Goudsche Courant, woensdag 9 januari 1884

1884 Woensdag 9 Janoari N 3024 IM PEETERS JzN Gouda Zwero PRAITSCHE WIJITEIT van af 27 per 48 FLESSCHEN en hoog er GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken o e In origineele Eisten Terpakt T i 12 Flesschen Echte POR f inh circa 1 Liter de Flesch 12 Flesschen Echte SHERRIJ inh circa 1 Liter de Flesch Proeffleaschen PORT 1 60 SHERRIJ f 1 40 i J CHAMPAGNE 1 25 f 1 50 per Flesch en hooger g EENÏG DEPOT van Welleh s BOÖNERAMP ELIXTER w 2 Alles wordt franco huis door geheel Nederland geleTerd PBIJ8COUBANTHN GRATIS en FRANCO et 18 15 60 Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe G 241 De inzending van adTertentiön kan gescliieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 83 2de UITVOERING 1811 op DONDERDAG 10 JANUARI des avonds 7 uur in het Lokaal Nut en Vermaak PS0G 1MH4 Rübezahl Iz A Honck Loreley F Hiller Die erite Walpurgianacht Mendelssohn SousTiK Mej E U van Middelburg sopraan Mej M S mezzo sopraan de Heer S Tan Rotterdam tenor de Heer Fel Dr f Tan Leiden bariton DlBECTEVR de Heer S eon MiUigen De bepalingen Toor lidmaatschap introductie enz zgn op de programma s vermeld Nienwe Leden voor 18 Yss u Vreemdelingen kunnen deze UitToering bgwonen tegen ƒ 0 99 hunne Dames tegen 0 49 per persoon Sociëteit ONS CfENOEQEN 5 AbonnemenU Voorstelling DONDERDAG 17 JANUARI 1884 Kon Nederlandsoh Tooneel Afd Anuterdam ZijZL Meisje komt uit Oorspronkelgk Drama in 3 Bedr Tan Mr P BROOSHOOFT Gevolgd door Oorspronkelgk Blgspel in 3 BedrgTcn door PREDERIK VAN EEDEN Aanvang 772 i 0 Gewone bepalingen en prgzen Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank OPENBARE VERGADERING WOENSDAG 9 JANUARI 1884 s avonds i uur precies Lokaal Tot Heil des Volks PEPERSTRAAT Spreker Mr C C E n E n g e t b k o n n é e uit s Hage XOJEQANO VBIJ Hotel PAULINA Café Restaurant te Oudewater Dit Hotel bevattende verscheiden Apartementen en groote Amusante TUIN en WACHTKAMER der IJSEL STOOMTRAM wordt minzWm aanbevolen zoowel aan H H Reizigers en Familiën daar hetzelve op het schoonste gedeelte der atad gelegen is Bagage of EofEers worden Franco afgehaald Belovende eene nette en prompte bediening UEd Dw Dienaar L STERKENBURG Tegen even hardnekkige als Smartvolle Elieuniatiek gebruikte ik velerlei middelen zonder gevolg totdat ik door aanwending van een eenvoudig HUISMIDDEL genezen ben erenzoo ging het mgne vrouw uit dankbaarheid stel ik mg gaarne bereid om aan belanghebbenden gratis nadere mededeeling te geven J J SCHINKELENBERG Dirksmitstraat No 9 Rotterdam Snelpersdmk van A Brixkhan te Gouda Ont aii grearzL Nieuwe Cfedroogde stukjes Appelen a 28 ets per 5 ONS Hè ele Appelen 25 Cts de 5 Ons T CREBAS PHOTOGRAFIE Van af pr December worden op mfln Atelier de Visitenk art Portretten toIgens de nieuwste verbeterde dfukwgze verTaardigd Deze uitvinding geeft bg groote duurttaamheid Portretten van Brillante fijnheid Groote Portretten hg voortduring in Kooldruk A BöESEKEN Hoogstraat 343 Schuins over de Vlosmarkt Garen en Band In bovengenoemd VAK wordt tegen FEBRUARI gevraagd een fatsoeulgk BURGERMEISJE P G goed kunnende rekenen en schreven Zij die in het Vak werkzaam zgn geweest hebben de voorkeur Brieven franco onder Letter R bg de Boekhandelaren A KOE CoMP te Gouda ADVEUTE XTIEN i alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eeniff Depot van THEE Hen wordt verzocht op t HERK te letten DIT lUIT MaGAZUN van M RAVE iSWAAY ZO E GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda Te Gouda wordt met 1 MEI op fatsoenlyken stand TE HUUR gevraagd de huurprys van ƒ 300 niet te boven gaande Verzoeke opgaaf van getal en grootte der Kamers alsmede van straat Adres letter D Algemeen Advertentiebureau van B BLANKENBERG Leiden TTAA gJïïAm EL Een JONGGEHUWD PERSOON zag zich gaarne geplaatst in een Commissiehandel van KAAS Sedert jaren met de Kaashandel en eenige Administratie bekend en van goede getuigen Toorzien Adres met franco bricTen onder No 907 aan het Bureau dezer Courant Internationale Koloniale en üitvoerhandel Tentoonstelling to iJDCLSterd aa 3 3 LOTEN voor de eerstvolgende TREKKING zyn a JtO Centen weder te bekomen bjj A BRINKMAN te Gouda TE HUUR een flink BURGERWOONHÜIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor een civielen prfls Te bevragen by J BULK Karnemelksloot te Gouda Eindelijk Eindelijk Eindelijk De uitvinding van den Heer Med Dr Lowet trekt bgzonder de aandacht Na lang zoeken is het hem gelukt een Haarwater te bereiden dat alle vroegered ergeljjke middelen overtreft Dit middel bevordert binnen korten t d een flinken en vollen Baard en Haargroei en verhindert bet uitvallen der Haren De itvinder etaat in voor een volkomen êueeee Prgs per flacon Fl 4 en Fl 2 50 Alleen echt te verkrggen hg den uitvinder Dr Lowet Antwerpen 34 Avenne de Keyser 34 Tegen rembours wordt niet verzonden maar tegen inzending Tan het bedrag in blaauwe Postzegels en 5 cts Toor gemankeerde toezending Tan het pakje De oitgaTe dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Li de Stad geschiedt de uitgaTe in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden i 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 8 Janiuri 1S84 Bg kOD bnlnit il un den heer G i SteeniZqnen alhier erlof terleeod tol bel uunemen endraiten im het ordeteeken 4e kl ran het Bonlbeelj dea Bevrydera vaa Veaeinela In bet eeratdaaxa hier ter atede op te voeren drama Zijn kzisjk komt ditI werd by de eerate Toorilellingen de rol van Metr Goedhart vervald door Merr Kleine Gartmau Toen dna actrice kort daarop ougeateld werd werd die rol loerertrouwd aan Hevr de Vriea Daar eeralgeooemde echter nu eêr heraleld ia Zaterdag treedt ig te Amaterdam weder foor t eerat op heeft ty die rol eSr op ziob genomen en lal baar ooif hier rertolken Op reraoek deelen y mede dat de eerate AIgemeene Vergadering der leden van de onlangs opgerichte Kamer tan Navraag welk g tal reedi oter de 300 bedraagt tal plaata hebben op Vrydag 13 Jannari a i dea avonda ten 8 ure in het lokaal Nat en Vermaak Prof Theod Joriaacn van Amaterdam hield gia tircgafond de aangekondigde voordracht in het hier gereatigde Dep der Haataohappy tot Nol van het Algemeen Hjj prak over de Moeder van Willem IV eene rouw die teker niet de berinnering had a tergelaten aan aohittereude daden maar die aogtbant eene lereplaata innam in de hialorie door hare liefdevolle toewyding aan haar toon Maria Loniie vau Heaien Kaaael waa ala meiqe de eenvosd in peraoon godadienetig opgevoed en in eene omgering groot gebracht die haar afkeerig deed iqn vau utterly ke prfal Aanraokelyk beefde ty temg voor het hnwelyk boneer haar aanitaande Johau Willem Friao ook wat niterlgk ichoon betreft niet miideeld waa zoowel nit een politiek oogpnnl ala om hniahoudelyke redenen werd het huwelijk evenwel noodig geacht en tg ichikte er zich apoedig in Eenmaal gehuwd had ly baren echtgenoot hartatocbtelgk lief en beweea hem eene innige teederbeid Hare liefde werd helaae ipoedig een groote aohok toegebracht door tgn dood Toen DU kort daarop baar een toon werd geboren bracht ty de liefde welke ty den vader be eten had ten volle op den toon over en wydde tioh geheel aan hem toe gaf nem een torgvuldige opvoeding en toonde bem een liefde die aoma baaat al te overdreven vormen aannam Liohamelgk ten ge olge van een val in zyn jeugd min of meer omtre ail ontwikkelde hy zich geeatelyk teer gunalig en toen hy later in bet huwelijk zou treden met Anna van Hannover dochter van Oeorge TI vielen ign hoedanigheden baar en hare verwanten die geen grooten dunk van hem badden bgtonder mede Spr acbetile breedvoerig de verhouding van Maria Lonise tot baren toon Oroot waa hare moederliefde voor en innig bare vereering van Willem doch haar tact en veratand hielden geen gelykeo tred met hare toewyding Zy overlaadde hem met bewyzen barer teederbeid en oreritelpte bem met betnigingen barer dierbare gevuelens Hoewel hem die overdreven innigheid miahaagde wiit by met erkentelykheid den grond te waardeereo waaruit zy voortaproot en beweea zgn moeder iteedi deu grootaten eerbied Andera n bet met zyn vrouw Anna Deze kon de waarde van baar eenvoudige door geen acbitterende hoedanigheden uitmuntende acboonmoeder niet op den rechten priji nellen achtte baar ver beneden zich en toonde zioh oobarlelijk en konaf Maria Louiae zag dat met leedwezen en onveritandig genoeg zynde te meeneu dat de oorzaak daarran moeat gezocht warden in te weinig toeachietelijkbeid van baren kant verdtbbelde hare betnigingen van liefde Hel mocht natuurlyk niet baten Van meerdere toenadering geen prake Gelukkig dat haar zoot door dien aund van zaken niet ophield haar te beo innen I Zgne brieten waaruit apr vele aanhalingen ten beate gaf vloeiden Bteeda over van de oude liefde en itlfe later te aHage reaideerende vergat hy ie midden tan zgn drukke dienatzaken nimmer zyoe moeder door middel van de ooodige brieren op de hoogte te honden Jamroer voor haar dat hg baar toor moeat gaan in den dood Hoe UM ig zy hem betreurde behoeft geen vermelding en evaiiBin boe zy zich hechtte aan tgue dochter en vooral aan zyn toon den lateren Willem V Maria IjOuiie overleed eenige jaren later teer bemind door bare naaate orageting Zy verdient den roem te zy n g wee t eene eenvoudige en nederige liel wier feilen het gevolg waren barer liefde en die door haar godadienattin toewyding en karakter behoorde tot die figuren welke wel ia waar niet op den voorgrond treden maar die ontegenzeglyk den achtergrond der biitorie Mraterm wyl ty in den atroom van het toorbygaaude en het tergankelyke de macht tan bet eeuwige van bet blijvende vertegen woordigeul De lehoon geatileerde voordracht werd zoowel om belgeen zy bevatte all om de wyze waarop ty werd gehouden met groot genoegen aangehoord en ten ilotle luide toegejuicht Het il vortekei veler wenich dat bet aiet de laatate maal geweeat ty dat Prof Joriaien hier optrad Kaar men verneemt beitaat by de Nederlandiohe Rynspoorwegmaaticbappij het voornemen om eerlang tnawhen hare itationi Deu Haag en Voorburg een locale dienit in te richten waarby elk uur van elk dier alationa een trein naar hel andere tal vertrekken Voorla tallen vermoedelijk in elk geval treinen tgdig genoeg voor Voorburg in den Haag aankomen voor hen die zich naar ioriobtingen van onderwgs bureaux enz hebben Ie begeven en uit den Haag naar Voorburg vertrekken na afloop van toaucelvoorilellingen en andere belangrgke openbare vermakelgkbedrn Blgkeni een Zaterdagavond aan het Departement van koloniën ontvangen telegrammen van den Oon verneurGeueraal van Nederlandtch Indie waa den SOaten December bealoten tot eene militaire expeditie naar Tenom weatkuat van Atjeh en tou een bataljon infanterie onder bevel van den militairen commandant van Atjeh en ondcrhoarigbedas den 6den Januari aldaar landen De aanleiding tot dete expeditie is dat in den loop der maand November jongatleden bet grootate gedeelte der bemanning van het bg Tenom geatrande Engeliche atoomaobip Maero door den radja van dat landichap werd gevangen genomen pu dat deze niettegenstaande venohillende daartoe aangewende pogingen de uitlevering van de lohipbreukelingeu blqfl weigeren Ö ADVERTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaateruimte BoTendien worden alle AdTertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Men schrijft aan de Leidécke Ct Op Nieuwjaaradag heeft de zon geschenen en dat mogen de tuinlieden wel zien Het is een zeer oud gezegde dat als de zon op Nifuwjaaradag schijnt het een goed appelen perenjaar belooft Waarde heeft echter het spreekwoord niet dat weten de tuinlieden ook wel want ala de Nieuwjaarazon al belooft komt bet voorjaar met nachtvorst niet zelden de geopende bloesems der vrochtboomen vernietigen In het vorige jaar scheen de ton ook op Nieuwjaarsdag en de oogst van vruchten is zoo overvloedig geweeat als sedert het jaar 1 48 bijna niet bekend was Nog weet men geen raad met de menigte appelen die opgehoopt liggen Doch er ging dan ook geen bloesem verioren tonder vrucht te tetten want loen de boomen bloeiden bleef de getreeade nachtvorst uit Na een buitengewoon atormaohtigen herfat waa het te wachten dat kalmte misschien wel spoedig winter zoude volgen Dete kwam toch niet hoewel het nog vroeg genoeg is om ernstig winter te krggen Zeer opmerkelijk waa het dan ook dat o a het blad van dea moerbeienboom dit jaar vergeeld ia afgevallen hetgeen nooit gebeurt daar het doorgaana slechts door 6éne harde vorst getroffen gelykelyk groen echter elkander afvalt Het kalme weer heeft l elgk eene grauwe lucht met vee mist meegebracht tooals dat gaat met geen winter en dat ia niet beat om de bloemen in de kweekkassen vooruit te krggen of ze op kleur te houden Er gaat niet boven lonnescbyn hoe doelmatig ook verwarming in de kassen moge zyn aangebracht Van sommige hoog geleden en goed gemeste atukweiland wordt nog gras gemaaid De koeien eten het nog maar met lange tanden daar ty liever hooi hebben De boer tegt dan ook dat de fut er wel wat uit is maar t tonde ton weten om t weg Ie gooien Als dus de beeiteu maar bet graa opeten krijgen te lekker hooi en lyukoek zoo geen zemelen toe en dan is tuischen den boer en zyn vee de vrede veriekerd Een nieuw soort oplichtery is de£er dagen te Dieren in practyk gebracht De vader van een onlangs tot tien jaar toohlbuisstrat veroordeelden jongeling aldaar ontving betoek van een welgekleed persoon die kwam vertellen dat hg Jen gevangene dikwgia betocht dat dete vreeaelyk bet heimwee had en erg naar goed eten verlangde De vreemdeling verzocht wat levensmiddelen en geld om aan den toon te brengen die nu volgens zyn beweren te Deventer gevangen zat Hg kreeg daarop het een en ander mede Eenige dagen later kwam hg terug om de groeten over te brengen van den dankbaren zoon Thans deelt by in geheim mede dat voor 50 het hem mogelijk zou tyn de invryheidsslelling van den jongen te bewerken waarop de vader met groote i moeite ƒ 25 by elkander brengt en een bewgs afgeeft voor bet restant Er wordt afgesproken dat den volgenden Zondag de oudste dochter dea huites naar Deventer tou gaan om den broeder aan het station op te wachten Men beeft daarna niets meer van den bezoeker gehoord en de dochter deed natunrigk een vergeefsobe reis naar Deventer De gevangene zit trouwens te Leeuwarden Totnutoe beeft men den oplichter nog niet kunnen vinden Bg de Plaalselyke Schooloommissie te Amsterdam il ingekomen het rapport barer Commissie over bet l