Goudsche Courant, zondag 23 december 1883

Diverse soorten KEESIHIAITZEIT van Banket Botergebak Confituur Chocolaad MARSEPAIN gevuld met Crème enz Voorhanden bj RAAIJMAAKEBS Haven M PEETERS Jzrv Gouda Dinsdag 25 Deceml er N 3018 1883 60UDSGHE COURANT JMetiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ei Ziüvere PRAITSCHE WUITEÏT van af ƒ 27 per 48 FLESSCHEN en hoog er In origineele Eisten verpakt 12 Flesschen Echte PORT inh circa 1 Liter de Flesch O s 9 es I O 18 15 60 12 Flesschen Echte SHERRIJ inh circa 1 Liter de Flesch Proefflesschen PORT 1 60 SHERRIJ 1 40 CHAMPAGNE 1 25 f 1 50 per Flesch en hooger EENIG DEPOT van Wellen s BOOiNERAMP ELIXTER Alles wordt franco huis door geheel Nederland geleverd PBIJSCOVBANIHy GRATIS en FRANCO fl4ME € 1 1 Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Afagfazijn Gouwe C 241 A EOH Comp te GOUDA leveren tot half JANUARI 100 nette Visitekaarten op goed stevig Carton in Etni tegen 60 CENTS Op 25 en 26 dezer zal in het IJZEREN BARGEVEER van hier op Amsterdam en terug IHET gevaren w orden GESTEENDRUKTE VISITEKAAIITJES zgn by den ondergeteekende gedareude de maand DECEMBER te bekomen a 80 Ct per 100 schrift na verkiezing A H WEINGaRTNER Boelekade 163 over de Sociëteit UTRECHTSCHE HYFOTEEEHEAITir te Utrecht be DIRECTIE der UTRECHTSCHE HTPOTHEEKBANK te Vtrecht bericht dat de COUPONS der rf pets Pandbrieven vervallende 1 JANUARI 1884 betaalbaar ge steld zgn te Utrecht ten kantore der Bank Kr Nieuwe Gracht G 357o en hg de Agenten de Heeren HARTSINCK Co Gebrs vak WIJCK AnuUrdam M J OGIER Gouda Be Directie voornoemd L VAN LIER H J M VAN ASCH VAN WIJÜK Eén BEJAARD HEEK z b b h h wenscht tegen Februari a s een lil lAii met SLAAPKAMER of ALKOOF lieftt beneden Aanbiedingen worden ingewacht onder No 905 aan het bureau dezer Courant I ONTVANGEN NIEUWE GECOUPUTE PEEHEN a 50 cents de 5 ons Gedroogde Peeren 30 ets de 5 ons T CBEBAS De Naaimachines DER SHTBEB UAATSCIAFFIJ The Singer Manufactiirlnsr Co MewYork hebben ook thans weder op de Internationale WereldTentoonstelling TE A1IISTERDA M baren aiouden roem schitterend gehandhaafd en aldaar Jen nOOGSTË PRIJS Het Eérediploma verworven Eenig Depot te Gouda 111 HOOGSTRAAT UI N B Aan geen der overige Amerikaansche Engelsche of Duitsche fabrikanten van Naaimachines is eene dergel ke groots onderscheiding te beurt gevallen Voor zooverre zjj niet geprefereerd hebben geheel buiten mededinging te bleven hebben zelft de meest gerenommeerden onder hen slechts tweede en derde prezen Gouden en Zilveren Medailles ontvangen wat in verband met de enorme en dagefgks nog stijgende vraag naar echte Singer Machines ten duidelijkste doet uitkomen dat deze werktuigen algemeen erkend zijn als de beste Naaimachines der Wereld Zeilmaker Bogen 0 136 TE GOUDA beveelt zich beleefdelyk aan tot het maken vanWASCHZAKK N ZONNESCHERMEN geplitst en geknoopt brengt ook G YMNASTIÊN inorde verhuurt ZEILEN en TEERKLEEDENen verkoopt ook witen geteerd TOUWWERK alsmede TEER en PIK en alles wat tot het VAK behoort AANBESTEDING DE COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HETLAGER ONDERWIJS TB GOUDA zal ondernadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders der Gemeente óp MAANDAG den 31 DECEMBER 1883 des namidd s ten twee ure in het openbaar by inschrüving AAN JËESTEDEN De levering der Soboolboeken en der uit te reiken prijzen ten behoeve der Openbare Scbolen in deze Gemeente De voorwaarden van aanbesteding zullen van MAANDAG 24 DECEMBER 1883 Zon en feestdagen uitgezonderd des voormiddagt van 10 12 ure ter lezing uggeij by den conciërge van het gebouw Arti Leoi aan de Markt alwaar de inschrijvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des middags twaalf uur moeten ingeleverd worden Openbare Verkooping te GOUDA J op MAANDAG 7 JANUARI 1884 voorm ten Ê Elf ure ton overstaan van Notaris Mr KIST Sin het Hotel de Paaüw aldaar van M een ruim goed gebouwd net betimmerd 7 WOONHUIS aan dê Boelekade wflkRNo TO f to Gouda bevattende vyf Kamers Keukenï Gjazen Warande en velerlei gemakken naast het huis een vrjjen GANG en TUIN en achter eene groote WERKPLAATS zeer gemakkelijk ingericht tot in en uitladen op de ruime wetering ook tot het uitoefenen van Bleek erg of andere a£Faire Alles kad bekend in Sectie A noê 2621 en 2622 samen groot 350 Q Ellen iiet over te slaan Voor slechts 6 galden ontvangt ieder een keurig bewerkt zeer elegant TALMIGOÜD CILINDER HORLOGE met uitstekend werk voor het goed tot op seconden toe nauwkeurig gaan waarvan gedurende 5 jaren schriftelflk wordt ingestaan Deze prachtige horloges zyn vervat in zware onversljjtbare Talimgonden kasten smaakro vervaardigd met fijne kristalglazen en secondeowflzers geiykeu volmaakt op echte gouden horloges en ziJn afkomstig uit een failliet gegane horioge fabriek waar zjj vroeger veel meer gekost hebben Onze GeneraalAgent inWeenen verzendt deze horloges naar alle landen en aan ieder tegen vooruitbetaling van slechts 6 gulden of ook wel tegen rembours en bö ieder horloge wordt een elegante Talmi GOUDEN HoELOOEKBTTiNO geheel koitehoe daaraan toegevoegd Al wie een goed en goedkoop zakhorloge wil hebben bestol e zoo spoedig mogelijk daar bjj deze nog NOOIT VOOKOEKOMEN GOEDKOOPTE de geheele voorraad spoedig uitgeput zal zyu Bestellingen te adresseeren aan den Heer KAHN Generaal Agent te Weenen II Leopoldsgasse No 11 Weenen Oostenr k Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda De Drankwet en haai wijziging Naar aanleiding van ons hoofdartikel in het nummer van 9 Dec j l waarin wy afkeurend spraken van de plannen des ministors van Justitie om eene wgziging voor te dragen van de drankwet ten behoeve van degenen welke drankverkoop verbinden met andere winkelnering ontvingen wfl van een onzer geabonneerden in de buitengemeenten een scnrgven waarop wg de aandacht te dezer plaatse wensehen te vestigen Uw streven om de zegenr ke gevolgen van de drankwet zooveel mogelgk te behouden en kan t zjjn te doen toenemen heeft mgne geheele Sympathie Ik wil voor niemand onderdoen in waardeenne van de goede bedoelingen en h t goede werk van Mr Modderman maar toch komt het m voor dat U niet geheel joist de zaak voorstelt zooals zy in de practyk werkelgk is en dat gy U in het bgzonder e ne verkeerde voorstelling vormt van het doel dat men beoogt met de opheffing van het verbod om drankverkoop te combineeren met andere winkelnering Als men zooals ik buiten woont en met de behoeften van de dorpsgemeenton nader bekend is dan is men nog niet zoo dadelgk gereed om wraak te roepen over de schendende hand die men voornemens is te slaan aan art 3 der drankweti Er zgn namelük op fe dorpen kruideniers of liever neringdoend p v nt zg doen zoo wat in alles dia ook dauk vetkoopm b 4e é Mi ai bg het halve fleschje Er wordt niet getapt maar toch drank in het klein verkocht in den zin der wet Het zgn dus geene kroeghouders voor hen zou ik geen woord willen verspillen want zeer terecht is hun beroep thans aan beperking en meer lasten onderworpen maar net zgn en blgven fatsoenlyke winkels waar menschen die thuis een borreltje drinken per halve flesch hun brandewyn of cognac hun E unch of anisette opdoen even als zg er nn koffie en thee laten halen Voor dezen zal de toepassing van art 3 een grooto winstderving zgn zonder eenig voordeel ja veeleer nadeel van de goede zaak Zg zullen den handel in een winstgevend artikel moeten laton varen hetgeen voor hen die op betrekkelgk hooge lasten zitten en op dorpen vooral een zeer beperkt debiet hebben met telkens grooter concurrentie uit de stad bepaald een niet te vergoeden verlies is Wat zal nu het gevolg Zfln van dien maatregel Eenvoudig dat de kroeghouders er wel van zullen varen Die s middags zyn bittertje drinkt of s avonds een glas warme punch of cognac verlangt moet het dan in de herbergen laten halen waar veelal de waar slechter is terwgl de boodschap meisjes of jongens allerlei tooneelen zien die voor hen minder stichtelyk zyn en hen wellicht in de verluiding brengen om mede te proeven Zou dat nu zooveel beter zyn dan thans Ik hoop u daarmede te hebben aangetoond dat bet niet enkel kiezersvrees is die de voorstanders van wetswyziging in regeeringskringen bezielt maar dat het grootendeels is een tegemoetkomen aan werkelyke bezwaren die te hunner kennis zgn gebracht Tot zoover onze correspondent Wy moeten erkennen dat deze mededeeling op ons indruk gemaakt heeft en ons stef tot denken geleverd Eeeft Indien deze verhoudingen werkeiyk ten platte lande regel zyu en wg hebben geen enkele leden om aan de waarheidsliefde van onzen briefschryver te twflfelen dan zouden wy er geen bezwaar in zien indien op de een of andere wyze het art 3 der drankwet zoo gewyzigd werd dat dergelgke handel in spiri tualiën naast andere winkelnering in dezelfde zaak veroorloofd bleef Het in de hand werken van de bestaande kroegen die allengs in beperkt getal den alleenhaindel zouden hebben en voor de eigenaars een rgke geldwinning worden zouden ligt nati riyk niet in onze bedoeling Wy hadden ttjj ons scbryven het oog op winkelneringen die tevens tappergen zgn en voor die wenschen wj onvoorwaardeiyk het verbod van art 3 gehandhaafd te zien omdat dikwyis jeugdige personen die om andere redenen den winkel bezoeken niet in de verleiding zouden komen hut geld aan drank te verkwisten en ongemerkt den slechten weg op te gaan Voor gelegei eiea als waarvan onze schrgver spreekt en pleit zouden wy gaarne het bestaan mogelyk malwu mits natnurlyk voldoende werd gewaakt t gen overtreding van het verbod om te tappei door b v voor te schry ven dat gesloten halve flescbjes de kleinste hoeveelheid mocht zyn welke in dergelyke neringen kan worden verkocht Wy geven ons dus gewonnen door ket bovengenoemde pleidooi ten voordeele der liedreigde winkeliers behoudens de waarborgen tegen misbruik in strnd met de bedoeling der wet Om met eene algemeen opmerking te eindigen wy hebben ons nooit willen opwerpen tol verstokte handhavers van de drankwet als een statuut der Meden en Perzen Maar wy verzetten ons tegen vt a prysgeven van de strekking der wet ten rille van de partieolian hiil nB n d i draii2kÉi uioperg AJl tr t gedaan kan worden om de wet milderto miAen voor de tegenwoordige neringdoenden en hun verlies zoo gering mugelgk te doen zyn zonder het drankverbruik te bevorderen of te reageeren tegen het beginsel waarop de wet steunt zal ons welkom zyn Hoe geleidelgker de invoering kan geschieden hoe beter des te minder verzet en ontdnikin zal er te duchten zyn en des te sneller zal zy de drankwet zich in de zeden dringen en haar weldoende werking doen gevoelen BINNENLAND 0000 4 24 DeoenilKr 1883 De by het 4e reg Infanterie beDO mde 2e Luit I H VBD d r Hegge Zgnen i iugedeelii bij het bM te Gouda Mej M D an Amerom alhier deed met gunstig gevolg examen voor de akte Gymnastiek middelbaar Ond erwjj Bij de aanbeateding door de Genie te Haarlem voor het bonwen van tien woningen loor gehuwde Militairen aldaar ia de Biinite in ohrij er de heer G Toorn liet alhier oor ƒ 23 488 Op Woensdag a s wordt de stoomtram an hier naar Oudewater van de Fluweelen Singel af in exploitatie gebracht De eerste trein tal om 7 40 de Voorraiddags n Gouda vertrekken Zoodra de baan ook door de stad vA kunnen bereden worden lal een feestelijke rit plaats hebben In de eerste plaats toch is de Directie der IJselStoomlriraweg Maatsoh ppü bedacht op het belangvan het publiek En om dat met volkomen kennis ran taken te doen roept ig diens mftiewerkiug in en zal gaarne e entuéele gegronde klaohie ont angen ter haren kantore 88 Buiteuhof s firavenhage of wel door tussoheikomst van haren étationohef te Gouda djnheer M G Frankenhuiien f Aan machinisten en conducteurs t n de strikste bevelen gegeven om voorïiohtig te rgden en den reiïigers tooveel mo geljk te ge neven In de Tweede Ü wdi e Regeering f te l 8 mede dat de Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie de heer s Jacob zyn eervo ontslag aan Z M den Koning heeft aangevraagd Naar wij vernemen zal de Uiniater van Justitie weldra een wetsontwerp indienen tot wijziging derwet op den kinderarbeid f i Door den heer J Stark te Amsterdam ia in den handel gebracht een huis apotheek waarin een aantal geneesmiddelen die bij lichte of plotseling opkomende ongesteldbeden nuttig kunnen zijn niet bet minst oor het platteland waar docter noch apotheker naast de deur wonen Yooreichtigheid in het gebruik tij echter ten teerste aanbevolen Staten Oeaeraal Twkedz Kahi Zitting van Zaterdag 22 December 1883 In deze zitting werd de Spoorwegbegrootingin de eerste plaats behandeld Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij toezeg gingen lijn gedaan voor de exploitatie vai de Iqn Amersfoort Nijmegen In overleg met de Comm van Bapp heeft de Min het voor hel personeel bij den aanleg uitgetrokken bedrag met 5000 verminderd Op voorstel van den heer Basten werd de post ad f 2600 00 voor de Igu Arnhem Ngmegen met 39 tegen 23 stemmen terworpeii omdat de plannen voor de stations nog met gereed lijn De heeren Baslert Scbimmelpenninck v d Oye en Brandse van de Zijp hebben voorgesteld 5 ton te laten vervallen voor de lyn Botterdara Hoek van Holland Dit werd amgenomtM owt S6 legen 34 stemmen De heer r Deldea stelde voor om twee ton te schrappen voor de uitbreiding van de baitenhaven te Vlissin en zander du de b tekken en de ramingen bekend zyn De Minister nam het oier omdat de voorgenomen aanbouw van de ijzeren pontons nog niet noodig is De Tieer Baslert c s stelde voor het tweede spoor op den Ign Utrecht W ageuingeu weg te laten M daardoor 6 ton voor memorie oit te trekken Dit amend werd verworpen met 61 legen 16 stemmen omdat de poat op een contract berust De spoorwegbegrooting werd aangenomen met 57 legen 11 stemmen Op de begrooting van Waterstaat werd met 40 tegen 26 st aangenomen het subsidie met ƒ 7500 voor knnslmalige vischteelt De Minister kwam terug op den post voor toelagen aan leerlingen op Rijkslandbouwscholen Voorts nam de Min nog ƒ 40000 terug van den post voor het personeel der postergen De heer Wintgens klaagde orer den ongeregelden toestand onzer telegraafverbinding met Engeland Dit land heeft het monopolie overgenomen van de Maatsch maar komt zyn verplichtingen niet na eii laat de ka jel gebroken De Min antwoordde dal Sngeland waarschgnigk wel bereid zal worden bevonden de bestaande overeenkomst te wgzigen De Min van Builenl Zaken beTcstigde dat het gezantschap de taak niet uit t oog verliest en dat Engeland niet zal nalaten zijn verplichtingen na te komen De begrooting van Waterstaat is in eindcyfer op 31 819 023 aangenomen Het L D meldt De staaltjes welke men omtrent de eindelgk ontdekte giftmengster van haai familieleden kan Üooren grenzen bgna aan het ongelooflijke en toonen aan dat tg alle menschelgk gevoel moet hebben uitgeschud Ternauwernood had zg vernomen dit een zwager schoonzuster neef nicht of kind van hen was ongesteld geworden of tg bood dadelgk haar welwillende I hulp aan om de zieken te verplegen en er t nachts bg te waken Moest er een Ijjk worden afgelegd ent dan was tij het die daarby op den voorgrond trad Haar hulp was buitengewoon Voor een Igdend wicht toonde tij zich too betofgd dat het zelfs in haar armen den geest gaf Een neef deelde ons mede dat alleen van zgn vrouw de moeder vader twee broers en een tualer