Goudsche Courant, vrijdag 4 januari 1884

De complimenten Tan den dag W STIKKER TapötmaKizÖn Korte Tiendew D 3 1884 Vrydag 4 Januari N 3022 aAzgn GOUDSCHE COURANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzendiag van adverteatidn kan geschieden tot öMi nor des namiddags tran dei dag der uil Te r Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING m particuliere en aUe openbare gebouwen Kantoor en lllagfazi n Gouwe C 241 Bg den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de Gemeente Aanplakker al zijne Stadgenooten Gods beste zegeningen B H MAASKANT Het Compliment van den dag aan al mgne Yrienden en Begnnstigers W R SCH WEMMER Koffiehais D8 Kap 1 Veel heil en zegen toegewenscht aan Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten de Stad B BEGEER GoBDA 1 Jan 1884 Tailleur Aan alle Vrienden Bekenden en Begunstigers veel heil toegewenscht in het nieuw begonnen Jaar door A JONKHEID Crabethstraat Compliment van den dag van M MOL Schoorsteenveger Het Compliment van den dag aan al mgneVrienden en Begunstigers Raam C BOER Het Compliment van den dag aan alle mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden F VAN UTRECHT Blanwstraat Bierhalle A BOONSTiEÏA Aan alle Begunstigers Vrienden en Bekenden veel heil toegewenscht in t nieuw begonnen Jaar Zich tevens aanbevelende voor levering van Steenkolen J SWITZEE Az P F Bg de verwisseling des jaars brengt de ondergeteekende zgn heilwensch aan alle zgne Begunstigers toe G H DE PEER Bg de intreding van het Nieuwe Jaar wenscht ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel zegen Hen dankende voor de genoten gunst in het verschenen jaar zich opnieuw minzaam aanbevelende N M ENGELBREGT Haagsche Brooden Beschaitbakker Zegen en welvaren toegewenscht aan mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden bij den aanvang des jaars 1884 J F HERMAN en ZOON Lange Tiendeweg Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstigers J L GELISSEN Walesteeg F 60 Tuinier Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers F X HARDIJZER Café Vred Best Gouda 1 Januari 1884 Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik bg den aanvang van het Nieuwe Jaar mijnen Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad veel heil en zegen toe mij verder in UEd gunst aanbevelende UEd Dienaar S P VAK DEB KLEUN Gouwe Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden Bekenden en Begunstigers J J VAN BEMMEL Gouda I Aan alle Vrienden Bekenden en Begunstigers veel heil toegewenscht in het nieuw begonnen Jaar door jf VAN MENSCH Karnemelksloot 269 Timijierman Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunsijigers en blgf mij steeds op het minzatbnst aanbevelen A H KÜLIK Nienwehaven No 82 Metselaar aan mgne Begunstigers Beken4en bg den aanvang van H KRAMER Verhuurder vjin Paarden en Rijtuigen Veel heil en zegenj Vrienden en dit Jaar r Bg de intreding an het Nieuwejaar brengen de ondergeteekënden hunnen hartelgkenwensch aan hunne geachte Cliënten en hopensteeds dezelfde gun t te mogen blijven genieten I De Kindei en van A van MEüRS Oosthaven Heil en zegen w jrdt bg den aanvang van het nieuwe jaar aanzign Begunstigers en Vrienden toegewenscht dóór GoDDA I A GRENDEL 1 Jan 1884 Mr Metselaar en Co L ƒ 1 80 ƒ 1 25 1 80 1 50 SLOTEMAKEU Gewoae CDGNAC p fl L fl PVIEUX COGNAC p P VIEUX POGNAC Fine cilAMP p fl ƒ 2 50 Mevrouw C van jjer WANT PEPERSTRAAT VRAAGT eene DIEI STBODE Sociëteit ONS GENOEGEN 4 Abinnements Voorstetling DONDERiJaG JANUARI 1884 Kon NederUiJdsoh Tooueel Afd Rotterdam Drama in 5 Bedrgven en 1 Voorspel var RCiSIER PAASSEN Aanvang T j uur 0 Gewoae bepalingen en prgzen IJsdJstoomtram 3 JANUARI 1884 smider van Gouda naar Haatex ra Markttrein loopen DE DIRECTIE DONDERDAG di s één uur trechi eene Bg den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zgne geëerde Klanten en Begunstigers veel heil en zegen toe P DE VOS STOlWIJKEBSHnS Heil en Zegen toegewenscht W F DE JONG Schilder Veel heil en zegen jan mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden bij den aanvang van 1884 H OVEREIJNDER Peperstraat Veel heil en zegen toegewenscht aan mgne geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden J A NIEUWVELD Mr Metselaar Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstigeré en hlijf mg steeds op het minzaamst aanbevelen H J BABOUW Lood en Zinkwerker Raam O 421 Ondergeteekende wenscht aan alle zgne Begunstigers en Bekenden veel heil en zegen bg de verwisseling des jaars J de JONG Az Kuiperstraat K 227 te GODDA ZÜIVERAAR van HUIZEN SLAAPPLAATSEN en MEÜBLEMENT Met de vaste condities 2 Sociëteit Ons Cfenoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Gbnoïoen brengen ter kennisse van Hfl Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 4de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 3 JANUARI 1884 de SOCIËTEIT van dea avonds ZE8 UVB af al GESLOTEN ijn Namens hbt Bbstdüe J C IJSSBL8TLJN Secretaris Gouda 1 Januari 1884 tegen FEBRUARI ge Te t Hage wordt vraagd een NETTE van goede getuigen voorzien Hoog loon en veel verval wordt verzekerd Adres onder No 906 aan het Bureau dezer Courant dj Oogenblik Copiist D R PATENT A Nieuwste eenige uitvinding tot het verveelvoudigen van Schrifturen Teekeningen Muzieknoten enz alsmede ook van Plannen Teekeningen die op Metaalplaten vervaardigd zgn Vermindering van Porto als Drukwerk Apparaten van af 8 Mark met toebehooren Prospectussen Drukproeven gratis en franco Zütau CAR L DAMMANN RADIKALE GENEZING dnverkiejend wordt Il oteteeDgokomen oor een kepwlde pnj botaalbnar na ncntzinK D rtoo zgo 20 k mer ter beichikkinir der pitienten geilcld WABRSEGBRS HKlmeerter Mn brenken Gboemplaats 35 te Antwerpbs Snelpersdruk van A Bri jkman te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAGf en ZATBRDAG De prgg per drie maanden ia 1 25 franco per port 1 50 BINNENLAND OOUD 8 Januari 188 Op Nieuwjaaradig ii ten are i naoitddagi het Corpt offioiereo der dd Schutterg met het muziekoorpa den Burftemeetler deter gemeente igo oomplimenl gasn maken Ëen talrglte ffienifrie bad tioh op Ooiten We iharen Tcreenigd om fHudrmtuiek le genieten De Hulpbank aJbier Terleesde in 1883 47 vosrichottei tot een getameiil k bedrag van i 770 Ia de Spaarbank irerd ingelegil 86756 12 en terugbetaald 66007 23 Het aanul nieuwe boekjei bedroeg 202 Once stadgenooten merkten zeker evenalt vq met genoegen op dat bet uileri jk voorkomen ooier gamseow eteedsvooraiigmt Het bo mmk kMrig geveltje werden onte itraten en graohtea in den laataten tyd niet verrijkt I Opnienw ia eeu minder oogiijk hois verdwfneo en heeft plaata gemaakt voor een nieow gebouw dat den ontwerper en vertaardiger alle eer aaudoel Wij bedoelen dat op de Weitbaven waarin de firma Slotemaker en Co hare welbekende affaire Ditoefent Op een loo bq nitetek gnnitigen itand gelden maakt de nieowe met koloatalc miHn voorziene dee avoodi flink lerliohle winkel een goeden indruk en mag voortaan warden gerekend onder die huiien welke een sieraad t jn oneer atad SCHAAK COHHESPONDENTIE Den Haag zwart 13de tet D 7 D 6 Gouds wit 14de set G 1 E 3 14de set D 8 H 4 16de set D 1 D 2 16de iet C 7 C 6 16de zet A 1 E 1 Gouda wit Alkmaar iwan 10de set D 6 n C 4 11de set E 2 n C 4 11de set C S o D 4 12de iet F 3 o D 4 12de iel C 6 a D 4 VolgeoB mededeeling van de Daitsche Begeering lal iu de maand Ootober 1884 te Monohen eene tentoonstelling van melk melkerg prodncten en melkiodnalrie gehouden worden welke gedeeltelijk ook voor baitenlandsche inienders ia opengesteld Tut het verkrijgen van inlichtingen worden belaoghebbende verweten naar bet hoofdbestuur der Mollandich p der Friesohe maatschappijen van landbouw aan wd het programma voor de tentoonstelling is toegei den fDe Boterhsndel een bg Nggh en Van Ditmar uitgegeren courant voor den handel in boter butterine margerine en aanverwante artikelen bevat in haar beide jongste nummers van 22 en 29 December opstellen welke het slot vormen van een rij van artikelen waarin it knotierye in de boterhcmdel werden besproken Achtereenvolgens beaohtiuwde de Redactie daarin den aard en den omvang dier knoeie rijen haar invloed en eindelgk en vooral de middt le om ze te were Na de versohillende plannen door anderen ontwikkeld critiscb te hebben beaproken traohtte ij uit het goede daarby opgespoord eelre eeu nieuw plan op te bonwen Dit laatste wordt in d jongst verschenen nuduners ontwikkeld De eerste eisch daarin gesteld i bet oprichten van een Fereenifinf tot bevordermg vem ie Bandel i atuurieter Zeker is loodanig plag leer der overweging vaa deskuDdigeo en belanghebbenden waardig Al wat strekken kan om het vooraaamste product onzer nationale suivelbereiding in eere le h iuden verdient aanmoediging In een land als het ook waar de bolerhandd salk een voorname plaats inneemt is deie laak een groot volksbelang dat de aaydacht van het publiek ten volte terdient 4 De loeomotief oppert eei nieuw denkbeeld dat oogetwgfeld overweging venüent Wanneer vraagt het blad lal voor Nederland het bendteiyk tijdperk aanbreken Van eene apoorvegsehool of moeten wjj Nederlanders die kennis ia hel buitenland opdoen De ervaring beeft getoonJ hoe noodiakelijk bet bg de tegeswoorilige gecor ieeerde verhoudingen van het verkeer voor jongtR Sfg cgambtenaren is wat neer vm bet pmffi ie 1e weles dM t door de routine kunnen leeren Theorie eu practgk moeten elkander ook in het apoorwegwezen aanvullen Menige verbetering die honderdduizenden kosi is de vrucht van tbeoretiacbe overwegingen terwgl de routineman lich in deu regel ergenoegt met datgene te doen waartoe hg is afiericbl Ia t buitenland is de leemte reeds lang gevoeld en men heeft er door een meer speciale opleidingscursus in Iraehten te voonien In Oaatenrgk is o i een £ isenbahu Forlbildangssebnle Uil s Gravenhage sohrgft men aan de AmtUrdammer Eindelijk is er ook wéér leven gekomen in dekooinklgke woning op het Noordeinde Men beweert dat hel Vorstelijk Oetin ditmaal hier vrg lang blijven nl Zulk een berioht ia voor verschillende leveranciers te s Hage Bgsonder aangenaam Nu tg mogen t wei eens hebben I Het was sinds jaren gewooolgk too stil ten paleite dat men wel mag aannemen dat velen niet ten oureohte klaagden Gaat t nu dezen winter wen eens als in den goeden ouden tijd wel dan verheugen wg ons met de goede lieden in die betere dagen Maar ook coor de Kmi g lelve en voor de Zyne tou t ons genoegen doen als de afsondering van bet Koninkigk Oetin eeit weinig ophield als de band tuesohen Hem en tgu volk door wat meer openbaar leven werd versterkt Laat ons M d B t in gepaste woorden maar eerlgk en onverbloemd uitspreken dat ons Vorstenhuis voor een deel altbaus de teekriien der tgden schgnt te miskennen Terwgl in schier alle landen in de verschillende lagen der maatsohappg tooveel gisting heersoht terwgl socialistisobe en daarmee vaak samenhangende republikeinsohe neigingen ich toenemend openbaren tiet men ten onient eeu stamhuis in den grond nationaal eu t volk dierbaar gel k maar weinige Dyuastieén ia too hooge mate elders sinds eeu reeks van jaren veel doen om tieh van dat volk te vervreemden Van leven vut t volk blgkt helaas too weinig De Koning vertoeft in den regel te midden der eentame heiden en bosaohen van de Veluwe of wel aan den Bgcoever bg t kleine Wageuingen of ook wel op een Luxemburgsoh bergslot maar hoe kort van duur is tgu verblg f meestal in Hoofd en iu Hofstad De regeerende Vorst wordt al meer en meer voor ign volk en teldiame vertohguiug ADVERTBïj TIÊN worden geplaatst v ai 1 5 regels a 50 Centen iedere regel m er 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des M8andags verschgnt Afzoaderlgke ijTommers VIJF CENTEN Elders grgpen koningen en printen velerlei gelegenheden aan om tich met t volk in verbinding testellen elders treden tg telkens op als voorgangers waar het stichtingen of gedenkdagen geldt eliien wordt ók monatcfaaK idee gesteund door de I dragers der dynastieke namen ten ontent bigkl van zoodanige derloemiog iu t leren des volks too weinig Zie tis enigszins moeiijjk dat alles ronduitin woorden te kierden eu toch is t verkeerdhet te vertwggeoj Het tijn waarlijk niet de slechtevrienden van t atasihuis die iu betamelgken vorm uiting geven aan l leedgevoel dat velen van de Natie betielt over een aftondering die allengs venreettdim wordt rSi le Boy le s vaif teide m n tgdens Hendrik IV en wg twgen hetielfde alt wij ia gedaohteo spreken tot Willem III Moaht de ijiting van dit leedgevoel tot den Koning komen I Mocht fóak maar uog veel krachtiger doordringclf lét deu Prins van Qraiije eu hem opwekken tot ee teven igner waardig Hoe kan i weieh dat hij jaar en dog v r allen verborgen daar nedenil en een onbekende blijft vobr t volk welks hoop voor de toekomst hij tyn moest Mocht ouder de ernstige stemmen die een scheidend jaar doet hooren ook eens een slem bij hem eerkliaken die tijn geestkracht opwekt en tyn eerzucht prikkelt tot daden die t volk met vreugde begroeten tou in den er enaam van denl troon I Ëen toodaiiige slem spreekt ook lot ons allen Wg allen hebben behoefte aan versterking van vaderlandschen ipn Wg moeten de liefde tot t vaderland aankweel en ieder in eigea boezem en in eigen kring Noble se oblige I Oedaehtig aan een grooisoh verleden doe een iegelyk wst tgne hand vindt om te doen opd t t heden en de toekomst wat meer dat verledene waardig worden O n oeht 84 ook in dien tin eens een rmohtbaar jaar ign De Spaartti Bode van 30 Dec jL bevat het volgende iugeionden stuk aan de Vrouwen rau Nederland I Het Nieu rejaar ia lu aantocht dat ons rekeningen brengen tal Zullen wg onteo plicht doen en die too spoedjg mogelyk betalen O laat ons toch degenen niet ten wachten die recht op ons geld hebben Ik Ifao niet begrgpeo hoe men een hoed p het hoofd iwil hebben die niet betaald is en dos aan een andej toebehoort Hoe kan men toch vergeten dat e4n voorwerp ons eigendom eerst dan is als wg hM geld er voor gegeven hebben Weet gg wel dat gg door uwe rekeniugeii onbetaald le laten liggen even schuldig egt als iemand die iets van een andtj wegneemt Stelt u in de plaats van uwe leverauciers zoudt gy hel aangenaam viudeu als men uw ifiukel kwam leeghalen tonder beboorlgk vergoeding te geven Zoudt gy het niet bedroevend vinden tot ocdergeschikten te moeten teggen k kan u niel betalen wint die daraens bezitten my geld Denk er ernatig aan dat die minderen ook aan hunqe geldelijke verplichtingen niet kannen voldoen en dat uwe nalatigheid tonde is O als iedereen too betrouw mogelyk betaalde ai hy schuldig was w t ik leg is even waar voor mannen als voor vrouwen geloof mg de maalscbappy tou er verbatend door winnen en menige geldelyke verwikkeling voorkomen worden rWat tuil gy u gelukkig gevdelen als gy dit jaar 4