Goudsche Courant, woensdag 19 december 1883

rekening van de Wagner Company bedraagt jaarlyks ƒ 360 000 die ran Pullman lal uatuarlijk veel hooger ign De Vrreeniging tot verbetering der volksgezondheid te Utreoht heeft haar veertiende en vijftiende jaarverslag uitgegeven O a heeft de Vereeniging op initiatief van prof Herman Snellen een onderloek ingesteld naar de vraag hoe de soooolbankeu moeten worden ingerioht Prof Van Overbeek de Meger Van der Meulen prof Pekelharing en dr J W Moll belastten lich met dat ondereoek terwgl de heer Snellen haar bgstond als adviseerend lid De hoofdafmetingen van het lichaam der leerlingen van het Gymnasiup de H Burgerschool en eene openbare school voor lager onderwgs werden opgenomen met behulp van eene bank met beweegbare deelen vervaardigd volgens een omwerp van prof Snellen De resultaten sgn neergelegd in eene voordracht van laatstgenoemde die hij het verslag ia gevoegd en waarin ettelijke verbeieriflgeii in de schoolbank van Schiidbach en Kunze warden voorgeslagen welke door afbeeldingen worden opgehelderd Het sociaal democratische bond in Nederland zal ijjn jaarlgksche congres houc eu op 26 en 26 December a Ie Koog a d Zaan Uoor de afd Botlerdam worden de volgende vraagpunten gesteld lo Is het ivenschelgk dat er socialistische vakvereenigingeu worden opgericht en wat kan het bond daarvoor doen 2o Kan er door het bond iets gedaan worden om de kinderen van gestorven socialisten op te voeden in de beginselen hunner oudere Omtrent de arrestatie der 3 personen te Vorst Pruisen verdacht van den gepleegden moord te Heinoo meldt de Vollafreund uit Kempen De gearresteerden hebhen zich nog maar weinige weken geleden te Vorst gevestigd eu vonden arbeiil ta Suchteln waar zg hun patroon om een paar weken verlof vertochten ten einde een erfdeel in Holland te aanvaarden Dit werd hun toegestaan en een hunner liet een oud pistool repareeren vóór de afreis Nadat zij teruggekeerd waren lieten zij bg een veehandelaar eeu bankbiljet van ƒ 40 wisselen onder verzekering dat zij nog veel van dit soort in hun bezit hadden Da tr na de moord juist tijdens hunne afwezigheid plaats had komt een en ander ieer verdacht voor te meer omdat de oorsprong der erfenis niet wordt aangewezen Nopens het omkomen van den Italiaanschen Afrikarelziger Peter Saconi zijn thans nadere berichten ontvangen De reiziger is den 11 Augustus jl vermoord en met hem 3 van zijne 13 bedienden en wel op den weg van Harrer naar het land Ogaden Een Somalihoofd had den reiziger gewaarschuwd omdat de oorlog tusschen vijandelgke stammen het land verwoestle Maar Saconi wilde met afzien van den roem dat hg de eerste was die de Italiaansche vlag op de oevers van den onbekenden Uobi heeft geplant Het is den ontkomen wakkeren bediende van den reiziger Jassin niet gelukt het reisdagboek te redden Deze verongelukte zeer gewaagde reis is dus voor de geografische wetenschappen nutteloos geweest De Nieutce landiouKcourant onder redactie van den heer Reinders leeraar aan de Bgkslandbouwschool met medewerking ook van directeur en leeraren dier school heeft eenige artikelen gewijd aan onze Landbouwvereenigiiigen Onze landbouw mist naar t blad aantoont lo eene ofEcieele vertegenwoordiging 2o eene krachtige vereeniging die door wetenschap en practijk het bedrijf op een hooger stand puut tracht Ie brengen Wenschelijk zou het voorts zijn a dat er meer samenwerking bestond inzonderheid tusschen vereenigingen of hare afdeeliugen die nagenoeg dezelfde belangen hebben en 4 de afdeelingen zelve de goede niet te na gesproken meer werkzaamheid betoonden Daar het blad er aan twijfelt of wel ooit een Nederlandache Maatscbappg van Landbouw tot stand zal komen en het tevens twgfel koestert of zoodanige maatschappij wel dat nut zou stichten als velen zich daarvan voorstellen daar men allicht aan den eenen kant loa afbreken wat men aan den anderen wil opbouwen geeft bet in overweging op de volgende wgze het beoogde doel te bereiken In de eerste plaats zou het wenschelijk zijn dat de verschillende Landbouwvereenigingen een plan ontwierpen voor een offioieele vertegei woordiging van onzen Landbouw Dat comité zou zich in verbinding hebben te stellen met het Ministerie van Waterstaat Handel en Nijverheid om het plan aldaar ingang te doen vinden opdat eene wet tot stand kome of een Koninklgk besluit worde uitgevaardigd waarbij het oprichten van kamera van landbouw wordt mogelgk gemaakt Tevens zoude het oomité moeten trachten bij het Ministerie het denkbeeld ingang te doen vinden voor de vestiging van eene afdeeling landbouw waarmede de gemelde kamers direct of indirect in verbinding komen te staau Voorts zou het comité zich in verbinding moeten stellen met het Bestuur van het Ned Landh Congres opdat vanwege het Congres eene commissie worde benoemd die in vereeniging met het Comité de slatuten ontwerpt voor eene Nederlandsche Maatschappij van Landbouw ter vervanging van het Congres Het doelmatigst komt het aan het blad voor dat deze Maatschappij evenals het Congres zelfstandig zij eu dat zij tot hoofddoel heeft door wetenschap en practijk het nemen van proeven het doen van enquêtes het houden vau wedstrijdeu en tentooustelliDgen enz den Nederlandschen landbouw op een hooger standpunt te brengen Zulk een muatschappg zou een niet te lage contributie moeten heffen b v ƒ IC daar de leden zouden moeten worden gevonden bg de gegoede landbouwers en grondeigenaars wier middelen hun veroorloveu de jaarlijksche algemeene vergadering te bezoeken en voor wie eene contributie van 10 gulden dus ook geen bezwaar kan zgn eeu vereeniging alzoo van energieke mannen met hart en ziel den landbouw toegedaan welke z ch aan de spits van onzen landbouw stelt evenals de Royal Agricultural Snoiely in Ëiigflaud de Sociélé nationale d agriculture in Frankrijk en de vereeniging Hollands Noorderkwartier in NoordHolland Voor samenwerking met de bestaande landbouwmaatsohappijen zouden eenige grondslagen kunnen worden vastgesteld maar de nieuwe Maatschappij zou hare eigene huishouding eigen kas eigen bestuur eigen werkkring hebben Na daarop den werkkring der Maatscbappg te hebbeu aangeduid geeft het blad als zgn meeoing te kennen dat zij ongetwijfeld steun zou vinden bg de landbouwmaatschappgen bij het Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres eu bij velen onzer groote grondbezitters en gegoede landbouwers Daarom roept het blad met vrijmoedigheid de gegoede landbouwers eu grondbezitters in Nederland toe Stelt u aan het hoofd van onzen landbouw vereenigt u tot eene Nederlandsche laudbouw maatschappij werpt u niet op ais oflicieele vertegenwoordigers van dien belangrijken tak van ngverheid of laat het niet uw streven zijn het te word n laat dat over aan bepaald daarvoor aangewezen krachten regelmatig over het land verspreid kamers van landbouw maar wees praolisch neemt den landbouw zelven ter harte tracht dien op een hooger standpunt te brengen door voorlichting door onderzoek eu uw invloed zal niet minder groot zgn Twee beroemde landbouw maatschappijen Royal Agricultural Society in Engeland en de Société nationale d agriculture in fraukrgk gevestigd in landen waar de landbouw veel met dien in ons land overeenkomt kunt gij u daarbij tot voorbeeld stellen Baseert u in Nederland niet op den steun der Regeering maar helpt u zelven en wanneer gij zelve belangstelling toont zult gij ook anderen belangstelling afdwingen In het Berliner Tagehlatt deelt een aria uit den omtrek van Beilijn wonderen mede over de toepassing van grog op diphteritis lgders mits het middel kan worden toegepast binnen de 3 tot 10 uten nadat de eerste verschijnselen zijn ingetreden Wanneer bij eeu kind de keelziekte geconstateerd is raadt hg het volgende aan Het kind wordt nadalhet een eetlepel warme grog is toegediend in ee i waterbad van 24 Reaumur gelegd Vriest t dun krggt het kind in t bad nog een lepel grog Neemt men het kind na een kwartier uit het bad dan zal men zich meestal overtuigen kunnen dat de temperatuur tot 37 Celsius gedaald is De zieke krggt dan koude omslagen om hals en hoofd en wordt slechts loohtigjes toegedekt opdat de temperatuur niet te snel weder stijge Na verloop van 6 uren wordt de kuur zoodra de temperatuur hooger dan 38 5 Celsius is gestegen herhaald Men ziet dan duidelijk hoe de ziekte door verminiiering van de lichaamawarrate gewgzigd wordt De arts verzekert dat het hem langs dezen weg gelukt is den brand in den hals te voorkomen en het gevaar af te weren zoodat zijn patiënten den zesden dag reeds het stadium van genezing intraden Het Berlijnsche blad teekent hierbij aan dat in de ziekenhuizen en de universiteitskliniek de grogmelhode op diphteritis lijders met uitstekenden uitslag wordt toegepast Buitenlandsch Overzicht De Fransche kamer beraadslaagde over de begrooting van buitenlandsche zaken Het voornaamste onderwerp der discussie was een voorstel van den heer Kaspail um het gezantschap bg den paus op te heffen Nadat de regeering het behoud van dat gezantschap had verdedigd werd bet voorstel van den heer Easpiil met 326 tegen 191 stemmen verfotpen Alle hoofdstukken dezer begroeting werden ongewgzigd aangenomen Te Pargs zgn overleden de leden der Fransche Academie Henri Martin gesohiedschrgver en lid van den Senaat en Victor De Laprade een bekend dichter Volgens een telegram van Reuter is de Fransche expeditie welke Sonlay moet aantasten uitgerukt Zes duizend man en een flotille kanooneerbooten en gewapende sloepen vertrokken De soldaten werden ontschrept op zeven Ëngelsche mijlen twee en een half uut gaans van de stad zander dat tegenstand geboden werd De aanval zal nu onmiddellijk plaats hebben De sterkte van den gand wtrd op 20 000 man geschat Tevens komt een mededeeling van den Parijschen correspondent aan de Timet die een onderhouil heeft gehad met den Chineeschen gezant markies Tseng De gezant herhaalde dat een aanval op Sontay door China als een oorlogsverklaring beschouwd zou warden Na hetgeen de heer Ferry in de Kamer gezegd heeft ten gevolge waarvan hem het crediet voor den oorlog werd toegestaan leed het geen twijfel of de Franscheii zouden optrekken In China was de oorlogspartg ook sterker geworden want LI HungChang was onderkoning geworden en de oom van den markies Tseng was aangesteld als onderkoning van Pechili Generaal Pang commandant van de keizerlgke troepen te Canton heeft volgens den Standard besloteu oorlog te verklaren oodra de Franschen Bac Ninh of SonSay aantasten om dan op te rukken tot bijstand van Tanking De koning van Anam die het tractaat met Frankrijk maakte is vergiftigd als landverrader en de opstand der Anamiien tegen de Franschen wordt dientengevolge verwacht Volgens enkele dagbladen is hij reeds uitgebarsten De Franschen beginnen te begrgpen dat het ernst wordt Oeneraal Millot is anngesteld tol opperbevelhebber en vertrekt van de week met drie duizend man naar Tonking De regeering wil dat hg een leger van 15 000 man onder zich hebbe en heelt hem tot bgstand de generaals Brièr de l Isle en Négrier gegeven Zeven groote stoomsohepen zijn gecharterd voor het overbrengen van troepen De figaro verzekert dat Riet drie maar zes duizend man deze week zullen gezonden warden begeleid door vijf kanonneerbooten en twee gepantserde schepen Drie bataljons uit Varmée d A rique en drie bataljons vrgwilligers uit de achttien legerafdeelingen van Frankrijk zullen gezonden worden Aan elk bataljon worden twee vrgwiltigers gevraagd fCe nat plut une expedition c ett une guerre engagée zegt de Figaro Hel grootste gevaar voor de troepen in bet ongezonde klimaat is de moerasstreek van het oorlogs terrein en het grootste gevaar voor Frankrgk zijn de moeielgkheden waarin het kan geraken met Europeesche mogendheden als China zich krachtig verweert eu de Chineezen alle Europeanen voor medeplichtigen van Fraukrgk houden Het jl Woensdag te Berlijn onderteekende tractaat tusschen Duitscbland en België tot bescherming van het kopgrecht op de voortbrengselen van letterkunde verschilt in hoofdzaak niet van dat van gelgken aard tusschen Duitschland en Frankrijk en zal voorloopig zes jaren van kracht zgn Forsier heeft te Bradford een peech gehouden waarvan uitbreiding van het kiesrecht het hoofdthema was Hij zeide dat de Regeering ongetwgfeld Ierlanddaarin zou doen deelen Parnell en zgn vrienden zouden dat misschien ongaarne zien omdat zij dan een griet minder tegen de Regeering zouden hebben Forster verwachtte van de uitbreiding van het kiesrecht in Ierland dat de Farnell partij althans voor een poos in hel Lagerhuis zou warden versterkt Van Parnells bewering sprekende dat de Home Rulers de balans der twee groote partgen zouden kunnen doen overslaan zeide Forster dat de Regeering slechts een beroep behoefde te doen op het land om de ooaliiie van de Parnellisten en conservatieven te verslaan De Timet treedt weer als makelaar op van de publieke opinie in Engeland niet alleen in de politieke maar ook in de linanoiéele moeilijkheden moet Egypte worden te hulp gekomen betoogt het blad Wat het eerste betreft zal Engeland wel genegen zgn het protectoraat op zich te nemen de Mogendheden kunnen nu uitgenoodigd worden haar toestemming te geven tot een vermindering van de Egyptische schuld de Time meent dat die schuldvermindering gepaard moet gaan met het invoeren van i hervormingen De Standard bericht uit Cairo dat de geruchten van den Khedive s aftreden weder en stellige in omloop zijn Ëvenzoo dat de ministers het met elkander oneens zijn De Minister van Binnenlandsche Zaken en die van Justitie zgn er voor dat de Porte Ikypte te hulp komt de overige zgn voor Eogelande tusschenkomsl Baker meent dat er minstens 16 000 behoorlijke soldaten geen loopende en huilende Ezypieuaars noodig zijn om Soeakim te behouden met Berber en Khartoem de gemeenschap te herstellen Baker gelooft niet dat Egypte in staat is bedoelde troepen in het veld te brengen In het Hongaarsehe huis van afgevaardigden is een schandaal voorgevallen dat zelfs in Hongarije tot dusverre ongehoord is Aanleiding ertoe werd geaeven door de discussie gevoerd over het verleenen van machligiug om een lid der kamer Verhovay den bekenden antisemiet die zich aan geldverduistering en misbruik van verlrouwen schuldig maakte gerechtelijk te vervolgen De heer Almassy had zich bij die discussie uiidrukkingen veroorloofd welke zijn medelid den heer Hermann in verdenking moesten brengeu Nu tastte de heer Hermann den heer Almassy hevig aan en toen schold lieze hem uit voor lompen I Het tumult hierdoor ontsisan nam niet weinig toe door hetgeen nog verder gebeurde De twee twistenden schoten op elkander los werden handgemeen en vochten dat bet een aard had len aansohouwe van de andere volksvertegenwoordigers die aan s land vergaderzaal nog nooit de bestemming van slagveld hadden zien geven Nadat Hermann eu Almassy elkander toegetakeld hadden gelukte het hen te scheiden en allerwaarschgnlgkst zullen tg nu met pistool of degen hunnen twist beslechten De minister president van Hongarije Koloman Tista verklaarde in het Huis van Afgevaardigden dat hij op dezen oogenblik hel invoeren vau het verplicht burgerlijk huwelijk onmogelijk acht de bedreiging welke bij in bet Hoogerhuia uiUprak is hiermede komen te vervallen Eerstgenoemd lichaam de Tweede Kamer besloot echter Zaterdag de door haar aangenomen wet betreffende huwelijken tusschen Christenen en Israélieleu Ie handhaven en hiervan kennis te geven aan het Hoogerhnis dat tot 10 Jan is niteengegaai De magnaten trachten nu bij de tweede erwcrpiug eert grooter meerderheid e erlangen De zitting der Spaansohe Cortes is Zaterdag geopend met eene troonrede waarin voornamelijk gesproken wordt o er de goede betrekkingen van Spanje met het buitenland over het bgleggen van het geschil roet Frankrijk bet bezoek van deii DuitBchen Kroonprins en de gesloten of ontworpen hande lsverdragen met verschillende Stalen I N qIë zond e n Mijnheer de Redacteur Met eenig leedwezen veroam ik uit uw vorig Nommer dat uw tooiieel krttikus verhinderd was de opvoering van Kleine Vogelde bij te wonen Ik had rag gevleid van hem een woord van afkeuring te hooren over de wgze van opvoering en zoo hg er geen aanmerking op gemaakt had zou ik ook hebben gezwegen Nu echter kan ik niet nalaten als mijn gevoelen te zeggen dat het stuk niet tot ign recht kwam omdat het met te groote overhaasting gespeeld werd l atuurlgk moet een dergelgk stuk niet al te langzaam gespeeld worden maar ook niet te snel en dit was Donderdag het geval het werd afgeraffeld Nu ik toch aan t woord ben nog een andere opmerking Bij het uitgaan kwamen enkele leden van het muziekcorps dat de entre actes aanvult met brandende sigaren den hoofdingang binnen op t oogenblik dat het publiek naar builen drong eg drongen door den stroom heen alsof tg den ingang moesten afzetten Mg dunkt dat dit onbehoorlgk is en verboden moet worden Na dankbetuiging voor de plaatsing noem ik mg Uw getrouwe lezer De Efectenlieurs XLIV Amsterdam 17 December 1883 De algemeene toestand veranderde ook in de afgeloopen week niet dit was trouwens ook niet te verwachten maar ging nog meer achteruit De handel werd daarenboven belemmerd duor de storing in hel telegraphisoh verkeer door de stormen fnatuurlijke die Europa teisterden Binnenlandsche waabden Staalt proeincialeen gemeentefondien Onze staatsfondsen waren iets williger Van de Amsterdamsche leeningen sloot 79 V en 3Vj pCt 1 K C SS Premieleeningen De Amst loten verloren na de trekking van 16 December i a l s kanaalmij en gem credict 1 4 Roti s hooger Spooruegleeningen De aand Staatsspoor stegen l pCt 116 die der Rijnspoor daalden s Centraal a HSVs 4 Be 6 pCt obl der Holl sp verloren Vs lO de obl 79 81 der Staalssp verbeterden 1 4 BS b geetemp obl eentraal waren Ijeter uitg sch do s n ÏS i en gesl obl Boxtel 1 pCt zwakker 691 4 Tramwayleeningen De sandeelen der Rijtuigv zijn door redactie van bet kapitaal met 90 pCl thans groot ƒ 26 en ƒ 100 die Zaterdag 130 a 132 noteerden o tegen de oude stukken 13 pCt en alzoo l i leger dan de vorige week Aand Qooisobe tram verloren 8 do N en Z Holl en Rott 1 doch s BoschHelmoud 12 pCt 79 Induitrieele en finantieele aarden De Koloniale Bk hield in de afgeloopen week haar algemeene vergadering üit het verslag blgkt den gunstigen toestand der Bank en hel finaniieel beleid der Bestuurders Het dividend is 6 pCi de koers 98 b Aand Haudelmg waren j lager 109 Hv Amst l 8 Havenst 4 aand N I Handelsbk i schouwb 2 aand Twentsohe Bk 4 flauwer Javabk Va Panopl 1 4 W Suikerraff i hooger EuBOPiESCHE waaeden Slaatifondten Hongaren en Metallieken verschilden weinig orig Italianen wareu 1 pCt flauwer Russen waren verdeeld too verloren 62 en 64 1 eu verbeterde Ie oosterleening dat bedrag 76 en 67 89 beter De overige variuliéo zijn geringer Spanjaarden wartn voor perpetueelen en 2 pCts resp J ta V williger 63 4 4i Turken waren weer flauwer 6 pCl noteeren Vl en 16 4 6 pCt 9 en IS a 1 4 pCt Egypte a fla er 62V4 Een fonds dat al teer weinig verhandeld wordt de obl der ZuidAfrikaansche republiek wèrdt Zaterdag a 80 vernegolieerd met een avans van 7 4 P Premieleeningen Dete soorten blijven nog al sland houden De meer belangrijke veranderingen staan veelal in verband met naderende of afgeloopen trekkingen too zgn Oostenr 64 en crediet inst iVi flanwer doch Weenen 1 Pruis j en Keulen Mind spwg 6 a Rossen a Spooruegleeningen Hongaarsehe Italiaansche en Oostenr sporen waren iel flauwer gestemd obl Vict Em zelfs 1 en obl Pr Oost l 4 minder Aand Waraobau Br en Weenen twier Russische waren ook meerendeels zwak aand gr mij n Jel Griazi 1 Los Sew a Morsoh Sysr 1 Mosk Jar 1 obl Orel Vit 1 Rias Wiaam 4 flauwer De 3 pCt hyp obl der gr mg Vs Baltische i Br Graj ƒ V Kursk Chark ƒ Vs P V Induitrieele en finantieele marden eVa pCt Houg pandbr en aand Oost Bk waren Va williger doch Oostenr pandbr 1 en do Rus centr bk 2 pCt flauwer Ameïikaansche waaeden Staatttondien Wederom verbeterden 4Va obl der Vereen Si Vs i o cilianen waren willig De belangrijkste veranderingen ondergingen echter Colambiauen die circa 3 pCt stegen op grond van berichten omtrent de regeling derschald Voorts verbeterden ook Louisiana s IV4 Meiioanen en Peruanen daarentegen verminderden Spoortoegleeningen In het begin der week tag dete afd er tamelijk uit doch de lagere noteeringen te NewYork deed haar voor de meesie soorten mei soms niet onaanzienlijke verlieten luiten Zoo daalden pref Chic N W 4 Nashv eert 3 Uu Pac eert 6 pCl De overige verliezen varieerden tusschen V en iVi B RS P f York Lake Erie profileerden 3 pCt Brat spwl verloor het avans der vorige week doch 2e serie Vereen Am spwgfondsen en do Hyp konden zich Va bevestigen Induitrieele en Finantieele aarden Colorado sdaalden resp 4V4 en IV4 Maxwell s voor beide soorten SV Peowngatie eente 4 pl t i P S Ook heden waren stemming en omzet flauw Colum bianen 27V8 Vs Mexicanen ig g 10 8 Venezuela s 32 Turken Spanje en Egypte ietszwakker Russen iets vaster r i Amerikaanscho Sporen mede ontstemd Canadian s 64 Rio s 24 Nashville 46 Ontario 19 Wabash SlVsUn Pac cert zetten de daling voort 78 Obl Colorado avanceerden 1 Maxwell l s voor Shares en 2 pCt voor iiicomebonds Binnenl waarden ook zonder vertier Oude vieren iets lager REIXMSGEf lXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat het 1ste aanvulling Kohier der plaatselijke directe belasting op de inkomsten in deze Gemeente voor het dienstjaar 1883 door Gedeputeerde Staten van Zuidholland goedgekeurd in afschrift gedurende vgf maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Seoretaiiie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan den Gemeente Ontvanger Gouda den 14 December 1883 Butiemeeater en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Afloop van Openbare Verkoopingen vau Onroerende Goederen VERKOOP 17 December Huis Stal en Erf Vogelenzang M No 75 en 77 ƒ 2250 k J Hugbreoht Burger ij ke Stand Gouda GEBOREN 16 Dec Uiitiun ouden I Verborg en P Snel Abrsham ouders A Smient en M i an Rijst 16 Jacobus ouders F Vermeg en J van den Beijr Neeltje oudera A J Heerkens en T Wendela 17 Wil lemina Catharina oudera C i an der Ent en E M F J Hocber OVERLEUBN 16 Deo G de Jong 7 m Burgerlijke Sland van onderstaande gemeenten van 8 tot 14 December 1883 moordrecht OVERLEDEN J H an Draanen 7 d Stolwijk GEBOREN Wiggert onder L A Stoppelenborg ea N Donker Haastrecht OVERLEDEN A Rooken 56 j GEHUWD H an Zgll en H van Ea ONDERrROUWD W van Wgngaarden van Papeknp 37 j en F van Grieken 16 j Reeuwijk GEBOREN Berendina Wilbelmina Hendrika oodera V Weller en M van Rsvenzwaaij Cornelia ondera J Stolwijk en i Mounts Jobannes ouders A Stolwijk en M Bunnik Pieternella ouders W Bunnik en i Boere OVERLEDEN M Poelwijk 40 j i den Boer 56 ONDERTROUWI B tan ensieeo en E Scbouten AD VERTEWTIÉN Op 29 December a b hopen onze geliefde Ondera hunne VIJX en TWISTIG JABIQB JECKtA VBBEENIOING te herdenken Ook Qsin$ns Broeders en Znstera JOHANNA TAN SCHOUWENBURG Gouda 16 December 1883 De ondergeteekenden betaiges hunnen dank voor de bewijzen van belangstelling ontvangen ter gelegenheid van het overladen hunner Zuster W HEMSING a A HEMSING Gouda 18 Deo 1883 Troost De COMMISSARISSEN van de HULPBANK alhier maken bekend dat zg krachtens machtiging van het Departement Gouda der Maatschappij cTOT NUT VAN T ALGEMEEN op Donderdag den 20 December a s des namiddags ten SVj ire in hun gewoon Vergaderlokaal in het cGasthüis zullen overgaan tot de VITLOTISG van DRIE AANDEELEN De Houders der Aandeelen worden uitgenoodigd bvj deze üitloting tegenwoordig te zyt Van de uitgeloten Nummers zal opgave worden gedaan aan hen die als de houders van die Nummers bekend zijn Gouda 17 December 1883 Commissarissen voornoemd J FORTUIJN DROOGLEEVER Voorzitter D RUIJTER Secretaris De Nieuwe Geldersche Winkel Op nieuw ONTVANGEN de zuivere GlimiE iWÖIST Ingeleide Haring O OS p stuk SCHÜIJER