Goudsche Courant, woensdag 9 januari 1884

1884 Vrijdag 11 Januari N 3025 14u GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Specialiteit voor AAJNLEG VAIV WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Mag azijn Gouwe C 241 Bg den ondergeteekende staat de inteekeuing open op den nieuwen jaargang van het IL4 van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Raad inkomen als de discussiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden GOUDA December 1883 J B RXl Tl lij£jLl T De inzending van advertentiön kan gescliieden tot ééft unr des namiddags van den dag der oitgave Burgerlijke Stand ran Ouderstaaode gemeenten Jj ran SS December tot 4 Januari 18S3 Hoordreolit GEBOREN AntanBtla ouden A Varhirg en G de Bok ONDESTROCWD C Spekiagder te Ouderkerk Mn des IJmI 38 j ta W Burger iS j P Verduyn Ie BergAmbieht 80 j en J Goodriun 2Aj Stolwjjli GEBOREN Ooroelis ouders A de Jong eo C taq Druneu OVERLEDEN C Molenur 3 j eu C m A M Z dertatD 1 ir ONDERTROUWD J Koolwgk eu W Loeve Haastrecht GEBOREN Pietje ouden C de Joig ea Aotouil Stoot Vlist OVERLEDEN L mo der Ham 71 j Zevenhuizen GEHUWD J ran der Beek eu G van Heldeo ADVERTENTIÈN Voorspoedig bevallen van eene welgeschapen Dochter HENDBIKA CAROLINA SEüERSLiete 6 Januari 1884 Hoenes WENBURG VAN Elten betuigen b deze ook namens hunne Kinderen hun dank voor de vele bewezen van belangstelling ter gelegenheid van hun 25 JARIGf HUWELIJK Gouda 8 J uari 1884 Voor de vele bewezen van deelneming ondervonden bg het overladen van myne geliefde Echtgenoote betuig ik ook namens myne Kinderen mynen hartel ken dank J LINDERS Gouda 8 Januari 1884 Ondergeteekende betuigt met wederkeerigeu heilwensch zgnen hartel kën dank voor de vele bewgzen van belangstelling hem bg den aanvang des jaars gegeven D TERPSTBA Boekhouden Handelsrekenen OPLEIDINGSCURSUS voor de Examens M O en voor de practische examens Leergeld ƒ 65 per cnrsns F J BOER Leeraar in de Wiskunde en hetOosthaven B 73o Boekhouden Privaat Onderwös in WISKUNDE of BOEKHOUDEN op de bekende voorwaarden Openbare Verkoopingp TE GOUDA op MAANDAG 21 JANUARI 1884 desvbormiddags ten elf ure in het logement db Pauw aan de Markt aldaar van Een WINKELHUIS en ERF in den Korten Groenendaal te Gouda wflk I No 192 kadaster Sectie B No 828 waarin de handel in Groenten en Aardappelen gedurende een aantal jaren met goed gevolg is uitgeoefend Te aanvaarden 1 April 1884 Een ruim PAKHUIS en ERF staande en liggende als voren wgk I No 9 kadaster Sectie B No 824 Te aanvaarden 1 Maart 1884 En een MOESTUIN met TUINHUIS en SCHUUR in de Heerekade in de Korte Akkeren te Gouda wgk P No 329 kadaster Sectie E No 374 tot 377 en 429 tot 434 groot 49 Aren 82 Centiaren Te aanvaarden 1 Maart 1884 Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore vau den Notaris W J FORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda met het modevak bekend VRAAGT beleefdeIgk werk aan huis is ook niet ongenegen aan huis te komen naaien J VAN ONZEN Boelekade E 124 WATERLEIDING De ondergeteekende beveelt zich beleefdelgk aan tot het AANLEGGEN van WATERLEIDING tegen concurreerende prjs F GROENENDAL Groeneweg WORDT GEVRAAGD tegen Februari eene Protestantsche Adres Gouwe wijk C No 45 te Gouda Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank OPË BARË VERGADERING WOENSDAG 9 JANUARI 1884 s avonds 8 uur precies Lokaal Tol Heil des Volks PEPERSTRAAT Sprekerf Mr C CE d Emoei bbonnee nit t Hoge TOMOA NQ rkiJ TE HUUR een flink BüRGERWOONHUIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Kamemelksloot alhier voor een civielen prfls Te bevragen by J BULK Kamemelksloot te Gouda tegen Invaliditeit en Ongelukken TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHEIJLING te id en de Agent P J K TAN WERKHOVEN te id P ELSHOÜT te Zevenhuizen Hoofd Agent H SMITS te Nieuwveen en VRIJLANDT te Moordrecht Agenten ADVEItTEI iTIEl in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelyk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Borstlijders vindeti baat by den voortrefFeiyken en Rynlandschen DRUIVEN BORST HONIG DONGEN 30 M i 1876 De ondergeteekende verklaart volgaarne dat hy door het gebruik van de zoo gnnstig bekenden DRUIVENBORST HONIG van den Heer W H Zickkkheihkb te Miiiuz genezen is van eene borstkwaal waaraan hg twee jaren geleden heeft Hy beveelt das den borsthonig allen borstiyders ten zeerste itt A EEMMEN Daar er namaaksels in den handel voorkomen wordt men verzocht er op attent te zgn dat de flacon van fl 2 van eene gede die van fl 1 van eene roode en die van fl 0 65 van eene witte capsule met neven sstaand fakriekstempel voorzien is Alleen echt verkrygbaar Te Gouda by F H A Wolft Boskoop by J van Bergen Haastrecht by J D den Hartog Oudewater by F Jonker ldenbnrg Bodegraven bg P Versloot Stolwyk by C G T d Berg Eindelijk Eindelijk Eindelijk De uitvinding van den Heer Med Dr Lowet trekt byzonder de aandacht Na lang zoeken is het hem gelukt een Haarwater te bereiden dat alle vroegered ergeiyke middelen overtreft Dit middel bevordert binnen korten tyd een flinken en vollen Baard en Haargroei en verhindert het uitvallen der Haren De C itvinder staat in voor een volkomen auccet Prys per flacon Fl 4 en Fl 2 50 Alleen echt te verkrygeu by den nitvinder Dr Lowet Antwerpen 34 Avenne de Keyser 34 Tegen rembours vwlt niet verzonden maar tegen inzending Tan bet bedrag in blaauwe Postzegels en 5 ets voor gefrankeerde toezending van het pakje Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda De oitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van BINIOINLAND DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 lSi84 Icére l GOUDA 10 Janusri 18 Werd bet vaiik door vele bLioelcers der tooneelfooritellingen hier ter lede detreord dat de tooaeel chikkin en hel decoratief somt veel te wenieben o rliet ea werd daarover ook door oiia wel rena geklaagd wy kaoueo nu tot ooa genoegen mededeeleii dat de opfoering rao mr Brooahooft lak ucfa in dit opzicht gontiig tal oaderacheiden Thalia tal aao de tooneelachikkiug groole eorg worden g vyd terw l TFricbilleiide bijaoudcre deoorati n door de Directie van kei Nedtrlanduh Totmeel uit Amaterdam uilen worden meilegebraoht Een onier lezer achrqft oca ceo brief naar aanleiding van eene uitdrukking in ona nf vau Zondag 6 Januari V ü leiden toen aprekende taa de a BI opvoering an de tooueelatukken der hb BruOihooft en an Eeden dat de tooneel critici daaraan Ui van rtikeUu wadden en dat er oadtr ouw beichaafde audgenooten wel uiemand tou lyo die daarvan g cn kennii nam De geachte briefubr j er komt daartegen op Hg maakt voor tich aao praak op den naam an beacbaafd en lïogtLina neemt hij vod dergelijke tooDceUeralagen geen kennia Hij meent dat menigeen in deze gemeente licb gekreukt zal gevoelen door onze uitapraak en raagt ont beleefdeigi om opheldering Gaarue zgn w j daartoe bereid Ooze gedaehtengang waa deze Een beaohaafd BieDHb atall tioh gaarne op de hoogte van hetgeen r in de wer ld voorvalt Hg leeat derhalve behalve een locaal blad ook een der dagelgka vertchguende couranten Deze laatate apraken uit voerig orer de bedoelde tooneelatukkeu Derhalve nam eeu b acbaafd menacb daarvan keciiii Nu il t teer goed mogelgk dal er onder de lezere van bedoelde bladen een enkele ia die toodra hg bet woord iooneel ziel igne oogen dicht doet of die rubriek haaatiglgk overapringt om ticb e gaan rergaaten aan eene andere b r dia d r gemengde berichten of der vadvertcolien maar dat neemt niet weg dat wg ala regel mogen atellen dat bedoelde letera kennia nemen vau den ganaoben inhoud hunner courant Een dergelgke tooneel bateude uittouderiDg tullen wg niet tiratond den naam van beaobaafd ontzeggen roa in t algemeen aprekeude behoeven wg geen rekening te houden met uilzonderingen De Staattcourmt van gitteren bevat de gewijzigde statuten der Stearine Kaaraenfabriek Gouda alhier De StoomtramweginBalioliappg Gouda walker itatulen de Staattcourant van giateren bevat heeft ten doel het exploiteeren van de aioomtramweg van Gouds naar Bodegrave Tolgena de conoenien en ergunningen verleend aan de rennooten Abraham De Beueditiy en Bernard Henri Beer door de gemeente Gouda en van commiuariaaen van den atraatweg vau Bodegrave naar Gouda De vennootaohap heeft tevent ten doel eventueel aan te leggen eu betig telve hettg door tnsachenkomat van derden te eiploileeren een atoomtramweg van Gouda naar Schoonhoven of wel naar andere naburige plaataen met rrbiiiding aan die liju van tnaachengelegen gemeenten onder overneming van beeiaande of door aanvrage van nieuwe conceaaiën en vergunningen onder toodaniga voorwaardruen bepalingen en op zuudaniget ijdatippe ala in eene algemrene vergadering van deelhebber daartoe opzettelijk bijeen te roepen znllen wordrn raatgeatejd l e vergadering waarin tot dien aanleg en die exploitatie wordt be loten wg l teven da middekt aan daartoe benoodigd welke middelen tullen wIprdeD gevonden hettg door de uitgifte van een Man te gelijk ertgd te bepalen obligaiieleening hett j door eene vergrooting van bet maatachappelgk kapitaal bekondena in dat laatate geval de bewilliging de Koniuga Het kapitaal be taai uit Iwwkbiiderd duitend gulden verdeeld in tweehouderj aaudeelen elk van dnizsBd gulden ten volle geattri De St Ct bevat de taialen van de volgende Naanlooax VennoolMhap De GoudKhe UaobincrabriA te Gouda wier doel ia bet vervaardigen heratelleuen koopeu eu rerkoopen van werktuigen en het aannemat van ageninreo iu het raeehine vak I e rennaatwb 9 aiigégaau roor 25 jaren Het kapitaal der vennooiachap tA tgn zeatig duilend galden verdeeld in aandeelen van vgfbunderd gulden eu ouderaaudeelen van honderd gulden Do aandcelcD tgn op naam of in blanco en doorloopend genummerd van eeu tot honderd twintig De onderaandeelen voeren achter het nummer eeu der lettera a i e d en e en tgn aleeda in blanco Het beatnur zal bettaan uit een directeur onder toezicht van drie commi Mriuen Tot directeur wordt aangeateld de heer Hendrik Enno van Gelder Ot commiitarlHen warden binnen ééue maand na den datum der akte benoemd in eene algemeene vergadering De directeur zal minatena tien iedere coramiaaaria minaten twee aandeelen op naam moeten hebben Het ingang van gi leren i alhier een Rgktlelegraafkantoor met beperkten dagdienai ingericht voor telcfoondienat voor het algemeeu verkeer geopend De dien tureu zgn geregeld al volgt op werkdagen van 8 tot 11 uur voor en van l i tot 6 ure namiddags op Zon en fceatdagen van 8 tot 9 ure voor en 1 tot 4 ure naroiddaga Op het verkeer van dit kantoor met alle overige telegraafkanliren in Nederland ia hel uniform tarief v n 0 16 gl per telegram r irmeèhl rd met 0 0 1 gl per woord van toepaaaing SCHAAK CORBESPONDENTIE Den Haag 16de zet twart C 8 F 6 Gouda 17de tel wil D 4 D 5 Alkmaar 12de zet zwart C 6 D 4 Gouda 13de tet wit E 3 D 4 Het ontwerp Heem kerk tot wijiiging der wet o het lager onderwg heeft den fiaad van State ver laten € Loop der bevolking in 1883 te Gouderak g ren 33 M 35 V Overleden ïl M 25 V In de Gemeente hebban tioh geveatigd 42 M en 54 V en hebben de Gemeente verlaten 48 M eu 60 V toodat de bevolking roet 6 M en 4 V vermeerderd ii en than bedraagt 1763 tielen Loop der bevolking in 1888 te Berkenwoude ADVEBTENTIÊN worden geplaatst van I 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t Welk des Maandags verscfaynt Afzonderiyke Nommers VIJF CENTEN geboren 7 M 13 Vr Overleden 3 M en 4 V la de Gemeente hebben tich geveatigd 11 M en en 16 V terwijl 18 M en 33 V daaruit lijn vertrokken De bevolking is altoo veriuiuderd met 3 H en 8 V en bedraagt thans 620 zielen Maandag avond lortlen te Amsterdam in de Nieuwe S d een paar in aanbouw zijode heerenhuizen in elkander Het werkvolk bad te gelukkig jni t verlaten Men vree t dat de belendende per ceelen tóo te niet krachtig worden gesteund niet lang op cfgen beenen tullen kunnen ataan Bij circulaire beeft de Minister van Justitie naar aanleiding van de deswege wederom daarover gevoerde bè rsadalaging in de Tweede Kamer de aandacht dei ambtenaren van bet Openbare ministerie gevestigd op de slechte verhouding die vaak wordt aangetroSiin tnsschen het bedrag der opgelegde boete en den duur der subsidiaire gevangenissiraf 2ich geheel aaijaluitende bij de raeeniiig dal door bet opleggen van betrekkelijk hooge subsidiaire strafiFen de recbte r iu vele gevallea de betaling der geldboete kan bevofdereg en in aanmerking nemende dat alleeil ter zake der drankwet die een vaat minimnm van 0 50 k nl in 1882 meer dan 28000 strafdagen in de huizen van bewaring zgn ondergaan heeft de Minister de procureurs generaal uitgenoodigd den ambienaren van hel O M aan te bevelen om bij hunne requisitoiren steeds te letten op de wenschelgkheid eener bbhoorlgke verhouding tnsschen boete en subsidiaire alraf Al regel zou men kunnen aannemen dat door één dag Kevangenisstraf vooral niet meer aan boete mort ksunen woroen gekweten dan de veroordeelde geacht wordt per dag te verdienen Van de homogtniteit in t ministerie sprekende doet de Haagsche correapondent iu de lliid Ct uitkomen dat t ontbreken van gezegde homogeniteit door éénc omstandigheid minder uitkomt het overwicht nl van den beer Heemskerk op tgne ambtgenooten Het is een feit dat de meesten van dezen in vele gevallen de voorstellen van den premier hebben goedÉekeurd en tich daarbg nedergelegd alleen om dea lieven vredea wille Zoo is Ihet oik gegaan met de toezegging van eene wgtiging der drankwet De schrijver verzekert dat dete door den minister Heemskerk is doorgedreven in strijd i met de oorspronkelijke denkbeelden van baron du Tour tot wiens departement die wet toch in de eerète plaats behoort De bewering moge verwonderinf baren met bei oog op de bekende omatandigheid dat Heemskerk een arm voorsunder van de vereeniging tol afschaifing van sterken dranlc ia waarvaji hg zelfs op eervolle wgie deel uitmaakt voor harei juiatheid wordt niettemin ingestaan Wat he ontwerp telf betreft hel is thans reeds by den raad van siaie aanhangig en strekt lot weg neming v4n hel verbod van oombinnlie van aterke drankver oop met een andere winkelnering voor koSe n bierhuisbouders restaurateurs banketbakkera en houden van badinrichtingen In hoeveire deze laatsten eeine winkelnering uitoefenen is zeker alleen aan de reCeering duidelijk In de S Ucimrant werd onlanga melding gemaakt dat door i Z M de Koning vergunning verleend is lot hel hinden eener collecte ten bate der Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord in de week vani 17 23 Februari e k