Goudsche Courant, woensdag 12 december 1883

Vrijdag 14 December N 3013 1883 Stoomtram Gouda Bodegraven 1 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Heeren Fabrikanten en Handelaars worden attent gemaakt op de voordeelige Tarieven voor hel vervoer van koopmansg oederen naar Bodegraven en Reeuwijk of omgekeerd Er bestaat achtmaal daags gelegenheid naar Bodegraven en Reeuwijk of omgekeerd goederen te vervoeren De directeur Gouda 10 December 1883 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel mier 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN Specialiteit voor AANLEG VAIN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en IHagazijn Gouwe G 241 Oe inzending van advertentiön kan geschieden tot édQ nor des namiddags van den dag der uitgave Frl pnninn BORSTLIJDERS acht ikgH Ei n l llUlIli gg het voor mijne plicht om zonder uitnoodiging te verklaren at de Rgnlandsche DRÜIVEN BORSTHONIG van W H ZICKENHEIMBR te Main zzich in mgn huisgezin als een voortreflfeljjk middel tegen HOEST HALS en BORSTKWALEN bewezen heeft De uitwerking van dit huismiddel was dikwgls eene werkelgk verrassende en zelf hg hardnekkige kwalen had reeds na kort gebruik een aanmerkelgke verlichting plaats gevonden Ik kan dus dit aangename sap uit volste overtuiging dringend aanbevelen E rf u r t 8 April 1883 Ds V O R B RO D T Stad schoolraad De Rijnlandsche Druiven Borsthonig sedert 17 jaren uit het extract van uitgelezene r nlandsche wijndraiven en drievoudig gezniverde rietsuiker in vorm van vloeibaren honig alleen echt bereid door W H ZICKENHEIMBR te Mainz is het edelste aangenaamste en krachtdadigste huismiddel by hoest heeschheid verslijming halsen borstkwalen hoesten der kinderen enz en door ontelbare erkenningen gunstig bekend Elke flesch draagt het nevenstaande merk even als in bet glu als op de etiket den naam van den nitvinder en fabrikant Alleen echt ver kr gbaar in flesschen van 2 Gulden 1 Gulden en 65 Cent Te Gonda by F H A Wolff te Boskoop by J van Bergen te Haastrecht bg J D den Hartog te Ondewater by F Jonker Idenburg te Bodegraven by P Versloot te Stolwnk by C G V d B rg Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling te deflJ2Q stexcLa 3 2CL LOTEN voor de eerstvolgende TREKKING zyn 30 Centen weder te bekomen by A BRINKMAN te Gouda VoordeeUg te KOOP of te HUUR een PAKHUIS ter grootte van ongeveer 190 vierkante Meter naby de groote vaart Te bevragen met franco brieven by den Uitgever dezes onder motto Pakhuis OPENBARE LES op W O E N S D A G den 19n tjBCfl MBEB e k in de zaal KotstMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN des avonds te 7 nar H J STEENBERGEN Door bözondere omstandigheden TE KOOP asngeboden een NIEUWE Schoenmakers Stik Macliine Adres franco brieven onder No 904 aan het Bnreau dezer Courant fl4ü STADS MUZIEKSCHOOL Open baar Ezamen op MAANDAG 17 DEC e k des avonds te 6 s nre in het lokaal Kunstmin der Sociëteit ONS GENOEGEN De COMMISSIE deelt mede dat tengevolge de weinige beschikbare ruimte geen TOEGANGSBEWIJZEN aan belangstellenden zullen worden uitgereikt Aanbesteding van SULPHAS CHININI LEVERTRAAN SUIKER en RUW CARBOLZÜÜR in 1884 benoodigd voor de Stads Apotheek te Gouda op WOENSDAG den 19 DECEMBER 1883 des namiddags ten 1 ure De voorwaarden liggen ter lezing op de Ge meenteSecretarie EERSTE mimm Volgens bepaling van den Edel Achtbaren Heer RechterCommissaris in het faillissement van GEORGE van db PAVOORDT Winkelier in Gouden en Zilverenwerken te Gouda worden de Schuldeischers in vermeld faillissement de bevoorrechte en de pandhebbende daaronder begrepen opgeroepen om in persoon of hg eenen gemachtigden van schriltelflke volmacht voorzien te verschenen op WOENSDAG 2 JANUARI 1884 des voormiddags te 10 uren in het daartoe bestemde lokaal van het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam ten einde overtegaan tot de verificatie der schuldvorderingen Gouda 10 Dec 1883 De Curator in het faillissement Mr E OPZOÜMER Advocaat te Gouda Gouwe N 28 GEVRAAGD met FEBRUARI of eerder Een KEÏÏZEITMEID liefst P G Adtes aan het Bnreau dezer Courant Eindelijk Eindelijk Eindelijk nnn i nr SaDIKALE OENEZING dmerkieiend wordt OUijlJ ull ofereengekomen voor een bepulde pr a be UilbMr Dl genezing Daartoe zya 20 kamera ter beachikkiog der patiënten geateld WAEilSKOERS Heelmeeater lan brenkeo Ghoufluts 36 te Aiiiwi bpkn ftUI A LAROCÜE van KRAEPELIEiV HOL Ojncekkend veriterieHd koortnerdryvend IJzerhoudehde Quina Laroche by bloedarmoede etc Id fleuchen van ƒ 1 90 en ƒ Eenig depdt voor Gouda en Omstreken bfl den Heer C THIM Apoth te Gouda De uitvinding van den Heer Med Dr Lowet trekt byzonder de aandacht Na lang zoeken is het hem gelukt een Haarwater te bereiden dat alle vroegered ergelyke middelen overtreft Dit middel bevordert binnen korten tyd een flinken en vollen Baard en Haargroei en verhindert bet uitvallen der Haren Snelpersdnik van A Brinkman te Gouda Pe Citmnder staat in voor een volkomen succes Prys per flacon Fl 4 en Fl 2 50 Alleen echt te verkrygen by den uitvinder Dr Lowet Antwerpen 34 Avenne de Keyser 34 Tegen rembours wprdt niet verzonden maar tegen inzending van het bedrag in blaauwe Postzegels en 5 ets voor gefrankeerde toezending van het pakje Gevraagd voor Zaterdags in een klein gezin eene fatsoenlyke WERKSTER Adres Bureau dezer Courant O inrr hi i t tegen Invaliditeit en OnRrliikkrn TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agent P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOÖT te Zevenhuizen Hoofd Agent H SMITS te Nieuwveen en VRIJLANDT te Moordrecht Agenten Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE mmu BLAm of de bescbryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen derCartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlijk levens bericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth OOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Cents 4 Ue nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden ia 1 25 franco per poit 1 50 BERECHT Te beginnen met 1884 zal door den Uitgever dezer Courant iedefen Maandag eenGRATIS ADYERTENTIEBLAD worden uitgegeven t welk zoowel binnen als buiten de stad op eene doeltreffende wijze zal worden verspreid en waarin zonder prijsberekening worden opgenomen die Advertentiën welke in de vorige week in de GOUDSCHE COURANT zijn geplaatst BINNENLAND G0ÜD 4 18 December 1888 TBEBADBRING vak dik GRUBKNTBHAA1 Trgilag tien U December 1883 de namidJagi ten 1 ure Aau de orde Het adres ran A Fannerii haadendc rereoel om peuaioen De benoeming ran twee Leden der Openbare Oelondheids Conimitaie dem rail een Lid ran het Bar erl jk armbetlaar Idem ran eenen Curator ran het Pronmnaainm Idem ran een Lid der CommÏHie ran Toelicht op hel Lager Onderwijl Idem ran een Lid der Oomminie ran Toelicht op de Slada Uutieicschool Idem ran een L jkdrager Heden morgtn had ten Baadhuiie deter gemeente de rerpaohting plaat ran Het Huit en de Stalling aan de Gondeche laia Gepacht door J P Vernea roor ƒ 820 Een ttukje land aan het einde der Lauruikade K Jonkheid roor ƒ 12 Het GratgewBi ran de Goejanrerwelachen dyk H Kramer roor ƒ 84 Hei Graagewaï ran den Hoogen SohielandBchen Zeedijk J r d Kind roor ƒ 820 Een perceel ei of Hooiland gelegenonder Beeaw k G Wiltenburg roor ƒ 68 Ue viascherij in de grachten en de Gouwe i ran Gortchoi roor f 32 Het elzenbakhont werd rerkochl roor ƒ 13 aan A Dekker De heer Eniile Seipgens uit Leiden rerrnlde Dinsdagarond de spreekbeurt in het Dep Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Hg droeg een paar Limburgsohe iiorellen roor die san het talrgk publiek bigkbaar reel genoegen lohonketi In take de rerbetering ran deu Waterweg ran Amsterdam naar Rotterdam is bg de 2e Kamer de volgende motie ingediend De ondergeteekenden wenschen bg de behandeling ran hoofdstuk IX der Staatsbegrooting voor 1884 5 5r art 72 de narolgende motie aan het oordeel der Kamer te onderwerpen Do Kamer ran oordeel dat de verbetering vau den waterweg ran Amsterdam naar Rotterdam niet langer mag worden nitgeatelil wil men de thans bestaande tekerheid niei in waagechaal stellen dat daartoe hetsg door de provfnoten Noordhollaod en Zaidholland te lamcni helzy door de prorincie Noordholland alleen eene bijdrage tan drie millioen gulden tal worden gegereu en in de onderhondskosten jaarlyks twintig duizend gulden tal worden bggedragen gaat orertot de oide randen dag De Bruyn Kopt W K ran Dedem Dirki Qildemeeeter Gleichmao De Jong tan drr Kaajr Kist T Maokay De Megier JIirandolle Reekers Rnigers ran Kotenbarg III ran Poortriiet en Wichert SCHA K C0RBE8K NDENTIE den Haag 12de tet twart C 6 B 6 Gonda 13de iet wit C 1 G S Alkmaar 9de tet twart p 8 C 6 Gouda 10de ut wit b 1 C 2 In de titling der Botterdamaefae Arr Bechlbank ran Dioadag morien stond terecht B r V arbeider rroeger tapper te Gonda bekl ran het toedienen ran sterken drank aan een jongen ran 14 jaar Eisoh 7 dagen ger cell Orer 8 dagen uitspraak De beer R Oaiterling alhier is benoemd tot onderwater aan de openbare school A te Reeuwijk tgnde uitbreiding ran het ouderwycerspersoneel met ingang ran den 1 Januari 1881 Staten Oeneraal Tweïdb Kamee Zittingen ran Dinsdag 11 en Woensdag 12 Dec In de uiting ran Dinsdag erd de beraadslaging orer de Begrootiug ran Binoeulandsche Zaken roortgtel en wel bg de afdeeling onderwijs De heer Scbaepman tbiins niet willende aandringen op de behandeling rsn zgn motie des rorigen janrs betrekkelijk de opheffiug ran eeu of meer unirersiteitec omdat de omstandigheden thans tu allen decle ongunstig daarvoor igo klaa de meer bepaald orer de ongunstige resultaten van ons hooger onderwgs voortkomend lo uit het lager gehalte ran de hoogleeraren 2o uit het gemis aan de prikkel om tioh te Tolroaken die rroeger in de collegegelden was gelegen Voorts bepleitte spr de toekenning ran het recht ora wetensohappelgke graden te verieenen aan de vrge universiteiten Hierbg bracht hij hulde aan den moed e de offervaardigheid van de mannen lüe de vrge unireraileit te Amsterdam hebbeu opgericht en bij dete gelegenheid rerwierp hij alt rolkomeu onbe8taa bnar het hem in de pers toegedachte voornemen om te Utrecht de stad der Apnlbeweging een Catholieke universiteit te willen oprichten op de ruines van de Slaais universileit De heer Lohmau klaagde over den gang der taken op de gymnasia Vooreerst wordt er veel te veel tgd besteed aan de wiskundige rakken en ten tweede werkt het stelsel van geoomraitteerden bg de examens slecht op den gang van het onderwijs Overigens verdedigde ook spr het jus promovendi voor de vrije universiteiten Hg herhaalde ook tgn vroegeren aandrang tot afschaffing van de verplichte dissertation door de juristen De heer van Baar reiklaarde dat hij niet voor dete begrootiug tal kunnen stemmen als niet de uitgaven roor alle takken ran onderwijs belangrijk rerminderd worden De beer Wiutgens moet tot zgn leedwezen beamen dat de uitkomsten ran ons onderwgs niet teer schitterend tgn en hij schrgft dit voornamelijk toe aan het euvel van orerdaad orerladiog van het onderwga Verder kwam spr er tegen op dal de secretarisgeneraal bij Biunenl Zaken de heer Uubreoht zgn verzameling over het onderwgs ontleend aan de offioieele stokken ten eigen bate heeft uitgegeren met genot ran een honorarium ran ƒ 9600 roor de 15 deeleo a 20 rel elk Zulk een cbntract met de firma Stemberg is niet alleen onereus maar radica 1 nietig in den zin van jnridiek ongeoorloofd De beer Vermeulen vroeg hervorming van het middelbaar onderwgs in het belang der paedagogen eu der schatkist Hg klaagde ook over de onregelmatige rerbooging van de tractementen der docenten van het middelbaar onder gs waarbij in strgd met de wet de roorkeur wordt gegeven aan de gepromoreerden De heer Schimmelpenninck r d Oye wilde bg de bespreking ran de lager onderwgiwet ran 1876 den oudMiD Kappeyne niet te hard vallen omdat deze meer de leider dan de drijrer is der liberale partij en die als toodanig hier niet stelselmatig mocht geweerd Horden Hij beantwoordde verder de vroegere b ohouwingen omtrent de werking der wet op het onderwgs meer bepaald wat het artikel ouderwijtera betreft de tcboolbouw art 46 ent ten beiooge dat vele leden der liberale partij in 1878 hebben verklaard te willen wat nu de anti revolutionaire partij wil Hg vroeg ook den Minister of de Regeering nog vöór het reces de beloofde hertieniogswet tal indienen De heer v d Kaay verdedigde de hoogieeraren tegen hel rerwgt van onverschilligheid van de tgde des heeren Scbaepman Hg meende ook dal de instelling van gedelegeerden bg de gymnasia strekt om te zorgen dat de leerlingeu van de gymnasia een behoorlijke wetenschappelijke opleiding erlangen De heer Fabius op bel partijdig karakter der schoolwet wgiende betoogde dal tg ook in uitvoering een partgwet is die de mioderhclen onderdrukt de weelde bevordert het volk misleidt eu ran het GoddeIgk beginsel afhoudt De heer Gleichmaun rerklaarde het wetsvoorstel Mackay c s gezet te willen i dertoeken eu sohijat niet ongeneigd op fiuancieele punten toe te geven als het hoofdbeginsel der schoolwet onaangetast bigft De Miuisler verkUarde dal herziening der middelb onderwgswet tal moeten geschieden in de richting van meer bepaalde vakkennis aankweeken De Miu deelde roorta nog mede dat het aangekondigde regeenogsontwerp tot wijziging der schoolwet op 6 December bg deu Raad ran State aanhangig is gemaakt In de zitting vau gisteren kwam in het rapport iu take den onderwgeer Poppink De meerderheid der oommissie die de regeeringsinlichlingen onderzocht heeft te dezer zake stelt voor dankiegging aan deu Minister Een lid wenschte te verklareu dat tonder voldoende grond de straf van schorsing is opgelegd Bü hel voortgetet debat over hoofdst 5 nam de Min over het amendement om ƒ 1600 te schrappen voor de aanstelling van een philoloog ter besohrgving der oude codices Ie Leiden Een amendement om 400 te schrappen voor verliooging van hei tractemeut van den boekhouder van het academisch ziekenhuis en den conservator van het museum van oudheden werd aaugenomen