Goudsche Courant, vrijdag 4 januari 1884

Heden overleed tot ons aller diepe droefenis mgne geliefde Echtgenoot en onze dierbare Moeder Behnwd en Grootmoeder SUZANNE POLAKVau Essen in den ouderdom van 66 jiaar üit aller naam as POLAK Gouda 1 Jannari 1884 ♦ Voor de vele bewgzen van deelneming S iSÏl S Ö het overleden van den Heer S BINNE IDUK betuigt de ondergeteekende naren hartelgken dank M J B5tK2 Wed M SALVEBDA De ondergeteekende betuigt met wederkee jrigen Heilwensch zgn harteiyken dank aan allen die Hem bg den ftanvsng van het jaar blgken van belangstelling hebben gegeven VAN BERGEN IJZENDOOBN 3 Jftnnari 1884 Dé ondergeteekende betuigt gnen dank aan allen die hem bg den aanvang vaq een nieuw jaar blgken van belangstelling hebben gegeven W POST DROST 66uda 3 Jan uari 1 884 De ondergeteekende betuigt met de beste wensfihên wederkeerig zgn dank voor de blgken van belangstelling bg den aanvang van dit jaar onderbonden J M NOOTHOVEN vas QB Voor de vele blgkeii T a VrienSachappelgke belangstelling bg den aanvang van dit jaar ontvangen betlnigt de ondergeteekende zgn hartelgkes dank Gouda 2 Jan Ï884 0 PBINCE Met ederkeerigeii heilwensch dankt de ondergeteekende veor de bljJtlSn van belangstelling bg den aanvang van het jbm ondervonden Mr KIST Met rederkeerig heilwenschen dankt da ondergeteekende Hen die hem bg gelegenheid v n het Nieuwjaar eenig bewgi van belaagstelling hebben gegeven Gouda 3 Janmirt 1884 D C SAM80M Voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bg den aanvang van 1884 betuigt de ondergeteekende ptet wederkeerigen heilwensch ïflB bartelgken dank Mr VAN MIEBOP De ondergeieekeiide dank betuigende aan hen die hem bg de vemienwing des jaars van hunne attentie blgk gaven zendt huo aoor deze zgnen wederkeerigen heilgjoet P M MONTUN Dank aan allen die bg den aanvang des jaars ons blgken hebben g ven v vriendschap en toegenegenheid met toewenschiog onzerzgds van heil ea zegen M A G VORSTMAN J C VORSTMAN geb Pm uk oi fa Jaa 1884 De Heer eu Mevrouw SWAAIf Bastbrt betuigen aet wederkeerigen heilwengch hun hartelgken duik voor de vele blgken vaa belangstelling op den 1 dezer ontvangen Gouda 2 J nnari 1884 De Seer en Mevrouw Van RHIJN Katnjr betuigen hun hartelgken dank voor de vele bewgzeiJ van belangstelling op ieii Nieuwjaarsdag ontvangen n Itqd in het rerrolg niets dan kwitantie in Dwe kaat hebt M rrouw X Zg die na het gebruik ran het operment van Trouw Van der Linden het leren behouden hebben iqn lohrgft het L Dllad misaohien hon leren lan aan eene liekte Igdende voornamelgk beitaande in rerlamming der ledematen hettg aan armen hetz j aan roeten zooals o a Aben telf die twee klederen rerloor wier Igkjea werden opgegraren en de toldaat die nog ateeda in het hospitaal wordt rerpleegd Toen laatstgenoemde naar het gebouw der anatomie moest tot herkenning ran de Igkeu lyner familieleden geschiedde zqn rerroer per rigUaate daar hg lich alleen en dan nog met qioeite op een paar Krukken kou bewegen OKchoon i jne moeder reeds sedert 1881 in bet graf had gelegen herkende hg haar lyk terstond daar het erenals de andere Igkeu teagerolge der rergiftiging niet tot ontbinding was orergegaan maar iu den toestand ran een mummi rerkeerde Yermoedelgk sullen er pog meer opgravingen plaats hebben De Justitie is met haar oi 4raaek aog rerre ran gereed Het terrein an haren arbeid ia loo uitgestrekt als maar heel telden het geralis Dagel s komen nieuwe misdadige feiten ran rtouw Van der Linden aan het lioht waarran er ook bigkbaar ten doel hadden om de aaodaoht er ran af te leidcSa dat detelfde ongesteldheden alleen in bare famiiis roorkwamen Meermalen toch gebeurde het dat tg buren en andere goede kennissen in h re woning riep en hun dan op het een of ander de mannen liefsl op een bittertie trakteerde Kort daarna geroeldeu ze zich oppasselgk maar niet g raarlgk Ze had eohter dan haar doel bereikt Omtrent de reelbesproken Zwarirlaggen rerhaalt het Chineesohe blad Sckempat het rolgende Lin Ynen Fa het hoofd der Zwartrlaggen is na 60 jaren oud H was 40 jaren geleden een aauroerder der Cantousche opétandelingen De Regeering reroordeelde hem ter dood en hg rluchtte met een honderdtal zgaer rolgelingen nakc Annam De Koning ran dat land die te zwak was om hem te rerjageA wees hem toen om de rust in zyn land te herstellen en aan zgn talrgke roorerijen een eind te maken een laiidatreek in het gebergte ran Tieuwfu chaag tot woonplaats aan D r toonde Lin zich een goed landontgiuuer en een gs regent In het eerst zoolang hg nAg rreesde aan China uilgelererd te worden betaalde hg trouw alle schatting die de Koning ran Annam rerlangde maar toen ran alll kanten nieuwe onderdaaen naar zgtt gebied slrooiAden en hg honderden mglen woesten grond in een rruohtbare dichtbewoonde landstreek herschitpen had wierp hg het masker ran onderworpenheid aan deu Koning rat Annam af en deze moest zich dat latè a welgevallen Het land was nu onaf haukelgk en het kwam in groot aanzien Lin s rorstendom was het beat bestuurde deel ran het rgk Annam en het had zelfs in China jn gelgke niet Het heeft nu ruim 200 000 inwoners D opname onder de zwartrlaggtn gaat niet zoo gemakkelgk meer als men zttt yerwachten ran en staat di uit een roorerbende ontstaan IS Uen moet daartoe niet alleen r ildoende lolicbtingen omtrent zgn rerleden kannen geren maar zich aan een soort examen onderwerpen Lib s macht i niet gering ea 3e milinire oproedmg die hg s a rolk laat geren maakt de Zwartrlaggen tot geduchte tegenstanders £ e i tigiunerbend hield zich in de rorige week te Butsbach bg Gissaen op en tooals gewooulgk was deze be ide spoedig omringd door een troep kindeieo die uit de ic ooi kwamen Dezen bemerkten iB een der wagens ten jeugdigen knaap die rastgebonden was en door de zigennera rrg hard behandeld w rd omdat hg riep dat hg naar zg n papa te Bapberg terug rerlangde Spoedig waa dit in de geheele gemeente bekend êa de inwoners kwamen met knuppels en stukken ene aaogeloopen om bel kind te berrg den De zigeuners hadden zich eohler bgtgds uit de roeten gemaakt en konden alleen door gendarmen te paard ingehaald worden Deze ronden echter het kind niet daar de troep zich rerdeeld had n allen in rerschillende wegen rerdwenen waren Naar all kanten gingen toen gendarmen om het kind op te sparen Ujt een onderzoek Ie Bamberg is inderdaad gebleken dat in eene deitige fadiilie aldaar sedert eenige dagen een kind rtrmist wordt dat speorluos is rerdwenen De ouders ign radeloos Eene zeer treurige begrafenis had Dinsdag te Anjum plaats De weduwe ran den r oifmaligen hoofdonderwijzer Buma leefde sedert den dood ran haren man met hare dochter schier alleeo 2 g badden bgna en omgang met andere medwheot varen al I thans in dtto laalsten tgd nooit op straat terwgl de deur steeds gesloten was en de gordgnen beletten nieuwsgierige blikken naar buiten te slaan Qe moecler wordt ziek pu rol zelfopoffering door hare dochter rerpleegd Niettegenstaande sterft de oude rrouw de dokter toekent het dqodbericht doch de doohter weigert te gelooren dat hare moeder orerieden is Serst de teekenen ran oottlH tollen haar orertuigen Zg wil met warmr isdelen hare moeder bgbrengen hetgeen door den dokter wordt tegengegaan Het Igk wordt gekist in tegenwoordigheid der politie wier hulp noodig is om s meisjes pogingen tot opwekking der lereuageesten te keer te gaan De dag der begrafepis nadert de dochter wil de begrafenis niet zoodat men rerplicht is den burgemeester ran de zaak in kennis te stellen Het meisje weigert zijne waardigheid te erkennen totdat hg bet teekeu zgnei waardigheid rertoont filiudelgk is de ure der teraardebeatelliug daar de stoet bestaat behalre uit de dragers uit den burgemeester den geneesheer en een enlcelen ingezetene die het Igk tot de laatste rustplaats rergezellen rol medelgdeo met de ongelukkige dochter In de laatste helft ran de rorige eeuw tielde een Duitscher met name Schlldbach eene rerzameling houtsoorten in den rorm ran boeken ten toon die in Hessen inheemscl waren De ruwe schors van den boom vormde den rug van het boek waarop bg wgze van titel de tuiam ran den boom io het Duilsob en in het Latgn met gouden letters wass aangebreeht Het doorgezaagde en gepolg ste hot stelde bet omslag roor De eene zgde hterran koa opengeslagen warden en men rond dan binnen in het boek de rmoht het zaad de bloesem Ie bladeren en een der wortels van den boom waarvan het hout afkomstig was Ëen soortgelgke bibliotheek bezit het museum Ie Ofeta Ën ook bier te lande warden er op twee plaatsen Utrecht en Zwolle dergelgke boeken aangetroffen Zaterdag jl is er in den sneltrein van Cerbére naar Perpignau een moordaanslag gedaan Toen de trein eerstgenoemde plaats verlaten bad kwam een persoon aan hel portier van een rgtaig eerste klasse wwrin slechts één persoon gezeten was de heer De la Guéronnière algemeen belaalmeesie in de ƒ rensesOrientalee en schoot een pistool af op dezen De moordenaar maakte zichv nu na een kart poosje gereed om in het rgtoig te stappen en den betaalmeester te plsjideren Doch deze die niet getroffen wa stelde zich in stijat van tegepweeri De misdadiger dit ziende veranderde ran tactiek en gaf roor een beambte der spoorwegmaatschappij te zgn en rerklaarde rerder dat hg gekomeo was op het hooren ran het schot om onderzoek te ïloen Toen de trein aau het eerstrotgende station stilheid zorgde de boo wiohl dat hg wegkwam Ook den rolgenden dag had er een moordaanslag plaats in een trein in dien ran Narbonne naar Spanje Nabij Elite kwam iemand in een afdeeling waarin alweer slechts é n persoon gezeten was de eer Lannes ran Narbonne Uw beurs of uw leren sprak de booswicht tot hem len dreigde hem met een rerolrer Doch de heer Lanoes die gewapend w s liict een degenstok wierp zich op zgn tegenstander die het portier opende en uit het rijtuii sprong Maar het hielp hem niet De heet Lannes had zgn signalement opgegeren en ten gerotge hierrau werd hg te Sarbonne Ker l In het maandblad Teitehehade lezen He De cursus vopr kiinst naaldwerk aan de Eijksschool van kunstnyverbeid te Amsterdam is half September aangetangen onder leidiig vaa mejuffrouw Winkler Hoewel og niet geiiiataUeerd in dat gedeelte ran taet R jksfnoseum waar de klasse gevestigd zal b gr n is 1 $ toch genoegzaam op orde om ook hospitanten op te nemen Het rerschil ran leerlingen en hospitante bestaat hieria dat de eente toegelaten na afgelegd eza men ais zij den rolledigen cursus hebben bggewoond een diploma kunnen rerkrggen hospitanten daarentegen kunnen zieh ten allen tgde schrlitelgk aanmelden bg den directeni der school den heer 3 R De Krujff énVbrdeu toegelaten ïonder examen roor zoo rerre de plaatsruimte zulks gedoogt De onderwgzeres der afdeeling knnst naaldwerk is eohter beroegd om in orerleg met den directeur en het dainescomltl die leerlingen die door te weinig kennis den g ing ran het onderwijs belemmeren sht dagen na hare toelating de bgwonióg der lesseo Ie ontzeggen Het schoolgeld bedraagt 30 roor i et loopende sehooljaar en borendien 10 ten behoeve jder ica roor A grondstoffen De leerlingen moeten zich onderwerpen aan den rooster der lesuren Men kan grondig ondeewgs eilangen in de Holbeintechni k hel lamboureeren de rerschillende soorten ran borduurweiken application goud borduren £ 0 d yzi 09 de teekening of de stof orer te brengen Het damet comilé twgfelt niet of èn toekomstige onde gzetessea èn dames liefhebsters zullen ran deze gelemheid gebruik maken om zich in de aohoofie knust ran naaldwerk te bekwamen of door het rolgen der mondelinge las in stglleer of der teekenlessen te leeren recstaan wat goed en stglrol werk is en waarom zoo rele der tegenwoordige handwerken zgn af te keuren De Vereeniging ter berordering ran de belangen des boekhandels heeft zoqals men weet aan een commissie ran drie leden opgedragen het bgeenbrengen ran bouwstoffen roor de geschiedenis ran den Nedetlandechen bdekhandel Qle oommissie bestaande ntt de heeren A C Kruseman Louis D Petit en B W F De Vries heeft nu eene circulaire rerzonden waarin zij mededeeling rerzcekt ran aanteekeningea en stukken betrekking hebbende op de geschiedenis zoowel algemeen als plaatselgk ran boekhaodel en boekdrukkunst papierfabrikage en binderg grareerkuDst steendruk en houtsneekunst gildewezen keuren en ordonnantien wetten handelstraclaten berichten omtrent in en nitroer rerbodefi boe iceir geschiedenis ran t dschriftpn jaarboeltjes en almanakken dagen weekbladen bgtonderheden uit het leren ran beroemde en merkwaardige Nederlandsche boekrerkoopers handelsmerken bijzonderheden betreffende merkwaardige boeken mededeelingen omtrent de oplaag en bet debiet van boeken den boekhandel en do boekdrukkunst in de koloniéa en in onze vroegere bnitenlandschï bezittingen openbare boelcergcn enz enz De Amsterdamsche bniadweer werd gedurende 1883 ealarmeecd nis rolgt 685 malen voor geraohten ran brand 612 roor schoorsteenbrand 597 roor klejue biniienbranden 10 roor groote branden S8 roor kleine uitslaande branden 8 roor groote uitslaande branden 8 roor scheepsbranden eo 21 maal roor buitengewaue branden Aan het centraal baresn werden b hand eid 348 S6i telegritmmea zoo roor brandweer als politiedienst Eene dame te Eiodhoveo had onlangs het ongelnk lich iu den ringer te ngden In weerwil van deze verwonding hield zij zich lagelgk met breien bez g en gebruikte daarrsor rood s wol Voor ruige dfgeo OU is hare arm geheel opgezwolleu t n Igdt zij rreeaelijke pgues Volgens het oordeel van deskundigen ia deze opiwelling oD staan doordien er rergiftige bestacddeelen iu de rerf dezer wel waren Bttitenlandscli Overzicht De telegraaf Drengt een kort verslag ran ds Nieuw jaarsreUeptien te iParijs en Berlgn Bg d gehoudee toeipraken is de politiek niet aangeroerd Fraukrgk s eertle minisier Iveeft een groodwetsherziening roor 1884 aan zgs land beloofd Deze belofte pleehtig io het J arlemeut gedaan wekt nterredenheid onder de gerestigde republikeinen co is ook niet het middel om de onrertoenlgke republikeinen ts bewegen tot toenadering bg ket kabinet Men weet dat bet linkercenlrOp van den Senaat gepresideerd door Léoa Sajr onlangs Bet algemsene gteramea betlist heeft dat thans geen aanleidiag bestaat i tot groudwetsherzieuiog zoo denken ook vïle republikeioscbe leden der Kamer en indi R de zitting ran jl Zaterdag niet gestoord ware geworden dSor het ineident Clorjs Hugnet zou de heer De Marcère die het woord reeds bad gerraagd zoa rpojr zich als roor zgne rrieodeii eenig roorbehoud igttleld hebbcu rat betreft de toezegging so 4lenl heer Fe ry In parlementaire kr ingeu wordt verzekerd dat da door het nieuwe Cabinet voorgenomen gniodwetsVrzicning voornamelgk ten doel zal hebben de afscfaaffing raa de oeafzetbare senatoren en de wederinroeting ran den tcruiin de titte die Ibans naar men gelooft bg de rtchtarzgde niet meer op rerzct stuiten zal ladien de Weenii eorrespondept ran de Sltniard goed is ingelicht dao hebben Busla d en de Var eenigde Stalen rani Noord Amerika aan China denRaad gogeren zgnéj troepen uit Bae Ninh terug tetrekken en de Zwarte rlaggen aan hun lot orerte laten Uit Hanoi wordt aan Daily Niwt geseind Het gerecht roar Soalay duurde vier dagen de Franscfae rerloren 300 man roornaméiyk ouder de Turcot de rgand 3000 man Toee eeiatgenofmden de citadel wilden besioriaen bleek eg verlaad te zijn Volgcni den oorrespondent ran dit blad zouden de Zwarte Vlaggen zish naaic eene retting rier mijlen noordwaarts ran Sontay teruggetrokken hebbeo Volgens bericht uit Hongkong aan de New Yotk Berttld zouden de Franschen eerst na 4iet outrangeo ran reraterkingen een aanral op Bao Ninh doen Daar inmiddels M regeaseltoep invalt zou bet daar de inneming ran Sontay verkregen roói deel daardoor eehter groolendeels te loor gaan Elke dag brengt meer verwarring In Spasje s politiaken toestand Thana tc gnt het dat de rrienden tan maanohaK Martinez Campos en au markies De l la Vega de Armgo geneigd zgn zich te rerzoenen met de coaserratieren welke zg in 1881 hebben oarergeWorpen Zg trachten op goeden roet te blgren met de aaiibaugers van Canoras en met die ran Sagaata ten iude van de beste gelegenheid partg te trekken om zich aan te sluiten bg de groep die de meeste kans zal hebbeo om weder op het kusten te geraken Sagasta die de bestaande meerderteid naar zgn wil heeft tracht uil zgne positie zooveel roordeel nogelgk te halen Koning Alfonso zal genoodzaakt worden tot de harde keua lusschen Corie ontbinding en teragkeer tot de reactionnaire politiek en lu het eeoe zoowel sla in het andere geVal tomt hg io een neleligen foesland De Deeotcbe Minister rau oo rlog heeft de plannen iKtreSeadé ds middelen Ier rerdediging des landt bu dt Tweede Kamer legediend Het zgo dezelfde die reedü ten rorigen jars bg de Kamer wereu ingebracht maar to n bg motie rag orde zgn ter z de gelegd Zg strekken derhalve tot uitbreiding der rloot aanleg reatingwerken aan de landtgde der heofdalad maritiente forten in de Sund beiierens kleiiw forten aau de Aggerosund eu in het noorden ran Jutland De Minister rerklaardei thans dat de Begeermg zich rerplicht geroeide te andermaal in ie dienen oreriuigd dat er reeds reel zou zgn gewonnen wanneer zelfs maar eeo gedeelte er ran werd asogenoroen Mocht de Kamer ze nu weer ter zgde leggen dan zal de Regeeriog constaleeren en bekend nMÜen bg wien ds achnid d r verdere vertraging ligt Den laten Januari worden in Z edeu de postapssrbanken geopend IgGBZOND EN MynHttr de JUiaetetir I Een Uwer tezeretien die gewoon ia des winterteen paar Soeplgtien te nemen en nit te deeleu vraagt aan de Soep Oammittfe ol bet nirt wentobel zon zijn de Igsten te laten perforeeren zoodat het facheuren der Knarlje wat gemakkel ker gigg Tbaot moet er letkens geknipt of zeer onregelmatig afgeacheurd worden Er ign meent zg geen groote koaleo aan verbonden M M A £ C K T B E a I C 9 t B QQUda 3 Januari lUi Graacn zonder omzet Prgten onreranderd ala roren roor zöorer roor behoefte nog ieu rerhandeld wordt uil de tweede band De reemarkt met ewone aanvoer handel iets ringur ette rarkena rag 24 i 26 ets rarkeits rosr Lofiden Iti ti et pr half kllogr magere rarkeot ra bfggen iets vlugger biggen 0 0 ii 1 20 per week Schapen vlug verkocht Ka Aangeroerd 35 parlgen eerste kwaliteit 9 k ƒ 32 tweede kuraliieit 26 i f Jg Gbebotef 1 40 4 1 50 Weihoter ƒ 1 10 i l so Bnrtsrlfjke Stand SEBOHEK 81 Deeu H i ii o fe a H Pooraik eu J SelHwteii iirtttbg ood r M vta Beuiekea ea M M a Wm l J n Siiaoo aidart O vtii Miiiirik ea A C MatM Pieter olden C Ooillaadw ra M tn 4 r Wtg 2 Thaodera Petronella mdara F O raa its Paroordt M ï 1 Oooeoa 8 Aliia HanJrika oadr a 0 sa ToMtrloo F Agtarhorit OVEJtL lfEN 1 D l Briaira jï 7 m 1 J Si lii 8 B A Oanltaan ï m 1 S v a a haiirr vso S Polill 66 j M S MtoIuo niHÏÏ ï PSaallsMD 8 6ÏHUWD Jas J Zaaafoert ea D vtii viiat d Hwg ei D Hgi liflot A PVEIlTEWTI fiN Heil ea tegen toégewenscht aan mgn Be gimstigen Vrienden en Bekenden J 0 SIBBES tl in Mannfactaren en gemaakte Kleederen R I Heden overleed ten mgnen huize onzehartelgk geliefde Zuster en aanf ehnwd ZusterMejufvronw ADRIANA MABIA SOPHIA MOÜLUN in leven Godsdieastonderwgïei ste Rotterdam in den ouderdom van 47 jaren Dit alhr naam A VAS OS Az Gouda 1 Jsnoari 1884 Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht I I Voor de vele blgken van belangstelling bg de jaarsverwisseling ondervonden betuig ik onder wederkerige heilwen schcn mgn harteIgken dank fl P SCHIM vAH DEB LOEFP Gouda 3 Jan 1884 Dank aan ü allen die mg met dit ingetreden Jaar hnn attentie hebben getoond Wederkeerig wensch ik hun dien een gelukkig Jaar 0 8 VAS VLIET Goada 8 Jannari 1884 Met wederkeerigen heilgroet betuigt de ondergeteekende zgn dank voor de hem betoonde blaken van belangstelling bg het nieuw begonnen jaar M SPSÜUT De ondergeteekende barengt met zgnen hartelflken Nieuwjaarsgroet den dank aan allen die hem op den l dezer hunn e belangstelling betoonden A H VAN DILLEN Onder dankbetuiging voor de ontvangen ze genwenschen bied ook ik de mgne aan E W KRAMERS Goifda 3 Jan 1884 De ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch zgn dank aan allen die hembg den aanvang des jaars blgken van belang stelling hebben gegeven J ÖONDA Gouda 3 Jan 1 884 De Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier maakt bekend dat de Cotuulalre en andefe Verslagen en Berichten haar van Rijkswege toegezonden voor belan llenden op schriftelgke aanm e bg dsu Secretaris ter leling verkrggbaar zgn De Kluner voornoemd C J C PRINCE t 1 Voorzitten i Secmtariê J FOBTUIJN DBOOGLBEVEB Mejufirouw QUANT KLEIWia VBAAGT eene FATSOENLUKE sitarsfiosi een BurgSrpot kunnende koken Stark s Huis Apotlieek Vraag circulaire 35 Amsteldijk göëjd aaMëwe tegeii schonder 1 en aangezichtepgn kramp of verstgving der leiden en verdere ongemakken door gevatte kündê ontetaan zgn de Abshaubbin s of Antl Rbainatische Watten het tot nog toe zekerste middel om van die lastige kwalen ontelagen te worden Verkrggbaar 30 cents a n het hoofddepot A BREBTVELT Az te Delft en verder bg r A e Tan Deth C B Verheul Oudewater Xvj de Wed Bosiuan lA Bos Berkel Gouda Ij rac Dorp Zoetermeer W F J den Vijl Schoonh A Kauling Alphen A Prins Zerenhuizen J B E C Schlattman M J Ooodkade Boskoop Bodegraren O Hoogendy k C ippelle IK Oosterling Haastreoht S V d Kraats Bleiawyk jWed G Wilbelmua Woerden