Goudsche Courant, woensdag 16 januari 1884

1884 Woensdag 16 Janiiarl j 3027 60UDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken HAGAZMIV in TAPIJTEN GOEDOTSTOFFEIT en BmiTGEESAETIEELEN B dWtfONjGr Behanger Gouwe C No 200 141 Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDL G in particuliere eu alle openbare g ebouwen Kantoor en Magazijn Gouwe C 241 K wm m De inzending van adTertentiön kan geschieden tot één nor des namiddags Tan den dag der uitgaTe De inzending van adTertentiön kan geschieden tot één nor des namidt LEVENSVERZEKERIING MAATSCHAPPIJ opgericht in 1829 Gevestigd te Parija in haai Hotel IS rue de la Banqoe Maatschappelijk Kapitaal en g eplaatste Fonds Vijf en Zestig Millioen Francs VERZEKERINGEN bij Overlijden op het geheele leven GEMENGDE VERZEKERINGEN en op een bepaalden dag LIJFRENTEN ÜITZETVERZEKERINGEN 50 aandeel in de winsten der Maatschappy Zich te vervoegen voor alle inlichtingen bü den Hootd Agent te Gouda den Heer W C WERNINK Bleekersingel R 199 Hotel PaIjLINA Café Eestaurant te Oudewater Dit Hotel bevattende verscheiden Apartementen en groote Amusante TUIN en WACHTKAMER der IJSEL STOOMTRAM wordt minzaam aanbevolen zoowel aan H H Reizigers en Familiën daar hetzelve op het schoonste gedeelte der stad gelegen is Bagage of Koffers worden Franco afgehaald Belovende eene nette en prompte bediening UEd Dw Dienaar L STERRENBURG Sociëteit ONS GfENOEaEN 5 Ahonnements Voorstelling DONDERDAG 17 JANUARI 1884 Kon Nederlandtcli Tooucel Afd Anaterdam Zijn Meisje komt uit Oorspronkelyk Drama in 3 Bedr van Mr P BROOSeOOFT Gevolgd door Elf itmiT Oorsproukelnk Blgspel in 3 Bedrijven door FREDERIK vas EBDEN Aanvang 7 uur G wone bepalingen en pryzen De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het Arrangeeren van Kinderpartijen het LEVEREN van t DI EBS en SOUPERS voor BRUIliOFTEN of andere GELEGENHEDEN zoowel binnen als buiten deze stad W G TAK GEELEN Oosthaven B 35 Gouda HALF OM HALF WÜNAND FOCKING Amsterdam Diverse Likeuren if a ƒ 2 ƒ 1 30 ƒ 1 85 Cts per flesch Per Liter 2 25 ƒ 1 50 1 20 l en 0 80 Openbare Verkoopingf te GO l D A op DINSDAG 22 JANUARI 1884 des morgens te 9 uren ten huize van Mej M La GRAND wgk E No 71 aan den Kleiweg van eenen en eene party Manufacturen enz Nadere inlichtingen zgn te bekomeki ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVEB te Gouda Boekhouden Handelsrekenen OPLEIDINGSCURSUS voor de Examens M O en voor de practische examens Leergeld 65 per cursus F J BOER Leeraar in de Wiskunde en hetOosthaven B 73o Boekhouden Privaat OnderwBS in WISKUNDE of BOEKHOUDEN op de bekende voorwaarden KnilleDJongen gevraagd KÜIPEBSTRAAT K 227 TE HVVR een flink BURGERWOONHUIiS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor een civielea prgs Te bevragen by J BULK Karnemelksloot te Gouda Mejuffrouw HARDUZER MARKT A 158 VRAAGT tegen FEBRUARI een FLINKE DIEI STBODE ADVEBTEIMTIEN in alle Binnen au Suitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda r iiet over te slaan i l Voor slechts 6 gulden ontvangt ieder een keurig bewerkt zeer elegant TALMIGOUD CILINDER HORLOGE met uitstekend werk voor het goed tot op seconden toe nauwkeurig gaan waarvan gedurende 5 jaren schriftelijk wordt ingestaan Deze prachtige horloges zijn vervat in zware onverslijtbare Talimgonden kasten smaakvol vervaardigd met fijne kristalglazen en secondenwijzers gelijken volmaakt op echte ouden horloges en zjjn afkomstig uit een failliet gegane horloge fabriek waar zij vroeger veel meer gekoot hebben Onze Generaal Agent inWeenen verzendt deze hoifloges naar alle landen en aan ieder tegen vooruitbetaling van slechts O gulden of ook wel tegen rembours en bij ieder horloge wordt een elegante Tai mi GOUDEN HoRLOGEKETTiNO geheel kostilooH daaraan toegevoegd Al wie een goed en goedkoop zakhorloge wil hebben bestelle zoo spoedig mogeljjk daar bi deze nog NOOIT VOOaGEKOMEir GOKDKOOrrE de geheele voorraad spoedig uitgeput zal zijn Bestellingen te adresseeren aan den Heer KAHN Generaal Agent te Weenen II Leopoldsgasse No 11 Weenen Oostenrjjk Snelpersdruk van A Beinkkan te Gouda PHOTOGRAFIE Van af pr December worden op mgn Atelier de Viaitenkaart Portretten volgens de nieuwste verbeterde dmkw ze vervaardigd Deze uitvinding geeft bjj groote duurxaamheid Portretten van Brillante fijnheid Groote Portretten bjj voortduring in Kooldruk A BöESEKEN Hoogstraat 343 Schnina over de Vlasmarkt Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling te Jt LJOCLStOXÓuSJJOCL LOTEN voor de eerstvolgende TREKKING zyn i SO Centen weder te bekomen bij A BRINKMAN te Gouda Pain Expeller is het beste huismiddel teg en Rheumatiek Prijs f OM 0 75 en ƒ 1 25 OVEEAL VDOEHANDEN Ue uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per poat 1 50 BINNENLAND GOUD t IS Januari 1884 Hedenmiddag ten 13 ure had de feestelyke opening plaals van de lijn Gouda Oudewaler der IjKlStoomtramweg Maatscfaappij Ean gedeelte van die lijn was zooala onze lezers welen reeds vroeger in exploitatie gebracbl doch de directie meende met de feestelijke opening te moeten wachten totdat de baan binnen Gouda te berijden zou zga Thans is dit bet geval en een enkele blik op de met vlaggen versierde sirateo onzer gemeente toont voldoende hoe ingenoiMa onze ingezetenen daarmede zijn Viel zonder reden Verbetering der communicatie tusschen deze en omliggende gemeenten moet oiilegenzeglyk Goada s welvaart ten goede komen en bet is daairpB da Ü mei iogeDomeDbeid de opening dèr nieuwe lyn mededeelen De opening mocht met recht den naani van feestelijk dragen Tal tan aulorileileu waren door de Directie uitgeuoodigd den feettelyken rit nirde te maken en daarvan was gaarne gebruik gemaakt In het hotel de Zalm vereenigd men iiob waarop ten 12 ure de afrit plaats had Daar onze courant ter perse moest alioreos de feestlram weder hier ter stede wat ternggekeerd 100 zijo wy buiten de mogelykbeid ia ont nr van heden reeds daarvan eeo vertlag te geven Dit alzoo in ons volgend nr Üondag jl wat het 25 jaren geleden dat de deer i D Emeit als voorlezer eu voorzanger in de kleine Kerk alhier werd aangeiteld Dr van Rhyn die dien dsg den predikdienst waarnam wenschte den jubilaris aan het einde drr Namiddag godsdienstoefening in eenige welgekozen bewoordingen met de herdenking hier an geluk Kaar w j vernemen heeft de grondwetscommissie Vrydag hare laatste vergadering gehouden tot definitieva vaststelling van haar rapport De commissie heeft besloten Z M den Koningvergunning te vrageu om dat rapport publiek te maken f Ia de Zaterdag gehouden vergadering van den gemeenteraad te Krimpen a d IJsel werd o a medegedeeld dat de belastiogverordeningen lo op het honden van honden en 2o op hel grbruikeu der algemeene begraafplaats de konioklyke goedkeuring hebbeu verworven en daarna besloten deze te doen drukken en tegen betaling van een zeer gering bedrag voor het publiek verkrijgbaar te stelten Op deze wyze tracht men eenigermate tegemoet te komen aau de onbekendheid van vele ingezetenen met dusdanige verordeningeo De heer A Kapiyn Directeur van de stoomtram JoiidaBodegravan schrijft Mo de Rtjnhodi het volgiiide Het is my gebleken dat vooral langs den Ky d ket idee verkeert dat de spoorbreedte van den Sioomtramweg Gouda Bodegrare gevaarlyk is Ten einde te orertnigen dat dit niet zoo is ben k zoo vrij hierby te voegen een afsahrifi van het üegitter gehouden vau de oogeratlen op de Ign 4 gedurende het jaar 1883 voorgevallen wal ik U verzoek ook te willen overnemen Wanneer men de deraillementen en ongelukken van andere trams hiermede vergelijkt zal men toestemmen dat Gouda Bodegravc daarmede zeer gelukkig is en men zich geruit a a dat vervoermiddel kan toevertrouwen Bovenalict worJl door mij stieng gelet op voorzichtigheid waarom dan ook nirksche reizigers wel eens klagen dat bet rijden niet hard genoeg gaal i 1 o i 1 SP 5 sx 1 13 J 1 a S k i ï Uil 1 a Ji f H s o S H g s 8 o lil 1 t O 1 ï 1 S O 1 5 J = 1 a B 1 V s l 1 3J s s 3 il 5 2 = 1 o o 13 i 2 t4 M a il co = £ i 1 V 8 i 0 s s 3 m o U3 s s 1 s o o t Naar wjj vernemen is de heer Jorissen voormalig staatsprooureur in de Zuid Afrikaansche Republiek weder naar Transvaal vertrokken De heer Henri Boers secretaris der Centraal Spoorwepmaatschappij is in deze betrekking geschorst Voor de tweede kamer der arrondissements rechtbank te Amsterdam heeft de heerAgostini Dinsdag jl den eed afgelegd dat hy den heer mr M ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentieu gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN Huntje U Bolterdstn ten huize ran den heer Van Gelderes tandmeetter aldaar Kreo derde aandeel in de insten der tentoonstellinfc had toegezegd welke eed door den beer Haantjes aau den heer Agoetini at opgelegd io een geding waarbgeeratgenoemde zijn deel in de oprichiersaandeeleu opforderde P v J De toren van de B K kerk te Schoonhoreo die gebonwd is op onbeheide fondamenten is belangrijk gezakt waardoor het muurwerk van de kerk eel ge aar loopt Van groote schade In Friesland is als een merkwaardig gevolg ran kraisiog van diersoorten en wel lan tamme konijnen met in t wild loopende hazen een ras ontstaan dat sprekend op hazen gelykl Opmerkzaam geworden op dit feit is men nu begodlncu die teelt te berorderen Vlagger en grooter dan het konijn is dit dier bgsa niet van den haas te onderscbeideu zoadat het wellicht spoedig als haas in den handel wordt gebracht Te Zwolle loapt het gerucht dat de commiea der posterijen N K die op 23 Dec 1381 aldaar op heelerdaad werd betrapt bij bet zich toeeigenen van een aaiigeteekenden brief en later bekende zich herkaaldelgk aan dergelijke diefstallen te h bben sobnN dig gemaakt en daarvoor door het Hof te Arnhem lol 7 jaren tnchthuisairaf werd ireroardeeld op 17 Januari a s zal worden ontslagen door 7 M de Koning hem kwijischelding zou hebben erleend voor de 5 jaren die hij volgens dat vonnis nog in het luchthnis zqu moeien doorbrengen Naar aanleiding van de vrees die bü velen nog immer schijnt te bestaan dat de dienst van stoomtrams op de openbare wegen gevaarlijk is voor het gewone verkeer van rytuigen en wagens beeft de Directeur van de Nedertandsche tramwegmaatschappij aan de burgemeesters te Harliugen VVonseradeel Bolsward Sueek Wymbritseraderl Haskerland Aengwirden Scholerland en Opsterland eene verklaring gevraagd welke de ondervinding is die zg hebbeo verkregen ten opzichte van het schrikken van paarden voor de stoomtram en de daaruit ontstane ongevallen Deze verklaringen zijn voor z over ij die zagen alle gunstig voor den dienst van de stoomtram P D Volgens den Haagsohen cvrrespondent van de Zutf Ct wordt eerstdaags de indiening van het toegezegde ontwerp tot wgziging van eenige bepalingen der schoolwet verwacht Is by goed ingelicht dan zal het regeeringsoDtwerp inderdaad zeer veel op dat van de bh Mackay c s gelijken Zno moet het b V ook in het plan van den Minisier Hecmskark liggen om artikel IS in dien zin te wijzigen dat de gemeentebesturen voorlaat geen Bijksvergoeding meer krygeii voor schoolbuow maar daarentegen 69 procent van de uitgaven voor alle onderwyslraktem uleu Verder zou ook wat trouwens met het oog op de antecedenten rau den Premier wel te verwachten is in het regeeringsontwerp verplichte schoolgeldbefling worden voorgesteld en zelfs zou een wijziging in de verhouding tusschen het aantal leerlingen al is zij dan ook van niet zoo iugrijpenden hard als die van het voorslel Mackay in de bedoeling liggen De houding van de Stwd strookt vrg wel met