Goudsche Courant, vrijdag 28 december 1883

SPAARBANR te GOUDA COimilSSABISSEI maken bekend 1 dat hunne zitting voor terug betalingfen vallende op 31 DEC e k zal plaats hebben des miDDAGS van 12 tot 1 ure en 2 dat die voor het ijschrijven in de boekjes van renten over 1883 op MAAXDAG 14 JAl il ARl e k s avonds van 7 tot 10 ure zal gfehouden worden I amens Commissarissen KIST Voorzitter RL IJTËB Secretaris N 3030 Zondag 30 Itocember 1883 GOUDSCHE COURANT IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Bg den ondergeteekeude staat de inteekeuing open op den nieuwen jaargang van het IL4 De inzending van adrertentiöa kui geaobieden tot n uur des namiddags van den dag der uitgave van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die b den Baad inkomen als de discussiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaarg ang DRIE © uiden GOUDA December 1883 BK I iTK 3 £ A 3 r Naar men verneemt kan weldra de indiening verwacht worden van het wetsontwerp waarbij het verkoopeu van sterken drank in het klein ook na 1 Mei aanstaande vereenigbaar zal worden verklaard met eenige andere bedrijven onder andere dat van koffiehnishouder en banketbakker Omtrent den wachtmeester der hmAren V te s Hage in garnizoen van wieu gemeld is dat hij wegens frauduleuse handelingen in arrest is genomen verneemt hel Daghl bet volgende V belast met de administratie van de canline jrfnoot van zijn superienreu hel grootste vertrouwen Bn was o a belast met het doen van betalingen Ier zake van ten behoeve dier inrichting geleverde waren Het schijnt dat hij dit in den laalsten tijd I niet meer deed maar de tot dat doel bestemde gelden aanwendde tot het bestrijden van eigen verleringen buiten de kazerne De leveranciers wist hg door allerlei drogredenen en naar men zegt ook door dnangmiddeleu te bewegen hem uitstel van betaling te verleenen terwgl hij een hunner dv boterboer d E te Voorschoten blanco quitantiên deed teekenen die hg zelf invulde en bjj zgn verantwoording overlegde Laatstgenoemde leverancier wien dit dralen met de betaling begon te vervelen heeft zich nu eindelijk tot de autoriteiten gewend eu daarmede de zaak aan t licht gebracht V belastte zich ook ten grieve van de opperwaohtmeeslers met het wisselen van het papieren geld dat dezen voor de uitbetaling der soldijen van de esoadronskommandanlen ontvingen Dat was reeds jaren lang goed gegaan eu zoo waren ook de laatste aoldggelden ten bedrage van ongeveer ƒ 900 in V s handen Dit bedrag is het eenige wat het regiment of liever de esoadrons kommandanten bij de zaak verliezen Particulieren komen echter meer door V s handelingen te kort Naar men berekent zou dat plus minos ƒ 20 000 beloopen ki De JmsterdtMmer verneemt dal de heeren Charles De la Mar Frils Bouwmeester en Chrispijn zich wenschen te verbinden tot het exploileereu van het bekende SuIoh de Variété te Amsterdam De wereldbekende kwakzalver Holloway is overleden De f M en Daily New wijden een boofdifrtikel aan den man 4 Een schitterende komeet met een staart van 2 graden de komeet van 1812 nadert onze aarde en al den 14n Januari met het bloote oog zichtfcaar worden Uit de Lingestreken wordt aan de nh Ct gemeld dat er bij menschenheugenis gsM jaar ge weest is dat er zulke ontzaglijke haeveefiPien aard Snelpersdruk van A Bm nkman te Gouda TE HVVR een flink BUR ERWOONHÜIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Earnemelksloot alhier voor een cirielen pr s Te bevragen bg J BULK Kamemelksloot te Gouda Eei sle Ncdei lciiidsclie tegen Invaliditeit en Ongelukken TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agent P J K VAK WERKHOVEN te id P ELSHOÜT te ZevenhMÜen Hoofd Agent H SMITS te iVte it n en VRIJLANDT te MoordrecM Agenten mEJS BETER voor het onderhoud lan den MOND en de TANDEN van den mensoh ll oo ü oot belang dan de GiEZOKDHEmTAin MIDDELEN van D J G POPP K K Hof Tandaris te fTeentnZ welke reed door geheel Nederland bekend jijn als de beate Mondmidieleit der beroemdste geneesheerea van Europa schrijven loor en hechten hunne goedkearing aan de Tandmiddelen van Dr Popp ali ie bette die beitaan voor mond en tanden K K Hoftandarts Dr Popp s SOjarige bepiroeving ® AH ATHERIN IIOKDW ATER 2 van Dr J G PQPP K K hof taadarts te FéfM geneest tandpijn eiekelQk tandrleesch onderhoudt en reinigt dé tanden voorkomt den onaangenamen reukt betoidert het tandenkrijgen hg kleine kinderen J ien als voorbehoedtQiddel tegen diphlheritis keelzWkta es ia onontbeerlqk bij het gebrnik van minerale wl teren lu flesschen van ƒ 1 75 ƒ 1 20 en ƒ 0 60 Plantaardljp Tandpoeder maakt de Tanden schitterend wit zonder ze aan te tasten in doozen ran ƒ 080 Anatheriii Taudpasta in glazen doozen a ƒ 1 20 erkend middel tot reiniging der tanden Aromatische Tandzeep maabt de tanden zuiver wit zonder het émail aan te doen bewaart ze voor ziekelijke aandoeningen en houdt den mond frisch Het stuk kost 40 cis en is toereikend vooreen halfjaar Tandplombeersel praktisch en meer zeker middel tot het zelf plombceren vanholle tanden FriJs in étui ƒ 2 60 POPP S biedic Kruidenzeep het voortreffelijkste toiletmiddel tegen vlekken uitslag levervlekken en zomersproeten tot bevordering en behoud van een zuivere en blanke huid tegen mede eters huidworm onreine huid en pukkels a ƒ 0 36 QA llen zy op zijn hoede teg eii naniaaksels VS welke door veleji worden verspreid die zich niet ontzien om kenteekenen der firma na Ie maken zoodat zij de echte nabij komen Tevens geven zij aan hunne namaaksels naar het uitwendige het aanz u van de echte artikelen van Dr POPP Bij den aankoop daarvan wordt ieder dringend verzocht vooral te letten op de kenteekenen der echte artikelen Verkrijgbaar in de onderstaande depots te Gouda bij h Schenk winkelier op de Hoogstraat A 128 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Sohippereiju Co blauwe porceleinwinkel te s Hage bij J L F Snabilié apoth s te Delft bij A J van Bijn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden by E Noordgk te Amsterdam bij F van Windheim Oo en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bg S Wolf en Zoon te Alphen bij L Varossiëau en Zoon te Utreht bij G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten Eindelijk Eindelijk Eindelijk De uitvinding van den Heer Med Dr Lowet trekt byzonder de aandacht Na lang zoeken is het hem gelukt een Maarwater te bereiden idat alle vroegered ergeljjke middelen overtreft Dit middel bevordert binnen korten t d een flinken en vollen Baard en Haargroei en verhindert het uitvallen der Haren De C itvinder staat in voor een volkomen eucce Prfls per flacon Fl 4 en PI 2 50 Alleen echt te verkregen bg den uitvinder Dr Lowet Antwerpen 34 Avenne de Keyser 34 Tegen rembours wordt niet verzouden maar tegen inzending van het bedrag in blaauwe Postzegels en 5 ets voor gefrankeerde toezending van het pakje M Exquisep fl 1 35 Citroen 1 30 Syroop y L20 j Gewone 0 90 Arak 1 40 BIJ SLOTEMER G WESTHAVEN B 199 TE KOOP een partg REGENPUPEN VUURMONDEN STALRAMEN ROOSTERS OUD IJZER enz aan de Goudsche Machinefabriek te Gouda Dagelgks te bezichtigen Bloedarmoede Bleekzucht Long en en Magenziekte g enezen Aan de aleenigen Uitvinder en eersten Fabrikant van de Malz Praeparaten Hofleverancier van de meesten Vorsten van Europa den üeer JOHANN HOFF Bezitter van het gouden Verdienstenkruis met de Kroon te Berlin Neue Wilhelmstrasse No 1 Centraal Depot te Amsterdam N Z Voorburgwal No 250 Officieel bericht van Herstelling over het Johanu Hoffsche MalzExtraot Gezondheidsbier en de Malz Chocolade dewelke alhier in het Hospitaal in gebruik zyn gekomen deze bewezen zich als goede versterkingsmiddelen bjj de Herstellenden voornamentl k het Malz Extract wordt bg de zieken van chronischen borstlgders met graagte gebruikt zoo ook was de Malz Chocolade bg herstellenden en bg verzwakten verteeringsorganen tengevolge van zware ziekten een verzachtende en zeer gezocht voedingsmiddel Weenen 31 December 1878 Dr LOEPF Ober Stabsarzt Dr PORIAS Stabsarzt Malz Eitract Gezondheidsbiêr versterkend genezend voor Maag en Borstlgderi 1 Flacon 45 Cent 6 Flesschen ƒ 2 20 13 Flesschen ƒ 4 40 Concentrirtes MalïExtract met en zonder gzer vermindert de ziekte bg Teering 1 Flesch ƒ 1 80 ƒ 1 en ƒ 0 75 Malz Chocolade gelgktgdig met bet Malz Extract te gebruiken zenuwversterkend 1 Pond prima ƒ 2 25 1 Pond secnnda ƒ 1 60 IJzer Malz Chocolade versterkend en bloedgevend 1 Pond ƒ 3 en ƒ 2 40 Borst Malz Bonbons Onwaardeerbaar middel bg Hoest Heeschheid en Verkoudheid 1 Zakje a 30 Cent Fgnste Toiletmiddel Malz kruiden Zeep 35 Ct 50 Ct en 70 Ct Malz Pomade 1 Flacon 70 Ct en ƒ 1 Verkrggbaar te Gouda bg de Heeren D BLOMMENDAAL F STROEVE De uitgave dezer Courant geachiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 26 franco pet post 1 50 Men wordt attent gemaakt op de uit j stekende gelegenheid tot het plaatsen vaft NIEüWJAAMBHSCaEN in ons volgend Nummer Deze Advertentien worden tevens G LTIS opgenomen in het te verschiJBen ADVERTENTIEBLAD t welk zoowel ia de stad alsin de omstreken op eene doeltreffende wijze zal worden verspreid Advertentien voor dat Nummer worden ten spoedigste ingewacht A BRINKMAN 1BINNENII2lND GOUDA 29 December 1883 I Danderdaj 3 Januari e k heeft hier Ier slede de 4e abonneraenlavoonteüing plaats van de Vereen ginx Hei Nederlanduh Tooneel De Bolterdamache Afdeeling ia dan opvoeren het jongste sink ran den heer Hosier Faassen getiteld Hammes Drama in 5 bedr en een voorspel Daarin treden o a op He r Beeramans Mej Jeanne de Orool Me r Chr Egener Van Eyken en de hh Rosier Faaasen D en J Haspels Le Gras Jan C de Vos Poolman Mutters eni Te oordeelen naar de versohillende recensies in de Eotterdamsohe en Arasterdamiohe bladen moet Hannes een waar volkstuk lijn waarin meer dan éia looueellje voorkomt uit het leven gegrepen De caal f Kunstmin zal dan ook Donderdag a st zeker stamprol zijn De OoUdsche Machin Garenspinuerij alhier was minste inschrijver voor 600 kg fijn werk ad ƒ 255 bq de eergisteren gehouden aanbesteding te Amsterdam door het depart van koloniën De heer Mr C C E d Engelbronner van sGravenhage zal Woensdag 9 Januari des avonds t n 8 nre e k iu eene vergadering der hier gevestigde AH van de Ned vereeniging tot afschaffing van sterken drank locaal Heil des Volks Peperstraat eene voordracht houden In de zitting der Rotterdamsohe Arr Beohtbank van Donderdag stonden tereoht J W G W en A A P werklieden zonder vaste woonplaats btki van diefstal van circa ƒ 30 uit de geldlade van den kruidenierswinkel van Jue aan de Haven alhier Eisch voor den len bekl 1 jaargev eenz en voor dén 2en bekl 9 maanden gev eeni Over 8 dagen uitaprank De kantonrechter te VGravenhage wees Donderdag vonnis in de verleden week behandelde klacht tfgen den directeur der e Giavenhaagsche raelkinrichting wegen het van andere dan wettelijke maten gebruik maken bg het melen van melkhoereelhedeu Het vonnis de ten laste gelegde feiten als bewezen aannemende overwoog dat uit de geschiedfuis van de gedaohtenwisseling over de wet van 1889 op de ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GE 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzotiderlgke Nommers VIJF CENTEN maatschappij met vele moeielijkheden te kampen heeft gehad om dete lijn te kunnen aanleggen en sprak de hoop uit dat ook op de verdere medewerking der gemeente zou kunnen warden gerekend Des avond werd er aan bet station eene muiiekuitvoering gehouden die door vuurwerk opgeluisterd werd Blijkens aanschrijving van den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht in Znidholland zijn de mazelen epidemisch heerschende in de gemeaote GrootAmmers malen gewlchlen eegvedttnigen enz de strafbaar bnd vu hel ten laste legw feit niet viel op te maken weshalve de kantonretliler de bewoordingen der wet lelve raadpleegde Als gevolg hiervan we overwogen dat de wet uitdrukkelijk aanwijst de Werktuigen waarmede voornamelijk in den handel gometeo mag worden en dat eene inhondsmaat van SO liter gelijk de blikken bakken dienende tot oretMbrting der gekochte melk moesten aasvrijien onder Ite meetwerktuigen in die wet by name aadgedaid Mft werd genoemd Derhalve neemt het vonnis aan dat andere dan de wettelijk bestaanbare nalen niet gebezigd mogen worden De feiten tooals aaa den directeur der melkinriebting ten laste ge pi waren mitsdien nis eene overtreding der wet van 1869 aannemende veroordeelde de kantooreohtcr den gedaagde tot 1 U geldboeten elk van ƒ 1 sabti iaire getangcnissiraf van r rHig r Wr owle rO r narmede de directeur had gehandeld als verzachtende omstandigheid in rekening brengende Te ens werd de verbeurdverklaring en ernietiging der in beslag genomen bakken gelaat Men meldt ons uit Haastiecht Woensdag jl werd door de IJsel Stoonil ramwégMaatachappg hare lijn Gduda Ondewater geopend voorloopig van den Fluweelen singel te Gonda af toi dicht bij Oudewater Wg vertrouwen dat de Maatschappij steun vindende bij de plaatselgke autorltejten spoedig ook door Gouda en tot in de kom der Gemeente üudewater moge rijden Intussohen is Haasireclit aan het spoorwegnet aangesloten Eene feestcommissie ontving de tram aldaar mej eerewijn muziek en tenige hartelijke toespraken De vaderlandsche driekleur wapperde van het nieuw gebouwde StalionskoCSehuis In één woord de ontvangst was hnpsch en welgemeend eu strekte der Direolie zeker niet weinig tot aanmoediging om op het ingeslagen pad voort te gaan Wij vernemen dat wanneer de lijn van het Goudsche spoorstation tol aan Oudewater binnen enkele dagen zal kunnen bereden worden de IJsel Stoom tramwegMaataohappij de honneurs van den dag lal waarnemen Van andere tijde meldt men nog uit Haastrecht Woensdag heeft de directie der IJsel Stoomtrammaatsohappg hare lijn Gouda Haastrecht Oudewater Toor het publiek verkeer geopend Zoodra de Hanstrechtsche jongelieden die heugelijke tijding vernamen werd er eene feestcommissie beuoemd die de Directie bü haar komst aan het alatiou Haastrecht zou ontvangen Om 12 uur ging men met muziek den teesttrein le gemoet die omstreeks kwartier over twaal en aankwam Aan het station Het hotel de Afwachting werd der Directie de eerewijn aangrbode p De president dier commissie de heer J C Idenbürg sprak tot de Directie en Commissarissen eeni woorden van lof voor de spoedige indienststelling en een woord van dank namens Haaalrechts ingezetenen die zoodoende op eene gemakkelijke wijze met het groote spoorwegnet verbonden zijn en die door middel van die maatschappij een brug over den IJsel hebben verkregen waarvoor men in vroegere jaren veel moeite heeft aangewend doch steeds vruchteloos De heer Hojel één der directeuren beantwoordde dien feestdronk weas er op dat de