Goudsche Courant, zondag 30 december 1883

1884 N 3oai Woensdag 2 Jaonari 60UDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De nitgare dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de nitgare io den aTond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgt per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 50 1 ADVERTENTIËN worden geplaatst ▼ an 1 5 regels a 50 Cwten iedere r el meer 10 Centen GBOOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Borendien worden alle Advertentiea gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t weUc des Maandags rerschgnt Ifaoaderiyke Nommers VIJF CENTEN De inzending van adverteatidn kan geschieden tot éép nor des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND GOUDA 1 Jenuiri 1884 De Rollecle bg gelrgenheid tu het roltrekkea nn bairelpeD op bet RudhuU heeft in het afgeloopen jaar opgebraoht 263 03 i B j bet KaDlODfcereofat te Ooada verden in bet jaar 1883 656 ilrafiakea behandeld vaarooder 65 taken wegen orertredinK Tan de et op de jaobt en TiMC erij 30 beklaagden werden rrijgetproken of oDiilagen Tan reehliTerfolging Onder de beklaagden raien 41 Troawen Donderdag 8 Januari a i arondt ten 7 ure znllen de beeren F W A Korff en k Tan Oe Ecndelingea onder Israel in htt lokaal Heil dea Volki alhier eene openbare bijbelleiing honden en mededeelingen doen ran den vbtid ander I l Blqkena hier ter stede ontTangen eireulaircs heeft de Kleedermakers Soeieteit VrieDcIschapsbond te Groningen bei roorneineo zich gezamenlyk met andere dergelqke Tereenigingen bier te lande tot de Tweede Kamfr der Slaten Generaal te wenden ten einde de iajroer Tan gemaakte beertD kleedingstnkken too mogelgk te belaa en Tot Itiniater Tan koloniën is benoemd de beer J P Sprenger ran Ejrk lid Tan dea Baad Tan Indië Zyne btDoemlag tal ingaan op den dag tqoer aankomst hier te lande Men sohrijft nit Krimpen aan den IJael aan de Anuterdammer Vroeger had men hier erenala op taoTcle andere plaatsen last san groote en kleine Nieuwjaarwcniebera Zes of leren jaren geleden werd dat wensoben echter door het hoofd der gemeente Terboden Opdat de armen daardoor geen aohtde zouden lydeo Tormde lich toen eene commissie die telken jare Nieuwjaarsgiflen aan le hniien der ingraelenen iniamelde daarroor katoen rgst turf ent aankocht en dit aan hen Tan wie het bekend wat dat tij behoeftig waren Tcrslrekte Dit werkte nitmnnlend en loowel de gerers als de bedeelden Terfaengdeo tiob hierin De in de rorige week gebonden collecte bedraagt echter f 130 minder dan die Tan hel Torige jaar Zon dit missohieo al een der wrange Truchten iqn Tin den ttrgd der meeningen op godsdienstig gebied t Zon te betreuren lyn Heden morgen te 1 uur werd er nienwjaaraleceptie ten HoTe gehouden Op lU Jaonari geien de Koning en de Koningin en kinderpartg ter eere ran Prinses Wilhelmina Vele kinderen nit de aantienljjke kringen worden daartoe uilgenoodigd In de Remonstrantsohe kerk te Botterdam is Zondag arond op plechtige w jte herdacht de 400ste geboortedag Tan Ulrich Zwingli den groeten kerkherrormer en tgdgenoot ran Luther Professor G P Tiele hield eene kernachtige feestrede waarin hij aantoonde waarom de Remonstranten juist Zwingli s feest herdenken s mans leven en karakter schetste Toor het goed reohl der herTorming pleitte en aantoonde wat tij nog Toor ons kan tgn Ken langkoor begeleid door koperen blant instru enten droeg tot rerbooging der plecbtigbeid eeuigefraaie liederen Toor f Aan het einde der godsdienjtloefeniog werd b de uitgangen een collecte met opfÉ schaal gehouden ter oprichting van een standbeeld Van Zwingli in Zwitserland waarTan een afbeel ng is opgenomen in het godtdieoatig weekblad de frotettmtt Vroeger i reeds medrgedeeM dat de Tergifiigingen te Leiden hebben plaats gehad met operment Thans vernemen wg dat de rdaohte Trouw die aauTonkelgk bad opgegeTen Voor haar doel chloor te hebbeo gebezigd alsnu bej nd heeft daartoe bet genoemde Tergifl te hebben gefcniikt Operment bestaat uit twarel en arsenionm en ii bij alle drogisten te Terkrggen doob niet dan iu de kalk om muren te witten het dient dan om wandgedierte te verdrgven Volgens gernehten mort bg de inwendige aohouwing in enkele lijken arsenicum gevonden zgn 4ie eras ralMl tH Uit Noordwgk aan Zee vuptf geschrcTen Bg het Ternietigen ran ütmirt hetwelk gisterenmorgen door een kapitein een onderofficier en Tier manschappen van de mineurs plaats bad heeft de onderofficier zich ernstig aan de beide oogen beteerd toodat hg direct pel rgtsig naar het militair hospitaal te Leiden ve oerd ii Er ign nu 26 kisten vernietigd Staten Oeneraal Ekbste Kames Zitting van Zaterdag 29 December In dete tilting werd de interpellatie in de erste plaats van den heer van Swindcren gehouden over de Zeeweringen van en bg de Lemmer De interpellant weet op de urgentie der verbetering die ifaana wacht op de omlerhandelingen over de havenTerbetering terogl inmiddels het geTaar dreigt De Minisier t Waterataat erkende dit geTaar maar leide dal de Regeeiing tot dnsTcr niet heeft kunnen iroedkeuren liet plan Tan het Provinciaal bestunr omdat dit in t belang der tcheepTtart niet kan geschieden Thans echter beataat er hoop op een regeling die in orerleg met het ProTinciaal bestuur en de Bgksingenieors is ontworpen in Terband met de Terbetering Tan bet Bgkswcik in de Lemmer De Kamer heeft zich rereenigd met de verschill de wetsontwerpen waaronder Hoofdstuk VII A der Staatsbegrooiing voor 1884 en de Wet op de Middelen Tegen dete laatste verklaarden ticb de beeren t d Putte Pgnappel en de Sitter op grond dat nog 3 millioen ongedekt is op de gewone uitgave Verder werd b j de Wet op de Middelen besproken de qnaestie van het waarborgkapitaal in take den Spoorweg Botterdam Munster Niet om de taak ten principale brachten de bh V d Putte en Pgnappel baar te berde maar omdat volgens den brief Tan de heeren Oilet en Wilmart de Min v Buitenl Zaken den 12 Dec schriftelgk heeft verklaard dat de Begeeriog zich niet tou verzetten tegen een voorstel tot teruggaaf terw l de heer Heemskerk verleden Zaterdag in de Tweede Kamer het tegendeel had gedaan De Min erkende het bestaan tan den brief maar meende dat de inhoud daarvan niet streed met s Min houding in de Tweede Kamer waar geen voorstel was gedaan De heer v d Putte iKas met dit antwoord niet tevreden en behield zich voor bg de Begrooting van Buitenl Zaken op de taak terug te komen Verder interpe leerde de heer Fransen v de Putte de regeering over de aftreding van den GouverneurGeneraal Men had den Landvoogd niet gehandhaafd Van waar nu die verandering De Minister Heemskerk antwoordde dat er verschil is ontstaan over punten vau regeeringsbeleid dat de Gouverneur Geoeraal dit verschil heeft opgeworpen en tgn aftreding niet door de Betrering it uitgelokt Welk advies ty thans aan den Koning heeft gegeven of tal geren kon de Minister natonrlgk niet zeggen De heer Fransen Tan de Putte koopt dat wg nieteen herhaling tullen beleren Tan het bedrijf tob 1866 hetwelk telft nog in de schaduw tou worden ge eta De Kamer tal den 14 Januari terugkeeren tot behandeling ran de Slaattbegrooting Door bet Toorloopig bestuur der NederlaiulteiépeniiotnvtreenifftHg voor Wtrkliedn eyn aan de afdeelingen en aan Tersobitlende belangstellenden rondgetonden de ontwerpatatnten Tan bet Nederlandsch Werlieden oodt gevolgd door uittreksels nil de tarieren en Tan het daarbij behoorend waarborgfonds beide bewerkt door de eommiuie die de Nederlandsche PentioenTereeniging tot stand bracht Omtrent de grondslagen en de inrichting ran dete fondsen zal het Jaarboelgt voor ie SMiitiet orer 1883 eeiiigc mededeelingen bevatten Het voorloopig bextunr heeft tevens bericht gieren van de oprichting van 17 afdeeliiigen met ongeveer 650 leden en wacht van meerdere igden nog beslissend bericht aangaande de oprichting van andere afdeelingen Het deed voorts bg afzonderlgke circulairé een beroep op de belangstelling van verschillende personen in plaatsen waar tot de vorming eener afdeeling het initiatjef nog niet is genomen Het bestuur is voornemens in Februari eene algemeene vergadering der Nederlandsche Pensioenvereeniging te beleggen waarop dan de statuten der fondsen tullen besproken worden en tevens tal bepaald worden hoe date n werking tallen wprden gebracht Het teeretariaat van het voorloopig bestunr is door mr I B A Gort van der Linden nedergelegd en wordt nn tgdelgk waargenomen door dr J Th Mouten te s Gravenhage Versch brood In een der muDitlebrooden geleverd door een Doesburger aannemer voor de gevangenen in bel gesticht De Kruisberg nabg Dentiehem werd gevonden een muizennest met 4 springlevende jongen Het brood was half uitgehold en het nest van papier gemnakt Uit de verschillende berichten die bij Nature no 737 en 738 inkomen bigkt hoe langer hoe duidelijker dat de merkwaardige verschgoselèn na zonsondergang in het einde van November en in t begin van December waargenomen te danken tgn aan de isch van Krakatsu die rioh in de hoogere lagen van onten dampkring in twevenden toestand bevond De heeren M W Beyerinok en J è