel een fantaisie Bracelet een Mesje een blauw koralen Ketting met gouden medaillon VUURSCHOUW BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda doen te weten dat het bij art 36 der Verordening op de Brandweer voorgeschreven ooderxoek in Woonhnisen en Gebouwen door Heeren Brandmeesters en Onder Brandmeesten zal worden gedaan den 17 en It Daoember aanstaande terwijl de caaohonw zal plaats hebben den 27 en 28 December daaraanvolgende wordeode de bewoners of gebruikers uitgenoodigd genoemde Heeren daartoe in staat te stellen Oooda den 11 December 1883 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 8 Dec Gersrdis osdera 6 Brouwer en A HogeDdoorn Kruu Jso jsoob oodere j F F J Hoos D Oitsde en W C Kool Johiniiu Jicobni oadera J J ven der Ssadeo en H vas der Geest 9 Miohiel Aothoniui older Boodgek en H M Feeten Geertraida Jokioas Hiru oodeti W ven Kogen en W de Laoge Oirk Hendrikoi oadert A Woerlee en A Krtmer OVERLEDISNi 7 Oee i K de Braijo j 6 m J SoDnen 2 m 8 J fin Lceiven 72 A J Spsrntsg 20 j 9 W B 1 Sebottelur 2j M I Roest houvr vin A de Jong 66 j A E tan den Berg U m T vin Donk ed C Schooten 70 Burgelgke Stand van ouderstaande gemeenten nu S tot 8 Deo Uoordreoht GEBOREN Berairdie Jecobui Joiiinis onden t de Brigo en J W Ventnte OVERLEDEN I Boe 77 j A Keiler 4m Qouderak GEBOREN Pieter ooderi k Verboom en P Evegraen Willem oodera i C lan Vliet en L Verdugn OVERLEDEN A tan Rgiwijk 1 m Stolwijli 6EBORE V Rgmpje oudere L T Bisi en 1 Asker OVERLl DEN C de Mik 68 J ONDERTROUWD 0 Verwaal en J Trenre Haastreoht GEBOREN Jaoob onder W Reehard en J C van Veen OVERLEDEN L vin Leeuwen 16 d h M vsn der Ben 78 H van der Vliit 11 m VliBt OVERLEDEN T A Oekam 9 n Reeuwijk GEBOREN Johannii co Jacobei oudere A Oikim en A van der Pol Pieter ouden M Ooatrom m A Sehootea OBHCWO W W Le Grand en A Heg ZeTenboizen GEBOBEN Aatje oaden P Krijgsman en M Tninsssd Fredurik HDiIxrt ouders H Paol ei D W Rapke ADVERTENTIÈN Bevallen van een Jongen W I C BOON T OSTADB£001 £ Gouda 8 December 1883 ♦ Voorspoedig bevallen van een Zoon H VAN DBB SANDEN VAN DEB Gust Gmula 8 December 1883 Bevallen van een Zoon A L EIJNAABTSCanbvascini Gouda 9 Dec 1883 ♦ Voorspoedig bevallen van een Zoon JOHANNA HOUTMAN geb EooLUEES Goada 10 Dec 1883 Bevallen van een Meisje G D BOÜTERSJoosikn Gouda 10 Dec 1883 De oudergeteekenden betuigen hunnen hartel ken dank voor de vele en verrassende blaken van deelneming bg hnnne 40 JABIGE ECHTVEREENIGING ondervonden P BERLIJN EM ECHTQENOOTI Gouda 11 December 1883 V De Heer Mr P J SNEL en Mevrouw SNEL BusExa betnigen bg deze hnnnen dank voor de betoonde belangstelling bg gelegenheid der geboorte van huD jongste kind den Haag 10 Dec 83 Voor de vele bigken van deelneming gedarende de ziekte en bg het overlgden van mgn geliefden Echtgenoot ondervonden betuig ik ook mede namens mgne wederzgdsche betrekkingen mgn hartelgken dank C SCHOUTEN Gouda U Dec 1883 Wed P PüiJK Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan de vroegere Vennootschap van de Heeren KOOPMAN JASPERS Bierbrouwers te Gouda worden verzocht daarvan vóór 20 DECEMBER 1883 opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den Notaris W J FOBTUIJN DR006LEEVER aldaar Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 3de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 13 DECEMBER 1883 de SOCIËTEIT van des avonds ZES UUB af stal GESLOTEN ijn Namens het Bestvite J C IJSSELSTIJN Seeretari Gouda l December 1883 TE HVVR een flink BURGERWOONHÜIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor esn ei vielen prgs Te bevragen bg J BDLK Karnemelksloot te Gouda