Goudsche Courant, woensdag 2 januari 1884

s i i3ic wjiia korte verheffing sluiten de ihares 16 s de incomebondt 2S 8 Pboionoatib bente Het geld it iett duurdergeworden daar het 4 i it 6 noteert T F 8 Heden wat de handel uiterst flauw en de stemming niet gunstig Spanje 4 Mexico i e V lager Amerikaansohe sporen 4 a Vs flauwer Maxwell s Vj 1 laner Onze Staatslondsen flink aand centraal pCt flalwer do Hgnspoor hooger Burgerlljlte Stand GEBOBENi 28 Dec Heodrieiu Adriaaai oaderi M B Bonduck c Jk M C Ksbel 29 Nolbertl Aotoau ooderi i C den Edel en M J vaa £ yck Catbirias Aau l eonardioi osderi B M sa Ijodeniteijo eo J L Ageliak TSa Reotergem SO JobsuDSs oodert H J vao Wecldeo IS 6 Zijdemin 31 Looi Maris osderi 1 P Delebambre en N l ioBwerens OVEBLBDÏN 29 Dec B D Boere 7 m M J DykOif 4 m 30 H C Krumaat 11 d C Boot 3 a ASvËJRTËNTIfiN Heden overleed te Rotterdam in den onderdom ran 76 jaar onze Moeder en behnwd nioeder de Weduwe S C PBIVÉ Nortibb E H GJiKROM PwvÉ J H E OM Gouda att Dec 18831 ij i Bn den aan rang dezejl jata brengt de 00dergeteekende zgae heilwensoiUen aan alle zgne Vrienden en B nsitigers j I H M DE BHigJN Walesteeg 1 Tabak Sigaien W Gedi teleerd Hét compliment ran den dag aaq alle mgne IW nden en iBegunstigerg 1 H TA WIJNGAABDBN Oe ondergiteekende brengt bg deze den Heilwensch van den dag aan zgne geachte Beganatigers zoo binnen als bniten deze stad en beveelt zich bg voortdaring beleefd aan L HUURMAN Vleeschhoawer Weatharen Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstiger en blflf mg steeds op het minzaamst aanbevelen J KLINGEN Groenendaal Tailleur Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zijne heilwenschen aan alle Stadgenooten en Begunstigers g TAMSE Schilder Het Compliment van den d aan alle mgne Vrienden en Begunstigers J F WELTEB Lange Tiendeweg Ckfé Nenf Heeren Donateurs Bestnnrders en Leden van het Zieken en Weduvenfonds P ovidbntia benevens Vrienden en Bekenden zg met den aanvang van het jaar 1884 heil en voorspoed toegewenscht door J Th IMHOLZ 1 Jan 84 Sec Boekh van cProvidbxtia Bg den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe B 8LIEDREGHT Gouwe Timmerman De ondergeteekende wenscht zgne Vrienden Bekenden en Begunstigers veel heil en zegen toe en beveelt zich verder aan tot het aanleggen van tuinen met bglevering J M GELISSEN Bleekerssingel B 244 Tuinier Het Compliment van den dag aan al mgne Vrienden en Begunstigers T A G van DETH nn Dane leeraren aan de Landboawscbool te Wageningen merkten op dat in den regen die in den Borgen ran 13 December iel na den heiigen storm fan dien nacht een grüaachtig gelclearde stof sioh berond die op de glasruiten achterbleef nadat het regenwater was Terdampt Zg Toelen zich na ergelgkiug ran dete atof met de asch Tan Krakatan feraterkt in de meening dat wy op die wgze een deel Tan den ascbregen hebben ontvangen die onze frienden in Indië zooreel kommer reroonaakte Mo Fheraon Ie Madrid rond in reraoh gevallen Seeuir soorlgelgke asohdeeltjes Uit een groot aantal plaatsen kdmt Igdiog van de merkwaardige sunsets Te Honolulu werd het fraaie arondrood op 5 Sept te Konslantinopel op 20 Nor waargenomen Het Openbaar Ministerie bg den Hoogen Kaad concludeerde gisteren tot vernietiging van het arrest ran het Gerechtshof ran s Grareuhage in zake Jantje Struik dat de reroordeelicg o a grondde op gebruikmaking ran een valiche qualiteit maar eisohte orerigens berestigiog van het ronnis der Rotterdamsche Rechtbank die bedrieglijke middelen aannaai De Adrocaat Generaal eischte rerwerping ran Van Zntfen s beroep I Uitspraak 38 Januari i Mme Patti bezit zegt men voor cene waarde van fr 1 080 000 aan diamanten en kostbare steenen die roor haar eene roortdurende bron ran ongerustheid ign Wanneer zg uitgaat dradgt zij bgna nooit hare diamanten uil vrees dat zij aangehouden en bestolen missohien vermoord zal worden Wanneer zg b V zingen moet in de Traviaia in de perste akte draagt zg een collier van turkooizen dal in de gansche wereld zgns gelgke niet heeft dan ziet men een half uur roordat de roorktelling aanrangl rier geheimzinnige personen het hotel der zangeres verlaten die een klein kistje dragen deze mannen nemen plaats in een rgtuig en rgden in vollen galop naar de opera waar zij altgd het kistje dragende door de deur voor de artisten bestemd toegang krggen en in de loge van Mme Patli plaats nemen Het zijn vier geheime policie agenten dis door Mme Patti bezoldigd worden en het kistje bevat de diamanten van de beroemde diva Wanneer de zangeres gekleed is wordt haar het juweelenkistje orerhandigd en tooit zg zich met de kostbaarheden die zg noodig heeft Als zg dan hare loge verlaat volgen de policieagentea baar tot op het tooneel plaatsen zich daar tusschen de achuifblinden rerliezen de artiste geen seconde uit het oog en verlaten haar ook niet vóór de diamanten weder in het koffertje zijn Is dit het geval dan nemen zij weder plaats in het rgtuig brengen het koffertje naar de woning der diva en sluiten het in de brandkast waar het blijft tot eene volgende voorstelling om dan met hetzelfde ceremonieel weder te worden overgebracht De cultuur van de brandnetel In Duitschland begint men met grooten aandrang de cultuur van de brandnetel aan te bevelen Vroeger zei men kom ga kool planten 1 thans heet het ga brandnetels planten Men ziet in Duitschland niet enkel eene zaak van nationale maar ook van patriotische beleekenis in bedoelde cultuur omdat de aoclimatisatie en het winnen van de netels zou kunnen leiden tot de onafhankelijkheid van Duitschland van de vreemde katoenlanden Daargelaten nu alle overdry ving en illusie is dit echter zeker dat genoemde cultuur opzettelgk en in hel groot gedreven in het belang van landhuisboudkunde en ngverheid beide aanbeveling verdient De groote raoeielgkheld schgnt te zgn het bereiden van de spinbare vezel zelf want noch langs den scheikundigen noch langs den mechanischen weg is dal tot nu toe volkomen gelukt evenals dit lang t geval is geweest b v met de rameb en andere derg spinplanteu Bg eent proef genomen in het voorjaar van het loopend jaar verkreeg men op een pas aangelfgd veld van de hectare 2800 KQ drooge stengels en 1160 KG droge bladen Uit bedrag neemt telken jare toe Dat de plant als groen voer gebruikt kan worden is bekend Als zoodanig levert sij 3 a 4 oogsten in ééu zomer op Ook als hooi kan ze gedroogd worden Wat de voederwaarde betreft wordt de plant gelijk gesteld met roode klaver In Denemarken wordt het zaad van de plant in verbinding met haver als een voordeelig paardevoeder gebezigd Vermits de proeven om de Indische en de Amerikaansohe brandnetel in Europa te culliyeeren slecht zgn geslaagd zal het noodzakelijk zijn de in Europa in t wild groeiende plant te culliveeren Dat de plant ook tol voedsel voor den mensoh geschikt gemaakt kan worden is in Nederland bekend Men schrijft uit Brussel aan het Hblad De laatste proefneming van de elecirische tram t heeft verleden week plaats gehad en is zooalt de vonge uitnemend gelakt Technisch is ontegenzeggelijk het vraagstuk opgelost De beweging is regelmatig en voortdurend de snelheid wordt naar verlangen rermeerderd of verminderd het stilhouden n het afrijden geschieden zonder schokkei Het eenig zwakke en zwarte puntis eene zekere trilling en een voortdurend geraas als dat ran een spoorweg Doch een en ander is daaraan toe te eohrgren dat tot nog toe de geheele mechanica zooals ook de eljfectrische ophoogers ciimulttteiiri minstens 60 in getal in het rjjtnig zelfgeborgen waien Dit zal veranderd iworden Men il met het bouwen ran elecirische loeomotieren druk bezig Eerstdaags td er naar ik rerneem een geregelde dienst ran elecirische tramsporen opde ign ran de Rne de la Loi geopend eii gedurende zes maanden rerrolgd worden Lerert die proeftijd goede resultaten op dan ia het niet onmogelijk dat weldrahet geheele net der Brusselsche Tramways op diewgze in exploitatie trede Dit rooruitziobt beeftreeds de aandeden dier Tnaatïohappg aan de Beursdoen rijzen i De brevetten ran den heef Paure aceumulalairt Faure zgn het eigendom r4 de hier gereatigde Compag u Beige et miandauf d etricité Door de bestuurdehjvan ne en wJftliedenvereeni gingen te Rotterdaiii is aan de Tèïede Kamer der StalenGeneraal eeul adres gerichtL pariiK zg verzoeken de voorgedragei belastingen eif bepanldelgk die 6p granen thee ge istilleerd beneilks de bniteéfeewone opcenten vaut het personeel ii dp dito Ber grondbelasting niet Jan te nemen jliSmdat aj ze belastingen oneveni dig zwaar zouleb drukkent dat deel des volks dat bebooh tot dei kleinen burK den ambtenaa jen den werkmansstand die thans di r verhouding reeds vei l te veel betalen Adressantenm nen dat het dagende tekort atnraeAlgk kan vodtr komen komen 4oor bezniniginj der Staatsuitgave zohder nadeel itoe te brengen aan dutgene wat wdrkaïyk 19 in hd belang van hei rolk zoowel hier te lande als In Irijdié rooral die op de al te hoog opgeroeide uitgaan voor Oorlog bet te uitgebreid ambt aars personeel enz ultenlandscb Overzicht De Praneche Kamer der Afgevaardigden is uiteeng aan na eene stormachtige ziiting waarin de door den Senaat in de Staatsbegrooting gebrachte wijzigingen door de Kamer zgn goedgekeurd Frankrgk moet koloniën hebben I Daarom wordt aan de Congo en op Madagascar gekibbeld en gebombardeerd ei daarvoor wordt in Tonking bloed vergoten Daarom kwam ook de heer Ballue io de kamer met bet vooretel roor den dag om 60 millioen frank te bestemmen roor den aankoop ran 300 000 hectaren grond in Algerie waarop 176 nieuwe dorpen zouden gebouwd worden De voorsteller ging van het beginsel uit dat men met de kolonisatie in Algerie lot dusver op verkeerde wgze was te werk gegaan en verbetering hoog noodig was Zoo waren van de 10 000 gezinnen naar de middelpunten der kolonisatie gezonden nog slechts 2694 overgebleven De overige hadden Algerie geruïneerd verlaten Hij wees vuoral op de knevelargen waaraan de inboorlingen zijn blootgesteld en meende dat men gevaar liep bet Arabische ras t welk zoo dikwgls zijn bloed voor Prankrgk had veil gehad van zich te vervreemden De minister Waldeck Rousseau verdedigde dit voorstel met warmte en concludeerde tot aanneming daarvan De kamer evenwel verstandiger dan baar minister bepaalde met 249 tegen 211 stemmen dat men niet tot de diicossia over de artikelen van bet ontwerp zal overgaan De officieele koloniseering van Algeria is dus verworpen en de minister van binnenlandscbe zaken heeft een nederlaag geleden Volgens de officieuse Agenee Hamu gelooft men te Londen niet dat na het innemen van Son Tay lord Granville en de heer Waddington over het Tonkinvraagstuk onderhandeld hebben Ingeral lord Granrille den heer Waddington mocht spreken orer Engelands bemiddeling zou laatstgenoemde zich lot bel openen ran onderhandelingen die kans op goeden uitslag aanbieden niet kunden rerbinden tenzg ook BacNinh en Hong Hoa door de Chineezen in handen der Pransche regeering gesteld worden en de militaire autoriteiten rerklaren dat Franktgks nationale eer en zijne rechten voldoening hebbeu gekregen Men vermoedt dat dit niet zal geschieden don wanneer de geheele Delta door do Zwarte Vlaggen en de Chineesche troepen ontruimd is Aan admiraal Coorbet is thans last gegeven altoos volgens Hamu al de steden te bezetten gelegen op de Ign van Hong Hoa tot Bac Ninh en daar SonTay reeds door de Pranschen bezet is gelooft men dat niets ben rerbinderl de andere plaatsen stormenderhand te bemachtigen Onmiddellijk na afloop dezer operation zal het aanbod eener bemiddeling hetzg van Engeland of van de Euro peesche mogendheden waai lgnlgk door de Fransobe regeeiing in overweging genomen worden De redacteur van de National ZeHuHg die in t gevolg van den Kroonprins de bekende reis heeft meegemaakt geelt een verslag van het ondeilhoud dat de Kroonprins met den Paus heeft gehad Volgens deze mededeelingen heeft dojKroonprins in den loop van t gesprek er herhaaldelR op gewezen dial hg als gast des Koningt van Itfflë aanwezig wat en dat hem geeneilei l erlielijKl poliUlke zending was opgedragen Uit beleefdheid eAWm den Paus zijn eerbied te betuigen was hij tot beU gekomen Niettegenstaande de herbaalde rerzekei Hj van den Kroonprins dat hg niet met een lierkell politieke zending wa I belast kwam de Paus Irocb om kele bepaalde punten van dien aard terug waarow de Prins hem in dezer voege antwoordde dat hijli eds te lang het vaderland bad verlaten om ten jftti bepaalde gevallen piet juistheid ondernÉjt te zgn Hierop géf de Paus in algemeene b ew id lingen Ie kennen dat hg vuriglgk het herstel detlledes wenlohte waarop de Kroonprins hem tdgenitti voerde dat hg dezen Wensch aan den Keizer zijijliader die in alle zaken een vredevorst mag beetei aarne zoa overhangen iUo iseV van fpu reis natr Rome nog geen ientlran dit bloS rer van hem d r een te inliehtiagcn zegt uit zal nemen nadat iBerliin l ial hebben J Ai r oht K fM TfegerTvao i ffltriiwé hal b w n Volgens de Italiaanscbe an de Keizer van Oosten Spraak i iDe Weener corres klarenid l lp spreken p nertooulvsn hel hof f en at de Keizer mlilscbien ten Koning Mumbert zgn b n git aohtBi II pe KAnlDg Vin ervië iland l l 11 ctèliBTiri w f AifliterdaUM D eember l fs i fkl bMigrps rik ditnijn ni it mede te deelen l De w ki mie zoo MiqufitiM sd ken dat de ban del al fiSfJ weinig ie bmel aei bad De stemming was echter niet oügadstig althans in delaatste dagtn daar de m ste baitfcnlandiche noteeringen flink waren BinhïnlAndsohï waabdek SltMt provinciüleen gemeentiifondten Omtrent deze fondsen rtlt slechts een raste stemming te vermelden Premieleeningm Flauwer Amet g meente cr 7 n Paleisl 1 Slechu Rolt beter SpoormgUeninfe Aand Holl ip 164 Staati sp 116V Centfaal 46 Bgnsp IIS ex div TramKayleiningen Rgluigv sluit 10 Gooische 8 Indische 4Vj beter Iniuttrieelê en finanlieele vaarden Ook hier zgn de veranderingen gering De aand derAmat Hv daalden plotseling van ciroa 92 op 86 Aand int er en hv Eott verbeterden 1V Panopt 1 Parkichouwb 6 KuBOPEtscRX TIAABDEN Staati ondun Hong obl leening en 6 pOl goudl resp y a Vi flauwer napierr 1 6 pCt goudl s booger Melallieken 1 4 flauwer Russen waren voor oade eert Londen 64 68 67 V a Vs beier Ooslerl dat bedrag minder 83 94 4 Spanje en Egypte nagenoeg onveranderd Turken a i flauwer Fremie eeningen Hier zjjn nog al eenige mutatiën De belangrgksie zgn een verlies van l t voor Brussel 79 en een avans van 1 voor Ruts 64 Spooneegheningen Aand Theistp 1 pCt flauwer obl Viot Em 1 pCt beter Warsohau Br en Weenen iets lager Rassen met weinig verschil doeh vrij f roi Jnduttrieelt en finantieile vaarden De beide soorten van Auss pandbr verbeterden resp 1 V4 Ahikikaanschi waabdin SlaaU ondien De 4pCt obl der Vereen St stegen tol 121 Mexicanen b u flauwer Brazilianen meerendeelt V4 lager Colnmbianen verloren 1 Peruanen Va i Vi Spoeneegleeninge Voor enkele toorlen wat de noteering ieti hooger Zoo stegen Canadian t 2 Riocert 1 pCt maar velen ttoten leger zooalt centr pac 1 pref Ohio l j 2e pref 8 Lonit 8 Fr IV4 Missouri s l j Erie IV4 Ontario V4 Minneeota J Wabath l Induitrieele en linantieele maarden In eene vergadering van houdert der Maxwell waarden it door de hh Ziegelaar en de Constant Rebecque verslag uitgebracht banner missie naar den Estate Het rapport is omtrent de levensvatbaarheid der onderneming zeer gunstig doch bevat zoovele bgzonderheden over de handelingen van den afgetreden president die haast onmogelijk zouden sohgnen dat er aan de controle veel moet haperen Verbetering daarvan en niet het minst de keuze van een nieuwen president zullen op den vooruitgang dezer onderneming van invloed zijn Na eene De ondergeteekende wenscht Vrienden en Begunstigers Gods besten zegen bg de intrede van het nieuwe Jaar J J VERDBIB8 GoDDA 1 Jan 1884 De ondergeteekende brengi bg deze den Heilwensch van den dag aah zgne geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd aan D KöRING Zadelmak r Lange Tiendeweg C VAU YEEU A2 Gouda Het Compliment van den dag aan alle mijne Vrienden en Begnnstigers Vleeschhouwer J T MABKBNSTBUN Coiffeur Bg den aanvang van het jaar 1884 wenscht de ondergeteekende zgne Begnnstigers Vrienden en Bekenden veel heil en zegen 60DDA 1 Januari 1884 J P WALTZ Pachter van het tVereenigingsgebonw Het compliment van den Dag P VAK DAM en Echtgenoote GoDDA 1 Jan 1884 Spieringstraat Het Compliment van den dag aan Vrienden en Begunstigers Mgne geachte Clientèle Familie en verdere Betrekkingen zgn de beste heilwenschen toegebracht door M PEETERS Jz Gouda Wgdstraat i Bg den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe J G 8TEENLAND it Oosthaven B 16 J H BOO DB Depothonder Stoombierbrouwerg Zengstraat G 85 de Posthookn te Rotterdam Beil en tegen toegewenscht B uE JONG in Tapgten Bg den aanvang van het Nieuwjaar een geluklog jaar toegewenscht aan mgne geachte Clientèle Vrienden en Kennissen H J VONK Het Compliment van den d aan alle mgne Vrienden en Begnnstigers J H KOK in IJzerwaren Behanger Ondergeteekende brengt bg den aanvang des jaars aan zgne Vrienden en Begunstigers het Compliment van den dag Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan alle zijne Vrienden en Begunstigers N VAN WIJK Houtmansgracht Metselaar J IJPELAAB Jz Bg den aanvang van het Nienwejaar wenscht de ondergeteekende zgnen geëerden Begnnstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe G SIBBES Nieuwe Haven Schilder Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Begnnstigers Vrienden en Bekenden H S WAARD Molenwerf Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan alle zgne Handelsvrienden en Begunstigers P G TEEKBNS Bg de mtreding des jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan zgne Stadgenooten en Begunstigers en zegt hun dank voor de begunstiging in het afgeloopen jaar C M POOKSMA Rozendaal Bo schbierhuis Mgne geachte Clientèle Familie en verdere Betrekkingen zgn de beste heilwenschen toegebracht door j DE moL Turfmarkt Tailleur B Bg de intreding van het Nieuwe Jaar brengt de ondergeteekende haren hartelgken wensch aan hare geachte Cliënten en hoopt steeds dezelfde gunst te mogen bigven genieten Wed P J MELKBRT Mgne geachte Clientèle Familie en verdere Betrekkingen zgn de beste heilwenschen tc gebracht door L P WELTEB Fz Coiffeur Gouda 1 J b 1884 B SCHOLTCN Coifléur Heil en zegen toegewenscht aan Familie Begunstigers en Vrienden bij den aanvang van 1884 Bg den aanvang van het Nienwjaar een gelukkig jaar toegewenscht aan mgne geachte Vrienden en Bekenden J SCHULING Concierge van Aan Lioi Gouda 1 Jan 1884 Bg den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe H A DIESTELHOBST Gouda Billardfabriekant Het Compliment van den dag aan al mgne Vrienden Kennissen en Begunstigers G HOUTMAN Markt De ondergeteekende brengt bij deze den Heilwensch van den dag aan zgne geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd aan A BRINKMAN GoDDA 1 Jan uari 1884 Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan alle Stadgenooten en Begunstigers P ROND Pz IJzerhandel Zeugstraat Aan onze geachte Cliënten en Vriendenwordt bg deze de heilgroete van den dag gebracht A B SEIBEBT en Echtgenoote Gouda 1 Jan 1884 Firma L J Floeun