Goudsche Courant, dinsdag 25 december 1883

Uen onder detelfde verieliIJDtelen waren overleden Van de geheele familie bieren ijj en een andere broeder over welke laatste uit wanhoop omdat hy na toch maar too goed als alleen op de wereld tond dienst nam Toen hq eens voor vier dagen verlof had en z n tante een bezoek bracht werd ook bij weldra liek Soldaat zynde moest hij naar de infirmerie dooh tante smeekte of zq baar neef by zich aan huis mocht verplegen er ging immers niets boveu familie Voor teoigen tijd moet haar dit zjjo toegestaan Thans lift bij nog in het hospitaal Ook bij een ander gezin in de Qroenesteeg de familie Hamerling bestaande uit een zevental personen openbaarden zich dezelfde ziekteverschguselen zonder dat de Igders aan dr Van der Loeif die reeds kwaad vermoeden had de gevraagde inlichtingen omtrent de door hen gebruikte spys en drank konden geven Deze familie is gelukkig herstellende Den gerucht dat gisteren naoht weder lijken iouden zgn opgegraven is ons gebleken onjuist te zijn De Haagtcke Cour wgst er op dat misdaden als te Leiden gepleegd zyn voor een deel ook te wjjten slju aan de lichtvaardige wijze waarop de verzekeringen in begrafenisfondsen gesloten worden door de agenten Buitenlandsch Overzielit Ëen correspondent te Berlijoi seint aan het Band dat volgens aldaar ontvangen Faryscbe telegrammen sir Charles Dilke die zich te Parijs bevindt met den Franschen Premier onderhandelt over eene bemiddeling tnsschen Frankryk en China aangezien door de inneming van Sonlay aan de eer van Frankrgk s wapenen voldoening is verschaft De Köln Zg zegt daarvan Naar men zegt is door markies Tseng bg zgn laatste verblijf te Londen met de Ëngelsche regeering een geheim verdrag gesloten voornamelgk hierop nederkomende dat Engeland zich verbindt na de inneming van Sonlay zgne bemiddeling aan te bieden Als uiterste concessie zou China in eene deeling van Tonkin bewilligen onder opgeving der suzereiniteit over Anam Bao Ninh lou echter onder alle omsiandigheden Chineesch moeten blijven Mocht door Ëngeland s tusscheukomst een verdrag tot stand gebracht worden dan zou China zes maanden na onderteekening daarvan hel eiland Hainan aan Frankrgk afstaan Men spreekt van oneenigheid in het Fransche kabinet omdat eeuige ministers zich met de inneming van Soniay willen tevreden stellen anderen ook de innemiog van Bac Ninh willen De Duitsche bladen hebben t nog steeds zeer druk over het bezoek van den kroonprins aan Home Zoo deed de NorddeuUcke Allgememe de hartelijke ontvangst van de zgde des pausen uitkomen Aan de KólnUche Zeiiung werd nit Rome gemeld dat de paus toen hg den kroonprins ontving gezegd heeft Ik ben zeer verbengd Uwe Hoogheid hier te zien Ge weet dat velen mg ontrieden u te ontvangen maar hoe zou ik een bezoek van den toekoinstigen heerscher over Daitschland kunnen afslaan De toespraak van den prins bevatte eene nadrukkelijke toespeling op de nieuwe instructies welke aan den heer Von Schlozer zgn gegeven en wier hoofdinhoud betrekking beeft op de intrekking van de wet tot inhouding van de jaarwedde der geestelijken tot het begenadigen van den bisschop van Munster en tot eene minnelgke schikking in zake de opleiding van geestelgken Volgens den ultramontaauschen Uoniteur de Some is de brug die het Quirinaal met het Valicaan verbinden moei nog niet gebouwd Men verzekert zegt dit blad dat de reis van den Duitteben kroonprins door Europa niets anders is dan het niterlgke vertoon en de voltooiing van bet verbond der Ëuropeesche monarchie tegen de dfiestheid der democratie welk verbond door een grooten staatsman is tot stand gebracht en waarin aan den paus de eereplaats gegeven wordt Ëen nieuw tijdvak scbgnt geopend te worden rustiger vruchtbaarder en zonder dat eenig recht geschonden van tenig antecedent afgeweken wordt Wg begroeien dien dag van geheime hoop en zgn overtuigd dat de prins in zgn onderhoud met den pans de overtoiging gekregen heeft dat als hg den zedelijken steun van de kerk en van het pausdom niet verlangt hg zich van de meest iuvloedrgke medewerking in deze wereld berooft Het uitgeleide ait Bome was allerhartelijkst en aan de verschillende stations in Italië werd de vorstelijke gast met de gewone eerbewijzen ont De Iialiaanscbé Kamers zijn naar buis gegaan Uit Kairo wordt gemeld dat de ontevredenheid def tegenpartg van de Khedive toeneemt Het genicht dat hg de regeering zon nederleggen hield aan Tevens boorde men opnieuw het vroegere gerochl dat de ei Khedive weder zou worden gein talleerd Aan de atandari wordt nit Soeakim gemeld dat de opstand zich nitbreidt Osman Volkomen vrijheid in deze is dus bet beste 4 en dit is een bezwaar niet aan de reglementen ontleend de aanttaande herziening can hel itemrecht Men leest wel eens klachten over het schoorvoetend stellen van candidaten in Je Oogdscbe Kiesvereeniging klachten die van zelf op den klagerlerngvallen want ware hij er bg tegenwoordig geweest dan had hg het beter kunnen doen Wieechter de oorzaak van dat schoorvoetende keol zalwel nooit vooral niet anoniem de leden derGoudscbe Kiesvereeniging van gebrek aan ernst beschuldigen Het is alleen het besef dat wij leven en werken onder een algemeen veroordeeld kiesstelsel In eene hnisbondelgke vergadering der vereenigingis dan ook eenmaal een voorstel gedaan om tegenover de werkeloosheid der wetgevende macht de aanneming der bekende motie van Delden waarhjj de 2e Kamer de wenschelgkheid eener herzieningvan bet kiesrecht uitsprak dateert reeds van De cember 81 eene zekere positie an te nemen eavan het ter dier zake te nemen besluit afschrift te zenden aan de Ie en 2e Kamer doch dit voor n stel werd in den loop der discussie door den voot Jsteller ingetrokken Zoolang geen ander kiesreeht 9 beslaat meende men zich met bet bestaande M l moeten behelpen Intnsschen is de af keuring van bel beslaande hier M mede niet verdwenen en de plannen der Regeering om eerst de grondwet te herzien hebben ten gevolgedut het onderwerp bij ieder deukend lid in gedachteblgft Komt echter die grondwetsherziening totstand en waren op dat tgdstip na overwinning van alle bezwaren de beide Goudscbe corporatien ver j eenigd zou dan een verschil van gevoelen over het beste kiesstelsel niet op nieuw eene scheuring kunnen veroorzaken en den pas tnamgeknoopten band weder worden verbroken P X Het is deze vraag wier ernstige overweging des J leden van beide vereenigingen zij aanbevolen M F N MAAS St M Gouda 22 Dec 1883 Iniiuirieete en finantieele uaarden De eenige noemenewaardige wgziïing is dat de paudbr der Euts centrale Bk wederom l pCt daalden Amiïiiaanscbe waarbeh Staatt ondeen De 4pCt obl der Ver St noieenleu gisteren 7 s pCt lager 113 e Mexicanen bleven vaster geetemd CoUmbianen en Peruanen iets flauwer Sfoortcegleenin en Hoewel ue stemming niet ongnostig mag heeien zijn toch de verheffingen zeer onbelangrgk Meoomenee verbeterde 2 Bio oert 11 onder de verliezen treffen we aan pref Chicago s die l 2e pref S Louis 8 Pr Mich oentr die l i Ontario die 2 Union cert die 11 prgs gaven Braz spwl Vg hooger Induiirieele en finantietle Kaarden Ceit Colorado wareu IVj flauwer Maxwell s voor aand 21 voor inc bnds 2 hooger PïOI ONOATIE EINTE Steeg tol 4 B 5 T P S Ook beden was de stemming vast vooral voor Eorop waarden Toch was de handel onbeduidend 6pCl Turken stegen i Hong 67 i do 81 s Serv loten flauwer Mexicanen 19 lö is Colnmbianen 2Bi Am sporen niet illig en a flauwer Maxwell s stegen rtsp tol 17 is 2 if Van binnenl waarden zgn drieén iets flauwer rgtnigv 6 pCt booger Haveuttoomb do overigens alles nagenoeg onveranderd Kantongerecbt te iouda Terechtzitting van Woensdag 19 December 1883 Kantonrechter Mr J H vak MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD C L arbeider te Gonda lot IU galden of 1 dag wegens verhuizen van de gemeente Ootterhout naar de gemeente Orouda zonder daarvan binnen één maand na aankomst aangifte te doen aan het gemeeutebeslaur van Gouda M M Z tapster te Gouda tot 50 oenta of 1 dag wegent iu haar tapperg in de Rntendaal te Gouda niet opgehangen hebbeo een aftehritt der vergunning lot hel verkoopen van iterken drank in bet klein B V V tapper te Ooada tot 50 centi of 1 dag wegens in zgne tapperg op den Kattensingel te Gouda niet opgehangen hebben een gedrukt exemplaar der De Effectenbeurs XLV 1 Amsterdam 22 December 188S Omtrent de vgf eerste dagen dezer week zgn betere berichten te geven dan in den laatsten t d bet geval wat Zoowel de afd Staattfondteu als die der Amerikaanscbe tporeo bleef iu t gg ea s stemming en waar zich nu en dan een onweert buitje vertoonde zooals Donderdag toen de laalsta soorten vrg geagiteerd waren door geforceerdt opruiming van Ontario s dreef bet spoedig weg BiNNiNLANDtCBE WAAKDIN Siaatt provincialeen gemeente ondeen toonden weinig versnderiug Hoe ook de nood der schatkist wordt afgeschilderd hoe fel de bezutoigingskoorts woedt en welke belastingvoorstellen ook worden gedaan onte i fondsen bigven in trek Ds 4pCt en S j pCt obl Amst stegen i i lo Rolt s minder Premieleeningtn Amst loten van lOOO waren aiJ Faleisloten 2 pCt flanwer J Spoorieegleeningen Aand Holl sp profiteerden m l ii do Slaatssp do Ind sp 1 pCt mia Mê der do Centraal i Boxtel s flauwer 9 Tramteagleeningen Hier igo eenige bclangrgke veranderingen Arnh steeg 8 pCt 90 Rgtuigv verloor 16 pCt 114 Indische 10 pCt 70 Samarang 1 118 Zuider i s 62 f Induatrieele en Finantieele vaarden Hoewel ook m hier de veranderingen niet talrijk zgn zgn er toch d enkele niet onbelangrgk Havenstoomb steeg 8 ea S Parkschonwb 3 pCt Aand Amst Bk l Kol Bk 4 Ind Handalsbk 1 Nederl 2 pCt flauwer FiUKOFizscHE VTAARSEN Staatt ondêen Deze soorten zgu williger dan in de laatste weken De Farijsche beurs die vooral de plaats is voor handel in Turken Ëgjrptenareo en Spanjaarden stond de crisis goed door Belangrgk trouwens zgn de verbeflSngen niet 5pCt Turken stegen a Vi 6 pCt Vu Vs pCt Egypt Spanje onveranderd behalve buit perpelueelen die prijs gaven Hong obl leen do papier i a C pCt goud Vj n 4 pCl do i flauwer Orig Italianen 1 pCt hooger Melallleken bigven flinic Russen ook beter en voor sommigen hooger zooals 62 £ Vs 73 £ Vi 80 Vi De Russen van 83 warden ook reeds verhandeld en wel a 92 Premielieningen Ook hier zgn de veranderingen grootendeels gering Hong loten daalden 2 obl Boden cr Anst l 4 Servische loten gingen met Veel vraag 2 Madrid 1 pCt naar boven Spooneegleeningen Schier algemeen wat de physionomie dezer afd beter Aand Theiss sp waren 1 obl Viel Em V obl Fr Oost i Elis sp 1 Warschau Weenen i hooger Russische ook meerendeels willig hoewel de verhooging zich bier tot V4 Vj bepaalde X de B bouwman te Gouda tot 10 galden of 1 dag wegens bewaren van meitspecien op zgn trf tan de Raam te Gonda zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders J F A koopman te Gouda tot ip galden of 1 dag wegens bewaren van meitspecien op zgn erf aan de Heerekade te Gouda zonder vergunning van Burgemeester en Welhoaders J S arbeider te Gouda tot twee boeten van 10 gulden of 2 dagen wegens opbokken van een varken en bewaren van varkensmest op zijn erf aan de Kaïnemelksloot te Gouda zonder vergunning vaa Burgemeester en Wethouders W B aannemer te Gouda tot 1 gulden ot 1 dag wegens doen leggen van balken op den openbaren weg op den Katiensingel te Gouda zonder vergonning van Burgsmeester en Welhoaders G J V d P koopman te Gouda tot 1 galden of 1 dag wegens doen leggen van planken op den openbaren weg op de Nieuwebavea te Gouda zonder vergunning van Burgemeester en Wethoaden W M de J winkelier te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegent uitslallen van touwwerk en andere goederen op den openbaren weg op den Korten Tiendeweg te Gouda zonder vergunning vikn Burgemeester en Wethouders C C P huisvrouw van J v S te Goada tot 1 gulden of 1 dag wegens uitkloppen van kleeden op den openbaren weg te Gouda op ongeoorloofden tgd tussehen dea voormiddags 11 en des avOndt 10 uur J S jongen te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens spelen met centen op de straat te liouda W B jongen te Gouda tot 1 gnideo of 1 dag wegens plegen van straatschenderij te Gouda door te hangen aan een rgtnig H V jongen te Goada tot 1 gulden of 1 dag wegens plegen van straatschenderg te Gouda door te beklimmen een lantaarnpaal W L koopmtn te Zwammerdam tot 1 gulden of 1 dag wegent te Gouda rgden met een kar bespannen met een hond die niet was voorzien van een muilkorf W D broodbakkersknecbt te Gouda tot 1 gulden ot 1 dag wegens zander noodzaak rgden over het met klinkers bestrate voetpad te Gouda A V R koopman in melk te Gonda evenals de vorige R M koopman te Berg Arabacht evenali de vorige Digna hoofdbevelhebber bg den Mahdi bevond zich in de nabijheid met 20 000 man deels met achteri laadgewereu gewapend INGSZONDEN Mijnheer de Redacleur Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezing bevatte uw geacht blad een hoofdartikel waarin de Redactie verklaarde niet in te zien waaiom de Qoudsohe Kiesvereeniging en de Kiesvereeniging Oemeentebelang niet te tarnen ééue verceniging zouden kunnen vormen daar zg geen merkbaar verschil in richting kon bespeuren of het moest zgn dat de Goudscbe meer hare oandidaten zocht onder den burgerstand Deze olansnle waarin een weuach tot vereeniging ligt opgesloten geeft mij aanleiding U voor de volgende regelen een plaatsje in uw blad te verzoeken Vooraf ga de verzekering dat ik slechts mgn persoonlijk gevoelen uitspreek zonder met mgne vroegere medebesiuurdcrs dit onderwerp behandeld te hebben Weet dan dat ik eene vereeniging als door U bedoeld zeer zou toejuichen De beslaande vereecigingen zijn beide zwakke vaatjes Het ledental is iu verhouding tot het aantal kiezers te klein de opkomst der leden laat mede te wenscheo over Da gevolgen hiervan blijven niet uit Indien eene dier Kiesvereenigingen haar caudidaat verkozen ziet verbaast zij zelve zich hel meest over die onverwachte zegeprial Hierin kon verbetcing komen bij eene zamensmeltini der beide vereeuigingen die dan eene enkele vereeniging met een grooler ledental zouden vormen Jaist de verschillende neigingen der leden zouden trouwe opkomst ter vergadering bevorderen En hoe talrijker eene vergadering is waarin oandidaten worden gekozen des te krachtiger gevoelen de leden zich tegenover hunne medekiezers De bezwaren echter die in de Goudscbe Kiesvereeniging tegen deze zeer geweusohte en niet onmogelijke zamensmeiting besta in zijn ken ik mgne medeleden goed de volgeoden l De ialtotage der leden Hier slaat het zg gezegd met alle respect voor Gemeentebelang die Kiesvereeniging nog op een Joodsch standpunt Wat niet gkanscher is mag er niet in komen In de Goudscbe Kiesvereeniging daarentegen kan feitelijk ieder kiezer en niet kiezer lid worden Wel geeft een artikel van haar reglement het bestuur de bevoegdheid om temtsil die lid wenscbt te worden aan eene ballotage te onderwerpen doch van die bevoegdheid is nog nooit gebruik gemaakt Was de ijver der kieters grooter dan kon die vrgheid van toetreding soms een gansche ommekeer veroorzaken 25 orthodox gereformeerden of katholieken zich op één avond ter vergadering aanmeldende zonden reeds dadelijk de keuze in hun geest kunnen doen uitvallen Doch ook slechts eenmaal Op eene volgende vergadering zou trouwe opkomst en toetreding van andere leden het evenwicht weer herstellen Maar de kiezers iu Gouda zgn niet gewoon zulke kromme sprongen te naken I Over de bepaling dat niet kiezers zich van stemming over candidaten moeten onthouden kan geen strijd zijn daar die bepaling in de reglementen van beide vereenigingen ig opgenomen De beste oplossing der ballotagekweitie zon m i zgn dat alle bestaande leden der beide vereenigingen in de gecombineerde vereeniging werden opgenomen en dat van hen die later wenschen toe te treden de nietiiezeri zich aan eene ballotage zouden moeten onderwerpen De contributie der Uden Als deze hoogerwordt dan I per lid wordt zg voor velen te duur De Goudscbe Kiesvereeniging waarin de contributie 75 cents per jaar is bestaat grootendeelsuit menschen die hun dagelijksch brood in t zweethuns aanscbijns moeten verdienen Ëen galden beeft voor hen grootere waarde dan voor anderen het dubbele ol driedubbele dier som Het onvoorKuardelyi tteunen der candidaten In hel reglement van Gemeentebelang placht eenebepaling voor te komen die den leden verplichttede candidaten der vqeeniging Ie steunen In het reglement van de Goudscbe bestaat die bepaling niet Het laatste komt mg het meest wenschelijk voor Men is lid eener Kiesvereeniging omdat men kiezeris en niet omgekeerd Welken naam men naar de stembus brengt tg aan ieders geweten overgelaten Bovendien is bet niet te controleeren of men zgnburgerplicht vervullende al dan niet die bepalingzgner Kiesvereeniging overtreedt Hoogetent zou het er mede door kunnei dat de leden zich verbonden geene andere candidaten dan die der vereeniging bjj hunne medekietert aan te bevelen Maar zelfs den minder harde bepaling zou niet bevallen aan Redacteors van dagbladen die in deze hoedanigheid somt in hun blad een candidaat bestrijden door de vereeniging waarvan zij leden zijn gekozen Toormiddags van 10 12 uur geopend zfln tot het doen van AANGIFTEN van Geboorte en Overlgden H G K bierbronwersknecht te Gouda evenals de vorige M V broodbakkersknecht te Gouda evenals de vorige ADVERTENTIfiN Berallen van een Zoon 8 A H M BANTZINGEEGouda 23 Dec 1883 Bbbukel C D B sleeper te Gouda tot 3 gulden of 1 dag wegens te Gouda rijden haider dan stapvoets met zgn beladen vrachtwagen 0 L vrachtrijder te Gouda evenals de vorige i L vrachtrijder te Gonda evenals de vorige A HOK Comp te CfOUDA leveren tot half JANUARI 100 nette VisiUkaarten op goed stevig Carton in Etui tegen 60 CENTS A IJ sleeper te Gouda evenals de vorige daarenboven tot 3 gulden of 1 dag wegens zonder toezicht op den openbaren weg te Gotida laten staan zgn vagen bespannen met een paard F H de M arbeider te Gouda tot 3 galden of 1 dag wegens op den openbaren weg te Gouda zonder toezicht laten staan zijn wagen bespannen met een paard Stark s Euis Apotlieek Vraag circulaire 35 Amsteldijk P de G koettier te Gouda tot 3 gulden of l dag wegens rijden harder dan stapvoets over de beweegbare brug aan den Kleiweg te Gouda PHOTOGRAFIE Van af pr December worden op mgn Atelier de ViaitenkoMrt Portretten volgens de nieawate verbeterde dmkwgze vervaardigd Deze uitvinding geeft bg groote duurzfMmheid Portretten van Brillante fijnheid Groote Portretten bg voortduring in Kooldrak A BöESEKEN Hoogstraat 843 Schuins over de Vlasmarkt GEVOXDEN en aan bet Bureau van Politie gedeponeerd Ëen goaden Oautille Oorbel en een Kettinkje van stukjes bloedkoraal met goaden tonnetje VElRBETERING In het raadsverslag in ons vorig nr staat pag 3 kol 2 regel 23 v b het woord de gemeeutewef dit moet zgn bet reglement van orde INWISSELING VAN OUUE KOPEREN CENTEN ES HALVE CENTEN De BURQEMËËSTEa vam Goada Gelet op het Koninklgk besluit van 15 October 1883 Staatsblad no 143 waarbij oade Koperen Centen en halve Centen op den 31 December 1683 buiten omloop worden gebracht Er BIEDT zich aan eene Burger Dienstbode die niet ongenegen ia als WINKELJÜFPROU W in eene Kruidenierswinkel werkzaam te zgn Adres met franco brieven onder letter Zr aan de Boekhandelaren A KOK Cour te ffouAz Herinnert den ingezetenen om zich te wachten voor geldelgk nadeel dat de uiterste termgn waarop die muntsoort tegen gangbare munt kan warden ingewisseld is bepaald op 31 Januari 1884 en dat voor die inwisseling gelegenheid bettaat ten kantore van de betaalmeetten en van de Ontvangers en Commies Ontvangers der directe belastingen invoerrechten en accijnsen Gouda den 24 December 1883 D BotatSietater voornoemd VAN BBSgEN ÜZEIfDOOKN Burgerlijke Stand GEBOREN 22 Dec Conuhi Pieler ouders C v d deo Broek en i ill via der Pool Pieter oiden F Schoateo en M C Radil OVERLEDEN 21 Deo C ao Vehen 11 den Uolluder 1 m 22 B H Mtaikiiit C Ooiterbeek 6 m 23 23 H A koovman 19 d 6EHVWD 20 Dec F 21 H T Schiaidt en A BV Het BUREAU van den Burgerleken Stand zal op a s Woensdag 2e Kerstdag dea RADIKALE GENEZING desierkieiend wordt overeengekomen voor een bepaalde prijs betaatbaar na genezing Daartoe zijn 20 kamera ter bcKhikking der patiënten gesteld WABRSEGERS Heelmeester vtn breokeo Gsoshflaats 35 te A twsbpen m 22 C 8 w M TempeliMD 17 d K J Scbesk TE HUUR W Stule en T M boeliumt een flink BüBGERWOONHÜIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Kamemelksloot alhier voor een civielen prgs Te bevragen bg J BULK Kamemelksloot te Gouda I O T VAN DB Vl DTTEENATIONALE TEFTOOUSTELLmG TE AMSTEEDAM Trekking 15 Februari 1884 van de SERIES 11 a 20 De loten der nitgeloten Series evenals die van Series 11 a 20 zullen deelnemen aan de Trekking der Hoofdprgzen gezamenlgke waarde 250000 PRIJS PER LOT 50 CENTS Bg den ondergeteekende staat de inteekeuiug open op den nieuwen jaargang van het van het verhandelde in den Gêflf nteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel all tukft opgenomen die bg den Raad inkomen als de discussiën in de Vergaderingen gevoeg Prijs per jaargang DRIE Gulden GOUDA December 1883 J SSjTlSTl li LJiJIST