Goudsche Courant, zondag 13 januari 1884

Bg den ondergeteekende staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van het iL4 1884 Zondag 13 Janoarl J 3026 van het 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken verhandelde in den Gemeenteraad van GOUD In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die by den Raad inkomen als de discussion in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden JL B EtxisT K i j i i T GOUDAi December 1883 X O T E I VAN DE nrTEENATIONALE TENTOONSTmiNG Hl AMSTERDAM Trekking 15 Februari 1884 van de SERIES 11 a 20 De loten der uitgeloten Series evenals die van Series 11 a 20 znllen deelnemen aan de Trekking der Hoofdprgzen gezamenlgke waarde 250000 PRIJS PER LOT 50 CENTS Dd inwnding van adrerteatifin kan goschieden tot óéo nor des namiddags van den dag der uitgave met 1074982 S2 Gedurende de ojpenbare beraadslaging in de 2e Kamer werd zg nog verminderd met 3144050 zoo4at het totaal der bezuiniging bedraagt 4219032 82 De begrooting is mitsdien vastgestehi op 139040736 65 De raming der inkomsten is bepaald op 114166025 Een tekort alzoo fan 24874711 65 Als men nu de uitgaven voor den Rott waterweg het Merwede kanaal d spoorwegen den vestingbouw en den nieuwen Maaèmond onder de buitengewone uitgaven rekent wordt bet tekort op de gewone uitgaven gereidnceerd tot 7112711 65 Proefonderrindelgk is dus gebleken dat met den besten wil en met de medewerking van alle purtgen er geen mogelgkheid bestond om de begrooting ook inm wat de gewone oitffBven betreft te doen sleten Zeven millioen is een eeiliedwaardig cgfer Men bad du aUen grondiMB 4 venracbtMi dat de Kamer niet uiteen zou gaan zonder daarin te voorzien faetzg door aanneming der regeeringsvoorstellen welke wg herhaaldelgk hebben besproken hetzg door invoering eener tgdelgke inkomstenbelasting in den geest van het voorstel Van Delden c s Dit is evenwel niet gebeurd Men is kalm naar huis gegaan om in den schoot der zgnen het Kerstfeest te vieren en beeft den minister van financiën op de gewone wgze gemachtigd scbatkistbiljetten uit te geven voor zoover dit noodig is Men zegt dat men in de Kamer zelf zoo vast is overtuigd van de verwerping èn der regeeringgvoorstellen èn van het voorstel Van Delden dat men een klein uitetel van executie onschadelgk Ireeft geacht Intusschen blgft deze quaestie den dringendsten eiscb des tgds en eene oplossing moet eerstdaags gevonden worden In de twMde plaats trekt de tegenwoordige positie van het kabinet onze aandacht Men kan niet zeggen dat het ministerie verzwakt uit dezen strgd is te voorschgn gekomen Veeleer is het tegendeel waar De besnoeiing op de posten der verschillende hoofdstukken deerde de betrokken ministers niet daar het van aïgemeene bekendheid was dat geen wantrouwen in hun beleid maar de drane der tgdsomstandigheden oorzaak was van deze ongewone wgze van beknibbeling De premier handhaafde in alle deelen zjjn roem als handig staateman en gevat debater de minister van ostitie viel veel mede de andere niet tegen koloniën was reeds vacant geworden bg de Indische begrooting en de minister van financiën wiens val reeds lang voorzien wordt heeft aan het uitstellen der behandeling van de belastingwetten ook uitstel van executie te danken Veel heeft het kabinet in kracht gewonnen door de aftreding van den heer s Jacob als gouverneur generaal en de optreding van den leer Sprenger van Egk als minister van Koloniën Het ontslag van den gouverneur generaal brengt het gouvernement op zuiverder terrein in de Billiton zaak waarover reeds zooveel te doen geweest is en die met den heer I BmmsMma ingevolge art 38 vap het Wetboek van Koophandel Bl kens akte op den 4 DECEMBER 1883 voor den te RbtUrdam resideerenden Notiffis H P MABONIER verleden z a de Statuten Tan de Naamlooze Vennootscfaajl Stearine Kaarsenfabriek Gouda gevestigd te Gouda gen gzigd waartoe de Koninklgke bewilliging is verleend by bealnit van den lOn November 1883 No 27 De akte is in haar geheel geplaatst in de Nederlcmdsciw Staatscourant van 9 Januari 1884 No 7 Er BIEDT zich aan eene FATSOENLIJKE P G Adres onder No 908 aan het Bnrean dezer Courant Stark s Huis Apotheek Vraag circulaire 35 Amsteldijk Bloedarmoede Bleekzucht Longen en Magenziekte genezen Aau de a leenigfen Uitvinder en eerstenFabrikant van de Malz Praeparaten Hofleverancier van dd meesten Vorsten van Europe den heet JOHANlf HOfJF Bezitter van het gooden Verdienstenkr aismet de Kroon te Berlin Neue Wilhellnetrasse No 1 Centraal Dépöt te Amsterdam N Z Voorburgwal No 250 Officieel bericht van Herstelling over het Jobann BoSsche MalzËztract Oezondheidsbier en de Malz Chocolade dewelke alhier in het Hospitaal in gebruik zgii gekomen deze bewezen zic gis goede versterkingsmiddeleu bij de Herstellenden voornamentlijk het Malz Ex traot wordt by de zieken van chronischen borstlpers met graagte gebruikt zoo ook was de Malz Chocolade bg herstellenden en bg verzaakten verteeringsorganen tengevolge van zwtoe ziekten een verzachtende en zeer gezocht voedingsmiddel Weenen 31 December 1878 Dr LOEFF Ober Stabsar t Dr PORIASf StaTasaizt Malz Eitract tiezgndheidsbie versterkend genezend voor Maag en Borstlgders l Flacon 45 Cent 6 Flesschen ƒ 2 20 18 Fle 8chen ƒ 4 40 Coneei trirtes Malz Extract met en zonder gzer vermindert de ziekte bg Teenng 1 Flesch ƒ 1 80 ƒ 1 en 0 75 Malz Choeolade gelgktgdig met bet Malz Extract te gebruiken zencwversteï kend 1 Pond prima 2 25 1 Pond secnnda 1 60 IJzer Malz Chocolade versterkend en bloedgevend 1 Pond 3 en ƒ 2 40 Borst Malz Boabons i Onwaardeerbaar middel bg Hoest flees h ieid en Verkoudheid 1 Zakje tt 30 Qent F n9t Toiletmiééel Malz kmïden Zeep 35 Ct 50 Ct en 70 X Malz Pomadet 1 Flacon 70Ct en ƒ 1 V erkrggbaar te Gouda bg de Heeren D BiOMMENDAAL F STROEVE InstiWut H DE REGT IJfoordeinde 134 S GÉtAVEIMHAGE De ondergeteekende beveelt zgne Inrichting in de aandacM van OUDERS en VOOGDEN aan Opleiding voor den HANDEL of voor EXAMENS Inwoning en toezicht voor Leerlingen van het Gymnasium of de Hoogere Burgerschool H DB REGT Soeieteii ONS aSNOEOEN 5 Ahonrmmenta Vooretelling DONDERDAG 17 JANUARI 1884 Kon Nederlmidacli Tooueel iA Amtterdam Zijn Meisje komt uit Oorspronkelgk Drama in 3 Bedr van Mr P BROOSHOOFT Gevolgd door Oorspronkelp Blgspel in 3 Bedrgven door PBEDERIK VAS EEDEN Aanvang 7 nnr 01 Gewone bepalingen en prgzen DDÜTirl K BaDIKALE genezing deicerkuzeDil wordt IlllUiJnfiiif overeeogekoraen voor eeo bepaalde prgs beta lbaar oa guufziaj Daartoe zga 20 kaniffra ter beacbikklag der patKDten geateld WAEKSEGBRS Heelmeeater tan breek GnoMtPUlATS 36 Ie ASTWEBPKK Dr CHANTOMELANÜS Oogen water krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als terzwakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door lang ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwgls vocht ontloopt vooral bg kond weder enz enz Allen ooglgders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen Prgs per flacon inet gebrniksaanwgzing 60 ets Verkrggbaar bg Wed Bosman Gouèa Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburir A Bos Berkel A Prins Zevenhuijen Wed G Wilhelmus Woerd Pain Expeller is het beste huismiddel tegen Rheumatiek Prijs OeSO 0 75 en t 25 07EEAL VOORHA NDEIT TE HVVR een flink BÜRGERWOONHUIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor een civielen prgs Te bevragen bg J BULK Eamemelkaloot te Gouda Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE BOUSSDHE QU2EN of de besohrgving der beroemde geschilderd Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levens bericht der beroemde Glasschilders de Gebroede Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie v n Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents Eindelijk Eindelijk Eindelijk De uitvinding van den Heer Med Dr Lowet trekt bgzonder de aandacht Na lang zo v ken is het hem gelukt een Saarwater te bereiden dat alle vroegered ergelgke middelen overtreft Dit raiodel bevordert binnen korten tgd een flinken en vollen Baard en Haargroei en verhindert het uitvallen der Haren Be C itvinder staat in voor een volkomen tuceei Prgs per flacon Fl 4 en Fl 2 50 Alleen echt te verkrggen bg den uitvinder Pr Lowet Antwerpen 34 Avenue de Key ser 34 Tegen rembours wordt niet verbonden maar tegen inzending van het bedrag in blaauwe Postzegels en 5 ets voor gefrankeerde toezending van het pakje Snelpersdruk van A Briskhan te Gouda l e uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stwi geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 50 De politieke toestand Het tgdperk van mat tusschen de debatten over de staatsbegrooting in de Tweede en die in de Eerste Kamer geven ons eene welkome gelegenheid om den tegenwoordisen stand der pohtieke zaken in ons parlement bg onze lezers in herinnering te brengen In de eerste plaats valt dan onze aandacht op de houding der Tweede Kamer tegenover de regeeringgvoorstellen eo op de staatsbegrooting zooals zg oit de vuurproef der dis cnssie in dezen tak der volksvertegenwoordiging is te voorschgn gekomen De aïgemeenejacht op bezuiniging die bet gevolg was van bet dreigend tekort heeft hare uitwerking niet gemist Met voorbeeldelooze cordaatheid heeft ae Tweede Kamer het snoeimes gehanteerd en g n enkel hoofdstuk ia er xaadar kleencheui n afgekomen Het hielp niet of de Regeering verzekerde dat teen nauwgezet onderzoek bad doen zien dat op de gewone uitgaven niet noemenswaardig kon uinigd worden men bleefopgrooterzelfbeperking bghet gouTemement aandringen en het eerste gevolg daarvan was dat de verschillende ministers uit ei ett beweging reeds vóór het debat ruim 1 millieen lieten vervallen terwgl later de Kamer veelal op advies der commissiën van rapporiears verscheiden posten vond waarop naar flare ineening vermindering mogelgk was zonder schade voor s lands belang Een enkele uitzondering werd gemaakt voor de toepassing van het aftnakingsstelsel op het longziek vee in het spoelingdistrict waarvoor de Kamer uit vrge beweging aan den minister van binnenl laken een krediet van 3 ton aanbood eene rojaliteit die althans bewees dat de Kamer niet tegen uitgaven opzw waarvan bg haar bet nut en de onvermgdelgkheid vastetond Of nu al de aangenomen amendementen werkeljjke bezuinigingen zgn is minstens aan twgfel onderhevig wel wordt tgdelgk het tekort schgnbaar verminderd maar in het volgende jaar zullen stellig verscheiden derthans verworpen posten weder hun opwachting komen maken omdat 2B noodig en goed ign Toch kam het geen kwaad dat aldus aan de Regeering eene vingerwgzing is gegeven omtrent den stelligen isch dat geen uitgaven worden voorgedragen die niet voldoende zgn gemotiveerd en dat Heen het onontbeerlgke kan worden toegestaan zoolang de middelen niet zgn aangewezen om in net geraamde tekort te voorzien Met hoeveel loffelgken gver de Kamer echter naar heeft gestreefd om de uitgaven te hondeu binnen de perken der inkomsten het is Mar niet mogen gelukken Het tekort isverninderd maar niet verdwenen Dit officieele fers ten dienste der Eerste Kamer bgeen ebracht blgkt dat de raming bg de indiening Mr begrooting bedroeg 143259769 47 Zg erd gedurende de schriftelgke gedachte irisseling met de Tweede Kamer verminderd ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afionderlgke Nommers VUF CENTEN s Jacob niet in orde scheen te kunnen komen De heer Sprenger van Egk is een beslist liberaal voormalig medewerker van den tegeuwoordigen voorzitter der Kamer Als financieele specialiteit naar Indië gezonden komt hg na eene voorbeeldeloos snelle ambtelgke carrière als minister van koloniën in het vaderland terug De zwenking vanden heer Heemskerk naar den liberalen kant op koloniaal gebied eene herhaling van wat onder zgn vorig premierschap gebeurd is blgve voor zgne politieke verantwoording maar een feit is het dat hg daardoor den steun zal winnen van onderscheiden Kamerleden voor wie de aanwezigheid van een verstokt oudgast in het kabinet een reden was om onvoorwaardelgk den staf te breken oter alles wat daarvan uitging Op zich zelf is reeds de optrading van zulk een bekwaam man die doorkneed is in financieele zaken en op d hoogte van Indisch regeeringsbeleid een groote aanwinst voor de Begeering vooral in de tegenwoordige benarde omstandigheden Indien nu de heer Heemskerk er nog in slaagt om voor financiën een even goeden ruil te doen kan men met reden en temilgk langen levensduur aan het tegenwoordige kabinet voorspellen Hoe is intusschen de houding der Regeering tegenover de financieele ontwerpen Recht duidelgk is die niet De heer Grobbee was voor onmiddellgke behandeling de heer Heemskerk manoeuvreerde meer in de richting van uitstel WaarschgnIgk is dat spel niet lang vol te houden en zal spoedig op dit terrein de slag geleverd moeten worden die naar het zich laat aanzien den heer Grobbee het leven zal kosten Het pleit ook al weder voor het juiste inzicht van den premier dat bg de reeds ingediende ontwerpen ook eene inkomstenbeslasting is opgenomen al heeft hg het noodig geacht die te vermommen onder den naam van klassenbelasting Zoodoende tracht hg te sturen in de richting der publieke opinie en tegelgk het verzet der tegenstanders zooveel mogelgk te breken want velen laten zich door woorden vangen Onder deze omstandigheden zal weldra de Eerste Kamer bgeenkomen om haar oordeel te zeggen over het regeeringsbeleid en in laatete instantie uitspraak te doen over de begrootingsweiteu Aan aanneming daarvan wordt niet getwgfeld Misschien dat de discussie nop eenig meerder licht verspreid over de plannen van de Regeering in dat geval komen wg er later op terug BINNENLAND GOUDA 12 Januari 1884 Donderdagavond had de 2e uitroeriug plaats voor het seizoen 1883 84 der Goudtche Zangteremiging Deze slaagde naar wensch De rerachillende nti van het programma werden goed nitgeroerd en met genoegen geboord De aalisteu