Goudsche Courant, vrijdag 28 december 1883

Een BURGERMEISJE 17 jaar oud van foede getuigen voorzien zag zich gaarne tegen EBRüARI a a geplaatst als DIENSTBODE in een klein gezin Franco brieven onder letter C ter Boekdrukker van B A VERZIJL te Gouda Tegen Februari wordt eene gevraagd Adres aan bet Bareau dezer Uonrant versterkt herstelt en behoudt het gezicht van allen wier oogen door ingesjiannen bezigheden beginnen te verzwakken Prgs per flacon met gebruiksaanwflzing 60 cent Verkrögbaar in de onderstaande depots Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburg A Bos Berkel Tegen JICHT EN BHCJMATIEK verkrggbaar te Gouda Wed Boshan Tiendeweg G IJsELSTIJNj BlauWstraat Alphen L VAROS8I J 0 Zn Boskoop J GoroKADB P LOOMAS Harmeien W G Kukteks Hazerewoude J Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudeioater 3 Liefland Waarder Wed Bocthoorn Woubrugge A vr Wildb Bodegraven B G F Brinkbl Kamerik van Ebowen Op Toordeelige voorwaarden worden Dépóts geplaatst aanA vraag aan het Hoofd Dépót J bfl M J C HAM te Utrecht no 1601 komt een opmerkelijk opstel voor onder den titel Vergoeding Toor reis en verblijfkosten De schr ver is ran oordeel dat in den tegenwoordigen benarden toestand van s Lands ünancien de betrekkel ke dit onderwerp genomen Koninklijke besluiten herziening vereischen Het Kon besluit ran 15 December 1849 Staattilad no 62 rangschikt de bestaande ambtenaren roor de beickeniug der vergoeding in T jf klassen en bepaalt de vergoeding voor reiskosten in de vijf klassen respectievelijk op ƒ 0 75 ƒ 0 60 ƒ 0 46 ƒ 0 30 en ƒ 0 25 per uur afstand aangewezen bij den officieelen afstandswijzer de verblijfkosten per dag resp op ƒ 8 ƒ 6 ƒ 4 ƒ 2 50 en ƒ 2 of de helft der laatste bedragen anneer de reis heen en terng op dentglfdsn dag is geschied Volgens het IfeeHlad houden zy die in de hoogere klassen zijn geüuigschikt het meest over Een retourbiljet voor de reis per spoorweg in de eerste klasse kost van Den Haag naar Amsterdam heen en terug ƒ 3 80 terwijl de vergoeding aan hem die in de eerste klasae van het tarief is gerangschikt ƒ 16 87 bedraagt Ook de vergoeding van verblijfkosten is el niet in dezelfde mate als die voor reiskosten en ook niet in alle gevallen zeer dikwijls veel te hoog Bovendien is het verschil der vergoeding loewel voor reisals verblyfkosten naar het oordeel van het IfetkUad veel grooter dat het geval moest zijn met het oog op het verschil in maatschappelijke verhouding tusschen de ambtenaren Buiteniandsch Overzicht De Chioeeiche gezant Tseng brengt de Kerstmis in ËUKefand door bewys dat de inneming van Sontay noch oorlogsverklaring noch afbreken der diplomatieke betrekkingen ten gevolge heeft maar ook dat er gten onderhandelingen orer den rrede op t oogenblik word geroerd Van Engelauds bemiddeling wordt nog altijd gesproken maar zij vindt steeds weinig geloof Ferry is van het begin af tegen die bemiddeling geweest en ook de openbare meeuing in Frankrgk is haar niet gunstig men rerlrouwt blikbaar Engeland niet en beeft daarroor goede redenen Het telegraphisch bericht dat sir Charles Dilke die op zijne reis naar bet Zuiden ran Frankr k een poos te Farqs rertoelde met den Fransohen Premier een onderhoud beeft gehad wordt in eene dépêche uit Par s aan de K Z tegengesproken Gelqk men weet werd zyn komst in de Franscfae hoofdstad in rerbaod gebracht met een voorstel tot bemiddeling ran Engeland in het geschil tusschen Frankrijk en China De Pargsche correspondent ran de K Z reriekert echter dal sir Charles Dilke den heer Ferry niet heeft gesproken en buitendien ook niet met eene staatkundige zending belast was Aan de Timi wordt uit Hongkong geseind dat een aanral der Fransche troepen op Bao Ninb onrer qld verwacht wordt De Fmnsohe Minister Hérisson heeft oog niet tgn ontslag gevraagd Mrn verzekert eoher dat dit slechts een quaestie is ran tgd en dat Zy II K i Cochery met hem zal rertrekkeu roor liérisson noemt men Paul B i die met Koophandel zich zou vergenoegen sedert de kaes op Onderwijs verkeken is Men weet dat de nederlaag rau Hériison fn de Kamer de sohuld was ran Paul Bert wiens motie over het Amerikaanscbe rarkensvleesch werd aangenomen De Senaat besloot Maandag met 143 tegen 114 stemmen om heden een begia te maken met de behandeling der Siaatsbegrooting De Duitsobers zijn heel big dat hun Kroonprins weer terug is De Kroonprins begaf zich na zgn aankomst spoedig naar den Keizer een tairgke rolks mefj nigle Bcbite hem op en begroette hem met geestdrift Van ofiioieuse zgde wordt meegedeeld dat het bericht rau de Germmia orer et in Ie dienen wstsontwerp betreffende kerkelgke zaken geheel onjni t is er wordt voor t oogenblik aan zoo iets ntbt gedacht er wordt echter niet bggevoegd waaraan dan wel gedacht wordt In een particulier telegram ran de frankf Zeil wordt verklaard dat alles wat de bladen medegedeeld hebben betreffeode ten te verwachten bezoek rar den keiier ran Oostenrgk Hongarge te Bome ten eenenmale ongegrond is Oeenerlei onderhandelingen hierorer worden geroerd en het bezoek ran den Duitschen Kroonprins heeft op deze zaak rolstrekt geen inrloed daar de etiqeette bezwaren roor Frans Jozef als katholiek rerst blgren bestaan INGEZONDEN Iets naar aanteiding van het Hoofdartikel in de Gowd che Courant no 3016 geti teld Pensioen va Gemeente Ambtenaren Telkeni wanneer ii den Raad eene pehsioensaan rraag behandeld werdr wees ik op het wensohelgke dat de hotgroethtid van het pensioen mocht kunnen worden rastgesteld naar mtte regelen opdat noch róór noch tegen ingenomenbeid met den aanrrager tot onbillijkheid of tot ontevredenheid van andere gepeasioneerden tou leiden Die meening voud meer en meer steun tn eindelgk zódreel dat met groote meerderheid beslaten werd het Dagelijksoh Bestuur uit Ie noodigen eene Verordening op dat stuk te ontwerpen Aan dat verzoek werd zoo als gewoonIgk welwillend voldaan Doch niet in den geest dien men zich voorgesteld had Het Ontwerp ring aan met een redt toe te kennen op pensioen Dat was niet bedoeld Men wilde alleen rasie regelen ran hoegrootheid wanneer de Baad eerst besloten had aan een bepaald persoon pensioen toe te kennen Niemand had er zelfs met een woord ran gerept een reeht toe te willen kennen op pensioen een beginsel te willen Vaststellen zoo bezwarend roor de gemeentelijke finantien Van daar dan ook zóó groote tegenstand dat met bgna algemeene stemmen bejloteo werd het Dagelgksch Bestuur te rerzoeken het Ontwerp terug Ie nemen en zoodanii te wgzigen dal juist het tegenorergestelde werd aangenomen Niemand beeft reoht op pensioen Daarop rerscheen een nieuw Ontwerp waaruit de bestaande Verordening ran 9 Nor 1877 geboren is en welke laatste o a deze bepalingen berat de Gemeente Ambtenaren hebben yetu recht op pensioen Art 1 de Oemeenteraad beslist op elke aanrraag om pensioen Art 6 de pensioenen rerrallen door wederopzegging Art 16 De twee eerste bepalingen zeggen zoo duidelgk mogelijk dat de Baad geheel rrg is en iedere aanrraag moet beoordeelen Wat moet nu de leiddraad zijn bij die beoordeeling Op die rraag geeft de derde bepaling een afdoend antwoord Ue pensioenen rerrallen door wederopzegging JJat Art 16 kwam niet voorin hel Ontwerp Het werd door mg voorgesteld en tóegelicht als volgt de ambtenaren hebben geen recht op pensioen maar het kan hun worden verleend Wanneer zal dat geschieden f Als het blgkt dat zg daaraan behoefte hebben Maar nu is het zeer goed denkbaar dat iemand op het oogenblik groote behoefte heeft aan een pensioen doch later ruimer middelen tot zgn dispositie krijgt en het dan alzoo niet meer uoodig heeft Het korat mg roor dat het dan niet meer dan billgk is dat in üulk geral het pensioen r fv Da r llraks werd door U Mgnheer de Voorzitter er op gewezen en volkomen gerecht dat erken ik dat het geval zich zon kunnen voordoen dat iemand op het oogenblik geen behoefte beeft aan pensioen maar later in minder gnnstige finantieèle omstandigheden komt te rerkeeren zoodat hg dan wel degelgk pensioen noodig heeft welnu ook het omgekeerde is het geval Verslag 1877 no 27 Niemand betwistte het beginsel door mij als grond van de bepaling gesteld dat alleen behoefte het geven of doen voortduren van een pensioen waarvoor niets bijgedragen was kan regtvaardigen Ook nog onlangs Verslag 1883 no 1 gaf de Voorzitter van den Baad te kennen altgd datzelfde stelsel toegedaan tê zijn geweest namelgk dat aan ond ambtedaren der Gemeente geen pensioen moest worden toegekend als z j het niet bepaald noodig hadden doch ttx hg no tengevolge van het daarstellen d r Verordening meende dat aan alle ambtenaren die zich dat niet door slecht gedrag onwaardig maakten een pensioen moest worden verleend Dat ik mij met die laatste opvatting niet vereeuigen kon heb ik toen reeds gezegd Dat zg mij na het lezen der beraadslagingen orer de Verordening geheel onhoudbaar voorkomt heb ik tcrnanwernood hier bg te voegen Waarlgk de woorden van de Verordening in terband met de geschiedenis zgn te duidelijk om no twijfel bg mg over te laten en de daarstelling op zich zelve van eene Verordening als de onze mag er wel geheel onschuldig aan worden geacht wanneer zg mocht worden toegepast in etn gerst die de hare niet is Heeft de meerderheid r i den Baad die het pensioen indie vergadering toekende daarmee te kennen gegeven dat zg het met de meening eens is om aligd pensioen Ie moeten geven ook waar niet de mihste behoefte daaraan bestaat Ik zou dat uit de stemming niet durven opmaken Niemand van de voorstemmers buiten den Voorzitter heeft van zijne stem rekenschap gegeren Men kan er róór zgn geweest omdat men niet orertuigd was ran het onnoodige in eatu ed lóo opgera kunnen dan ook zg eonsequent lijn gebleren die de Verordening hebben helpen iiif het leren roepen en speciaal Art 16 hebben gewild De schrijrer ran het hoofdartikel ofschoon erkennende dat de Verordening is daargesteld geheel in mijii geest keurt echter eene roepassing die rolgens mg daarmede niet orereeqko stig is goed en wil nog rerder gaan namelgk het nchl op pensioen aac ieder eerrol ontslagen ambtenaar uitdrukkelijk toeken neo en wel op deze gronden dat pensioen geen aalmoes is die men aan noodlijdenden uitreikt uit medelijden maar eene billgke extra belooning ran een in dienst der Gemeente welbestesd leren dat de salarissen niet hoog genoeg zijn om wat over te leggen roor den ouden dag en omdat het belang dei Gemeente medebrengt dat haar ambtenaren lii onbekommerd aan hun arbeid wijden en niet uit rrcea roor broodsgebrek langer aanblgren dan roor den dienst wensobelgk is Of dergelgke ik ion haast zeggen wat hoogdrarende redenceringen bij reien die geen ambtenaar zgn ingang zullen rinden betwijfel ik zeer Is een ambtenaar eea ander dan een gewoon mensch Ieder die een welbesteed leren achter lich beeft die trouw en eerlgk naar de hem gegeren krachten zijn beroep of belrekking waargenomen heeft zoo langhg dat kon doen mag doch ook alleen waar eigen middelen ontbreken billgke aanspraak maken op de ondersteuning van anderen in de eerste plaats ran hen in wier dienst hg was en ten wier behoevehij igue beste krachten al was het tegen loon verbruikt heeft Zoodanige zedelgke rerplichting tot ondersteuning waar die noodig is drukt niet alleenop een Gemeentebestuur mnar op ieder mensch Waarom nu een ambtenaar meer aanspraak tou hmnt of mogin maken dan ieder ander begrijp ik niet Integendeel wanneer men het lot ran ambtenaren metdat ran niel ambtsnareii rergelgkl dan ziet mendat het eerste in den regel róór heeft boren dat ran niet arobtenaren die hetzelfde werk doen Debelooning van en ambtenaar is niet minder dan bgeen particulier het werk niet zwaarder Daarbijheeft de ambtenaar een groot voorrecht namelgkdat van veel zekerder te tgn van tgne betrekkingen van de geregelde betaling omdat sterren van patroons ophouden ran zaken ent enz hem zgne betrekking niet kan doen rerliezen Weike billgkegrond zou er aan te roeren zgn dat ran twee werklieden die eren lang eren zwaar legen heticlfdelooD gewerkt hebben d io een ambtenaar omdat hij in dienst ran de Getmente was den ander nietamblenaar omdat hg b $ een particulitr in dienstwas den eersten te stellen boren den tweeden deneersten recht te willen geven ëp pensioen dentweeden tfiet Wanneer hem die nt ch bgdroeg voor een pensioen noch pensioen bedoqg bg tgne aanstelling toch pensioen wordt verleend dam staat niet meer betaling tegenover arbeid maar is de praestatie slecht ran ééne zgde eene zuirere liberaliteit die m T zeer terecht door den Voorzitter ran den Baad in 1877 met bet woord gumt werd betiteld Men is zeer geneigd de Gemeente rerplichtingen op te leggen die men niet altgd too nauw op zich zelven toepast en het Gemeentebestuur is ook dikwgls zelf teer bereid verplichtingen op lich te nemen zonder daarbij te bedenken dat wat men aan den eèn geeft door den ander moet worden betaald De algemeene beurs is er goed voor en onde rindt dan ook niet telden dat medelgden en royaliteit op Aaar gebied het eerst gewekt en rolledigst in prsktgk worden gebracht Men zou daarmede echter ook te ver kunnen gaan en wel een bepalingen knunen maken of toepassen die de draagkracht der belastingschuldigen te boren gaan of in ieder geval beiden tot groote ontevredenheiil van hen die van gelgicen toestand en een even welbesteed leven achter zioh hebbende begonnen te begiijfien hoeveel jaarlijks door ben opgebrscht moet wolden om den ander een beter leventje du zg zelve hebben te doen leiden Zeer toevallig kon men in dezelfde N R Courant waarin eèn verslag van onze beraadslaging gegeven werd lezen hoe men nu reeds te Leiden met dat J recht op pensioen in de war tit En daar wordt dat recht nog slsohts verleend tegen eene jaar lijksobe bijdrage In zeven jaar tijd klom de uit keering zonder evenredige ontvangst met 208 pCt en wilde men nu de finantien niet al te reel bezwaren dan moest de bgdrage roor het verrolg ran J 1 pCt tot 2Vj pCl worden rerhoogd Moge dat i roorbeeld de oogen openen ran l en die zoo maar w eens gratis een redt op pensioen ziUden villen bepaald zien of die de bestaande Verordening zouden willen toepassen alsof dat redt reeds bestond J Gonda 24 Deo 83 Me KISf Boventtaand ttuk vereischt tcat het laatlte ge W deelte betreft een antwoord vansonie lyde maartn on than evenwel de tijd ontbreekt Wij hopen ir later op terug te komen BïD E OSTEK icrEisr LIJST ran BBIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand November 1883 uit Gouda rerzondén en door tnsschenkomst ran het Postkantoor terng te bekomen W Gronzelaar Amsterdam LegendekKer Sliedrecht E van Gelder Tilburg Verzonden geweeat naar DUIT8CHLAND Mme Schonereld Hannorer Jan J Ktrssiet Eohrort Goudfi 22 December 1883 De Directeur ran het Posikauioor te Gouda SIMONS INSCHEIJVING VOOE DE Nationale Militie TWEEDE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gezien de wet ran den 19den Augustus 1861 Staattblad no 7 2 betrekkelijk de iVo wiwfe Jf W Herinneren bg deze alle belanghebbenden aan hunne verplichting lol het doen ran aangifte ter inschrijving voor de Nationale Militie in de maand Januari 1884 en brengen ter Jteunis de volgende hepalingen der genoemde Wet Art 16 Jaarlgks worden voor de Militie ingeschreven alle mannelijke ingezetenen die op den Isten Januari van het jaar hun 19de jaar waren ingetreden Voor Ingezetenen wordt gebouoen lo Hij wiens rader of is deze orerieden wiens moeder of tgn beide orerieden wiens roogd ingezeten is rolgens de Wet ran den 28sten Juli 1850 SlaaUblad no 44 2o Hij die geen ouders of roogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste linsaede ran dit artikel vermelde tij lslip voorafgaande achtlien maanden in Nederland verblijf hield 3o Hij van wiens ouders de langstlevende ingeleten was el is zgn voogd geen ingezeten mits hg binnen het rijk verblgf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot eenen staal waar de Nederlander niet aan de verplieble krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der riienstplichtigh id het beginsel wederkeerigheid is aangenomen Art 16 De inschrijving geschiedt lo Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zgn beiden overleden de voogd woont 2o Van een gehuwde en van een weduwnaar in de Gemeente waar bg woont 3o Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deze to achtergelaten of wiens voogd buiten s lands gevestigd is in de Gemeente waar hij woont i 4o Van de builen s landt wonende zoon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont in de Gemeente waar zgn vader of roogd het laatst in Nederland gewoond beeft An 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven lo De in een rreemd Bgk aobtergebleren zoon ran een ingezeten die geen Nederlander is 2o De in een vreemd Bgk verblgf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling 1 ie zijn voogd ingezeten 3o De zoon van den Nederlander die terzake van s lands dienst in s Bijks overzeeache bezittingen o koloniën woont Art 18 Elk d e volgens art 15 behoort Ie worden ingeschreven is rerplicht zioh daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den Isten en Sisten Januari Bg ongesteldheid afweiigheU of ontstentenis is tgn vader of is dete overleden zgne moeder of zgn beide overleden zgn voogd tot het doen van die aahgiftt verplicht De wgze waarop van het doen van de aangifte blaken doet wordt door Ons bepaald Art 20 Hij die eerst na het intreden van zgn 19e jaar doch voor bet volhteogen van zijn 20ste ingezeten wordt is verplicht zichi toodra dit plaats heeft ter inschrijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschrgving volgens art 16 moet geschieden Daarbij geldan de bepalingen der 2e en 3e tinsnede vim art 18 Zgne insohrijrihg geschiedt in het register van het jaar waartoe hg volgens zijnen leeftgd behoort Burgemeester en ffethouiera voornoemd roepen dientengevolge de ingezetenen die hUnlSdejaar hebben bereikt dat zijn zij die in hetjaax 1865 tijn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verplicht zgn op om zich op de volgende dagen i r Secretarie aan te melden van des ro9rmiddags 10 tot des namiddags 1 ure en zich in de daarbij rermelde orde te doen inschr jren te weten die hun geslachtsnaam begint met de Letter A B C D E F G H I i K L en M tusschen den 2 en ISiJaduaii 1884 en die hun geslachtsnaam begint met de Letter N O P Q E S T U V W X Y en Z tusschen den 16 en 81 Januari 1884 ADVERTENTIËN Voorts strekt tot informatie van de Belanghebbenden Den 29sten Dec 1883 hopen onze geliefde Onders LIEVE BINNEN DUK en ADRIAN A TAS DE HOEVEN htinne ÜSJASIGÜIICHT VEREBNlGiyG te herdenken Hnnne dankbare Kinderen dat het register van inschrijving op den SistenJanuari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordtgesloten en zij die alsdan verzuimd hebben devoorgeschreven aangifte te doen ingevolge art 183 der Wet vervallen in eene boete van ƒ 25 tot ƒ 100 dat ieder die roor de Militie moet worden ingeschreren zich behoort te roorzien ran een extract uit het geboorte register hetwelk bij de aangifte moet worden medegebracht dat dit extract aan hen die binnen deie gemeente zijn geboren op bunnf aanrrage op het Bureau ran den Burgelgken Stand grati tal worden uitgereikt terwijl zij die elders geboren zgn zich ter GemeenteSecretarie kunnen aanmelden teneinde genoemd extract van het Gemeentebetiuur hunner geboorteplaats te doen aanvragen en Gehuwd WILLEM NICOLAAS ROLDANÜS Ie Ltiit der Inf Weduwnaar van wfllen Vrouwe Th i Roest t Limbceg JENNY FRIEDERIKE CAROLINE PETERS Hamburg 27 bec 1883 dat ieder gehouden is te zorgen dat hij bij de inschrijving Wijk en Nommer zijner woning juist kan opgeven Goud den 22 December 18 3 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Seoreuris BROUWER Kleiobandel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gou a Getien de Wet van 28 Juni 1881 StaaUblad No 97 Gelet op de bepalingen der Verordening op de invordering van bet Vergunningsreoht voor de uitoefening van den Kleinhandel in Sterken Drank in deze Gemeente Herinneren de KleinhandeUren in Sterken Drank aan hunne rerplichting om indien zij den termijn waarroor hen de rergunning lot verkoop van Sterken Drank in t klein verleend is met één jaar verlengd wenschen te zien daarvan bij Burgemeester en Wethouders kennis te geven en Noodigen belanghebbenden uit deze kennisgeving zoo spoedig mogelijk schriftelijk in te zenden ter Plaatselijke Secretarie Gouda den 27 December 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER I C H T E N Dr Chantomolanus MARKTBES Gouda 27 Decembe 1883 De graanmarkt wat heden van teer weinig beteekenis p gien nomiuaol als voren De beste Tarwe ƒ 9 20 a ƒ 9 80 mindete en polder ƒ 8 60 ü ƒ 9 Rogge ƒ 6 26 a ƒ 6 75 Gerst ƒ 6 60 a ƒ 6 26 Haver ƒ 3 76 a ƒ ji iO Erwten en Boonen zonder handel Wed Bosmui Gouda A Prins Zevenhuiiein Wed G Wilhelmus Woerd De veemarkt met gewonen aanvoer handel in alles traag vette varens van 28 a 26 rts varkens voor Londen 19 a 21 et per half kilogr magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 a ƒ 1 20 per week Kaat Aangevoerd 22 parlgen eerSte kwaliteit ƒ 29 a ƒ 32 tweede kwaliieit ƒ 26 a ƒ 28 Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN i 28 Dec Wijnsnd Naoniu ouder W N de BroiJD en M Hooggeboren Iiidoor ouders M I Csti ea Z Ssnderi Jan oud C Vergeer en N Ssndioort S3 Msrgareths Johsnns ooder F Leefling tn M Schipper Levina Msri onder M Binoenduk en M J Kietteld Gerwdui Adritnn Stepl n iB onder C A B Bsntzinger en 8 A H M Btenkel U Neeltje oirten C v n Wg ng rden en C Boitel sr 25 Catharin Chn t n onder A Keiler en M E Dsnen OVEBtEDEN 24 Deo C Bulk 2 m D Stersn 66 j Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten ran 16 tot 21 December 1883 Moordrecht GEBOREN Gerirda Sebartina onder D J Carlier en M Vink Alida ffilhelmin onder P Kool ea C Koolmee OVERLEDEN i A Bnnng 79 j S van Hoevelaken 4 m Stolwijk GEBOREN Aagje onder P Stoppelenburg en J Tninenburg Barend onder J n der Wal en M Blonk OVERLEDEN G van Spangen 88 j GEHUWD D Verwaai en J Treuren Haastrecht OVERLEDEN M J an Zuilen 2 m N Kemp 3 w GEHUWD W van Wijngaarden uiï Papekopr en r van Grieken Reeuwijk I AANDOtNINKEN GEBOREN Picter Jobanne onder J van den Heuvel en M van Rii dam GEHUWD C van Kempen en H van Hoogdalen