Goudsche Courant, vrijdag 21 december 1883

BINNEN LAND te wenden wat strekken kon tot verbetering der steeds achteruitgaande veemarkt de eer aan de vergadering kenbaar te maken dat het een nauwkeurig onderzoek omtrent dien aithteruitgang heeft ingesteld dat het ook Burgemeester en Wethouders alsmede de Kamer van Koophandel daarvan in kennis heeft gesteld en daaromtrent van beider Oollegie het gevoelen heeft ingewonnen Met belangstelling hebben die beide Collegies de zaak met het bestuur besproken overtuigd als zy waren van het groote belang dat de ingezetenen bij de weekmarkt hebben konden zg evenmin als het bestuur der Afdeeling daarin verbetering brengen doch aren eenparig van gevoelen dat het persoonlgk bezoek niet verminderde hetwelk noch gestaafd kan worden door de opbrengst aan de Haastrechtsche brug Burgemeester en Wethouders wiren levens zoo welwillend het bestuur der Afdeeling een staat te verschaffen der verschillende aanvoeren van vee gedurende de laatste 22 jaren waaruit blijkt dat het aantal aangevoerde koeien steeds minder is geworden in 1861 werden aangevoerd 9020 en in 1882 1091 ook met schapen en lammeren was dat het geval in 1861 werden aangevoerd 9966 en in 1882 4172 is deze afneming in alle deelen voor onze weekmarkt te betreuren toch heeft men aan een anderen kant weer reden van tevredenheid omtrent dea aanvoer van kalveren en varkens In 1861 toch werden aangevoerd 6488 kalveren tegen 6862 in 1882 ook duidt die staat aan dat de laatste tien jaren die aanvoer plus minus 7 UOO per jaar bedroeg De aanvoer van varkens geeft belangrijke verbetering aan in 1861 werden aangevoerd 8040 stuks en daarna heeft die aanvoer zich steeds door vermeerdering gekenmerkt daar in 1882 werden aangevoerd 18976 zgnde een verschil van 10936 meerder ook de kippeomarkt leverde bg voortduring reden van tevredenheid op Ook werd noch met B en W besproken of er door uitloving van premiën eenige verbetering in de aanvoer te krggen zou zg n Algemeen vreesde men dat dit tot geen bevredigend resultaat zou leiden daar men alhoewel het eenige jaren geleden is de slechte resultaten omtrent het verbeteren der paardenmarkt noch helder voor den geest kan balen waaruit voortsproot dat men vreesde daarvoor weder gelden disponibel te krijgen Redenen waarom het Bestuur der Afdeeling onder dankzegging aan den voorsteller aan de vergaderiog voorstelt in deze zaak te berusten nadat zg den wensch heeft uitgetproken dat de leden der Afdeeling in het bijzonder en de landbouwers in bet algemeen mede zullen werken om den bloei der Gogdsohe weekmarkt met al de kracht die in bun is te helpen bevorderen Koster H G Burgersdgk A M Kruit C de Vletter J M F Groenendal en J C van Vreumingnn 6e 2ANGKL A88E Prgs M E Julius en E C Slikker SOLO ZANGKLASSE Prgs M Sobuling U van Crefeld J M Luderus L M V d Loeff M A de Bngter A Stegl en J A P G Klem VIOOL KLASSE Prgs K W de Bock C C Hoogenboom G Schenk C H Julius A B von Tgu M Cats J Hemsiug M van Zuipnen en Versnel Aanmoediging A Kruisheer A Stegl en M Stegl VIOLONCEL KLASSE Prgs J Klerk A J Hoogenboom en A D vat Vreominges PIANO KLASSE Iteraar van Milligen Prijs H L Hemsing B W Schollen J M Nortier J P Kortenoever B J IJssel de Schepper S Straatman M C Julius W Hemsing M A de Bugler A P Kiebert en C Bokboveu 1 Aanmoediging E A Temmiuck A N Kruijt jeo p W Dupper 1 PIANO KLASSE leereer Arentz j Prgs M N M Brandt van Straaten M 1 W I I Vetter en P C Samiom i Aanmoediging D van Leer L van Haefien es j A Emeis SCHUTTEBIJ KLA8SE Prgs V d Pool de Jong en Verkerk GOUDA 20 December 1883 VEKGADEBING van ben GEMBENTERAAD TrgdaK den 21 December 1883 dea i amiddaga ten 1 nre Aan de orde Het oorsiel tot wqcigiog der Gemeentebegrootioi 1883 Het voorstel tut het vrrleenen van een pensioen aac den eervol ontslagen Ambtenaar ter Secretarie B Vallet De Oui erp erordeninis op de trambanen Een voorstel til vaststelling van eeue Instructie voor den Stads Aanplakker De benoeming vau Kegenten en Kegentesseo aan de beide Gastbuiien het Vereenigd Wees en Aelemoeseniershuis en bet Bestedeliogluis te r vooriiening in vaeatnren door periodieke aftreding ontstaan Idem van een Lid der Commissie van Toezicht op het Stedelyk Museum van Oudheden Idem van een Lid der Commissie van Toeticht op htt Middelbaar Onderwas Idem van drie Mi rktmeesters Idem van een Waagmeester Idem van eenen brugwachter en gaarder aan de Haastrechtsche brug Idem van een aanplakker en een noodbulpaanplakker Idem van pen noodbnip lijkdrager Onder de Gemeente Gonderak bevindt zich in dei IJseldgk eene afgedamde sluis in hel begin deler eeuw als schutsluis aangelegd ten dienste der toenmaliga verveeiiiug in de Krimpenerwaard Bg de gedwongen staking dier verveening werd genoemde sluis afgesloten en sfgedamd Thans is bg het college van Dgkgraaf en Hoogheemraden van de Krimpenerwaard een adres aanhangig verzoekende de genoemde sluis weder tot schutsluis te doen verbouwen Zondagavond herdacht de heer J M Loois predikant bg de hervormde gemeente te Woerden zgne veertigjarige Evangeliebediening waarvan de laatste 85 jaren ter geiioemder plaatse De gemeente heeft geloond dat dit herioneriogsfeett hare aandacht niet was ontgaan Ook door de stemgereehtigde leden der Hervormde gemeente te Ouderkerk aan den IJsel is gisteren aM algemeene 164 stemmen bepaald dat die emee K zal hebbeu het vrge beheer barer kerkelgke goederen en fondsen met voortzetting van kerkelgke administratie op den ouden voet volgeus het bestaande reglement en dat kerkvoogden en aotabelen zulleu in functie bigven tot den tgd voor hunne aftreding bepaald Id tegenwoordigheid van een zeer talrijk publiek deed het gereohtshof te Amsteidam gisteren oilspraak in de bekende strafzaak wegens het maken en in omloop brengen van valsche bankbiljetten Hel Hof heeft de schuld der vier beschuldigden Salzedo Vlielatra Dooreubosch en Exter aan de hun te laste gelegde feilen bewezen verklaard en hen veroordeeld ieder tot eene tuohtbuisstraf van tien jaren een betaling van twee geldboeten elk groot 60 Naar men verneemt zal het standbeeld van Van der Werf te Leiden op 26 Mei onthuld worden Volgent het Lndteit Da il ton de Leidtche gifmengster bekend hebben Aanvankelijk ontkende zg bg haren zwager Fraukhngten in buit te zgn geweest Die ontkentenit hield tg een paar dagen vol doch eindelgk zakte zg in het nauw gebracht door de mand zg wat wel in huis geweest zeide zg maar had slechts bg ongeluk iets in de pap laten vallen Ten slotte echter bekende zg geheel en al dat tg met opzet eenige tchadelgke zetfstandigheden welke zg in een zakje bg zich droeg in het eten had gegooid Eenmaal deze verklaring afgelegd zgnde volgden er meer Zg moet bekend hebben 15 maanden geleden ook een barer neven vau die sohadelgke bestanddeelen in zgn eteu te hebben toegediend met bet doel zgn dood te veroorzaken Die persoon leeft echter nog en word daar hg militair is nog sleedt in de infirmerie verpleegd En wat nu de aanleiding tot al deze misdrgven kan geweest zgnP Eenvoudig om zoodoende in bet J bezit te komen van het bg overlgden uit Ie keereo geld door de begrafeuis vereenigingen waarin de overledenen alt lid waren opgenomen heteg op haar verzoek hetzg ook zelfli zonder voorkennis van de betrokken personen zelf Zg had dan de boekjes in haar bezit Geen wonder dat tij zich in dit opzicht zoo bgzonder voor hare familie occupeerde Éokele had tg lelft in meer dan ééa fondt doen intchrgveu Van enkelen gelukte het dt gelden innen te krggen doch niet van allen Toch moet deze afschuwelgke SCHAAK OORBESPONDENTIE Den Haag 12de zet zwart C 6 B 6 13de zet D 7 D 6 Gouda 13de zet wit BIC 3 14de zet C 1 E 3 Alkmaar 9de zet zwart B 8 C 6 10de zet D 6 C 4 Gouda 10de zet wit C 1 B 2 UdezelE 2 C4 Door de Politie alhier is aangehouden Willemina van Haarlem en Willetn Boermana gesignaleerd door den heer Officier van Justitie Ie Zwolle Het jaarlgksob examen der Stedelijke Muziekschool alhier had Maandag plaats Gelgk gewoonIgk laten wij hier volgen de namen der leerlingen die prgzeo of aanmoedigingen verkregen Ie ZANGKLASSE Prgs D de Goederen A de Goederen M A E Koobs J F van Zntphen C M van Wg ngaarden W A H J B van Straaten J M Schinkel C C Eas P Beekenkamp J Breebaart Aanmoediging D Duivenbode A Diamant J P Kortenoever A Switzer K Emeis W T F van E de V d Pais W H F Burgersdgk D Boer J P de Voogs A G Belonje H E Krugt C van Krimpen N C C Maas en Haantjes Dekker 2e ZANGKLASSE Prgs M J G Gonda A H Beusekamp G N de Voogs L J Spamaag D IJsselstein A J Hoogenboom en A Bonte Aanmoediging B v d Linden E L C G Begeer E Herman de Groot E J Herman en M N M Brandt v n Straaten Se ZANGKLASSE Prgs W J Huber C H Julius L Schouten A J M Grootendorst K de Bok A Korte M H Hoogendijk A C Klem en G Schenk Aanihoediging C Korte C Sanders M G van Vreumingeo H J Nederhortt A C W van de Weg en J A Kiebert 4e ZANGKLASSE Prgs C C Hoogenboom J S E Straatman B J H Boers A Stegl J M Hemeing M W Kruisheer K M van Zutphen T van Leer C J J Boers L r d Klein en J P Burgersdijk Aanmoediging B J IJisel de Schepper A M Mfj A C Bakhoven alhier deed gisteren met gunstig gevolg te s Gravenhage het acte examen Middelbaar onderwijs voor Nederl taal en lettsr kunde In de zitting der Rotterdamscbe Arr Rechtbank van Dinsdagmorgen werd o a veroordeeld B V V arbeider vroeger tapper te Gouda bekl van het toedienen van sterken drank aan een jongen vab U jnr tot 10 boete Qisiereumiddag werd ten behoeve dezer Gemeente ten Raadhnise aanbesteed Hout a b en e 2 pCt beneden d en e 5 pCt ben f 20 pCl boven tarief A de Jong en Zn Ijzerwerk J J Verdries 17 pCt beneden tar Spijkers en lichte IJzerivaren 1 J Verdries 29 pCt beneden tariet Lood zink en soldeer J 1 Verdries 31 pCt beneden tarief 6 Verfwaren en glas C van Dillen en Zn 16 pCt beneden tarief Teer L Visser en Zn 17 pCt J IJpelaar 16 pCt boven tarief Kalk A Jonker en Zn 13 pCt beneden tar Grind L Broere 10 pCt beneden tarief Zand idem tarief Pgne Puin perceel 1 C Purrer Gondn 626perceel 2 A Slootweg Leiden 772 76 3 idem idem 724 60 Plantsoen ed boomgewas J de Jong ƒ 99 B Droog 73 A Onwerkerk 72 en J Grootendorst 66 allen te Boskoop 46 Ypen en 3 Kastanjeboomen A Onwerkerk Boskoop 253 en B Droog Boskoop 249 Oaderhoad Plantsoen J Gelissen 1196 T H Prinsenb rg ƒ 1100 J H Bosbergen ƒ 1060 en J v Buuren 926 allen alhier Nog werden aanbesteed 101000 b IJsselstraatklinkers Schalij en Bekker Schoonhoven ƒ 296 40000 IJselmetselplavy J 3 van Houweoinge Gonderak ƒ 6 96 30000 Vechtscbe Klinkers Trip Sc Co Utrecht 14 95 26000 Vech sche Klinkers Waalvorm van den Berg fc Co Willeskop ƒ 17 94 26000 Vecbtsche roUaagsteeo Koolemaos Begnen utrecht 17 48 25000 Waalstraatklinkers G B Versteeg Nieu mI 14 99 Lnqksche en Ben Ahin keijen Soc anonyme des Gres marbrea et pelita grantf Ivoir bg Dinant ƒ 80 voor beide perceelen en voor allen per 1000 Qoine A 6 W de Bosson Dordrecht 162 44 Carbolinur idem ƒ 81 88 In de Dinsdagavond gthondcn Algemeene vergadering der Afd Gouda en omstreken der Hollandsehe Maatscbappg van Landbouw ia door het Besmar het volgend rapport ingediend met de conclusie waarvaa de vfrgadering zich beeft vereenigd Hel Bestuur der Afdecling Goud en omstreken Tu de H M van Landbouw h eeft na de opdrackt welke het is gedaan in de vergadering van 13 Sepicubrr II belrekking hebbende op het gedane voortui vao den heer M van Daotzig om datgene aan Levertraan idem 63 et dt liter ijftïre haar geen gering voordeel hebben opgeleverd i Haar man sohgnt er geheel onschuldig aan te zgn daar bg uit de voorloopige politie bewariug is ontslagen Ze is 46 jaar en beeft drie kinderen Zra heeft ze er reeds door den dood verloren Het getal hartr familieleden die in de laatste jaren onder dezelfde ziekte verschgnselen zijn overleden moet naar men wil 14 it 16 bedragen Gewoonlgli volgde de dood slechts langzaam in de twee laats e gevsllen welke in de Groenesteeg voorvielen echter DOgal spoedig waardoor de misdaad uitkwam Statea Generaal Tweedi Kamer Zittingen van Uinsdag 16 n Woensdag 19 December 1883 In de zitting van Dinsdag ia de beraadslaging over de begrooting van Oorlog aaugevaugeu De heer Seret erkende dat de regeling een hervorming van onze levende strijdkrachten thans wachtte op de grondwetsherziening Bespoediging daarvan is eehiet noodig Hg hoopte dat de Mm daarbg getrouw zou bigven aan zgn vroegei verkondigde beginselen verlenging van den militairen diensttgd en invoering van den penooulgken dienstplicht In den aanvang zgoer rede weet tpr op de uitstekende memorie van den Minister die vooral het bewijs levert dat ten spgt van hetgeen de anti militaristen beweren de in den laatsten tgd voor de defensie uitgegeven millioeoen volstrekt niet nutteloos besteed maar wel degelijk gettrekt hebben tot verhooging van oote weerkracht die veel beter is dan in 870 De heer T Maokag vrocK of bij de vergunning tot herbouw van de kruitfabriek te Muiden de noodige waarborgen waren gegeven dat de last der inkwartiering niet noodeloos zou warden uitgebreid Hg beval leo aloite de militaire Te Huizen in de bttcberBing der Begeering aan De heer van Baar achtte het eindcijfer van oorlog voor onze financieele krachten cu voor onze petitie als kleine mogendheid te boog Hg zoowel als de heer Corver Hooft maakt de stem over de begrootiug alhankelgk van de aanneming van verminderiogs amendemeuteu De heer vau Baar wenscht bovendien ingelicht te worden in hoever er verband rechtmatig verband bestaat tussehen pensioueenug vau den officier van gezondheid Meulemans en het gebeurde met den officier de Korte De heer Gleiohmau verklaarde dat zgu slem over de begrooting zal afhangen van het lot oer voorgestelde amendementen Hg weet voortt op het euvel van het dragen van wapenen builen diensttijd De heer Beuther bleef volhouden dat binnen de Serken der grondwet de regeling van onze levende strijdkrachten alsnog zou kunnen plaats hebben Hg betoogde verder dat in vergelgking met de andere siaatsuitgaven de kosten voor s Landt defensie volstrekt niet zijn toegenomen De heer Fabiut erkennende dat voor de reorgauiiatie onzer levende itrgdkrachten grondwettherzieoing moet worden afgewacht meent dat in de petitie oi ter officieren althane verbetering behoort te worden gebracht De Min v Oorlog erkende dat de bettaande militie litieen tehultergwetten herziening behoeven ttnit echter voor de hoofdbegintelen op grondwetlelgke hinderpalen Het overleg daaromtrent ia echter nog aanhangig Bg de betchonwing van de bijzondere punten door verschillende spr ter sprake gebracht gaf de Min te kennen dat voor de juskrnitfabriek te Muiden geen geschikter punt was te vinden maar dal de noodige waarborgen voor de veiligheid zullen wolden genomen dat de lust tot inkwartiering zooveel mogelijk wordt getemperd maar dat men da klachten niet licht kan doen ophouden dat het onderzoek in like de heer Meulemans niet aan t licht heeft gebracht wat aanleiding kon geven lol rcohleriijke vervolging maar dat vau anderen kant geen aanleiding bestond om dien officier langer in dientt Ie kouden terwgl de wel toeliet hem te pensioueeren dat voorla de verplaatsing van een escadrou huzaren van s Bosch naar Boermond in het belang eener goede mobilisatie was De minister verklaarde nog dal hg in beginsel den persoonigken dienstplicht handhaaft De amendementen tot verbetering vau de traotementen der officieren zgn aangenomen Bg het voortvetet debat over Hoofdstuk Oorlog is in de zitting van gisteren verworpen met 40 tegen 28 stemmen het amendemenl Viruly om het volgend jiar geen veldmanoeuvret en fortoefeningeu Ie doen houden Een amendement Kerkwgk om ƒ 600 te tchrtppen alt protest tegen de verplaatsing der hularen van t Botch naai Boermond zonder voorkennis der Kamer werd aangenomen met 38 tegen 32 stemmen Artikel 69 toekenning van verhooging van pensioen aan mindere militaireu vdór de wet van 1877 gepensioneerd is na uitvoerige disouttie waarbg men vooral bezwaar maakte dat niet vooraf verbooging bij de wet wat gevraagd verworpen Een amendement Coiver Hooft om geen kleedermagatijn te Utrecht te bouwen is aangenomen met 64 tegen 10 stemmen en een amendement om geen nieuwe kazerne te Utrecht te bouwen is aangenomen met 59 tegen 15 stemmen Verder stelde de heer Corver Hooft voor teirapfing van de volgende posten ïo Ambulance materieel Amsterdam Vtrworpen met 62 tegen 26 stemmen 2o exercitie terrein te Haarlem AaHgenomen met 63 tegen 24 3o verbetering afwatering vlakte van Waaltdo p en Alexandertveld Fencorpen met 66 tegen 12 stemmen 4o wachthuis aan het strand te Echeveningeo Aangnome met 40 tegen 36 stemmen 5o infanteriekazeroe te Haarlem Aangenomen met 61 tegen 16 stemmen 6o woningen gehuwde militairen te sGraven hage Aangenomen met 49 tegen 29 stemmen De Vesting Begrooting voor 1884 is in deze zitting aangenomen met 61 tegen 16 stemmen en de Begrooting van Oorlog met 63 tegen 24 stemmen Bultenlandsch Overzicht De Fransche kamer heeft de nieuwe kredieten voor Tonking toegestaan Ook de Senaat zal daaraan spoedig zijn zegel hechten De Kamer van Afgevaardigden bewilligde ook in de regeeringsstnvrage vau buitengewone kredieten ten bedrage van 3 millioen voor de posterijen en de telegrafen eu van 110 millioen voor hel departement Vdu oorlog Doch een ander krediet nl van 3 i millioen voor spoorwegen en forten in Senegal vond geen genade bij de meerderheid Een der bestrgders toonde aan dat de regeering in vier jaren 35 millioen uitgegeven en 2000 man verioren heeft om 35 kilometer van den spoorweg te bonwen die vermoedelijk nintcloos is De rapporteur der commissie en de onder secretaris van staat voor koloniën verdedigden de voordiaoht doch zg werd verworpen met 234 tegen 197 stemmen De Zwiitertche Stendcuraad heeft met 28 tegen 17 stemmen goedgekeurd de ioternauonale comveniie tot bescherming van de fabrieksmerken enz welke 20 Maart II te Pargs door de vertegenwoordigers van Zwitserland België Brazilië Frankrgk Guatemala Italië Nederland Portngal San Salvador Servië en Spanje onderteekend is Door den heer Droz lid der Bondsregeering werd verklaard dal op de toetreding van Engeland gerekend kan worden en dat de regeering der Vereenigde Staten van NoordAroerika o ofaoon gunstig er voor gettemd eerst nog een ouderzork wil instrlleo in verband met de wel welke in de Unie van kraeht is Duitschland tal waartchgnigk toetreden en de adhaeaie van Bnmeuië ZwedenNoorwegen eu Oostenrgk Hoogarije it tieohtt eeue quaestie vu tgd De Nationale Baad heeft met 68 tegen 32 stemmen het ontwerp van wet tot het aangaan eeuer leening van fr 2 400 000 goedgekeurd Deze leening it bestemd om door voorschotten aan de kantons Aargau en Zurich eindelgk de geschillen te doen oplosten welke het gevolg van bel faillittemenl der der NationalBahii zgn geweett De vier steden Baden Zofinger Lentburg en Wintenhur die voor deZjUi tpoorweg hadden borggettaan zgu nu uit hare mo Mlgkheden gered Op 16 dezer werd den koning van Denemarkec I een van 106 000 handteekeningeu uit alle oorden det landt voorzien adres overhandigd waarin de houding der liokerzgde wat haar verzet tegen de maatregelen voor t landt verdediging betreft scherp afgekeurd wordt De Koning aniwoordde aan de deputatie welke hem hel adres had gebracht Dit stuk is voor mg een zeker teeken dat de overtuiging van de noodzakelijkheid der weerbaarheidsmaatregelen algemeen veld wint er versterkt mg in de hoop dat de hinderpalen die tol dutverre hebben bettaan weggenomen tnllen worden Betuigt aan de ooderleekenaren dete bekooren lot alle rangen e etanden mgnén dank eu verzoekt hun niet te verflauwen in de pogingen om te verkrggen wat in hel belang van t landt verdediging noodig is Met hen ben ik het volkomen eens dat opofferingen geen belemmering mogen zgn om in de behoefte van het land voorzien De Belgische Kamer van Vertegenwoordigers heeft de wet op hel legercootingent aangenomen met 63 tegen 46 stemmen Tevent werd de vrgitelling van geettelgken van deu mili tairen dienst opgeheven De Duitsche Kroonprins heeft Dinsdag hel veel besproken bezoek gebracht aan den Paus Het bezoek werd gebracht van de Dnittohe ambassade uit werwaarts de Prins zich begaf tegen 11 uur om het ontbijt te gebruiken Om 1 uur kwam het rgtuig voor van het Pruisisch gezantschap bg bel Vaticaan de Prins droeg de generaalsuniform zonder Italiaansche orden Al deze dingen waren vooraf besproken en vastgesteld Vroeger heeft de Paus nooit iemand willen ontvangen die op het Quirinaal logeerde I Leo XIII heeft er echter een middeltje op gevon den om den schgn der consequentie te bewaren door de Duitsche ambassade als punt van uitgang te nemen Officieel is de zaak dus gegaan de Pruisische ge zant Schlözer begaf zich na de aankomst van den Kroonprins te Rome naar het Vaticaan en gaf s Pausen Staatssecretaris Jtcobini kennis van het voorgenomen bezoek Jacobini ging onmiddellgk naai den Faut en kwam terug met de boodschap dat het bezoek hoogst aangenaam zou zgn Pius IX zou too iets nooit toegestaan hebben immers wanneer de Pant gevangene moet heelen op het Vaticaan kan hg ook geen vreemde Vorsten ontvangen Gelukkig behoeft de Paus geen tegenbezoek te brengen en kan hij dat uveriateu aan zijn Staatssecretaris anders stond het nog gekker met de gevangenschap Uiterlgk Vrijdag zal de Kroonprins Bome verlaten daar hg 23 dezer weder te Berign moet zgn Een Duitscher moet het Kerstfeest altijd thuis vieren indien dat eenigszins mogelgk is Hel Praisische huis van afgevaardigden heeft in het laatst gedeelte der vorige week de beraadslaging over de begrootiog van binnenlandsche zaken ten einde gebracht De heer Rieken van de liberale nnie deed in zijne redevoering nog een scherpen aanval op de regeering in het algemeen en den heer Puttkamer in het bijzonder De heer Bickert kwam terug op de qnaestie van geheime stemming en op de aanmatiging der regeering die van de staaltambfenareu verlangt dal zij stemmen op de candidaten van het kabinet en naar aanleiding daarvan stelde bg voor om de begrooting te weigeren wgl die slechts dient om de verkiezingsagenteu te beloonen In den Landdag werd ook door den Minister van Financien het wetsontwerp ingediend betreffende de inkomstenbelasting en de kapitaalreutebelasting Bg het bedrag van 10 000 M bedraagt de inkomstenbelasting 3 pCt en de reniebelasting 2 pCl De eeratI genoemde stelt het inkomen tot 1200 mark de tweede een rente tol 600 mark vrij van de belasting de rentebelasting treft niet de rente van den grondeigendom Krachtig weerlegde hij de stelling dat hg die stemt legen de regeering stemt tegen den soeverein de regeeringen wisselen de souverein blijft zeide hg en het argument was afdoende De heer Puttkamer aniwoordde met een rede vol persoonlgke aanvallen en hierdoor werd de zitting woelig genoeg Daarna werd de begrooting trots de stemmen der progressisleo der liberale unie en van verscheidene nationaalliberalen aangenomen De clerioalen stemden met het gouvernement De Spaantche Kamer verkoos Sagasla tot president ook de andere leden van het bureel bebooren tot die partg De tgd zal moeten leeren of Sagasla en zgn parlij hel met het Ministeric Posada Herrera zullen kunnen vinden een goed deel van de Sagastisten is zoowel tegen het algemeen stemrecht als legen de herziening der constitutie Men verzekert dat na de aanneming van het algemeen stemde Kamer zon worden ontbonden en de herziening der Grondwet zou worden verdaagd Misschien is dit de transactie tussehen Sagasla en Posada Herrera aangegaan Buiz Zorilla heeft op de troonrede geantwoord met een manifest dat terstond in beslag geuomec is GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedepoiineerd Een portemonnaie met ƒ 2 76 een gouden medaillon een sleutel een zwart wollen doek een bosch sleutels een gouden oorbel met roode steen een portemonnaie met 15 cents een maoswant eu drie borstels JDIARKTBEBICHTBM QOUda 20 December 1883 De graanmarkt keosohetst zich in het wintersaisoen meestal door weinig affaire dit jaar iczonderheid zgn de graanmarkten aartttlap Nominaal de bette tarwe van ƒ 9 25 a ƒ 9 80 de middelsoort ƒ 8 80 k f 9 20 en afwijkende naar kwaliteit Bogge ƒ 6 25 ü 6 76 Gerst ƒ 6 50 a ƒ 6 60 zware Chevalier ƒ 7 a ƒ 7 60 Haver 3 90 a ƒ 4 60 Mais ƒ 6 a 6 20 Erwten en boonen zonder handel Hennepzaad ƒ 10 en builenlandsche id 8 60 a ƒ 9 Mestingtoorten verlaten De veemarkt met gewonen aanvoer handel gewoon vette varkens van 23 a 26 ets varkens voor Londen 19 a 26 et per half kilogr schapen traag te verkoopen magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 k ƒ 1 20 per week Kaas Aangevoerd 60 partgen handel vlug eerste kwaliteit 30 a ƒ 38 tweede kwaliteit 27 Noordhollandsche Kaas i f 33 è ƒ 36 Goeboter ƒ 1 30 a 1 40 I Weiboter ƒ 1 10 ii ƒ 1 20