Goudsche Courant, vrijdag 4 januari 1884

1884 N 3023 Zondag 6 Janoari GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad vo Gouda en Omstreken AÖVERTENTIËN wórden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsiuimte De uitgave ueïer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in dea aTon4 van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pcjjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 Bovendien worden alle Advertentien g r a t i s pgenoi en in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afaenderlgké Nommers VIJF CENTEN Oe iQjsending vaa adverteatién lean eschiaden tot ééif uur des namld s vaa den dag der uitgave ommissIbiss i Jhr F G E MERKSS VkN GBiJDT Wen Haag J V4N SONS IfECK Boom Mr A F K HARTOGHJ 1 ui A Jl E JOLLE en D DROST Jr AnX Aam i r fl I DUCKMEBSTER en Mw I AUWNK BöSKEN Gormhem Mr E H I M VAN ZINNICQ BERGMANN Her i togLboJi en Mr R FEITfl Groningm Wiskimdige adviseurs Prof Dr 6 J tJEGEBEKB Pelfi h JANSB Bz Amdêt dam GeneeskAdige adviseurs Dr J COEBT Gravenhatfe Re htsk ijndige adviseprs Mr A F E HARTOGH en P PET Advobaten en Procureurs Amtterdam Heerengracht No 455 Cofitracten van lJèvenaver ekering Per soon lijke verxek fn itigén tegen ongelukken in en buiten beroep en Ver ekeringen tegen eegevaar BeUpolieae van 4 tot 360 dagen Vertegenwoordigen A K v D GAEDBN te Gouda Geni Agentf P M SCHELLING te id Hoofdagent P J E WERKHOVEN te id Agent P EL8H0UT te ZwwMtóen Hoofd Agent B SMITS te Nwuvveen en VRIJLANDT te Moordrecht Agenten TE HVÜR een flink BüHGERWOONHüIS met open Plaats en voorzien van vele gemakkefi op de Karnemelksloot alhier voor een civielen prns Te bevragen bg J BULK Kamemelkaloot te Gouda ADVEBTE T1ËIV in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgsEonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eindelijk Eindelijk Eindelijkf De uitvinding van den Heer Med Dr Lowet trekt bgzonder de aandacht Na lang zoeken is het hem gelukt een Haarwafer te bereiden dat alle vroegered ergelgke middelen overtreft Dit middel bevordert binnen korten tgd aen flinken en vollen Baarden Haargroei en verhindert het uitvallender Haren De Ihtvinder staMinvooreen volkomen eufcet Prgs per flacon Fl 4 en Fl 2 50 Alleen echt te verkrggen bg den uitvinder Dr Lowet Antwerpen 34 Avenue de Keyser 34 Tegen rembours wordt niet verzonden msar tegen inzending van het bedrag in blaquwe Postzegels en 5 ets voor gefrankeefde toezending van het pakje SLOTEIiIAEEIl en Co Gewon © COGNAC p L ƒ 1 80 p fl 1 25 VIEUX fcOGNAC p L 1 80 p fl 1 50 mmix COGNAC IFme CHAMP p üif2M EMSHAIfDEE Eei JONGGBHUWOJPEBSOOirW zich gaarije geplaatist in ee jl0ommi83iebandel van EAAa Sedert jaren mft de Eaashandel en eenigf Adininistratie bekeiid en vfui go e g taigei voorzien Adres met franco brieTC ondeiNo 907 Wan hei l iièeaa d z r Couraid £ 3 j Vfordeelig KÓOP circa 1800 Kilogram TABAK byl gèdeelten of geheel 7 acü ite bevragen J bnder motto uTaM bg A EOK GoHF BoekhaodelaknlEleiW Gouda S Pubiie ie Verkooping a van fbraak van het Stooiischip ETIELWIIT Dte Ontvang der REGISTRATIE en DOMEINEN te Sehiedam zal op DINGSDA6 8 JAffUABI 1884 dea middags om twaalf nre ten z nen Kantore gevestigd aan de Tniniaan wjjk B 84 volgens de kaveling en nom mering zooals op de pierceelen is aangewezen bjj inschr ring VERKOOPES Het KOPER IJZER HOUT enz afkomstig van het op de Oostpunt van Roienburg gezonken Stoomschip ETHEIi WIN De goederen liggen gedeeltelgk m het magazgn van HOOGENDUK in het Buurtje aan de Turfsingel te Qouda h t grove IJZERWERK op de Oostpunt vap Rozenburg en het KOPERWEEK in een vaartuig te Vlaardingen De gezegelde inschr vingsbilletten moeten bevatten naam voornaam beroep en woonplaats van den inschrgver korte aanduiding van hetgeen waarop ingeschrevjen wordt de geboden Wordende koopsom in letters en in cflfers afzonderlek voor lederen kavel en voor iedere massa alsmede dagteekening en onderteekening Tevens moet worden vermeld in letters en cgfers welke prg wordt geboden per kilogram voor de nummers welke per kilogram worden verkocht en welke som voor de overige nummers van elke kaveling die niet per kilogram verkocht worden Zg moeten gesloten ingeleverd worden ten Kantore van den genoemden Ontvanger op den dag vaa den Verkoop s morgens vóór twaalf ure De voorwaarden en de perceeisbeschrgving met aanwgzing der kavels en massa s liggen ter inzage bg genoemden Ontvanger Nadejce inlichtingen zgn ie bekomen ten kantore van meergenoemden Ontvanger en bgden Heer PH VEBBRUGGEN te Waddinxnttn De goederen zgn dagülijks te bezichtigeti De aanwgzing zal plaats hebben te Gouda 5 Januari 1884 1 unr te Vlaardingen 7 Januari 1884 10 uur en vervolgens aan de Punt van Rozenburg T o X I F VIB SX INTERNATIONALE TENTOONSTELLING TE AMSTERDAM Trekkijng i5 Februari 18841 vkn de SERIES 11 k 20 j De loten der uitgelaten Series evenals die van Series 11 a 20 zalleli deelbemenaan de Trekking der Hoofdprgzen ge menlgke waarde 250000 j PRIJS PER LOT 50 CENTS ftüINA LAROCHE van KRAEPELie HOLM o inrr tegen Invaliditeit en Ongpliikkpn OpneHmd vertteriend if orlt r ênjtend IJiti houdende Qmna Loroehe by btoedarmoede 10 In fleMchen v n 1 80 en ƒ l Eeiiiemiepót voor Gouda en Omttreken bij den Mer 0 THIM AM te Gwda moede Bieek uc pt en Magenzje kt g énezen Aan dé jèleenigen Uitvinder en eei tenFabrikant n de Mala Praeparaten fi©fleverancier van de meesiten Vorsten van Europa deili fleer JOHANIS BOFF Bezitter van bet gouden Verdiei enkrnismet de Kroon te y Berlin Neue Wilhelmstrasse No p Centraal Dépót te Amsterdaim Nt Z Voorburgwal Ko 250 Qfficieel bericht van Herstelling over het Johann Hoffsche Malz ExtractGezondheidsbier en de Malz Chocolade dewelke alhier in het Hospitaal lo gebruik zgn gekomen deze bewezen zich als goede versierkingsmiddelen bg de Herstellenden voornamentlijk het Malz Extract wordt bg de zieken van chroniscfaec borstlgders met graagte gebruikt zoo ook was de Malz Chocolade bg herstellenden en bg verzwakten verteeringsorganen tengevolge van zware ziekten een verzachtende en zboi gezocht voedingsmiddel Weenen 31 December 1878 Dr LOEFP Ober Stabsarzt Dr P0RIA8 Stabsarzt Jïak Eitract Gezondheidsbier versterkenci genezend voor Maag en Borstlgders l Flaeon 45 Cent 6 Flessohen ƒ 2 20 13 Flesschéa 4 40 Concentrirtea Malz Extract met en zonder gzer v rmiadeit de piekte bg Teering 1 Flesch ƒ 1 80 1 en ƒ 0 75 dIalz Chociolade gelgktgdig met het MalzExtract te gebruiken zennwversterkend 1 Pond prima 2 25 1 Pond secunda 1 60 IJzer MabeChooolade versterkend en bliedgavend 1 Pond ƒ 3 en ƒ 2 40 Borst Malz Bpnbons Onwaardeerbaar middel bg Hoelt öeesch eid ea Verkoudheid 1 Zakje ft 3Ö Cent Fgnst Toilitmiddel Malz knyden Zeep 85 Ct 50 Ct en 70 Ot Malz Pomade 1 Flaeon 70fCt en ƒ 1 Snelpersdrnk Van A BmSkéas te Gouda Verkrggbaar te Gouda bg de Heeren D BLOMMENDAAL f STROEVE Antwoord aan Mr KIST Wg zgn nog en niwoord schuldig aan Mr Kist die ons de er aand iu bet nummer van 28 Dec jt ons hoofdartikel van 21 Dec ever Peusipenen aso gemïeente ambtenaren te bestrgdeo Het eerste gedeelte van des geachten schrgvers betoog waSirin g aantoont dat d bestaande verordening is in zgn g est behoeft van onze zgdië geen nadere toelichting daar wg dadelgk erkend hebben dat zulks inderdaad het geval is Ook geven wg toe dat onze opvatting van s raads votum van 144 6cember is een bloot vermoeden waartoe wg ons echter gerechtigd achtten omdat uit de toelichting dei leden welke het woord gevoerd hebben genoegzame gronden te paUea waren om het bewuste pensioen te weigeren indien de Raad de leer van Mr Kist had willen voleen dat dit alleen gegeveou ittot t wonks aan ben die bet i oodig bMdes Bet laatste gedeelte waarin de heer Kttt ons artikel celf aan cntiek onderwerpt geeft ons aanleiding tot een paar opm erkingen Vooreerst komt bet ons voor alleen bewezen diensten eeif en beloont was voldoende geweest om venarriog vaa i egrij pen m dezen te voorkomen J Het schgnt echter ifi venand met bet volgende dat deze minder duWelgke betoogtrant heeft moeten di nen om aai te toonen dat de gemeente evenmin als particjüieren verplicht is pensioen te verleenen GelikstelTing dus van partienliere werkgevers met de gemeente Dit nemen wg gaarne aan maar in omgekeerden zin Bg on staat namelgk de overtuiging vast dat etk particulier werkgever evenzeer als de gemeente of de staat zëdejgk verplicht is te totgea voor den ouden d zgner dienaren t zgj door hun zoo voldoende te salarieeren dat een deel van het loon kan wordea besteed om buD in een fonds een jaargeld voor den ouden dag te verzekeren t zg doer boa op zgn kosten boven bet gewone loon 0ea pensioen uit te keeren zocidra z in de rmen vailea Wg zullen niet in leen uitgebreid betoog Ire den tot staving van dit ons gevoelen dat vierkant staat t enover de meening van den heer Kist omdat wg one niet vleien mogen dit geachte raadshd hetwelk blgken gegeven heeft vfen zoo groote vasthoudendheid aan zgne eeaig zins veromderde denkbeelden tot onze zienswgze over tè bslec Maar wg hebben oog altgd goeden moed dat het rechtvaardigheidsgevoel hem ten slotte zal doen besluiten om aan alle eervol ontslagen gemeenteambtenaren pensioen te geven Dit was het hoofdpunt van ons artikel en daarop big ven wg voor het vervolg aandringen Pensioen is een aalmoes zooals men die om Godswil geeft aan brave oude meD$chen welke het noodig hebben dit ligt niet op den weg der burgerlijke gemeente die dergelgke armverzorging moet overiaten aatt particoÜeren of liefdadige instellingen Het is een jaargeld dat de gemeente toekent aan zekere personen die baar een zeker aantal jaren trouw gediend hebben Niet dus omdat zg hei noodig hebben naar omdat zg de gemeente gediend hebben Dat jaargeld wordt bepaald niet door dè meer of mindere behoefte welke de aanvrager daaraan heeft naar het hooger of lager peil waartoe de nood gerezen is maar volgens vasten regel naar het aantal dienttjaren en het genoten trac tement d i overeenkomstig de aan de gemeente bewezen dientttn Volgens den geest van des heeren Kist papieren kind zooals de bestaande Verordening met recht kw genoemd worden behoort alleen de vraag naar de bewezen dientten en niet naar de meer of minder behoeftige omstandigheden den iloorslag te geven Al de fraaie slinger om den arm houdende bepalingen van art 1 4n 16 zgn goed om misbruik en verkeerde toepassing desnoods te voorkomen maar geven geen enkelen grond van billgkheid om aan den eenen eervol ontslagen ambtenaar te onthouden wat men den anderen volgens dezelfde regelen gegeven heeft Wg beschouwen de opneramg van deze êii dergelgke bepalingen alIeeD als een gevolg van het streven om op hel papier zgne tneoretiscjie meeniugen te zi en verwezenigkt practisch wo€dea zg alleen in uiterste gevallen to epast Wg althans zouden het raadslid bekbigeü dat den treurigen moed bod een pensioen Ie weigeren of op te zeggen zonder ander geldig motief dan zgne aan die artikelen ontleende bevoegdheid En orde Voorzitter van den raad het pensioen beeft genoemd een guntt en de heer Kist geen recht de vraag ie niet naar woorden maar naar gronden ontleend aan billgkheid en rechtvaardigheid waarop eens afwgzeade beschikking steupen zou Dit w schten wij den geachten sebfgver nog eez in bedenking te geveu Bg de overweging daarvan behoeft niet te wordea gevraagd naar de wen belgkheid van pensioen of geen pensioen ih het algemeen maai alleen te worden gelet op hetcoocieete geval in onze stad waar p sioen rs l is volgens herkomst en gebruik waar bet verleenen daarvan in bgzonderheden geregeld is volgens de verordening De geheele verordening is een vrucht van de zucht des heeren Kist om billgk te zgn wg hebben dus alle hoop dat in de toepassing ook het gevoel van recht de overhand zal behouden op zgne theoretische begrippen Voor de financieele gevolgen der pensioenverleeoing waarover de heer Kist zich zoo ongerust maakt zgn wg nog niet beducht als wp zien dat op de begrooting voor 1884 slechts 992 daarvoor is uitgetrokken Natnurlgk zal dit cgfer wel klimmen en reeds de pas verlsende pensioenen maken dat het uitgetrokken bedrag zal worden overschreden maar ernstige reden tot bezorgdheid kunnen wg er met in vinden temeer daar het geldt bejaarde men hen voor wien het bedrag in den regel geen groot aantal jaren op de begrooting zal vooriomen BmwmLANBV GOUD l 5 Januari 1884 De wnirdtgeiidc leearcrgaderinj id bet depsr temeat Gouda der Maatachappg tot Nat vati t Klf meen ui by aitionderiog op eeneo Maandag plaats hebben en f Maandag aanataande den 7a Januari Alidan ui als apreker optreden de Hoogkeraar Dr Theod Joriawn uit Amsterdaiii die tot dbdetirerp beeft gekoaen De Moeder van Willen lY Het ia ana recht aangenaam onze leiers te kunnen mededeelen dat lA de eerttrolgende abonnc ll sooratelliug van de Vereeuigtng Bet NederlandKi ToMeel twee tukken lulltn worden opgevoerd die bet glanepaot oormeD van het repertoire uil dii aeizoen De tooneelcritici radden daaraan tal van artikelen ea ouder onze beichaafde siadgenooten zal er vel niemand tijn die daarran geeu kennis nam en slechts eer weiuigeo die niet bet teriangen loesterden die tukken te alen optoercu Donderdag 17 Januari e k lal ol de Amater demiohe Afdeeting bier ter atede op oereu ZuK