Goudsche Courant, zondag 30 december 1883

TE HVÜR een flink BURGERWOOWHÜIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Earnemelksloot alhier voor een civielen prgs Te bevragen bg J BULK Kamemelksloot te Gouda Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling te z a sterd a3 3CL LOTEN voor de eerstvolgende TREKKING zjjn h 30 Centen weder te 4Mkomen hg A BRINKMAN te Oouda Sociëteit ONS QENOEaEH 4 Abonnement Voorstelling DONDERDAG 3 JANUARI 1884 Kon Nederlandaoh Tooneel Afd Rotterdam Drama in 5 Bedrgven eu 1 Voorspel van ROSIER FAASSEN Aanvang 7 uur fff Qewone bepalingen en prgzen CAFÉ NÈUP Lange Tiendeweg hoek HOÜTMANSGRACHT WACHTPUATS STOOMTRAM tevens TRAMKAARTEN verkrijgbaar voor den pr s ala bg den Stationschet J F HESUAN 200N Lange Tiendeweg D 62 per fl CITROEN PUNCH Ie qual ƒ 1 30 SIROOP CITROEN PUNCH 1 20 ARAK Batavia PUNCH 1 Diverse soorten COGNAC Si ƒ 1 2Ö ƒ 1 50 en ƒ 2 per fl B A VEHZUL Korte Tiendeweg hoek Markt Wederom Ontvangen KNOOPSGAT SCHAREN voorradig verschillende soorten SQiiEii lËSEIi uit de beroemde fabriek van PRIEDR HERDER Abk sohn te Soi ingbn t Exqiiisep fl 1 35 Citroen 1 30 Syroop L20 J Gewone 0 90 Arak 1 40 BIJ SLOTEmSS h G WESTHAVEN B 199 Ontvang Belaalkaiitoor L Drqogfleever Fortuijii Rotterdam De p o 8 Ito Rente Met drie dl Jen opzegging a 7oMet vooruitbetaling van RenteVoor eene halve maand vast S j o eene maand 4 twee maanden 4V drie 4 zes é j 7 twaalf 5 De stortingen kunnen ook plaats hebbep door taèschenkomst van den heer Ma J FORTüIJN DROOGLEEVBR Advociaat te Ooüda specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 By den ondergeteekende staat de inteekeuing open op den nieuwen jaargang van het i 4 € van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOtJDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Raad inkomen ala de discussiè n in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden GOUDA December 1883 BHjTJSn l J li UITKOMST Daar het publiek maken door de ondervinding opgedaan een waarborg is voor hen die de artikelen van de firma THEOPHILE niet kennen zoo voegt ondergeteekende zich bg zgne vereerders want ook mg heeft zgn preparaat gebaat en mgq haargroei weer geheel hersteld Handel met dit schrgven zoo als n wil Velp is get J H BRÜMMELMAN Uitval van Haar Roos of Schilfers dua Haar Kale plekken Fijn in de Scbedelbuid Haar of Baardworm Huidzeer vroegtijdig Qrijs worden ni drze ODiianf euaamhedeD worden verbauneu door den Haar Oatwikkelings Balsem KLBÜRMIDDEL Rood grijs of wit hoofdhaar tevens baard kunt vf kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurboudend en onschadelijk j aUINA LAROCUË wSmSo KR EPËLIËK HOLM KB £S Opaekkend vertterkend koorticery LjBj8 j dryvtnd IJierhoudende Qutna f ï naf gf Laroche bg bloedarmoede etc Id fle oben vac f 1 90 en ƒ l Eenig depot voor Oouda en Omstreken bg den Heer C THIM Apoth te Gouda Franco ler dinif a 2 15 per Postwisiel of ƒ 2 25 aan poslBegels Rembour k f 2 Firma THEOPHILE Frederlksplein 32 Amsterdam Geen Dep6ta NB Drie maal bekroond UUUl Voor slechts 6 gulden ontvangt ieder een keurig bewerkt zeer elegant TALMIGOPD aLINDEE HORLOGE met uitstekend werk voor het goed tot op seconden toe nauwkeurig gaan waarvan gedurende 5 jaren schriftelgk wordtingestaan Deze prachtige horloges zgn vervat in zware onversigtbare Talimgonden kasten smaakvol vervaardigd met fijne kristalglazen en secondenwgzers gelgken volmaakt op eohte ouden horloges en zgn afkomstig uit een failliet gegane horloge fabriek waar zg vroeger veel meer gekoot hebben Onze Generaal Agent inWeenen verzendt deze horloges naar alle tanden en aan ieder tegen vooruitbetaling van slechts 6 gulden of ook wel tegen rembours en bg ieder horloge wprdt een elegante Talmi GOVDEN HoELooBKïTTiNG geheel kosteloos daaraan toegevoegd Al wie een goed en goedkoop zakhorloge wil hebben bestelle zoo spoedig mogelgk daar bg deze nog soorr vookgekomen goedkoopte de geheele voorraad spoedig uitgeput zal zgn Bestellingen te adresseeren aan den Heer KAHN Generaal Agent te Weenen II Leopoldsgasse No 11 Weenen Oostenr i iet over te slaan Den WelEd Heer Dr J G Popp K K Hof Tandart te fTeenen Zaandam 29 Januari 1369 I Ik Terzffek ITEd mij ten spoedigste weder e zenden 100 fl Auatberin JV ondwater en 6 doosjes tandpoeder Het debiet vooral van bet AuatherinMondvrater neemt alhier door de steeds heilzame werking steeds toe en kan UEd melden dat ik van verschillende zijden heb vernomen het de gunstigste resultaten hmft uit e erkt tegen verschillende mondongesteldbStlen ja zelf Icg n hevige tandpgn waartegen andere middelen vergeefsoh waren aaugeit eud Hgn voorraad bgnd verkocht zgade hoop ik dat UEd de afzending zooveel mogelyk zult bespoedigen Met Hoogachting UEd Dw dienaar H G VAN AKEN Te verkrjjgen te Gouda b j L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Kotterdem bij F E van Santen KolSF apoth en A Schipperegn Co blauwe porceleiuwinkel te s Hage bij J L F Snabilié apoth j te Delft bij A S van Bijn te Schiedam by 0 Malta Gz te Leiden bg £ Noordijk te Amsterdam bij F van Windheim Co n H H Üloth Co apotheek te Schoonhoven by S Wolf en Zoon te Alphen bij L Yarosaieau en Zoon te Utreht bij 0 H N van Spanje id m Labiy 8e Porton Droogisten 1