Goudsche Courant, zondag 23 december 1883

1883 Zondag 23 December N 3017 GOUDSCHE COURANT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Op de beide KERSTDAGEN en op NIEUWJAARSDAG zal de Baderstoomboot de IJ8EL NIET VAREN TE HVÜR een flink BURGER WOONHUIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor een civielen prga Te bevragen bg J BULK Karnemelksloot te Gouda Bloedarmoede Bleekzucht Longen en Magenziekte genezen Aan de aleenigeu Uitvinder en eersten Fabrikant n de Malz Praeparaten Hofleverancier van di meesten Vorsten van Europa den Heer JOUANN HOEF Bezitter van hét gouden Verdienstenkruis met de Kroon te Berlin Neue Wilhelmstrasse No 1 Centraal Dépöt te Amsterdam N Z Voorb u rgwal No 250 Officieel betkht van Herstelling over het Johano Hoffsche Malz ExtractGezondheidsbier en de Malz Chocolade dewelke alhier in het Hospitaal in gebruik zijn gekomen deze bewezen zich als goede versterkingsmiddelen bjj de Herstellenden voornamentljjk het Malz Extract wordt bü de zieken van chroniachen borstljjders met graagte gebruikt zoo ook was de Malz Chocolade bij herstellenden en b verzwakten verteeringsorganen tengevolge van zware ziekten een verzachtende en zeer gezocht voedingsmiddel Weenen 31 December 1878 Dr LOEFF Ober Stabsarzt Dr PORIAS Stabaarzt Malz Extract öezondheidsbier versterkend genezend voor Maag en Borstlijders 1 Flacon 45 Cent 6 Flesschen ƒ 2 20 13 Flesschen ƒ 4 40 CoDcentrirtea Malz Extract met en zonder gzer vermindert de ziekte bü Teering 1 Flesch ƒ 1 80 ƒ 1 en ƒ 0 75 Malz Chocolade gelgktjjdig met het MalzExtract te gebruiken zenuwversterkend 1 Pond prima ƒ 2 25 1 Pond secunda ƒ 1 60 IJzer Malz Chocolade versterkend en bloedgevend 1 Pond 3 en ƒ 2 40 Borst Malz Bonbons Onwaardeerbaar middel biJ Hoest Heeschheid en Verkoudheid 1 Zakje a 30 Cent Fgnste Toiletmiddel Malz kruiden Zeep 35 Ct 50 Ct en 70 Ot Malz Pomade 1 Flacon 70Ct ea l Verkrijgbaar te Gouda bg de Heeren D BLOMMENDAAL F STROEVE Snelpersdrnk Tan A Bri skhan te Gouda Burgerlijke Stand GEBOREN 16 Uec Jicobni oaders F Vermetj ta J na dn B rg 10 Nceltje ouden A S Hterkcni ca F Wcadala 18 Corodi oudora C na der Vegt eo J A BoiiDear 19 Joluauei oudera H A To n eo F Tiepen OVEBLGDEN 17 Dec H de Raiter wed H Jongkoeo 8 j 18 A C Liüpea 7 GEHCWD 19 Dec L Re l ea A H na dea Heu el F Btrtelmk ea J Mes C blooi ea F na der Zwalia 88 S F Teeliag en M C ven Nes ADVERTENTIËN Op 29 December a s hopen wy onze SS JAjRIGH HCHTrXmDENlGlNG te herdenken Th TAK SCHOUWENBURG E e M V SüHOÜWENBüRG TAK ElTEN Becemie 26 December 1883 Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving f De ondergeteekenden betuigen hunnen iiinigendank aan HH Directeuren der STEARINE KAARSENFABRIEK Godda te Gouda voor de aan hen door het overlgden hunner Echtgenooteu uit te keeren aandeel uit het bij het 25 Jarig Bestaan dier Fabriek toegezegde Fonds Gouda 18 Dec 1883 Wed SIMON KLEUN Wed ABRAHAM de JONG eene zeer nette WERKSTER voor des Zaturdags Adres Peperstraat 246 Gevraagd IEMAND die genegen is om B mmuwwEmm te verrichten Zich te vervoegen bü C van DILLEN Gouwe 6 OPENBARE HOITVERKOOPII G te Gouda Op MAANDAG 24 DECEMBER 1883 voormiddags ten tien ure ten overstaan van notaris Mr Kist aan de Houtmansgracht aldaar van een groote partg Heipalen van 4 tot 18 Meter Damplanken van 2 tot 4 Meter Kolderhouten üikenpalen Bibhout Afbraak enz benevens eene Boelboot met toebehooren Alles vóór de verkooping te zien TE KOOP een partij REGENPIJPEN VUURMONDEN STALRAMEN ROOSTERS ODD IJZER enz aan de Goudache Machinefabriek te Gouda Dageiyks te bezichtigen TTKOOP voor f 20Ó een gebruikte goed onderhouden PIANINO Brieven fr Letters L H T bjj den Boekhandelaar H C EDAUW Jr alhier Butm 80 Heet Ie Kwal Uiterwaarden Hooi en Weiland aan de rivier de Waal Gemiddelde opbrengst netto 11 000 worden TE KOOP aangeboden Brieven letters W K O bij NIJGH TAK DITMAR Rotterdam Bü den ondergeteekende staat de inteekeuing open op den nieuwen jaargang van het iL4 € van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOVDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Raad inkomen ali de discussiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden GOUDA December 1888 IBSJLüT SZl JiL liT HIBERNIA en SHAMROCK STEENEOLEW Amsterdam Tentoonstelling 1883 Diploma d honneur Hoogste Onderscheiding PRIJZEN DER STEENKOLEN per Hectoliter vr aan huis Contant zonder korting HAARD of STÜKKOLEN ƒ 1 KACHELKOLENprimaquaUteitzeergrof 0 65 SMEEKOLEN prima qualiteit 0 65 Deze alom gedurende de laatste twintig jaar gunstig bekende Steenkolen worden dagelyks versch van de mijnen ontvangen branden schoon weg en geven zeer weinig walm Bestellingen worden dagelyks aangenomen aan het Depót Station Rhgnspoor S ID BOOIT Beatelkantoren gevraagd Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling te 3 sterd aa 3CL LOTEN voor de eerstvolgende TREKKING zgn a 50 Centen weder te bekomen bjj A BRINKMAN te Gouda Eindelijk Eindelijk Eindelijk De uitvinding van den Heer Med Dr Lowet trekt bijzonder de aandacht Na lang zoeken ia het hem gelukt een Haarwater te bereiden dat alle vroegered ergelijke middelen overtreft Dit middel bevordert binnen korten tjjd een flinken en vollen Baard en Haargroei en verhindert het uitvallen der Haren De C itvinder staat in voor een volkomen succes Prgs per flacon Fl 4 en Fl 2 50 Alleen echt te verkregen hg den uitvinder Dr Lowet Antwerpen 84 Avenue de Keyaer 34 Tegen rembours wordt niet verzonden maar tegen inzending van het bedrag in blaauwe Postzegels en 5 cta Toor gefrankeerde toezending tbu het pakje Sedert 25 Jaren zijn de beroemde echte Abshaubbins of Anti Rhumatisehe WatteD hg de Rhumatiek lijders een goed onthaal te beurt gerallen door hanne snel werkende Terdrjjving van die vaderlandsche plaag De Hoofddepot houder A BREETVBLT Az te Delft heeft ze a 30 cents per pakje verkrggbaar geateld bjj A Bos Berkel J var Dorp Zoetermeer A Kanling Alphen J B E C Sohlattraau Bodegraven r A C van Deth fi B Verheul Oudewater Jlej de Wed Bosman Gouda W F J den Uijl Sohoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendgk Cappelle JK Oosterling Haastrecht 8 V d Kraats Bleiswigk jVk ed G Wilhelmus Woerden I 1 M Uithoofde van het KERSTFEEST wordt de volgende COURANT een dag vroeger uitgegeven Advertentiën worden tijdig ingewacht BINNENLAND G0ÜD 22 December 1883 De heer Chavannes pred te Leiden hield giiterivond de aangekandi de voordracht in de afd Gouda eo Omstreken van het Ned FrotestantenboDd Hij sprak over een grooten onbekende die spr celf vele uren van het edelste genot had geschonken hetwelk voor ieder onier eveneens open laat daar hij een werk heeft geleverd dal in aller handen is Echter wordt dit te weinig gewaardeerd ijl het niet begrepen wordt en de schatten die bet onlegeaieglijk beitat lyn achter slot Spr cou een poging doen ons den sleutel te geren ten einde ons ill staat te stellen het kleicoodien kistje te openen en van den inhoud ten volle te genieten Vooreerst was het daartoe iioodig ons in kennis te brengen met de Christenwereld in de eerste helft der 2e renw na Chr waarvan apr een boeiende schets gaf om vervolgens het werk te bespreken van dien grooteu onbekende dat voor de Christen i uit dien tijd geschreven werd maar ook voor ous de schoonste openbaring berat daar hy ons leert hoe wij bet Christenzijn moeten opvatten Bedoeld werk is nl het Tierde Evangelie dat iu too verre grootelijks verschilt met de drie eerste dat deie meer de uitwendige lyde van Jeius leven heschouwen en dit de inwendig beteekenis van het Christeu tijnaanloont Spr toonde aan op welke wijze bedoeld evangelie moet worden geleien wil men daarvan bet ware genot hebben en spoords iqn toehoorders san het opnieuw ter hand te nemen en zich moeite te geven cm het ware daarvan te vatten Voor het gerechtshof te s Gravenhage erimineele kamer stond gisteren terecht W C geboren te Brouwershaven en wonende te Schoonhoven Dcm beschuldigde beleed dat hij op 20 October jl ten nadeele van den smid v E te Gouda bad ontvreemd een tweetal ijzeren schoppen en eenige rieken Hy wist dat de smedery op bet oogeoblik dat hij den diefstal wilde begaan verlaten was De deur vond hij op slot maar hij opende een raam waarachter voormeld gereedschap uitgestald was Volgeus adv gen mr Bijleveld was dit het misdrijf a diefstal met behulp van inklimraing en requireerde hij jaar celstraf niet zoozeer omdat de schade nu zoo groot was maar omdat besch reeds drie veroordeeliugeu achter den rug bad a s Donderdag uitspraak Het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid Holland heeft den lüden December il aan den beer J M Loois pred bij de Herv gemeente te Woerden met ingang van den Isten Januari 1884 het emeritaat salvo honore verleend Ter verkiezing van een lid voor den gemeenteraad te Woerden lyn ingeleverd 176 biljetten Daarvan bekwamen o m de heeren N A Zwanenburg 87 G H Fuhri Suethlage 63 en J Brunt J Pz 26 stemmen derhalve herstemming tusschen beide eerstgenoemden Staten Oeneraal Tweede Ki Msa Zittingen van Donderdag 20 en Vrijdag 21 December 1883 In de zitting van Donderdag werd de beraadslaging geopend over de Begrooting van Waterstaat De heer Brantsen achtte t hoe noode onvermijdelp ook op de Begrooting vnn Waterstóat zooveel mogelijk te bezuinigen HÜ spoorde ook aan lot juistere ramingen van openbare werken Voorts beval hij aan het by voorkeur gebruiken van inlanschen steen voor de Eijkswerken Hy vrueg voorts of wel gezorgd wordt dat de brandblusohmiddelen in de openbare gebouwen in orde zijn De heer van Eysinga drong aan op bevordering ener goede verhouding tusschen den Prov en den Hijkswatersiaat De toestand der waterkeeringen iu Friesland bewyst de noodzakelijkheid er van De heer De Jong wilde maatregelen tot keering van het gevaar hetwelk ontstaat uit de booge vloe den In de Zuiderzee hetgeen voor Zuidbolland van bedeukelyken aard is De heer Uoell achtte de belangen van den waterstaat volkomen vertrouwd aan den Minister die reeds tijdens zijn miuisterieele leven zich zoo verdienstelyk heeft gemaakt door materieeie werken Hy wenschie hem te steunra in bet verzet tegen bezuiniging op de riviervetbétering Ook hier is een geleidelijke opdryving waar Ie nemen van 2 ton tot 1 millioen En nu meende spr dat wij terug moeten tot het uormaalci fer dat men thans kan stellen op 8 ton De beer Tak betoogde ook voor het eindcyfer vao 33 millioen Het is 11 millioen hooger dan 5 jaren geleden of na aftrek der buitengewone werken Merwedekanaal en Rolt Walwweg nog 6 millioen hooger Dat komt door de stijgiug der blijvende der gewone uitgaven doordien de leiding der waterstaatiwerken den Minister drei t te oniglipptn en door ischen en toestanden die de Minister bij zijn intrede gevonden heeft De stijging der uitgaven ligt vooral in de vermeerdering van personeel en uitbreiding tan tractementen en bet gemis aa een vast plan koor de rivierverbeteriug de asnleg der Staatsspoorwegen waarbij het toeziotft met den aanleg is sameogesmulten hetgeen bij 44 oprichting van het Üep van Waterstaat weer is veranderd maar later is dit weer veranderd zoodat de chef van aanleg niet meer verantwoordelijk is un den chef van het toezicht van het Departement Daardoor is ook op de begrootiogscijferi reu nadeelige invloed uitgeoefend Eer moet dus een vaste hand aan het bestuur zijn en den Minister moet meer de vaste leiding der taken iu handen nemen De heer Straatmans drang aB op eene betere rapceliiig met Beigi omtrMt èw afvoer van het Miaaswater De heer Buma betoogde dat iu waterstaatszaken te vrrl aan den Slaat wordt overgelaten gemeente provinciën en particulieren moesten meer doen De Min v VVaterst zette voorop dat hy niet doctrinair wil zyn en meer in de quaestie van opportuniteit van utiliteit met de Kamer tal versobillen dan io beginselen Men moet remmen ja maar gematigd fn bezadigd Aan de brandbluschmiddelen wordt geregeld de band gehouden Tusschen de Provincialen en den Rijkswaterstaat bestaat geen verschil van meeniug Samenwerking is niet buiten gesloten De Minister betoogt verder dat al hetgeen onvermijdelijk is moet geschieden en dat men daarby wel in het oog moet houden dat de geldvoorraad iu de laatste 25 of 30 jaren zeer is verminderd Dat het particulier initiatief voor den aanleg van openbare werken nuttig kan tiJB heeft de Minister vroeger reeds erkend en hy tal dan ook weerstand welen te bieden aan verdere sulnidieaanvragen De Minister verklaarde zich tegen Staalsorganisatie van bet teevaartkundig onderwijs In de sitting van gisteren is bij de artikelen van Hoofdstuk Waterstaat de post traetementen van ambtenaren door de Regeering met ƒ 2400 verminderd om dien terug te brengen tot het bedrag van 1883 Voort is aangenomen met 40 tegen 38 stemmen een amendement der commissie van rapporteurs tot vermindering met 1600 als protest tegen de verdeeling door den minister van vrijgevallen gelden voor een referendaris zonder voorkennis der Kamer terwijl dien referendaris eigenlijk slechts een andere titel is gegeven De Minister verdedigde krachtig zijn recht om vrijvallende geldeu onder ambtenaren te verdeelea naartegen de heeren Cremers en Borgesius met het oog op het budgetrecht der Kamer protesteerden Voorts is aangenomen een amendement Rntgers om ƒ 40 000 te verminderen voor reis en verblijfkosten van waterstaats ambtenaren zijnde dit een consequentie van het verleden jaar genomen besluit daar nog geen nieuw besluit de reis en verblijfkosten heeft vermiDderd Het amendement van den heer A v Dedem om voor den Sotterdamsohen Waterweg ƒ 1 740 000 minder uit te trekken is door de Kamer verworpen met 48 tegen 32 stemmen Achter art 71 is door de heeren De Bruijn Kops i en 14 medeleden de navolgende motie aan het oor deel der Kamer onderworpen De Kamer van oordeel dat de verbetering van den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam niet langer mau worden uitgesteld wil men de thans bestaande zekerheid niet in de waagschaal stellen dat daartoe hetzij door de provinciën Noordholland en Zuidholland te zamen hetzij door de provincie Noordholland alleen eene bijdrage van drie millioen gulden zal worden gegeven en in de onderhoudskosten jaarlijks twintig duizend gulden zal worden bijgedragen gaat over tot de orde van den dag De heer Rutgers van Rozenburg medevoorsteller gaf echter in overweging de behandeling der motie uit te stelleu tot een nader te bepalen tijdstip en dit met het oog op de weinigen beschikbaren tyd De Voorzitter stelt daaroi voor om de motie tot na het reces uit te stellen aldus wordt besloten Zooals men zich zal berinneren werden eenige Utrechtsche studenten beschuldigd den dood van een vrouw die zij nit haar huis gehaald en mishandeld hadden veroorzaakt te hebben Na een langdurig onderzoek is thans naar het Vad meldt hun zaak naar de rechtbank te Utrecht verwezen De heer G A Vorsterman van Oyeo te Aardenbur2 schrijft aan het Fad Bjj de pokken epidemie te Oud Beierland ia gebleken dat in die gemeente vroeger een geneesheer woonde die met de vaccinatie zeer slordig te werk ging Blijkens de verhandelingen van den Geneeskundigen raad in Zeeland heeft men te Hansweert ook een geneesheer gehad die op dat gebied vrij losziauig handelde Zou bel niet weoaohelyk lijn dat de gsneesheerea gecontroleerd werden bij de inenting Zoh iels ia zeer gemakkelijk kost geen geld aan deu Slaat hindert de geneesbeeren die hun plicht doen volstrekt uiet en tal degenen die hun plicht verzuimen dwingen om op den goeden weg terug te kerreu Pakken door vacciueeren ontstaan laten lilteekens na Wij hebben inspecteurs van t geneeskundig toezicl t en geneeskundige commiasies Als de heeren hierboven bedoeld in elke gemeente alle scholen eenmaal per jaar bezochten daar de bewyten van inenting opvraagden met de daarop voorkomende opgaven de litteekenen van vaccine pokken vergt leken en tegen nalatige geneesbeeren procesverbaal opmaakten dao was de zaak gezond De gecontroleerde briefjes konden voor gezien goteekend worden Deie controle zou dunkt mij vry wat meer nul afwerpen dan de jaarlijksche controle van den burgemeester die eenvoudig nakijkt of de brieves door den onderwijzer wel geboekt zijn Geeft de wet aanleiding om op bovenstaande wjie te handelen dan wordt het lyd dat zulks geschiedde laat de wet het uiet toe dan ia verandering hoogst wentcbelijk Het W rt l bevat het volgende schrijven van den heer G A Fijnvaiidraat te Beesd De droevige berichten iedere week uil Oud Beierland tot ons komende omtrent de aldaar heerschende pokziekte herinneren my aan een pokkenepidemie welke ik eenige jaren geleden te Z artsluis heb bygewoond De vaccine was er destijds niet verplichtend Velen vooral ouder de Cbrislelyk Gereformeerden waren niet ingeënt Godsdienstige bezwaren zooala het beetle hielden hen van dete kunstbewerking terug Zij was zoo beweerden tü een vooruitloopen en verzoeken van den Heere Doch het duurdt niet lang of het nut der vaecine bleek zoo duidelijk dat er onder de tegenstanders gevonden werden die s aTonds naar den geneesheer giogen om zich of hun kinderen te laten inenten Ja er waren er die verklaarden de Koning behoorde de iuenting maar te bevelen dan moeaten y Treffende gevallen waaruit het nut der inenting bleek touden door my medegedeeld en door den te Zwartsluis nog werkzamen geneesheer bevestigd kunnen worden Zoo herinner ik mij o a een huisgezin met 6 kinderen waarvan slechts 3 ingeënt waren Dit drietal bleef gezond