Goudsche Courant, vrijdag 18 januari 1884

men dat het tooli m et aanging alleen 90 hel per oonlyk belang der winkeliersdrankrerkoopelrs een der roornaaniste bepalingen der Draukwet geheel prijs te gefen Het t Worshipful Company of Grocers te Londen heeft ign rierjaarlgksche prqsTraag uitgesohrereu roor ontdekkingen op bet gebied der geiondheidslrar Het ontwerp der prysirraag is Ben meihode te ontdekken waardoor de raocineatof bniten bet dierlgk lichaam gecoltiveerd kan worden in een neniraal medium en wel zoo dat de smelstof onbegrensd in opTolgende generation kan worden Teriaenig nldi td en dat bet product Tan elke generatie e en krachtig dezeffde hoedanigheden rertoone als de natuurlqke aoeine lymfa Standari raeeinelymph zoo heel het eigenaardig roor HoUandscbe ooren in de Ëngelsche prgsvraag zoorer lich dit bepalen laat binnen den Toor hel onderitelc 2 hikbaren tgd e prgsrraag is algemeen opengelteld zoowel in JimA als het buitenland De terbandelingen kanoen ingezonden worden tor SI Dec 1886 en de nilspmak lal dan uiterlgk Mei 1S87 TOlgen Het Iiondensehe gild wordt in ign werkzaamheid op dit gebied ter zgde gestaan en in alle zaken de gezondheidsleer betreffende geadriseerd doof een weteuachappelgk comité bestaande uit de heereo John Simoif C B F E S John Tyndall F R S Johu Bnrdon Sanderson M D F B S en George Buchanan H D F B S Alle mededeelin en te dezen aanzien bebooren geadresseerd e worden aan den secretaris Clerk an het Kruidaniershild Groceia Hall Londo n Ëi é DagU Nicolaat Beets 70ste jaardag rail op 13 September van dit jnar Dit feest ran den Nederlsndschen schrijrer dichter en godgeleerde belooft in lle kringen weerklank te rinden en zal zeker een gedenkdag roor het geheele land zijn Ëene conamissie ran 35 leden ait Noorde Zuid Nederland is reeds getormd om de plechtigheid ran dien dag te regelen eereroor zitter is mr graaf Van Lgoden ran yaudcnburg roorzitter Prof dr M d Vries secretarissen Johs Dyserinok a H de Veeri penningmeester A C Wertheim Blgkens opgaven ran pfof Petlenkofer roorkomende B bet Januari Dummer ran Nord und Süd naar aanleiding van eenigc beschonwlugen orer rergiftiging floor het lekken ran gaspijpeu geeft een rolwasseo Wnsch in rust aan de lucb t in een rertrek per nur 44 gram koolzuur 33 gr water en 92 warnte eenheden af terwgl hg 38 gr zuurstof rerbrniki Bene stearinekaars welke10 gr stearine in hejl nur rerbraodt bezwangert per uur de lucht met 28 gr koolzuur 11 gr water en 97 warmte eenheden terwijl zg 28 r zuurstof rerbroikt Bene gewone gasvlam ateenkoolgas rao 13 koarselt lichtsterkte rerleert per nor circa 140 lilergaS en geeft aan de lucht af 164 gr koolzuuf 156 gr w ter eo 878 wartnleeenheden terwijl zg 300 gr zanrsloT rerbruikt Het is de justitie te Maastricht tot heden niet mogen gelukken de onrerlalen te ontdekken die Zaterdag jl getracht tebben den trein ran Luik Slaastricht te doen ontsporen Opmerkelijk i dat dit misdadig roornemen op klaarlichten dag heeft kunnen geschieden zonder dat dit door den baanwachter of eenig ander penoon is gezien Toch rereischte de toeleg nogal tgd £ r waren nl drie zware planken uit de spoorbrug getrokken en op de rails orer de brug gelegd Door de heerschende sneenwjaoht had de machinist het geraar eerst bemerkt toen het te laat was om den trein te loen slilhouden Men ijst bg de gedachte dat dit misdadig doel gelakt en de tiein daar ter plaatse in de diepte gestort ware De ge rolgen zouden onberekenbaar geweest zgn Feestelijke Opening DEB lyn Gouda Haastrecht Oudewater BIB Usel Stoomtramweg JIaatscbiippy Heerscfate er Dinsdag den ganlbfaen morgen op noogatraat Markt en Tiendeweg een ongewone drukte naar male het middaguur naderde nam het aanial ran beo toe die getuigen wilden zijn ran de olHcieele opening ran de nieuwe lijn zoodal de feesltram te midden ran een grooie massa rolk onze stad doorreed Tec 12 ure waren in bet hotel de Zalm Directeuren ea Commissarissen der Maatschappg rereenigd en roorts een aanial genoodigden waaronder Burg en Weth ran Gouda Burg en Weth Tan Haastrecht de Burgemeester ran Beeawijk enz nz waren op te merken Op het bepaalde uur besteeg men de tram eo begon ide fetttetpe tocht die ongelukkig genoeg bg het einde der Tiendewegbrugeenig oponthoud onderrond Daar maakt de weg een bigkbaar moeilgke bocht die tot een klein deraillement aanleiding gaf Deze stoornis eenmaal te boren gekomen reed men zou bgna kunnen zeggen gleed de tram rerder ongestoord roort en bereikte zonder ongerallen OudeWater Onderweg bad men alle gelegenheid zich te orertnigen hoe rele moeilgkhedeii te orerwinnen wa ren alrorena deze Ign in exploitatie kou worden gebracht Een ncile lijp kan zg niet genoemd worden en de op t oog lastige en hinderlgke bochten zgn rele zoodat een oningewgde daarbg en niet minder bij de kleine brugjes die men op den weg passeert ziofa afrraagt hoe is het mogelijk dat een Ira m zich daarlangs zander geraar beweegt P Die rraag ia echfer thans sp geruststellende wgzc beantwoordt door de feiten en slechts een woord ran waardeering Ugfl orer roor hén die zoo rele moeiIgkheden niet alleen uit den toestand ran den weg roortapruitende wisten te orerwinnen en eene zoo gamakkelyke rerbicding in bet leven wielen te roepen Insacben rerscfajUendc welvarende gemeenten T Oudewatu uitgestegen wandelde lAen deze plaats door oin In de gezellige bovenkamer van hel bekende Oadewalerscbe Iiogemeul ait te rosten ran de reis Daar werd den genoodigden door de Directie der Maatschappg een dejeuner aangebod h dat allen zich goed lieten smaken Na eenige oogenblikken hoorde men het bg feestvieringen als deze zoo aangename geluid ran in de lucht vliegende champagnekurken de bruisende wgn werd rondgepresenleerd en oniqiddelgk daarop nam de Preai dentGommissaris der Maatschappg de beer Uojel het woord en sprak ongeveer als rojgl Mgne Heeren Is het niet natuurlgk dal men met voldoening terugziet op eco werk dat niet dan mei veel moeite is lat stand gfbraoht Is het niet natuarlgk dat men zekere zelfvoldoening ondervindt wanneer eindelgk een zaak is in het leven geroepen waarvan de geboorte zoo laïig werd tegemoet gezien De weg waarlangs wg hierheen kwamen was effen en wg gleden ala t ware over een rlakke baan doch niet allen weten welke arbeid hoereel Ssweet onder dien grond ligt hoereel er geschiedde alrortns die baan in gereedhefd was Eene billijke mate van zelffoldoening moge derhalve het deel zgn ran hen die een rechtstreeks aandeel namen in de roorbereiding der zaak en hare totstandkoming zij een roldoening in de eerste plaats roor HH Directeuren voorts roor HH Ingenieurs en eindelgkook roor het geheele personeel Doch het is mjin hoofddoel thans niet mgue erkentelijkheid uil té spreken roor hetgeen zij deden ik roerde dit slechts aan maar wensch veeleer er op te wgzen hoe in deze zaak het belang ran onze Maatachappjj op gelukkige wgze hand aan hand gaat met de belangen ran de gemeenten aan de lijn gelegen Dat dit erkend wordt bewgst de tegenwoordigheid ran de Burgemeesters en Wethouders uit Gouda Haastrecht en Beeuwijk die ik bg deze roor dit zeer gewaardeerde bigk van belangstelling onze hiifrtelijke erkentelijkheid betuig Ook Schoonhoven is bier vertegenwoordigd en ook daarroor betuig ik mijn dank Bij dezen dank een woord van aanbereling roor het vervolg moge de Maatschappg ook voortaan zich til uw aller steun en medewerking verheugen Ik eindig met de aanwezigen roor te stellen een dronk te w jden aan het welzgn ran de gemeenten aan de nieuw geopende lijn gelegen Een daverend applaudissemenl toonde aller instemming met deze woorden Een oogenblik later vroeg de h er Mr A A van Bergen IJzendoorn burgemeester van Gouda het woord en zeiJe vMijne heeren Ik wensch U voor te stellen een glas te wijden aan het Bestuur der Maatschappg HH Directeuren en Commissarissen der IJsel StoomtrarawegMaatsobappg ik wensch U van harte geluk met den dag ran heden waarop gg een aanzienlgk gedeelte van het door U ontworpen tramwegnet voltooid ziel en in exploitatie gebracht Terecht zeiile de heer Prea Cominissaris zooeren dat er vele moeilgkheden waren te boven te komen alvorens de lijn in gereedheid was die thans gelukkig zgn overwonnen dank zg Twe energie en de bekwaamheid Uwer ingenieurs Is bet heden een gelukkige dag voor Uwe Maatschappg evenzeer is het dat voor de gemeenten aan de nieuwe lijn gelegen wg voo ons rer wachten althans ran een nauwere rerbinding tusichen die plaatsen roor het rerkeer tu de welvaart veel goeds en wg verheugen ons zeer en zgn er dankbaar roor dal wg met Oudewaler Beeuwijk en Haastrecht in een nauwere verbinding komen Verwachten wij van de nieuwe Ign voor de gemeenten veel goeds wg hopen tevens dat uwe zorgen en moeiten rgkelgk beloond mogen worden en dat de Ign debillgkevruohlenafwerpen die 11 roor hetgeen gg deed zoo ten rolle toekomen Ik hoop dat de onderneming zich ngqge verheugen in een rgken bloei en dat gg mgne heeren ran dien bloei nog lang ge tuigen moogt zgnl Opnieuw luide toejaiehiogen Zooals te denken was bepaalde zich het gelal toasten niet tot genoemd tweetal Niet lang duurde htt of de heer Uojel nam opnieuw het woord en vroeg de aandacht voor een zeldzaam feil nl dit dat onder de aanwezigen op dit feest lot bijwoning waarvan ouden van dagen gewoonlijk lust noch kracht hebben een 81 jarig persoon was die nog getuige was geweest van een rroegeren tgd toen men in plaats van sigaren pijpen rookte en in plaats ran met een tram met de treksehuit reisde ui de Haasirecbtscbe wethouder den Hartogh die oud ran jaren doch jong ran hart was op wiens gezondheid hg roorstelde een glas te ledigen waaraan gaarne voldaan werd De beer den Hartogh sprak rervolgens een dankbetaiging uit Daarop roerde de heer Boeck wethouder ran Schoonhoven het woord die de Maatschappg geluk wenschie met het roorloopig succes en haar de beste rruchten op haar arbeid toeweoschte terwijl hg de hoop aitaptak dal ook eerlang Schoonboren aan het spoorwegnet zou worden aangesloten door een iramlgn die hg hoopte dat door de IJselsloom iramwegMaalsehappg zou werden geëxploiteerd Na nog eenige gezellige oogenblikken te bebben rertoefd was de tijd lot rertrek daar Men besteeg de tram weder dm de terugreis Ie oanraarden Bg Haastreoht aangekomen begaren zich de feestgenooten op uitnoodiging ran den Burgemeeater dier gemeente naar het Raadhuis waar het Dagelgksoh Bestuur de bonneurt waarnam terwgl de Burgeme ter de beer D A DqppCr de rolgende toespraak hield vHet is ons hoogst aangenaam heeren Directeuren der IJselstoomtramweg Maatsohappg U te dezer plaatsen welkom Ie betten en U de sympathie Ie betuigen der inwoners ran Haastrecht met awe onderneming Hartelgk wensolieu wg dat de goede verwachtingen daaromtrent door U gekoesterd in alle opzichten mogen woriien rer etenlijkt en de welvaart der aan de Ign gelegen gemeenten daardoor mogen worden bevorderd Smaak de voldoening Mgue Heeren een nattige zaak tot stand te hebben gebracht en ontvang den dank daarvoor in hel bgZonder van de inwoners dezer gemeente Waar de eerïPrea Commissaria daar straks gewaagde van een gladde baan die wg achter ons hadden ik druk de hoop uit dat deze het beeld moge zgn van hel lot det Maatsohappg zoodat die in het vervolg zonder moeilijkheden haar weg moge vervolgen I Ik siel derhalve de aanwezigen roor eau glH te ledigen op het welslagen der IJsel atoomtram wegMaatschappij I Dit rooralel werd onder luide toejuichingen aangenomen I De heer Hojel beantwoordde den roiigen spr Hij wees er op datl ereaals een moeder juist dat kind bet meest liefheeft dat in zgn jeugd de meeste zorgen gaf de Maatschappg eze nieuwe Ign welke tot zoorele moeilgkheden aanleiding gaf zeker bgzonder op prgs stelde en waardeerde Voor de sympathie van Haastreshts ingezetenen reedt gebleken bg de feitelgke opening der Ign op 26 December jl toen de officieele opening nog achterwege tnoest blijven was de Maatschappg recht dankbaar en zg beval zich voortdurend aan in de medewerking van allen Na nog eenige oogesblikken toevens trok men en eorpi de brug over den IJsel weder over en bevond zich daar op Beeawijks grondgebied waar de Burgemeester van Beeuwi k de heer F H Bulaeus Brack op de bovenzaal vaa het daar opgerichte koffiehuis de feestvierenden op jtijoe beurt feoipieerde Ten derde male schuimde de champagne en bpnieuw werden woorden gesproken vol sympathie met de nieuwe Iramlgn De heer Bulaeus Brack heette allen welkom op Beeuwgks grondgebied Was de 17e Mei 1882 een gelukkige dag roor Beeuwgk geweest toen zg in rerbinding verd gebracht met het spoorwegnet ook deze dag is het niet minder daat na een ander gedeelte dier gemeente eveneens de 1 voorrechten van een tramigo ontvangt Toen in Oudewaler ook Beeuwgk werd betrokken bg een toalt op de rerschillende gemeenten aan de lijn gedegen zweeg spr met opzet si mocht hij daardoor den schgn Van onbeleefdheid op zich laden omdat hg hier de eigenaardige plaats roud om te spreken namens zgn gemeente Hg nilte daarop zijn beste irenscben roor hel succes der Maatschappg Deze dronk werd g rolgd door rele anderen Ds heer F ran Hogendorp Directeur der Maatschappij beantwoordde den heei Bulaeus Brack en zeide daarin o a het een groot roprrecht te achten voor de Maatschappij dat zg door verschillende gemeenten in nauwere verbinding tot elkaar te brengen hei i opkomend geslacht gemakkelgk maakte van de inrichtingen vau onderwijs norraaallesse enz te profileeren De eerste abonoementskaart in Haastrecht was met dat doel genomen en het was alzoo een feit dat de belangen van het opkomend geslacht op gelukkige wgze samenvielen met die der Maatsehappg waaruit hg aanleiding nam een dronk te wijden aau bet jonge Nederland Nadat nog verschillende personen als de ingenieurs de opzichters enz een dronk was gewgd besteeg men de tram en aanvaardde de reis naar Gouda Spoedig kwam men daar zander ongelukken aan De moeilgke bocht van den Singel naar den Tiendeweg baarde weder eenig oponthoud ditmaal echter kort van duur en weldra stond men weder voor de Zalm Op uitnoodiging van het Dagelgksoh Bestanr begaf men zich daarop naar ons stadhuis waar men in de raadszaal nog eenige gezellige oogenblikken toefde Mr van Bergen IJzendoorn sprak daar nog een woord van dank roor de beleefdheden heden ondervonden de heer Hojel wgdde een toast op Gouda s bargemeester die in hartelgke woorden uitgesproken op Ie meest ondubbelzinnige wijze daverend werd toegejalcht de heer van Hogendorp betuigde zgn erkenielgkheid voor de ook in Gouda ondervonden medewerking ook van den gemeente architect die bg de ooodige gestrengheid voor het nakomen der bepalingen toch ook vdn zoovele welwillendheid bIgk gal en verklaarde met nadruk dat bel de Directie der Maatschappg niet dan hoogst aangenaam zou zgn dat men billijke klacbtea hebbende daarmede onbewimpeld roor den dag kwam Ten allen tgde ion ig bereid zijn die aan te booren en daarin te voorzien Na nog eenige oogenblikken toevens ging men nileen Het feest dat zich kenmerkte door een recht gezelligen toon en een prettige stemming was alz o geëindigd en hiermede eindigt ook ons rerslag doch niet dan nadat wij ook ran onze zgde de IJselsloomtrarawes Maatschappij onze beste wenschea hebben gebracht roor hel succes met baar nieuwe lijn ionda Haastrecht Oudewaler Bultenlandsch Overzicht Heden zal in de Fransche Kamer eene interpellatie plaats hebbeu van den heer Langlois over de economische politiek der regeering Ëeo ander voorstel om Iwee mülioen beschiicbaar te stellen Ier onderslettning van den werkcndra stand te Pargs is verworpen Naar aanleiding van de verschillende voorstellen welke met belrekking tot den toestand waarin de werklieden vhrkeeren bg de Fransche kamer van afgevaardigden zijn iAgekomen heeft de minister van binnenlandsche zaken zoo luidt een mededeeling in de ofScieuse organen der regeering een onderzoek doen instellen en ait den voorloopigen nitslag laarran is gebleken dat de toestand minder ongunstig is dan door de radicalen en de iotransigcnteu beweerd wordt eo dat sedert het begin van hei nienwejaar een zichtbare verbetering zich doet kennen Overigens heeft de regeering de klachten niei afgewacht maar reeds vódr dat deze inkwamen naar middelen gezocht om in den toestand der arbeidersklasse verbetering te brengen De Kreuz Zeitung meldt dat de onderhandelingen tnsschen Duitschland en de Curie thans geschorst zgn maar dat hel herstel van den bisschop van Munster in zgne diooees en het compromis betreffende de aartsbisdommen Kenlen ea Goesen Posen weldra komen znileo als persoonigke en rrgwillige handelingen van keizer Willem Zoowel iu Oostenrijk alt ia Hongarge is men nog niet uitgepraat orer de tweede rerwerping der bnwelgkswet door Ai Hongaarsohe Magnatentafel Dat de Begeering dtardoor eene nederlaag leed ralt valt moeilgk te ontkennen maar toch gelooft oie mand dat Koloman Tisza er zgn minisicrieelen zetel om zal verlaten Trouwens daarroor beslaat dan ook geen reden omdat hg onder de Hongaren die tol duiver dfirgelgke qaaestiet ouder elkaar uitvoohten feitelgk ook in het Hoogerhuit op eene meerderheid kan rekenen De wet werd met 200 legen 191 dus slechts met eene meerderheid van 9 stemmen verworpen Uit Oottenrgk kwamen 17 edelen de gelederen der tegenpartg veraierken en verschaften de overwinning aan de Magnaten die anders ojidanks hun inspanning hoogstwaarschgnigk het onderspit hadden gedolven Daarom zal dan bok de ministerpresident zich wel niet laten ontmoedigen maar steunend op hel Huis van Afgevaardigden zgn werk op dezelfde voortzetten Aan de Timet wordt nit Peterburg bericht dat de nihilisten een buitengewone boilrgrigheid aan den l g leggen Er oirculeeren rerscheiden manifesten eenige in steendruk andere in hectografiichen afdruk Daarin wordt o a bekendgemaakt dat er voorlaan geen manifesten neer in letlerdruk zullen lerschijnen maar dat g in bectografischen afdruk tallen worden verspreid Een nieuwe revolutieparlg beeft zich gevormd did den naam daaagt van de jonge parig van den volkswil en minder terrorlstiich zal zgn De berichten uit China blgven oorlogzuchtig luiden en men mag aannemen dal de Chineesche gezant Tseng niet ten onrechte den staat van zaken voor minder gunstig aanziet In een brief aan den heer I leiioher redacteur van de Deutscjie Bevue schreef o a dat de stemming in China veranderd is sedert de inneming van Sontay te Peking is bekand geworden en dat nu de overtuiging veld wint dat Frankrgk zal blgveu voortrukkeu zoolang China dat duldt de oorlogspartij zeer is versterkt Tseng bespreekt ook in dien brief de hondiog van de Fransche pers die zelfs zoover gegaan is dat zg een geldelgke schadevergoeding van China eiaehl en een afstand van grond ala zekerheidstelling voor de betaling daarvan Tseng beschouwt dit slechts als eea bedreiging om China ti bewegen ia de Tonking qaaeatie toe te geven hg wgst op bet voorbarige der bedreiging en rerklaarl dpt China steeds zgn door bgna iedereen erkende rechten op Tonking zal bigren rerdedigen Ten slotte wgdt Tseng eeuige woorden aan de houding ran de Europeesche mogendheden in deze quaestie en betreurt het dat geen ran boar tnaschenbeide gekomen is daar een woord ran Engeland of een wenk ran Duitschland de door Frankrgk gerolgde politiek zou gewgzigd hebben Mitsohien zoo zegt hij zullen deze mogeodheden erkennen e en fout begaan Ie hebben wanneer ten gerolge ran de te maken toebereidselen tol den oorlog de belasting op de uil het buitenland in te voeren goederen in plaats van afgeschaft zooala men voornemens was verdubbeld wordt In d Vereeuigde Staten zgn de graanprgzen gedaald waardoor vele failliasementen veroorzaaki zgn Naa r de Engelsche dagbladen beweren heeft de grodte toevoer van graan uit Britsch Iudië in Europa de prgzen gedrukt De correspondent van de 8la dard te New York seint dat de geheele Amerikaansche speculatie iu graan gebaseerd is op de overtuiging dat het oomogelgk is voor andere producenten om goedkooper dan de Vereenigde Staten graan te leveren Doch daar de voorraad in Europa groot is en de Amerikaansche uitvoer niettegenstaande goedkoope vrachten betrekkelijk gering bigft begint men zegt de correspondent twijfel Ie gevoelen of de kennis der Amerikanen betreffende buitcnlandsche producentea van graan wel juist is Te Cairo heeft zich een syadicaat gevormd ter bescherming van de handelsbelangen in Soedan Het zal aan den Khedive en de consuls generaal een adres zenden houdende protest tegen het afstaan van Soedan alwaar jaarlijks de invoer £ 2 000 000 en de uitvoer meer dan £ 11 000 000 bedraagt In Soedan wonen 15000 Cbristeo en 4000 Egyptenaren De bezitliogen der Europeanen en 3000 aan Egypienaren De waarde der voorraden handelsartikelen te Cairo CU te Soeakim welke wegens den stilstand der zaken moesten blgven liggen wordt op £ 500 000 geschat I N O JB Z O N £ E N WeiËd Heeren Met de plaatsing van het nevensgaande in UEd geacht blad zult UEd zeer verlpichlen UEd Dw Dienaar Zevenhuizen 14 Jan 84 F BLOK Hoe sommige lieden over de Nutavergaderingen denken blijkt uil onderslaanden b ief dien de voorzitter van tiet Leesgezelschap e Zevenhuizen dezer dagen van jemand ontving wiens broeder een con rocatiebiljet was gezonden Mgnheer Blok de rede dat ik u de letteren schrgf is dat gg mg na tweemaal bezwaart heb met die kaart ran dat eidele spel hetwelk gg een nut durf aome het welk licrer een pest roor het algemeen genomt kon warden van wege die eidele baldighijd die er voor geslelt word van welke gij alle eenmaal rekenschap It moele geven voor dien regter van hemel enaar de want wg alle zulle een maal voor den regter stoet van knsius gestelt worden om reken schip te geken van al wat er en het vlees gesehet is het zij gbet het zg kwaat en o als wij dan nooit anders als de eidel hgt zijn nagevolgt wat zal het dan rreeselgk zgn te valle in de bande van een levendiege got om dan die vreeselgke setensi te hoore gaat weg van mg gg ver vloekte in he eenwege vuur waar de duivel en zg engelen bergt is maar wat zal het een groot onder schg l zgn als die is verwaardigt mag worden om die lievelijke stem Ie booren komt gg gezegende mijns vaders beërft het konengrgk der hemelen hetwelk a be rgt is voor de grant legger der wereld maar vrind dan lal hg een ander leven moete leere kenne dan zal hg een arm zondaar moete warden dan zal hg zelf moete leere kenne als gans rerloore te zijn en dan zal hg geen begeerte meer hebbe om na het uut ie gaan maar dan zal die begeerte hebbe om als een arme eleodige Ie smeeken aan de roeten van de heerre Jesus om ge nade en geen regt dan zal de beerre Jesus ons regt dierbaar en noot zakelijk worden roor onse ziele O rrind het ware te wense dat u leeraar eens iu een maant een bid uur houden mogt en nog ver geving af mogameken orer al die gruwelen en die eidele baldaghede want o rriendt als de heerre is be zoekeng zal doen orer die eidel hgt ziet eens in oud bg Jerland wal is de hand des heerre daar zwaar en wie weet waar de heerre ons me zal bezoeken wat wg hibbe nies anders te wanten want de zonde rgke tea beemel toe wegeoi rloeken en zabed fchenden en wat niet ah na vriend ik out rangt niiet meer die kaarte ran dat eidele spel waar ran migqH broeder lid is want het ia mg en mgn ouders e n groot krui en rerdiert dat mgn broeder dat doel Inijn vader kan wel zege met Sa mu l mijn zoon wandelt niet in mijn wegen Wat geteekend V LlJSr TAN BB EVËN geadresseerd aan oubekeaden gedurende d Ie helft der maand December 1883 uil Gouda iverzonden en dioor tussobenkomst ran het Postkantoor terng te bekomen Mej Geertje de Hooij Rudolph Hoeck Amsterdam j J B van Vliet Herm Hof n Kem ier Bollerdam Mej Mie van SchJik Zgl J de Kruif V deGmilPVan Zanten i Van de Ifulpk anloor STOLWIJK Cornells Verwaau Slinbaek bij Gouda ZEVENHUIZEN Wed Snelleman iCapelle BBIEFKAABT v Mej Van der Hi trst Rotterdam Gouda 16 Janniri 1884 De Directeur wan het Postkanloor te Gouda i SIMONS KEXXËSGEnXG INRICHTINGEN WELKE GEVaAB SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BUBGEMEESTER en WETHOÜDEBS van Qoada Gelet op art 6 jsn 7 der Wet van den 2n Juni 1875 StaaUblad na 95 Brengen Ier algemeene kennis dat op de Secretarie tei visie zijn gelegd verzoeken met bijlagen van lo T Gravesiegn om rerguuniug tot het oprichten eeaer koper en bliksl gerij b het perceel gelegen in den Langen Irroenendaal Wijk I No 61 Kadaster Sectie B No 1757 2o P L Wildenberg om rergunnibg tot plaatsing ran een gasmolor in het perceel gelegen aan de Gouwe Wgk C No 91 Kadaster Sectie B No 226 Dat op Woensdag den 30 Januari 1884 des namiddags ten 1 ure op het Baadhnis A gelegenheid is om bezwaren tegen n de gerraagde rergnnning in te brengen en dat gedifrende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 16 jinnari 1884 Burgemeestei en Wethouders voornoemd VA f BERGEN IJZENDOOBN De Secretarie BBOUWEE MARKTfaEBICHTEM Gouda 17 Janilari 1884 Granen stil en slap Tarwe met weinig handel werd lager verlaten jDe beste Zeeuwsche ƒ 9 il ƒ 9 60 doch ordenalre en polder ƒ 8 25 a ƒ 8 75 Gerat ƒ 5 a ƒ 6 1 chevalier lot ƒ 7 60 Haver ƒ 3 76 a ƒ 4 26 Mais 6 Erwten en boonen zoowel als zaden zondjer handel De reemarkt met tjieing aanvoer handel traag vette varkens van 2 i a 24 cis varkens roor Londen IB a 20 et magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 nf l lo per week Kaas Aangevoerd p partgen eerste kwaliteit ƒ 28 a ƒ 31 twerfde kwaliteit ƒ 26 a ƒ 27 Noordhollandsche ƒ 131 a ƒ 35 Goeboter ƒ 1 40 a 1 50 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 B u r g e r k e Stand rtbolomens Jdhaanes ouders N der Kint Nicolias Robertas M Koelman 15 Grietje vao Wiogerdea Geertruids laas eo J O Jansen Arie inker Gerarda Katriaa ovders wed J Scbarff verveen baisfr C Broekhaizea 60 j 11 m 8 I m J vr Woerlee 4 j 8 n P ivan der Starre en J F vaa P iTeijgemaQ G Lokam eo K GEBOREN 14 Ju A viD der Ree eo J ouders A K KoQÏDg en ouders J L ran gk eo Johanai ouders i F Sin coders C Bakker eo J BI L Boot eo H Kerkhovei 4 OVBRIEDEN 16 ian 1 D Cleypool 78 H Hey 18 d f 16 H S VSD W Boot 76 j H C B 6 M Smelt OEHUtVD 16 Jan Eeede 1 Dokter en Verkaatk ADVERtENTIËN 1 Heden 0Terlee4 ons jongste Eindje citEN S JB SMELT N C M SMELT DE Mol Gouda 16 Jan l88 I f