Goudsche Courant, vrijdag 14 december 1883

Begeering de meest mogelgke medewerking en steun onderronden Onder de belangrgkste besluiten der rergadering behaoren behalve de reeds vermelde vaststelling van het reglement voor de Jury Ie Uitbreiding van het programma met eene afdeeling voor akkerbouwgewassen welk programma zoo spoedig raogelgk zal worden gedrukt en verspreid en it Vaststelling van bet plan tot inrichting der Tentoonstelling en van de daaraan verbonden begrooling Bg het opmaken dier begrooting bleek bet dat bg den tegenwoordigen stand der geldmiddelen het Comité de meest mogelgke zuinigheid zal moeten betrachten Financieele sleun der onderneming bigft dus voortdurend zeer gewenacht om het Cdknité in slaat te stellen de Tentoonstelling op Nederland waardige wgze in te richten onderwgs aan eene dezer scholen ten einde toe hebben MB ft l en geschikt zgn voor het volgea van het vK iJ middelbare meisjesschool Twee opdlKrgsorganen het SeiooUlad en bat Folkihlai noemen beiden dit bealui een slap 1 de goede richting Het is hoog tgd schrgft bet laatste orgaan dat met de examen manie waarondei ons onderwgs i al zgne graden en vertakkiega Igdl gebroken worde overal waar dit geschiedei kan zonder schade roor den geleidelijken gang vos het onderwijs En dit laatste kan hier zonder eenigsn twgfel voorkomen warden door verstandig overleg tusschen de hoofden der voorbereidende scholen en den directeur of directrice der middelbare school De Gemeenteraad van Groningen ga op den ingeslagen weg voort en vinde elders navolging I Dezer dagen ii gemeld dat bg de herbestediugvan het vleesoh voor bet garnizoen in den Haagroor 9 cent per kilo minder don bij de eerste aanbesteding is ingeschreven hetgeen voor dat garnizoen alleen eene bezuiniging van ongeveer ƒ 10 000 oplevert Men deelt ons thans mede dat bg deze herbesteding de voorwaarden zoodanig waren gemaakt dat er vleesch van veel minder qnaliteit kon geleverd worden Zoo doende keert men terug op eenweg dien de minister lieulfaer voor de voeding vanden troep gelukkig had doen verlaten Hef geldt nunog maar eene eerste schrede worden een volgend jaar de voorwaarden nog wal gemakkelgker gemaakt dan komen de dagen terug toen het vleesch voor den troep 35 pCt goedkooper was dan dat roor degevangenen N R Ct De Haagscbe kroniekschrijver van de iV Or Ct geeft als reden waarom slechts 12 katholieke Kamerleden hel nieuwe voorstel tot wgziging der schoolwet ondersteunen op dat het voorstel bg de bespreking in eene roltallii e bijeenkomst van de katholieke leden naast krachtige ondersteuning ook felle bestrijding beeft gevonden Er zgn namelgk onder de katholieke leden die meenen dat de rechterzijde met dit voorstel het paard van Troje binnenhalen zal en dat indien de financieele bezwaren tegen de wet van 1878 alle jrorden weggenomen het uit zal zijn met het succes van de agitatie tegen die wet Men rekent volgens dezen corr op 37 stemmen roor het voorstel De openbare behandeling zal niet plaats hebbeo vóér Februari 188 Dan zullen tegelgk de financieele voorstellen bId de orde komen Van behandeling dier voorstellea nog véór Kerstmis kan reeds daarom niets komen omdat bij Je memorie van anlwoord van den minister van financiën op het voorloopig verslag een gewgiigd wettontwerp door de regeering zal worden aangeboden dat een hernieuwd onderzoek in de afdeelingen gansob niet overbodig zal maken In het jongste nommer van de Werkmanabode komt een open brief voor van den heer M Mees uit Rotterdam aan den heer Heldt waarin de schrgver o a nagaat wat aan belasting door den werkman betaald wordt Hg komt dan tot het resultaat dat een werkman te Bolterdam in 1850 per hoofd 2 99 meer betaalde dan nu na afschalSng van het aecgns op schapenvleesch op varkeusvleesch op gemoal brand en van de gemeentelijke accgnsen Thans zou de werkman 1 32 per jaar niin indi recte belasting ol aan bier zout cu azguaccgns en aan inkomend recht op thee en petroleum betalen terw l hg aan directe belasting niels betaalt uitgezonderd hetgeen hg als huurder in de grondlasten van den eigenaar van zgn woning mede draagt De werkman kan alzoo z i niet klagen dat de inkomsten uit kapitalen niet belast zgn wel de middelstand In algemeen stemrecht ziet de heer Mees geen heil voor den werkman voor hem is toch politiseeren niet erg wensohelgk daar hg betere en nuttiger dingen te doen en geen tgd voor de politiek over heeft lenzg hg den benoodigden tgd aan huishouding of arbeid ontrooft De schrijver acht het daarentegen zeer goed dat de werklieden onder elkaar hun belangen en grieven bespreken op een wgze als geschiedt door het werkliedeuveibond Een dergelgke samenwerking geeft zegt hg kracht naar buiten Door den Gemeenteraad van Groningen is den 24steu November met 22 tegen 5 stemmen besloten in de veror ering op de middelbare school 1 voor meisjes de volgende bepalingen op te nemen Van het toelatiogs examen zgn vrggealeld decandidaten die toelating verlangende lot de eerste klasse eene verklaring overleggen ran het hoofd eener openbare meisjesschool in deze gemeente voorbereidende roor middelbaar onderwgs dat zg het Buitenlandsch Overzicht Met de aanzienlgke meerderheid ran 236 stemmen 381 tegen 146 verleende de Fransche Kamer vaa Afgevaardigden het door de Begeerini gevraagde crediet ter besirijding van de uitgaven der expeditie in Tonkin en met een meerderheid van 109 slemmen 316 tegen 206 nam eg de motie aan waarmede het kabinet verklaard bad zich te rereenigen De Premier is er in geslaagd de oppositie tot zwggen te brengen en zgne orerwinning sobrnki nieuwe krachten aan de regeering iraaraan deze wel behoefte heeft De partgen stonden nogal scherp tegen elkander over en zelfs de weifelaars helden althans in de tojtafgegaue bijeenkomsten der groepen meer naar den kant der nti ministerieele pang over dan dat z j sohengi de gelalsterkle der voorstanders van het kabinet te willen vermeerderen Aan s minister uiteenzetting der feiten en der gevolgen welke te verwachten eoud o zgn indien het crediet geweigerd ware geworden is het dus te danken dat de heeren Turquet Dclafosse Bernard Lavergoe Bivière eo andere aanvoerders van parlementsgroepen een zoo geduchte nederlaag geleden hebben Hoe veriebillend men ook moge oordeelen over de politiek van bet knbinet Ferry in de Chineescbe qaaestie zooveel jazeker dat zijn omverwerping op dezen oogenblik de beteekenis zou gehad hebben wat Frankrijk betreft van terngdeinzing versaagdheid wat China betreft van aanmoediging om b j de gestelde eisohen te volbarden niet alleen maar ze zelfs nog te verscherpes Terwgl de kamer de regeering dus steunde ii hare houding tegenover China zette de senaat ó behandeling voort van het voorstel Bérenger treffende het onderzoek naar het vaderschap Dil voorstel werd ten slotte verworpen Over de reis ran den Dullschen Kroonprins naar Bome wordt in de Duitsche bladen steeds reel ge schreren Ue eerste zenuwacbtigbeid orer bet ont jdij gepubliceerde bericht begint te bedaren het bigkt dat éérst hét bericht van het bezoek aan den Koning ran Italië openbaar had moeten worden gemaakt dit stond in verband met de vraag of het bezoek zou plaats hebbeo te Bome of in een andere Ita liaanache stad zoodra voor Bome besloten was vloeide van Duitsche zgde er uit voort dat de Paus niet mocht worden gepasseerd de J ttitsoke Keizer was op het bezoek aan den H Vader zeer gesteld Nu warden er wel veel woorden over zoekgemaakt of het bezoek van den Kroonprina alleen een be leefdsbezoek is of tevens een kerkelijk poliliek en elke krant waant in dii opzicht een eigen opinie te hebben maar iedereen begrgpt dat het bezoek niet zou hebben plaats gehad wanneer de kerkelgke vrede niet in het vooruitzicht was Zooals de Post te recht opmerkt staat de Kroonprins te hoog dan dat men hem zou mogen beschouwen als drager ran onderhandelingen waarvan de gunstige uitslag niet van te voreu verzekerd is Meui verzekert te Berlgn dat de Minister van p ersdienst Oossler die naar Friedriohsruh werd ontboden naar Italië vertrekt Het centrum is door de gebeurtenissen verrast eo heeft beslaten het voorstel tot herstel van de bekende artikelen der Pruisische grondwet te verdagen De Duitsche Kroonprins wordt den 17of ISdeser te Bome verwacht den 16eu zal vermoedelijk het eskader te Genua zgn De nieuwe profeet ran den Islam heeft weder een ontzettende nederlaag toegebracht aan de Egyptische troepen die door twee Engelsche officieren werden aangeroerd Deze deden den ïden December met 720 man een uitval uit Souakim de havenstad aan de Boode Zee doch ze werden omsingeld en bgna allen gedood De negers vochten hardnekkig doch de BashiBazoeks weken en slechts een twintigtal ontsnapte Het gerolg hiervan is hoogst ernstig rolgens het telegram van den Egyptisohen correspondent van de Daili Netoi Hg seint Het geheele land buiten eigenlijk Egypte is in laaie vlam In BovenEgypte gaan de dervischeo rond en stellen voor den heiligen oorlog te prediken gelgk tk Sennaar reads Vervorptn ii bel ameDdemeDt tot TermiDderiDg der koelen an onderhoud der Rijkianiversiteiteo en het nobilair te Leiden Uiifoeriug werd gesproken o rer ƒ 60 000 als eersten termyn roor den boaw ran een laboratorium roor pharmaoie te Ulreoht Ken amendemenlDonner om dien post Ie schrappen werd aangenomen met 50 ttgei 26 stemmen De Minister verklaarde dat in lake het goufernemeDt gebouv te Assen een ondenoek is ingesteld De storm die hier gisteren woei heeft alom in het land vele ongeTallen veroorzaakt De rukwinden gooiden op Terschilleude plaatsen menachen omver sohoorsteenen naar beneden eni ene Te fiotterdam had een geduchte overstroomicg plaats De Leuvebaven westsgde lag diep onder Dus ook gedeeltelyk de daarop uitkomende straten naar den Sehiedamsohen dijk Van de Soetenbrug was niet slechts de doorvaart geheel eu al met water gevuld maar het stond eelfs nog eene niet geringe hoogte boven die opening Van de Noordblauk stroomde de vloed over een gedeelte der Visohmarkt De bewoners van een groot gedeelte van het Hang hadden zoowel aan de straatzyde als aan den achterkant hunner huiien met hel water te kampen üp de Wijnbaren stond het too hoog dat een rijlijig tot over de assen der wielen in het water reed Langs B jstuin Steigers en Weatnieuwlaud was tot aan de buizen alles óSae watervlakte De tramdienst van de Hoogstraat naar de Beurs moest dus worden gestaakt De erken ter uitvoering van plan C liggen weder onder doch dit komt doordien men dewyl de dammen toch niet te behouden waren alles opteltehjk beeft laten rolloopen Dit was een middel om de schade geringer te maken dau zy zyu zoude wanneer er een dam met geweld ware doorgeslagen Erenals langs de genoemde wyken zijn natuurlgk ook in andere gedeelten der buitenslad een aantal kelders ondergeloopeo Internationale Landbouwtentoonstelling 1884 Amsterdam Op den Ssten December jl vergaderde in het Hotel Krasnapolsky te Amsterdam het Uitvoerend Comité met de vertegenwoordigers der veracbillende Nederl dsche Landbouw Maatschappgen waarbg alle Frovincién vertegenwoordigd waren De Voorelller Mr C J Sickesz herdacht het afgestorven Lid der vergadering den Heer Mr S C J W Musschen broek wiens heengaan door zoovelen in den lande reeds betreurd ook voor de Internationale Landbouwtentoonstelling e n verlies moet worden genoemd Hg stelde aan de vergadering twee nieuwe Leilen voof Jhr Mr H Hoeulft van Velaen die in zgne kwaliteit van Voorzitter der Afdeeling Amsterdam van de Hollandsche Maalschappg van Landbouw dooii het Comité was uitgenaodigd om zijne vergaderingen bg te wonen ten einde hel Comité met zgn raad bg te staan hetwelk door genoemden Heer welwillend nraa aangenomen en den Heer D F A Bauduio te s rarenbage wieu het uitvoerend Comité wenschie voor te dragen tot Voorzitter van de algemeene Jury voor die Teutoonslelling en die met het oog daarop het Comité reeds hiad bggestaan bg het opmaken van reglementaire bepalingen voor de samenstelling van de Jury welke door de vergadering voorloopig werden vastgesteld De Voorzitter begon het verslag aangaande hetgeen sedert de laatste vergadering was gebeurd met de hoogst belangrijke mededeeling dat het Z M den Koning den Beschermheer der Tentooiistelling behaagd beeft hem als Voorzitter uit te noodigen met Jhr HoeufFl van Velseu op bet Koninklijk Paleis hel Lbo te komen ten einde met Z M de behingen der Tentoonstelling te bespreken op welke samenkomst Z M den Koning den Voorzitter H D bgzondere ingenomenheid met de Tentoonstelling had te kennen gegeven met de mededeellu dat Z M de werkzaamheden van het Comité ook persoonlgk wilde steunen Het behoeft geen betoog dat deze mededeeling door de vergadering met de grootste belangstelling en ingenomenheid werd aangehoord Verder deelde de Voorzi tter mede dal Jhr G J G Klerok oud Minister van Waterstaat Handel en Ngverbeid die bg zgn aftreden als Minister slechts roorwaardelgk het ÊererVoortitterschap bad gecontinueerd thans gemeend had om bgzondere redenen het Eere Voorzitterschap te moeten nederleggen welke mededeeling met groot leedwezen werd rernoraeii De Voorzitter gaf vervolgens een overzicht van hetgeen door het Comité sedert de laatste vergadering wat verricht Daarait bleek onder meer dat uit verschillende landen reeds toezeggingen zgn gedaan voor belangrgke inzendingen toodal de Voorzitter met genoegen op reeds gebleken sympathie ook ran het buitenland wgzen kon Bg de rerachillende werkzaamheden die het Comilé al reeds in directe aanrakjng met onze Begeering brachten was door het Comité rao de zijde dier geschied is Volgens de meening der militaireD is het nu voor Baker pacha onmogelijk geworden naar Berber op te trekken Dit beteekent waarschgnlgk dat Baker pacha veel kans zou hebben in het lot van generaal Hicks en van de bezetting Souakim te deelen daar de weinige manschappen waarover hij beschikt nieis beter soldaten zijn dan zg welke verslagen werden Toch is het noodzakelgk kolonel Coetlayon die in Khartoum belegerd is te outzeilen Zoo de Mahdi ook Bakerpacha en kolonel Coetlayon overwint zal de opwinding onder de Muzelmannen van Noord Afrika onbedwingbaar worden Servië is niet kng rustig gebleven Een nieuwe oproerbewegiug is uitgebarsten in het district PrekopUs en de regeering heeft een aanzienlgke militaire macht daarheen gezonden om de muiterij Ie bedwingen Inmiddels wordt te Belgrado het proces behandeld van de leden van het radicale comité die beschuldigd warden van het bewerken van de oproeren in de districten Zsiischar en Baiija Vermoedelijk zullen die volksopruiers een zeer strenge straf krijgen Het ware hoofd der revolotionnaire partg Pasohitoh wien het gelukt is op Bulgaarscb grondgebied een wgkplaats te vinden heeft aan een Weener publicist verkUard dat de ware redenen der volksgisting eu der ontevredenheid welke in het land heerscbt te vinden zgn in de wiilekenrige maatregelen door de regeering genonten en in de Oostenrgkseh puiische politiek welke door koning Milan gevolgd wordt De radicale partg welke de steeds vooruitgaande uitbreiding der openbare vrgheden verlangt acht bovendien bel sluiten van een bondgenootschap met Rusland Bulgarije en Montenegro wenschelijk Het door het Hongaarsohe Lagerhuis aangenomen ontwerp ran wel lot het toestaan van huwelijken tusschen Christenen en Israëlieten waa eergisteren aan de orde in het Hoogerhuis Meer dan tweehonderd leden waren opgekomen Door verstAeidene prelaten en magnaten werd de regeeringsvoordraebt beatreden en hevig te velde getrokken tegen het borgerlgk huwelijk Zij werd ten slotte verworpen met 1U9 tegen 103 stemmen INSCHBIJVING VOOB DE Nationale Militie EERSTE EENNISOEVINO BUEGEMEESTER en WKTHOUÜEBS der gemeente Gouda Gezien de wet van den 19den Augustus 1861 BlaaMlad no 72 betrekkelijk de Notionah UUUit Herinneren bg deze alle belanghebbeudeu aan hunne verplichting tot het doen van aangifte ter insohrgving voor de Natwuale Militie in de maand Januari 1884 en brengen ter kennis de volgende bepalingen der genoemde Wel Art 16 Jaarlgks worden voor de Militie ingeschreven alle mannelgke ingezetenen die op den Isten Januari van het jaar huu 19de jaar waren ingetreden Voor Ingezetenen wordt getaoudea lo Hg wiens vader of is deze overleden wiens inoeder of zgn beide overleden wiens voogd ingezeten is volgens de Wet ran den 28sten Juli 1860 Staatiblad no 44 2o Hg die geen ouders of roogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede Tan dil artikel vermelde tgdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblgf hield 3a Hg van wiens ouders de lan tlevende ingezeten was al is zgn voogd geen ingezeten mits hg binnen het rgk verblgf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot eenen staal waar de Nederlander niet aan de verpliehte krggsdiensl is onderworpen of waar ten aanzien der dienstplichligheid hel beginsel wederkeerlgheid is aangenomen Art 16 De inschrijving geschiedt lo Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of z jn beiden overleden de voogd woont 2o Van een gehawde en van een weduwnaar in de Gemeente waar h woont 3o Van hem die geen rader moeder of voogd heeft of door deze is achtergelaten of wiens voogd buiten s lands gevestigd is in de Gemeente waar hg woont 4o Van de buiten s lands wonende zoon vaneen Nederlander die ter zake van s lunds dienst ineen vreemd land woont in de Gemeente waar zgnvader of voogd het laatst in Nederland gewooudheeft Art 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven lo De in een vreemd B jk achtergebleven zoon ran eeoi ingezeten die geen Nederlander is 2o De in een vreemd Egk verblgf houdende onderlooze zoon van een vreemdeling al is zgn voogd ingezeten 3o De zoon van den Nederlander die ter zake van s lands dienst in s B jks overzeesche bezittingen of koloniën woont Art 18 Elk die volgens art 16 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartoe bg Burgemeester en Wethouders aan te geven Inssohen den Isten en Sisten Januari Bg ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis is zijn vader of is deze overleden zgne moeder of zijn beide overleden zgn voogd tot het doen van die aangifte rerplicht De wgze waarop van het doen van de aangifte blgken moet wordt door Ons bepaald Art 20 Hg die eerst na het intreden van zijn 19e jaar doch voor het volbrengen van zgn 20ste ingezeten wordt is verplicht zich zoodra dit plaats heelt ter inachrgving aau te geven big Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschrijving volgens art 16 moet geschiedf n Daarbg gelden de bepalingen der 2e en 3e zinsnede van art 18 Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar waartoe hg volgens zgnen leeftgd behoort Burgenuetter en IfeUotcdere voornoemd roepen dientengevolge de ingezetenen die huD ISdojaar hebben bereikt dat zijn zij die in het jaar 1865 zijn geboren eu overeenkomslig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verplicht zgn op om zich op de volgende dagen ter Secretarie aan ie melden van des voormiddags 10 tol dts namiddags 1 ure en zich in de daarbg vermelde orde te doen inschrijven te welen die hun geslachtsnaam begint met de Letter A B C D E F G H h i K L en M tusschen den 2 en 15 Januari 1884 en die hnn geslachtsnaam begint met de Letter N O P Q B S T U V W X ï en Z tusschen den 16 eu 31 Januori 1884 Voorts strekt tot informatie van de Belanghebbenden dat het register van inschrijving op den Sisten Januari des namiddags ten 4 ure voorïoopig wordt gesloten en zg die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen ingevolge art 183 der Wet vervallen in eene boete van ƒ 25 tot ƒ lOO c dat ieder die voor de Militie moet worden ingeschreven zich behoort te voorzien van een extract uit hel geboorte register hetwelk bg de aangifte moet worden medegebracht dat dit extract aan ben die binnen deze gemeente gn geboren op hunne aanvr§p op het Bureau van den Burgelgken Stand o hi nl worden uitgereikt terwgl tg die elders geboren zgn zich ter GemeenteSecretarie kunnen aanmelden teneinde genoemd extract van het Gemeentebesinur hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dat ieder gehouden is te zorgen dat hij bij de inschnjvinp Wijk en Nompier zijner woning juist kan opgeven Gouda den 12 December 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOBN De Secretaris BBOUWEB MARETBEBICHTEN Qouda IS December 1883 De graanmarkt beduidt weinig Nadat allengs de prgzen op de hoofdmarkien eenige vastheid hebben aangenomen wordt hier voor comsumplie ongeveer hetzelfde betaalil Beate Zeeuwsche larwe welke hier teer weinig voorkomt geldt ƒ 9 25 9 76 Poldertarwe en gewone aoort ƒ 8 76 k f 9 25 Boode Tarwe wordl in de beste loon met ƒ 9 76 tot ƒ 10 25 betaald door de zeer enkele bdkkers die nog geen knnslmeel gebruiken Bogge ƒ 6 26 a ƒ 7 Gerst ƒ 6 26 i ƒ 6 to Chevalier lot ƒ 7 40 Haver ƒ 3 80 a 4 50 naar kleur eu gewicht Erwten en boonen zonder aanbod Maïs ƒ 6 a ƒ 6 76 Hennepzaad ƒ 9 26 a ƒ 9 76 De veemarkt met weinig aanvoer de handel traag vette varkens van 24 è 26 ets varkens roor Londen 21 a 23 ct per half kilogr magere varkens en biggen traag Kaas Aangevoerd 66 partgen handel vlug eerste kwaliteit ƒ SO a ƒ 33 tweede kwaliteit ƒ 27 i f 29 Goeboter ƒ 1 36 a ƒ 1 46 Weiboter ƒ 1 16 k f 1 2S Burgerlijke Stand GEBOREN 9 Dec Pctriu Jobaanea Ambroiiss oaden F J R DaarU en A L Oaneiuciai 10 Mathilda Maria Elizabeth oaders H Bealera ea 0 D Jooaten Nioolaaa Johannea Hendrikna ondera 6 Houtman en J Koolmeea II Cornelia oadera J Blonk en P Raggrok Aart ondera A Veraohoor en J de Zorg OVERLEUEN 11 Deo M C A Maaaaar IJ 1 ai U Q A Deamcrs 8 j 8 m ADVERTENTIËN V De Heer en Merronw GLEÜN8 Zubli betuigen bg dezen kan hartelgken dank tooi de bewgzen van belangstelling ontrongen bg de geboorte van htm Zoon Qouda 11 Detjember 1883 Voor de vele bewflzen van deelneming mg betoond bg het orerlgden van mgn geliefden Echtgenoot betaig ik ook namens gne Kinderen en Behnwdkinderen mgn hartelgken dank Wed S BOKHOVEN DE Quant GESTEE N DRUKTE 7ISITEKAAETJES zgn bg den ondergeteekende gedurende de maand DECEMBER te bekomen a 80 Ct per 100 schrift na verkiezing A M WEINGaRTNER Boelekade 163 over de Sociëteit Voorloopig Bericht Br zal ee VOORSTELLING g even worden van de twee gedresseerde VARKENS FEDORA en LBOUI in het CAPE TIVOLL ADVEUTEIMTIEIM in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda OÏÏDE KElTinSSEFr Tegen rbamatische aandoeningen van allerlei aard zgn de echte Abshaubbin s ADti Rhuinatiscbe Watteo voorzeker onde kennissen welke geene aanbeveling meer behoeven Hej lie Wel Bosmaii Gouda W F J deaUijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendgk Cappelle Verkrggbaar a 30 cent per pakje o a bg r A G jan Deth C B Verhenl Ondewaler A Bos Berkel J vat Dorp Zoetermeer A Kanling Alphen J B E C Schlattman Bodegraven K Oosterling Haastrecht S r d Kraals Bleiswgk d G Wilhelmus Woerden Men zg gewaarschuwd tegen de namaaksels en lette vooral op de onderteekening van elk pakje A BREETVELT Az WelEdele Heer Dr J G Popp K K Hof Tandart Weenen Franeker den 20 Sep 1869 Mgn Heer Gelieve mg ten spoedigsien per gewone Expeditie toe te lenden 60 flesschen Anaterin Mondwaler UEd zal door het steeds meer en meer toenemend gebruik bemtrken dat de werking ook hier teer heilzaam is van onderscheidene mgner gebroikers heb ik dan ook het genoegen te vernemen dat bet uitnemend aan het doel beantwoord Vooral roor taudpgo is het een radikaal middel dat wordt mg door ieder gebruiker rertekerd Met de meeste achting heb ik de eer te zgn UEd dienaar J DRAGER Te rerkrggen te Gouda b i L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 Ie Rotterdam bg F E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn fe Co blauwe porceleinwinkel te s Uage bg 1 L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Rijn te Schiedam bg C Malta Gt te Leiden bg Ë Noordgk ie Amsterdam bg F ran Windbeim Co en H H Ulolh Co apotheek te Schoonhoven bg S Wolf en Zoon te Alpben bg L Varossieau en Zoon te Utreht bg G U N van Spanje idem Labrjr Porton Droogisten