Goudsche Courant, woensdag 16 januari 1884

m f 14ÜE €€ ILi li Specialiteit voor AAINLEG VAN WATERLEIDIING 1884 Vrydag 18 Januari N 3028 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Cïouwe C 241 De inzending van advertentien kan gesciiieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Oonderak GEBOREN Contlii ouden C Ptligruf i W Verhoof Ane oadwt A Hnitniii en A T a Letaweo Aegje Coroelia ooderi M nn Dorp eo N Onreltnd OVKRLEDSN P de Oruf 28 m A HaiemiD 1 m N C Tnara 1 Stolwük GEBOREN Conelii Mum ouden J Langenk en A Scheen Jeeab soden C Sloof en A Both GEHUWD L Betemer en J Thiele Haastrecht GEBOREN Ttnntje ouden J M Achterberg en J Jtnte OVERLEDEN V n de Sprong 62 j L ven Dem g j J Scboooderwoerd 7 w Vlist ONDERTROUWD J de Peter uit Polahroek en E nn Inger Reeuwijk GEBOREN Adriana ouden J Schonten en i au Ea Emmerectiana ouden J Borat eo J Verb Joaeph Chrittiaao ondera J Bianco en R Boer Joaeph Daniel ouders W Vermey en £ tan EIteren OVERLEDEN G lan der Wolf m GEHUWD W Vermeulen en M Hoogerd k Zevenbulzen GEBOREN Ingetje oudera G Saarberg en M Zeienhnizen Cornelia ouders U eau der Beek en A Uammis ADVERTENTIfiN Orerleden te Ouderkerk a d IJiel na eene korte ongesteldheid onze geliefde Moeder Mejaf vrouw JACOMINA HOOGENDIJK SCHODTKJ A D VA DE WEö Wz I N VAN DE WEG HOOGENDIJK Stotwijkertluü 12 Jan 1884 Heden overleed m ne geliefde Echtgenoote MAERIGJE van WIJK in den ouderdom van bgna 83 jaren C W HOOGENDUK Zwammtrdam 13 Januari 1884 W C M U L p p c Gouda 12 Jtmnari 1884 SLOTEMAZEB C per yter 1 10 0 90 0 8Ö en ƒ 0 75 Flesch 0 75 ƒ 0 70 0 65 RR PUK RN GENEZING desierkiezend wordt DUuLaUila otereengekomen roor een bepaalde pnjs be taalbaar na genezing Daartoe z jn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld WAERSEGEBS Heelmeester an breuken Gboemplaits 36 te ANTWEBPElt Opezilsare Besteding DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND zullen op WOENSDAG den SOsten JANUARI 1884 des middags ton 12 ure in het Gemeenlandshnis te Leiden bg enkele inschrgving BESTEDEN overeenkomstig het bestek en de algemeene voorwaarden Het maken van eenige werken tot versterking van den IJsseidijk nabij Gtoud Het bestek zal van den 14den Januari af voor 10 centen de algemeene voorwaarden voor 25 centen en de gezegelde inschrgvingsbillet ten voor 22 cent verkrggbaar zjjn ter Secretarie van Rgnland te Leiden en bg den Opzichter te Gouda De inschrgvings billetten zullen ten 12 ure van den bestedingsd in de bus in het Gemeenlandshnis gestoken moeten zgn volgens § 72 der algemeene voorwaarden Nadere inlichting i te verkrggen bg den Ingenieur te Leiden en bg den Opzichter te Gouda Mevrouw VORSTMAN te Gouda VERLANGT tegen Mei of eerder EENE GESCHIKTE Protestantsohe DIEIVSTBODE die goede getuigen kan aanwgzen en goed werken en kooken kan om als MEID ALLEEN te dienen met hulp eener Werkster Bg voldoende bekwaambeden kan op ruim loon gerekend worden Adres Gouwe No 197 BAAS mnmuL Zonder goede gel melden Brieven franco ingewacht aan Op eene Steenfabriek van gelen steen wordt tegen flink loon gevraagd om zoo mogeIgk dadelgk in dienst te treden een flinke BAAS volkomim op de hoogte der steenfabricage en die djsgevorderd de geheele directie eener Steenfabriel op zich zoude kunnen nemen luigen onnoodig zich aan te onder motto JBaaa worden tiet advertentiebureau van NIJGH VAN D TMAR te Rotterdam Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Gemoeoin brengen ter kennine van UH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 5de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 17 JANUARI 1884 de SOCIËTEIT vaii dea avonds ZES JJUB af al GESLOTEN xfjn Namens het Bkstoue J C IJSSELSTIJN Secretarit Gouda 14 Janu ri 1884 Te en JICHT I I I E5 BHÜMATIËK TWrkrggbaar te 4 ouda Wed Bosman Tiendeweg I G IJSELSTIJN Blauwstraat Alphen L Vahossiaü Zn Éotkoop J GOUDKADK P LOOMAN Harmeien W 6 Kürvbes Hazeretooude 3 Gaarkeuken Noordein D W Bom Oudewater J Lieïland Waarder Wed Bouthooen Woubntgge A DB Wilde Éfidegraven B G F Brinkel Éfimeri VAN Ebuwek Op voordeelige voorwaarden Wf rden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépót b M J C HAM te utrecht JANDOENIN EN Snelpersdrnk van k Brinkman te Gouda Pain Expeller is het beste huismiddel tegen Rheumatiek Prijs 0 50 0 75 en ƒ 1 25 07EEAL VOORHAUDEIT TE HVUR een flink BURGER WOONHUIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor een civielen prga Te bevragen bg J BULK Karnemelksloot te Gouda Hci Sli ii iZf i i ii rU Hinn 0 IA tegen Invdlidittit eii 1 i il r i i i r v On eliikkfii TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agent P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOOTte Zevenhuizen Hoofd Agent H SMITS te Nieuwveen en VRIJLANDT te Moordrecht Agenten RURS ZEGELS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel van A BRIi KilA aUlXA LAROCHE van KRAEPELIE k HOLH Optce cktnd vertterkend kooriiwrdrijvend IJznhoudende QuinU Larocke by bloedarmoede etc In fleaichen van ƒ 1 90 en ƒ Eenig depot voor Gouda en Omstreken bg den Heer C THIM Apoth te Gouda Eiijdelijk Eindelijk Eindelijk De uitvinding van den Heer Med Dr Lowet trekt bgzonder de aandacht Na lang zoeken is het hem gelukt een Haarwater te bereiden dat alle vroegered ergelgkemiddelen overtreft Dit middel bevordert bin nen korten tgd een flinken en vollen Baard en Haargroei en verhindert het uitvallen der Haren De Citvinder etaat in voor een volkomen tuecet Prgs per flacon Fl 4 en Fl 2 50AUeen echt te verkrggen b § den uitvinder Dr Lcfwet Antwerpen 34 Avenne de Keyser 34 Tegen rembours wordt niet verzoinden maar tegen ihzending van het bedrag in blaauwe Postzegels en 5 ets voor gefrankeerde toezending van het pakje il Ue uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave io den avond tui DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 G0ÜD 17 Januari 1884 Meenden w eeniite dagen geleden de verwachting te moeten nilaprelien dat leer reien onter audgenoolen de ap oerinf der toooeelatulckea van de bh Brootboofl en vac Éeden louden willen bgwonen de uitkomst beeft beweten dat wg uiet te veel zeiden Bg de gewone loting voor bet beapreken van plaatsen moesten gisterenavond verscheidene personen onverricfatercake huiswaarts keeren De schouw burgtaal tal dns in deu letterlgken tin van bet woortl vol tgo SC AAK CORBESPONOENTIE Den Haag Hde tet t ari C 6 C 5 Gouda AlkmiuH Gouda 18de iet wit E 3 F 2 ISda ut iwart A 7 A 6 14de iet wit F 1 C 1 De Staatteourant van 16 deier bevat de statuten van De tuinbomctckool Avuterdam ten doel hebbende theoretisch en practisch onderwgs te gaven in idIdbouw plantkunde en aanverwante vakken Hare gewone middelen bestaan uit ontvangen schoolgelden bgdragen van donateurs en ledeu de te verleenen tubaidiëD van bet Rijk de provincie en de gemeenten De vrreeniging bestaat uit donateurs en uit leden Donateurs zgo tij die zich verbinden jaarIjiks eene bgdrage van minstens f 60 of 250 in eens te betalen Leden betalen 26 a jaars Het bestuur bestaat uit boogsteoa tien leden Het wgst uit zgn midden een voortitter een seorelaris eu een penningmeester aac Voor de eerste maal tgo tot ledeu van het bestuur gtkoien de heeren mr W van der Vliet tot Voortitter K W van Oorkum tot aebretaria J A Matthea tot peogiiigmeester Men schrijft ons uit Zeveabuiten In de 4e vergadering van het Leesgeielschap Tat Nut eo Vermaak vervulde de heer A Diamant uit Schoonhoven de spreukbeurt rn wist door lijne vele voordrachteb en ohansonnelten ieders belangstelling gaande te houden Wg hopen nog meermalen den heer Diamant in ons midden te tien Behalve door den beer de Snoo uit Kralingen brachten nog de heereo L A Prins J van der Starren A C W van der Sterven A de Joug C v d Neut en P Blok het hunne bg dezen avond onvergetelijk te maken In de volgende maand zal bel 26 jarig bestaan van het door den Heer J J Grooteudorst alhier opgerichte Ziekenfonds voor kleermakers worden herdacht welk fonds nog flink werkt De Centrale Commissie tot leniging der ramp in Kederlandsch Indié hier te lande keefi van het Centraal Comité te Batavia een brief ontvangen waarvan de aanhef aldus luidt Waardeeren wg het hoogelijk dat Z M de Koning ook waar het de leniging van een zware Indische ramp geldt getoond heeft gatjsoh vooraan te willen staan door het beschermheerschap van uw commissie te aanvaarden uwen Koninklijken Voorzitter begroeten wg eerbiedig met dankbare gevoelens roor jn even vaardig als gelukkig inititlief dat zulke rgke vruobten gedragen heeft Dan u allen mgoe heeren syn wij onze erken telijkb id verschuldigd voor bet ots geschonken groote vertrouwen waarvan geen omkbbeliinniger hewgs te geven ware geweest dan itoar tooals u hebt gedaan vier eu een halve toK gonds londer het mitute i oorbehtii4 oi de geriitgMf voorwaarde ter onzer beschikking te stellen f De onbekrompen gze waaróp ditmaal bet moederland in den nood van toonel duitenden aan de oevers der Soeoda iee tegemoet is gekomen heeft evenals de spoed daailiij betracht in alle kringen een weldadigen indruk gemaakt en het vaderlandsobe hart goed gedaan Vau bet eerste oogenblik af was het onte evenals nee opvatting dat tonder oiderseheid van rassen aPitomsl of gwdsdiensl aan iaoer die hulp noodig had hulp moest worden verl nd De wanklank om alleen de Europeanen te laidenken werd slechts io de eertte dage gehoord mt een Fpvikk ld gemoedsstemming sommigen geloof deed slaan aan van het toooeel der ramp overgebriefde verhalen die in faun ongunstige schildering van den inlander den toela vau een ernstig onderzoek niet konden doorstaan of daardoor althans io een ander daglicht vertcheuen Op initiatief van dr P De Jager te Ternaard is een adres verzonden aan den minister van Binnenl Zaken mede onderteekend door prof A P Fokker te Groningen dr J F Van Hengel te Hilversum en dr G W Bminsma Ie Steenbergen waarin gevraagd wordt dat de wet bondesde voortienioK tegen besmettelijke ziekten niet langer op mailen van loepaasicg moge zijn De ondervinding sedert de invoering van de wel heeft geleerd dat deze noch de frequentie noch de uitbreiding van mazalenepidemieèn heeft kunnen beteugelen ook is het publiek door bet afwezig zijn van het briefje mazelen niet gewoon tich van het binnentreden van eea beametle woning te onthouden Door het opnemen van mstelen onder de in art 1 genoemde ziekten wordt derhalve het pr tige en de goede werking van de geheele wet geschaad die overigens voor de andere daarin opgenomen ziekten nuttig kan werken De adressanten verklaren ten slotte dat tg zich van te voren overtuigd hebben dat het meereudeel der in Nederland pracliaecreude geneeskundigen in hoofdzaak met dat gevoeleu overeenstemt De heer Boers verzoekt te melden dat het bericht ala zoude hij in zijne betrekking van secretaris der Centraal Spoorwegmaatschappg geschorst ziju onjuist is Voor het oogenblik raoet hg zich naar hg verklaart tot eze eenvoudige tegenspraak bepalen Uit Utrecht verneemt men echter thaus dat de heer Henri Boers ontslagen is alt seorelaris der Ned Centraal spoorwegmaatschappij De komeet van 1812 is thans Met bet bloote oog zichtbaar Bg het sterke maanlicht is het verkieslijk als men den staart van den zwerveliug wil tien een gewonen tooneelkgker te nemen De komeet beweegt zich ip eene hemelstreek waar geen helder lichtende sterren tick bevinden Is de volle maan voorbg dan behoort men tusschen 6 en 8 uur in den avond in het Zuid Westen te tien de staart heeft dan eene opwaartsche riohiiig ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 r els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afionderlgke ommers VIJF CENTEN De heer J C F4bius lid der Tweede Kamer maakt in de Standaard zijn plan bekend om zoo spoedig mogelgk een gesdirift nittegeven waarin bij de bekende vaccine quaeatie met dr Kaleer en de Delfische afd der Mij ter Bevordering der Geneeskunst deter dagen meermalen besproken in een helder daglicht hoopt te plaateen Bij Maandag fjoor den Hoogeo Baad gewezen arrest is verworpefi het cassatieberoep van den olGcier van justitie bjj Aè arr rechtbank te s Hage tegen een ronnis der rechtbank ingesteld waarbg C r Z te Katwgk a d Sgn is ontslagen ran rechtsrerrolging ter zake dat hij zich van uit zgne woning waarin personen tot zgo gezin behoorende aan pokken lijdende warepi zich heeft begeven te midden eener schare die tene godadienstoefening bijwoonde De Baad heeft voorts bjj een ander arrest vernietigd het arrest vfin het gerechtshof te Amsterdam waarbg de beambte der Tentoonstelling Maatschappii A C d L W n J A S zgn veroordeeld wegeiA V de vervaardiging eiii uitgifte ten eigen bate van ralsch toegaugakaarteu De zaak is thans rerweteo naar bet genchttbof te t 6rarenbage ten einde haar opnieuw te behandelen Door een aantal officieren vau het Nederlandache leger die bjj het Indische leger gedetacheerd zgn geweest en deel hebben genomen aan de 2e Atjebsche expeditie zal de itte verjaardag van de inneming van den kraton heifdacbi orden door een kameraadscbappelgken maalt$d boren de Witte Sociëteit te s Hage op Donderdag den 24n Januari a s Ben uitgerer te IJTew York die róör alle anderen eene verUling het libht wilde doen zien van het bakende Sara Bamtm van Marie Colombier trof eene overeenkomst met 69 vertalers s Middags te 1 ure begonnen dezen hui werk s avonds te elf uur was de copie in handen der zetters den volgenden namiddag reeds werd het boek 360 bladzijden groot kanten klaar verko cht i Men schrgft uit Leiden aan de Zwolxhe Courant In vervolg op m u laatste mededeelingen kan ik n thans zeggen dat vrouw Van der Linden zelf de zekerheid schijnt te gevoelen dat zij Leiden uiet meer zal terugzien Zij heeft io de afgeloopeu week san haar man laten i schrgven om hem dringend te verzoeken baar met de kinderen te komen opzoeken en zij gevoelt dat z die voortdurend ferwaarloosd beefl Wat zij voor haar ouders geweest is is Vrgdag jl gebleken Dien dag zijn twee barer broers op t anatomisch laboratoriunf geweest om de Igken hunner ouders die sedert twee jaren overleden en deze week opgegraven zgn Ie herkennen De aangezichten waren nog geheel onbeschadigd en duidelgk te onderscheiden een reurig bewijs van overeenkomst met andere Igken waarvan de vergiftiging was geconstateerd Naar ik verneem zoo schrijft men uit s Hage aan de Zutpk Ct zal het beginsel dat na t Mei combinatie van diankverkoop met andere winkelnering verboden is in het algemeen gehandhaafd bigren maar alleen voor enkele categorieo ran neringdoenden ala koffiehuishonders koek suiker en banketbakkers koks pasteibakkers en nog enkele anderen een uitzondering worden gemaakt De Regeering schijutdoor nader onderzoek ot de conolntie te zgn geko 1 l