Goudsche Courant, zondag 30 december 1883

p wlen eg onrtrkocht bg de landliedeo roorhaoden gn Op lele dorpen liggen nog rele duitenden madden er i gcen handel in aardappelschippert op it Linge komtn er niet meer en all er at ferkooht wordt i het ongekend laag in prga De groote boeren gefen no lierer hnn aardappelen als toeder voor het tal ce maar de kleine boeren of pachten tittan leelgk in de klem zij kuilen ie in om ze lot het loorjaar te bewaren maar zal het dan beter zijn Uit Ycrseke wordt aan de Goeteke Ct gemeld dat de nieuwe bronzen halre centen daar nog zoo goed all rariteiten zgn De meeste mensoheu hebben ze zelf nooit geiie uitgegntH zijn ze er nog in t geheel niet want wie er bg toeval op een andere plaats ia meester geworden bewaart den nieuweling als een zeldzaamheid Zouden de 4 millioeh stuks die er van geslagen ign onroldoende zgn Om algemeen in de behoefte ran het terkeer te Too zien Of zgn er wel geslagen maar nog niet iu omloop gebrachtP Aan dat laatste zijn wg geneigd te gelooveo want ook hier c n ze nog tamelgk aohaarsch In elk geval verdient de zaak de aandacht vanden Minister van Financiën Dagblad De Vereeuiging van gepensionueerde onderofficieren en miuderea van het Nederlandsché leger die zich ten doel stelt gebrekigdende gepeusionneerden hulp te verschaffen heeft haar jaarverslag in drak doen veraohgnen en dit aan hare leden begunstigers en ook aan vele belangstellenden toegezonden Uit dit verslag blijkt dat bg den aanvang van het nieuwe dienstjaar rie Vereeniging door het geheele land telt 186 beschermers 20 beschermvrouwen 800 donateurs eu 610 leden welke getallen na dien tgd weder belangrijk zgn vermeerderd Door de zorg der Vereeniging hebben gedurende het afgeloopen jaar 49 leden een onderstand la f 1 60 per week ontvangen t1 t een bedrag van ƒ 2081 85 en werden aan 139 ledeu en 6 weduwen 1537 50 aan gratifioatiën uitbetaald Van vele zgden ook van leden van het Kou Huis en hooggeplaatste personen ontving de Vereeniging grooten steun en vele blijken van belangstelling Eene ten voordeele der Vereeniging te Arnhem gegeven militair Assaut bracht zuiver 290 op eene te s UertogenbosClr door den pastoor Brouwers gehouden lezing ƒ 32 50 een tooueeluitvoering van onderofficieren aldaar ƒ 173 54 aan bgdragen naar aanleiding van het Beroep op de keru der Nederl Natie werden ontvangen 5293 00 j het aldo teg d bg den asnvang van het boekja ar bedroeg ƒ 2772 58 de contributie van leden 507 20 de officieren schonken ƒ 07 75 waardoor met nog enkele andere saldo s de ontvangsten ƒ 9943 20 g bedroegen De uitgaven bedroegen f 6561 66 Waaronder begrepen zgn de hierboven vermelde uitbetaalde onderstaudsgelden en gratifioatiën zoodat bg den aanvang van het nieuwe dienstjaar een batig aldo aanwezig was van f 3Ji81 54 De Hoofdcommissaris van Politie te Amsterdam bericht dat dezer dagen aan de Bedactiëu van verschillende dagbladen de plaatsing vetzohci is van de navolgende advertentie Weldadigheid nO allen I geeft gg allen wat I Ea geeft wat veel gg rgken Voor een fatsoenlgk huisgezin dat door allertei rampen en tegenspoed aan den bedelstaf is gekomen roept de ondergeteekende de hulp in van allen wier harten nog voor menschlievendheid geopend zijn Vau alles ontbloot geheel zelfs zonvder voedsel en kleeding Zoo zal ook zelfs de kleinste gift met dankbaarheid worden ontvangen 0 1 toont dat er nog goede menschen in de we rqld zgn en zendt spoedig uwe Kerstgave vuordat rme grain De nood is hoog zendt allen wat Verzacht de ellende God zegene U er voor I Uwe giften worden dankbaar ingewacht door C WESTERVELD Czaar Peterstraat N 159 Amsterdam C fFetlemld is de naam der moeder van JoHanMl KooimtH die te RoUerdaH onder de firma Op Itmieke den naam zgner huisvrouw taken gedaan heeft en tegen welke firma in verschillende dagbladen is gewaarschuwd De aanbieder der advertentie Btndrik MUrt ma Dolder heeft te Rotterdam de beruchte firma Poetènrg Co gevoerd Het doel IS kenuelgk de in te komen gelden onder elkander ie verdeelen Allen zgn thans woonachtig in de Ciaar Peterstraat 169 te Amsterdam De overneming van het vorenstaande in de dagbladen wordt in het algemeen belang weusohelgk geacht Dezer dagen werd gemeld dat de Minister van Justitie weldra eeo wetsontwerp zoi indienen tot wgzigiog van de wet op den kinderarbeid Thans heeft de Minister aan de Commissarissen des Konings de volgende aanschrijving gericht Terwijl de wet van 19 Sept 1S74 houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen een absoluitt verbod inhoudt om kinderen beneden 12 jaren anders dan voor httiselgke en persoonlijke diensten of voor veldarbeid in dienst te nemen of in dieo te houden laat zg den arbeid van kinderen boven dien leeftgd geheel vrg Een wetsontwerp door mgn ambtsvoorganger ingediend dat de strekking had o a om ooit dit punt te regelen werd door mg ingetrokken omdat daargelaten dat tegen dit ontwerp in de afdeelingen der Tweede Kamer vele eu gewichtige bezwaren waren gerezen ik mij met vereenigeo kan noch met de daarbg voorgestelde uitbreiding van het verbod tot den veldarbeid noch met de wgze waarop volgeus dat outirerp bet toezicht op den arbeid van kinderen was geregeld Intuuchen erken ik de wenschelgkheid om ook den arbeid van kindereu van 12 tot 1 6 jarigeo leeftgd met langer ongeregeld te laten eu het maakt dus een punt van ernstige overweging bij mg uit een aanvulling van de bovenbedoelde wet te bevorderen in dien zin dat de arbeid van kinderen tusBChen 12 en 16 jaren voor sommige iodustrien onvoorwaardelgk verboden voor andere niet anders dan onder door den Koning vast te stellen voornaarden toegelaten zou worden met bepaling dat de dagelgksche werktgd ran kinderen van dezen leeftgd in geen geval een zeker aantal uren mag overBchrgden In hel uu ingetrokken wetsontwerp van mgn ambtsvoorganger werd de regeling welke arbeid onvoorwaardelijk zou knunea worden toegelalen overgelaten aan een later vaat te stellen maatregel van inwendig bestuur Dit denkbeeld heeft echter op m i juiste gronden bestrijding gevonden iu de afdeelingen der Tweede Kamer iv iur men vrij algemeen van meening w s dat iu de wel zelve de industrieën moeten worden opgenomen waarbg men den kinderarbeid onvoorwaardelijk of voorwaardelgk wil verbieden Evenzüo was men van meening dat het denkbeeld van mgn ambtsvoorganger om den dagelgkschen werktijd te bepalen op 6 7 8 of 9 uren al naargelang het kind 12 13 14 of 15 jarea oud was geenaanbeveliug verdient en in de praktgk oumogelgk zou toe te passeu zgn Men gaf er daarom de voorkeur aait om het maximum van werktgd voor alle kinderen zonder onderscheid tusschen 12 en 16 jaren gelijk Ie maken eu bijv 1 0 uren vast Ie stellen Met beide voorstelleu kan ik mij wel vereenigen zoodat voor de bewerking van een wetsontwerp als door mg wordt beoogd de volgende vragen zgn te beantwoorden o Welke arbeid is voor kinderen van 12 tot 16 jaren onvoorwaardelgk of voorwaardelgk schadelijk te achten en behoort dus onvoorwaardelijk te worden verboden of slechts vo twaardelgk te worden toegelaten F 2o Welke werktgd zal voor bedoelde kinderen bg de niet verboden iuduairiën als maximum worden vastgesteld P 3a Zal men daarbij al dan niet de bepaling voegen dat de arbeid niet zal worden verricht vóór zeker uur bgv 6 uren s morgens en ua zeker uur bgv 8 uren s avonds Uw voorlichting in dete zota door mij zeer op prgs worden gesteld en ik heb daarom de eer U U Ë G beleefd te verzoeken mg uw gevoelen omtrent bovenstaande vraagpunten e doen kennen Zoo niet de grootste dan toch de humannste der Hervormers Ulrich Zwingli werd den li Jan 1484 geboren en wg vieren dus weldra zijn vierhonderdjarigen geboortedag De uitgever Carl Stange te Frankenberg in Saksen heeft tot herinnering aan dezen gedenkwaardigeu dag onder den titel ZwingliAlbum ter herinnering aan bet 400 jarig jubileefeest een klein maar keurig album uitgegeven dat door den geringen prgs 26 pf of 12 cents zeer geschikt it voor algemeene verspreiding et bevat 12 photolypen met korte verklarende bijschriften Menheeft daarop hel portret van Zwingli en het ontworpen standbeeld hel portret van Oeoolampadius en verdere merkwaardige herinneringen uit bet leven ei de daden van d n kloeken Hervormer De uitgever rekenend e op een talrijke verspreiding ii ederUnd bezorgde een uitgave met Holkndscbellksl terwijl behalve de Dnitsche waarschgulgk ook g een met Frauscheo eu Engelschen tekst het licht al zien Hoewel petroleum eeu zeer gesohikt middel is om insekten en ander ongedierte uit te roeien moet men bg het zuiveren van planten daarmede voorzichtig tgn en de olie niet onvermengd gebruiken Met water vermengt zich de petroleuiq te als bekend is niet wel met melk wat echter Hp t gebruik van groote haeveelh ilen te kostbaVEou worden In den laatsten 4gd heeft men in Amerika de on dervinding opgedaan dat een opljotsing van zeep zich met petroleum goed laat vermengen daarmede een krachtig verdelgingsmiddel vormt van allerlei ongedierte dat op planten huist en tevens onschadelijk is voor de planten £ en nengsel van vgftien tot twintig deelen niet te slap zeepsop en ééa deel petroleum fijn verdeeld door middel van eeu gieter b v op de planten gebracht bevrgdt dezen van de schadelijke bezoekers Voor zeer teedere planten moet de hoeveelheid petroleum nog kleiner zgn In allen gevalle moeten de planten na de bewerking met schoon water afgespoleu warden JAARLIJKSCH VERSLAG van de Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten belrekkingen van verongelukte visschert der Beederijen te Katwijk aan Zee en Nobrdwgk aan Zee In het afgeloopen boekjaar 1382 83 zgn ontvangen aan contributién van de reeders die zulks gedeeltelgk van de inkomsten der vissehers afhouden van bomschuilcD Ie Kalwgk 54 a ƒ 3 en 4 voor V jaar a 1 50 ƒ 168 van 14 bomschaiten te Noordwijk i ƒ 3 42 ƒ 210 aan jaarlgkscfae bgdragen vail 50 ceuts of hooger 1060 90 aan gifleu door ds J Drost van mej v E 1 van E E 6 door ds De Wolff van N N 2 bankbiljetten ƒ 25 6Q uit de nalaienschap van G A E in een potje 1 van C P O coupon 1 98 69 98 aan opbrengst een toooeelvoorstelling gegeven door de Vereeuigingeu van onderofficieren te Leiden 100 aan opbrengst eener uitvoering der Zangschool van Noordwijk en Katwgk 86 86 aan renten 1652 81 3170 34 Na het sluiten der rekening nog ontvangen onderhet motto 200 visitekaartjes 3 aan blauwe postzegels en van den heer A C Quant R K priester en oud Deken van Leiden 1 bankbiljet van ƒ 100 Bij het einde van dit boekjaar genoten ondersteuning te Noordwgk aan Zee 6 weduwen en 6 weezen te Katwgk aan Zee 37 weduwen 52 weezen en 1 bejaarde zijnde de nagelaten betrekkingen van de verongelukte bemanning der bomschuiten de Industrie de drie Oeiroedert Zorg en Vlijt Vróuu Netllje Katwijk Welvaren de Jonge Dirk de Jdriana Katviijkt Weilijn de Pier Oeitattr Victor Jatob VrouK Jacob de Hopende Viuehert VreuK Johanna Vrouw Catharina LeenderI de Ooede Verwachting Landbouw en Zeevaart Vrouw Jrendje Vrouw Maria de Jonge Comelii In dit boekjaar is uitgekeerd 3455 02i gedurende de zomermaanden per week ƒ 1 25 voor elke weduwe 0 26 voor elk kind 0 87 voof m 1 bejaarde gedurende de wintermaanden ƒ 1 60 S véot elke weduwe 0 36 voor elk kind 1 05 voor 1 bejaarde Hel kapitaal bedraagt aan inschrgving op bet Grootboek der 2 pCt Nationale Schuld ƒ 66 000 aan belegging in de Leidsohe Spaarbank ƒ 2900 aan belegging il deposito 40 9 71 en aan contanten ƒ 670 47 De Vereeniging betuigt hare erkentelgkheid asu allen die hare pogingen heb en ondersteund en wenscht dat men blijve medewerken om het fond e door jaarlgksche bijdragen giften en legaten Ie steunen De Vereeniging voornoemd Samiibl Le Poole Voorzitter M J EiOEHAM Secr Peuniiigm Leiden 18 Juni 1888 De Goudscho Subcommissie mankt bekend dat binnenkort per kifitantie over de jaarlgksche bgdragea 1883 zal worden beschikt In 1882 werd als netto bedrag der oontribattëa ƒ 66 eu aan bgzondere giften van N N 6 id ƒ 2 60 id ƒ 2 50 ƒ 10 ontvangen en aOB de Commissie te Leiden overgemaakt Wij bevelen ook ditmaal de belongen der Vereeniging ten zeerste bg onze stadgunooten aan De Subcommissie voornoemd M A G VOESTMAN A SciWNEVELD V D CLOET H IJssEL DE Schepper Gouda IJeoember 1883 BuUenlandsch overzicht De Fraosohe Senaat heeft met 172 legen 21 si het igpplemenlaire krediet van 574 000 voor beurzen atn de inrichtingen van middelbaar en lager onderwijs door de Kamer aangenomen maar door de Senaatscommissie geschrapt weder op de begrooling gebracht De Senaat heeft verder hersteld den post van 4 niillioeu voor tegemoelkoming aan de gemeenten in de uitgaveu van onderwijs De Senaalsnomraissie had ook dien poit geschrapt Het geheele budget van uitgaven is daarop goedgekeurd met uitzondering van de begrootin voor openbare werken De Jgenee Harxa zegi Volgens eene particuliere dé S échis uit Londen zou markies Tseog zich derwaarts ebben begeven om de goede diensten van Engeland io te roepen Men betwgfell of de vertoogen vsn Tseng een gunstig onthaal zullen vinden Het is onmogelijk om van Frankrgk thans vooral na de bezetting van Sootay te vergen het programma op te geven dat ten opzichte van Tonkin vastgesteld is Ook scfagnt de aanvallende houding van China san Frankrijk et recht te geven sen onderpand te vragen voor Ue geldelgke verantwoordelijkheid welke China beloopen heeft De Nord Mig Zeil welke het bezoek door den Duitschen Kroonprins aan hel Vatioaan gebracht Is een eenvoudige beleefilheidsbetuiging beschouwt zegt tevens dat alle wat de Pruisische regeering aan den Paus had mede le deelen niet belangrijk genoeg en niet zoo aangenaam was om de persoonlijke lusscbenkomst van den troonsopvolger noodig te maken Wal Leo XIII en de zoon van keizer Willem met elkander gesproken hebben is geheim gebleven maar als men de Italië raag gelooven voor de geschiedenis niet verloren gegaan Leu XIH laat nl zeer dikwijli in tchrift brengen het verslag van de gesprekken welke hg in den loop van den dag met gezanten en knrdinalei gehad heeft Zgn onderhoud met ilen Duitschen Kroonprins werd natuurlijk niet vergelen de beer Pocali de knapste en de meesi begunstigde zijner secretarissen werd belast met het scbrgven van het door den Paos gedicteerde verslag Leo XIII met een voortreffelijk geheugen begaaj beeft de vragen en antwoorden bijna woordelgk doen boekstaven De Prins vermoedde misschien nie dat elk zgner woorden overwogen zou worden er dat de Paus het relaas van hun gesprek verscheidene sdalen zou lezen en herlezen om in s Prinsen gedachte diep te dringen Zoo veel schijnt zfker dat het bezoek van den Prins het verdriet het hartzeer waardoor de Paus gelolterd wordt niet geheel beeft wrggeoomea want bij de Kerst receptie dei kardinalen uitte hg zijne gewone klachten Uil Madrid komt de lijding dal tusschen de meerderheid en het kabinet thans definitief een breuk is ontslaan in de commissie voor het adres van antwoord op de troonrede De afgevaardigden der meerderheid wilden daarin gezegd hebben dat het ontwerp tot uitbreiding van het atemreoht met de hervorming der constitutie moet bewaard blijveu voor de volgende Cortes gelijk de heer Sagasla dit had te kennen gegeven in zgne openingsrede De heer Romero Bobledo heeft uit naam der conservatieve minderheid dit voorstel aanvaard maar de meerderheid der commissie voor het adres houdt zich uit naam van het kabinet aan den tekst van de troonrede Alle bladen beschouwen deze breuk als definitief en meenen dat het kabinet den 2en Januari als de kamers bgeenkomen een nederlaag zal Igden In de pers en de politieke kringen acht men eene oplossing met eene mioislerie van de drnastiekelinkerzgde minder waarschljnlgk dan een nieuw kabinetSagasla zelfs samengesteld uit nolabilileiten uit het centrum De hoofden der linkerzgde daareur tegen meenen dat de koning ze niet zoude geroepen hebben om hen zoo spoedig aan de meerderheid op te offeren De Belgische kamer heeft het voorstel van hai e commissie in zake de voorloopige woning aangenomen het aanbad van den Senaat om in zijn zaal zitting te houden is gracalijk geaccepteerd De quaeaties van den opbouw enz zgn aangehouden lot na de parlemeataire vaoantie die tot 15 Januari duurt Uit Cairo is bericht gekomen dat de khedive van de gouverneurs in Berber eu Dondola telegrammen heetl ontvangen Eerstgenoemde zegt dat Hioks en 3000 Egyptenaren zijto gedood maar Alaidinpaeha met de overige mapsohop zgn legerkamp heeft opgeslagen te Melboss waar hg van vriendschappelijk gezinde stammen levensmiddeltn ontvangt De gouverneur van Dondola zond bgzouderheden over gevechten tusschen den Mahdi en de Egyptenaren welke met de zegepraal van laatstgenoemden eindigden volgens zgne beweeriug zouden ook de aanhangers van den Mahdi hen gaan verlaten Dit klinkt ongelooftgk optimistisch wijl we reeds welen dat alleen de twee voornaamste bevelhebbers onder deuJIahdi over 20 000 man beschikken Volgens anJre berichten neemt dan ook des Mahdi s macht dagelgks in ga i8oh Soudan van Darfoor tot Dondola van Sen naar tot Kordofan toe Van de tijding dat hij bezig is tegen Khartoum op te rukken en dat benden opstandeliugeu zich in de nabijheid dier stad zouden bevinden is te Cairo niets bekend De profeet bevindt zich thans te Elobeid Oeneraal Bakerpacba zat de tweede expeditie aanvangen zoodra het tweede legerkorps le Berber zal zgn aansekomen dit zal vooroainelgk bestaan uil Bedouinenstammen geworven door Husseinpocha Kbalifa Generaal Baker zal dan aanstonds nnsr Khartoum trekken teneinde deze plaats van levensmiddelw te voorzien Wanneer deze tweede expeditie ook mislukt zal vau bet Egyptische leger niet heel veel overblgven T= OLXTIE GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Eeu gouden Medaillon een Sleutel een Mesje een zwart wollen Doek een bos Sleutels twee Sleutels een gouden Oorbel met roode steen een Manswant drio Borstels een fantasie Armband een fantasie Oorknop een Kinderhemd een Kinder portemonuaie met zes Centen en een ander voorwerp RaotoDgerecbt te Gouda Terechtzitting vau Woensdag 19 December 1883 2e gedeelte Kantonrechter Mr J H tan MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTBN te Rotterdam VEROORDEELD wegens het zich in kennelijken staat van dronken schap bevinden op den openbaren weg A Te Gouda Jan Stevens 36 jaar sjauwerman le Gouda tot 2 boeten au 16 gulden of 12 dagen Albert Braudl 33 jaar sigarenmaker te Gouda tot 2 boeten van 1 gulden of 4 dagen Johannes Blom 47 jaar pijpmaker le Gouda tot 2 boeten van l j gulden of 4 dagen Jacobus Ham 49 jaar touwslager te Gouda tot 2 boeten van 1 gulden of 2 dagen daarenboven tot 1 gulden of 1 dag wegen te Gouda plegen van atraatschenderg door bel deurtje te spelen Petrus Jansen 48 jaar koopman le Gouda tot 15 gulden of 6 dagen Leendert de Brugn 65 jaar kleedermaker te Gouda tot 3 gulden of 2 dagen Samael Tulloo 68 jaar touwslager te Gouda tot j gulden of 2 ila eii Arie l sselsteio 20 jaar schepenjager te Gouda tol l a gulden of 2 dagen Pieter Snel 47 jaar sjouwerman te Gouda tot IV gulden of 2 dagen Balthazar Jan Blom 30 jaar sjouwerman le Gouda tot l i gulden of 2 dagen Willem Hermanns van Sark 40 jaar smid te Gouda tot l Rulden of i dagen Gerardus Neef 43 jaar jouwerman te Gouda tot IVi gulden of 2 dagen Antoiiie Kerrebgn 19 jaar sigarenmaker te Gouda tot l i gulden of 2 dagen Matthijs Groenendaal 23 jaar sigarenmaker te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Willem de Keizer 24 jaar touwslager te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Christiaau Dirk Bolterop 64 jaar sleeper te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Dirk de Jong 18 jaar bleekerskneoht te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Jan Bek de Ka er 29 jaar arbeider te Gouda tot 1 gulden of dag Lamberlus Prie 21 jaar timmerman te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Willem Karel Beugelink 23 jaar arbeider te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Nicolaas Sprugt 44 jaar sjouwerman te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Tennis Gerardus Snel 27 janr sjouiTerman te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Cornelia Sthnitger 25 jaar machinist le Gouda tot 1 gulden of 1 dog Jan Bakker 33 jaar arbeider te Nieuwerkerk tot 1 gulden of 2 dagen Douwe vau Willigen 41 jaar koopman te Waddinxveen tot l j gulden of 2 dagen Pieter Blonk 36 jaar arbeider te Woerden tot 1 gulden of 1 dag Abraham Jacob Blits 32 jaar koopman te a Hage tot 1 gulden of 1 dag Gijsberlus Belt 24 jaar arbeuler te Boskopp tot 1 gulden of 1 dag Petrus Arnoldus Kramer 19 jaar vrachlrgder te Gouda tot V n f 1 dag daarenboven tot 2 boeten van 3 gulden ot 2 dagen wegens rgden harder dan in matigen draf en rijden harder aa stapvoets over de beweegbare brug aan het Rabat te Gouda B Te Gouderak Jacob B udervoet 22 jaar arbeider te Goaderok tot gulden of 1 dag C Te Nieuwerkerk Bertha Lourens weduwe van Boumao 63 jaar koopvrouw zonder rast verblgf tot 1 galden of 1 dag But Roggeveen 66 jaar arbeider te Nieuwerkerk tot l t gulden of 2 dagen Maarten Zuidam 24 jaar arbeider te Nieuwerkerk tot S gulden of 3 dagen Burgerlijke Stand Oouda GEBOREN 25 Dee JohaniiM Marinua o dera M Moglwijk eo C M de Kroea 26 Comelts Gerardus osdera C de Jong eo C de Graaf 2i Adr iia oadera B W klop eo A Baelde OVERLEDEN 26 Dec G tao Dam 8j 27 W P vaD Hooro 52 j C Hufeoer huisrr van A de Fraokryker 8e j O DERTKOUWD 28 Dee A Sckonteo 71 j eu M Neelemaa 61 j Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 22 tot 28 December 1883 Moordrecht GEBOREN Jan oirders T Balk en C Stuenbeek Wgotje onder S Lelg en C Noordegraaf Cornelia ouders B Bloot en J Verboom OVpRLEDEN W Hoogendijk 79 Oouderak GEBOREN Anna Adrians ouders J Kalkman eo K van Tol Cornelia Antbooie oodera G J IJ de Vriea en G Oome Authonie oodera P Viaaer eo N Borger OVERLEDEN J an Vliet 2 m E Botb 3 m H W krolt 3 m Stolwijk GEBOREN Adrians Maria ondera M Zyderlaan eo N Fijao Ariaaotje oodera A Scheer en M Verboog ONDERTROUWD L Bezemer en Thiele Haastrecht OVERLEDEN J C Uitteobogaard H m A T Jongkind 8 j Reeuwijk GEBOREN Margaretb ondera B lan Heuoiogan en C Nienwenbuizen Wouter ouder M Vtrmenlen eu M den Houd ker Alida Maria under F Stolwyk en C vau Leeuwen letertje oudera P van Ooaterom en L van Ooaterom Jobanna oudera C Ooetrom en A vau der Starre OVERLEDEN J Stolwijk 10 d GEHUWD W W Le Grand en A Hei B van Wenaveen eu E Scbooten ADVERTENTIEN Het BESTUUR der GOUDSCHE STRAUÖSVEEEENIGING neemt bg deze de vrgheid HH Leden te herinneren dat de 2de StraussAvond zal plaats hebben op ZATERDAG 5 JANUARI aanstaande Namens het Bestuur E 6 STAAL Secretaris Als men fijne VARKENS wil kpopen die meer dan veel afleggen kunnen w ondergeteekenden recommandeeren om te gaan bg RIETVELD in het Beierschebosch Gemeente Stolwijk de drie varkens legden 166 pond af TAN EIJK Gouda BRÜINEL KAARS Ondergeteekende bericht zgn geachte Begunstigers dat met OUDEJAARSAVOND bg hem MSGBE WAFELS te bekomen zgn Bestellingen worden spoedig ingewacht op de Gouwe 0 80 Ook voQr de levering gedurende den winter beveelt hg zidi minzaam aan J C SIBBES De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat Ug DONDERDAG 3 JANUARI a s Gouda mU zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te oütbieden zal zgn bg den Heer F X HARDIJZER Café tVrede best op de Markt s HaGÜ OïTICIKN a