Goudsche Courant, vrijdag 18 januari 1884

1884 Zondag 20 Januari N 3029 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TAN Lange Tiendeweg D 60 JOÜDA Lange Tiendeweg D 60 Alle BOMKUN en TIJDSCMIFTEN worden binnen den kortst mogel ken tjjd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billflke prgzen Heeft mede voorhanden alle soorten van J5LD VE K TBiTTIE2Sr in alle BINNEN en BÜITBNLANDSCHB COURANTEN worden dadelök opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Snelpersdrnk van A Biumkhan te Gouda Ondergeteekenden betuigen b dezen ook namens hunne Kinderen ban hartel ken dank Toor de talrgke bewezen van belangstelling op den 12 dezer ondervonden J F DAALMANS en Echtgenoote Gouda 16 Jannari 1884 Iiisütuut H DE IIE6T Noordeinde 134 S GRAVE1 HAGE De ondergeteekende beveelt zgne Inrichting in de aandacht van OUDERS en VOOGDEN aan Opleiding voor den HANDEL of voor E AMENS Inwoning en toezicht voor Leerlingen van het Gymnasium of de Hoogere Bargenchool H DK REGT EEÏÏEEimEm Eëne beschaafde KEUEENMEID met goede getuigen 30 jaar oud P G zoekt tegen MEI s geplaatst te worden in een deftig gezin liefst in of nabij Gouda Franco brieven onder letter H aan bet Postkantoor te Boskoop Een Burgerdocliter wenschte nog een paar NAAIHUIZEN om te NAAIEN of te STOPPEN Brieven franco onder No 910 aan het Bnreau dezer Courant Tot het doen van LOOPWEBK en bet verrichten van andere bezigheden wordt een GESCHIKT GEVKAAGD Adres onder No 911 aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkoopinjf TE GOUDA op MAANDAG 21 JANUARI 1884 desvoormiddags ten jelf ure in het logement cdb Paüw aan de Markt aldaar van fien ruim PAKHUIS en ERF in den Korten Groenendaal te Gouda wgk I No 9 kadaster Sectie B No 824 Te aanvaarden 1 Maari 1884 En een MOESTUIN met TUINHUIS en SCHUUR in de Heerekade in de Korte Akkeren te Oouda wijk P No 329 kadaster Sectie E No 374 tot 377 429 tot 434 groot 49 Aren 82 Centiaren Te aanvaarden 1 Maart 1884 Het WINKELHÜIS in den Kori en Groenendaal waarvan de Verkoop mede was aangekondigd is uit de band verkocht Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLBEVER te Gouda TE KOOP een DUIVENHOK op paal zoo goed als nieuw met vier paar Duiven tegen lagen pr s Te bevragen bureau dezer Courant DU AMSTEBDAMSCHE STE00EÏÏL2E1TFABEIEE Firma BARBE KOOIJ Co 122 BINNEN AMSTEL 122 Bekteen en Deklatten te KOOP bij E LANGERAK Berg Ambacbt SLOTEMAZEE i P per Liter ƒ 1 10 0 90 0 80 en 0 75 Flesch 0 75 ƒ 0 70 0 65 BAAS STSENFAllEST Op eene Steenfoibriek van gelen steen wordt tegen flink loon gevraagd om zoo mogelyk dadelgk in dienst te treden een flinke BAAS volkomen op de hoogte der steeufabricage en die desgevorderd de geheele directie eener Steenfabriek op zich zoude kunnen nemen Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Brieven franco onder motto Bomb worden ingewacht aan het advertentie bureau van NIJGH VAN DITMAR te RotUrdam TE HVVR een flink BURGERWOONHÜIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor een civielen prjjs Te bevragen by J BULK Karnemelksloot te Gouda Eindelijk Eindelijk Eindelijk De uitvinding van den Heer Med Dr Lowet trekt bjzonder de aandacht Na lang zoeken is het hem gelukt een Haarwater te bereiden dat alle vroegered ergeljjke middelen overtreft Dit middel bevordert binnen korten tjjd een flinken en vollen Baard en Haargroei en verhindert het uitvallen der Haren De i üvinder staat in vooreen voUeomen succes Pros per flacon Fl 4 en Fl 2 50 Alleen echt te verkrijgen by den uitvinder Dr Lowet Antwerpep 34 Avenne de Keyser 34 Tegen rembours wordt niet verzonden maar tegen inzending van het bedrag in blaanwe Postzegels en 5 ets voor gefrankeerde toezending van het pakje Bloedarmoede Bleekzucht Longen en Mag enziekte genezen Aan de aleenigeu Uitvinder en eersten Fabrikant van de Malz Praeparaten Hofleverancier van de meesten Vorsten van Europa den Heer JOHANÏÏ BOFF Bezitter van het gouden Verdienstenkrois met de Kroon te Beriin Neue Wilhelmstrasse No 1 Centraal Dépdt te Amsterdam N Z Voorburgwal No 250 Officieel bericht van Herstelling over het Johann HoSsche MalzExtract Gezondheidsbier en de Malz Chocolade dewelke alhier in het Hospitaal in gebruik zgn gekomen deze bewezen zich als goede versterkingsmiddelen bp de Herstellenden voornamentlijk het Malz Bitract wordt bjj de zieken van chrouischen borstlgders met graagte gebruikt zoo ook was de Malz Chocolade bg herstelleuden en bg verzwakten rerteeringsorganen tengevolge van zware ziekten een verzachtende en zeer gezocht voedingsmiddel Weenen 31 December 1878 Dr LOEFF Ober Stabsarzt Dr P0RIA8 Stabsarzt Malz Bitract Gezondheidsbier versterkend genezend voor Maag en Borstlyders 1 Flacon 45 Cent 6 Flesscben 2 20 13 Flesschen f 4 40 Concentrirtes Malz Extract met en zonder ijzer vermindert de ziekte bij Teering 1 Flesch 1 80 ƒ 1 eu 0 75 Malz Cbocolade gelijktpig met het Malz Extract te gebruiken zenuwversterkend 1 Pond prima ƒ 2 25 1 Pond secunda 1 60 IJzer Malz Chocolade versterkend en bloedgevend 1 Pond 3 en 2 40 Borst Malz Bonbons Onwaardeerbaar middel bg Hoest Heeschheid en Verkoudheid 1 Zakje a 30 Cent Fijnste Toiletmiddel Malz kruiden Zeen 35 Ct 50 Ct eu 70 Ct Malz Pomade 1 Flacon 70Ct en l Verkrygbaar te Gouda bg de Heeren D BLOMMENDAAL F STROEVE Het in eere houden van de oude en goede gewoonte om één dag van elke week te wyden lan rust na zesdaagsehen arbeid ii een onder i ierp waarover wjj niet vaak onze gedachten toten gaan Maar van t d tot tnd toch wordt arae aandacht er op gevestigd Zoo ging het ons dezer dagen toen de dagbladen ons bericbtteh dat de postboden in de provincie Groningen zich per adres gewend hadden tot des minister van Waterstaat ójr zich te beklagen over het feit dat voor hen van geeper lei zondagsrust sprake is In twaalf jaren hebben zy met een enkelen vrgen Zondag gehad Slechts voor het doopen van hunne kinderen hadden zjj vry maar dan moesten zy voor bnnne rekening een ander in dienst stellen dien zy dubbel moesten betalen Als het Ryk zóó voorgaat waar hetderust dagen betreft van ondergeschikte ambtenaren dan ligt de onderstelling voor de hand dat iiet b particulieren niet beter gesteld zal zyn D dat de toenemende gewoonte om den rusted van beambten en werklieden te beknibbelen en te beperken grooter omvang heeft aangenomen dan wn vermoed hadden Wy betreuren dit ten sterkste Niet omdat wy zoo gesteld zijn op heilif ng van den Zondag in den geest van ommige kerkelgke richtingen niet omdat wy eene zondagsviering in Engelscben trant of een wederoprakeling en verscherping der Zondagswet verlangen een uit een zuiver maatschappelijk oogpunt achten wy het heilzaam dat er na dagen van ingeipannen dikwyls afmattendflé arbeid een geregelde tijd van rust aanbreke en naar aloud gebniik en in overeensiemming met de wenschen van soov len die aan eene godsdienstige viering van den eersten dag der week gehecht zgn is daarvoor de Zondag de aangewezen dag Toti behond van de noodige veerkracht en frischheid moet een werkman een enkelen dag hebben waarover hij als heer en meester beschikken kan dien hjj aan godsdienstplichten of uitspanning wijden kan al naar zyn hart hem ingeeft Voornamelijk ook om den familieband te versterken het huiselgk leven te bevorderen waarvan een werkman in den dagelykachen tredmolen zyner bezigheden zoo weinig genot hebben kan Meer behoeven wy hier niet by te voegen om de instandhouding van die goede gewoonte bg onze lezers aan te prijzen Want zoover is het nog niet gekomen dat men in beginsel niet algemeen de wenschelykheid van geregelde rustdagen erkent Het is alleen een vraag der practyk De uitvoering laat dikwyls te wenichen over Hierop wordt meer en meer de aandacht gevestigd Reeds is er eene vereeniging opeericht die de bevordering der Zondagsrust zich ten doel stelt afg cheiden van de Zondagsviering waaromtrent elk vry behoort Ie blyven Dit is een si p in de goede richting Maar elk onz er kan ook zonder direct lidmaatschap van dergelyken bond het zyne doen om het goede doel te bevorderen Voornamelyk door als iets onschendbaars den vryeu dag zijner ondergeschikten t ontzien en daarop geen inbreuk te maken dan in de alleruiterste noodzakelykbeid Met eenigen goeden wil kan menigeen zyne zaken zoo inrichten daf hy des Zondags de hulp zyner dienaren kan ontberen of tot een minimum beperken zonder dat hij daarby eenige schade lydt ofeenigdeel van ziJn eigen gemak of levensgenot opofiért £ n zelfs indien dit het geval ware men mag wel iets voor het welzyn en het genot zyner Ondergeschikten over hebben Hoe meer hart men voor de zynen beeft hoe beter men in den regel bediend wordt Indirect kan men ook veel doen tot bevordering dezer goede zaak door zich zooveel mogelyk te onthouden van dingen die anderen op Zondag werk verschaf ien Zoo leest men b v sedert eenige weken ge regeld eiken Zaterdagavond in een onzer groote bladen eene advertentie van een ongenoemde met de vraag Zondig ge dien brief dien gij heden verzendt niet morgen kanpen sturen Het is duidelijk dat als men zicb ZaterdagSavonds of Zondagsmorgens algemeen deze vraag stelde er Zondags eep aanzieblyk g l brieven minder op de post bezorgd zouden Worden en dat dientengevolge de arbeid der ambtenaren zooveel minder worden zou dat aan een grooter aantal van hen vryaf gegeven kon ivorden Een ander voorbeeld Een paar wekc i geleden bezochten wy op een Zondagmiddag het gebouw onzer waterleiding De macbinin bad juist het vuur aangelegd omdat hjj zeer tegen zyn zin zorgen moest dat er boven in den toren water genoeg voorhanden was Hy meende dien dag vry te zyn en had daanuuir zyne maatregelen genomen maar de meier wees dnidelyk op groote vermindering van den voorraad dus na den middag moest het werkpak aan en hy ging aan den arbeid Hy verklaarde niet te begrypen wat de menschen toch op Zondag met al dat water nitvoerden Als nu alle verbruikers op dien dag zich tot regel stelden nief meer te ebnl en dap strikt noodig was dan verzekerden sS daardoor aan den machinist een vryen dag dien hy mat vionw en kinderen doorbrengen kon Voor de verbruikers een kleine moeite voor den weirkman een genot waarvoor hy hiui dankbaar zyn zon Zoo zyn er allerlei kltlnigheden die meer worden veronachtzaamd ndat men er niet aan denkt ËiUeve spui uwe verbeelding kracht eens even in veqiWats n in den toestand van zoovelesfOMtP wie óén di zich zelf toe te behooren een onwaardeerbaar genot is en gy zult zelf vörbaasd staan op hoevelerlei wyzen gy het leven kunt veraangenamen van een betrekkelijk aanzienlyk getal menschen uit den werkenden stand met wie gy direct of indirect in betrekking staat Om weer terug te keeien tot ons punt van nitgang wij hopen dat het Ryk in de eerste plaats zal zorgen voor behoorlijke rustdagen zyner ambtenaren Het goede voorbeeld moet von boven komen Verschillende takken van publieken dienst eischen steeds arbeid op Zondag maar de staat kan wel zorgen dat zulk werk verdeeld wordt over verschillende perso nen en dat in alle gevallen onvermydelyke arbeid op Zondag vergoed wordt door rust op andere dagen Het feit door de Groningsche postboden aangehaald is kras twaalf jaar zonder één vryeu Zondag is onverantwoordelyk Ia dergelyke gevallen moet dnnkt ons de Staat zorgen voor plaatsvervangers en die ook betalen BINNENLAND GOUDA 19 Januari 1884 Dr H G Hagen van Leide zal Donderdag 24 Januari e k ali iprelier optreden in eene vergadering der Afd Gouda en Omitreken ran den Ned Protettautenbond Zyn onderwerp is De beteekenis Tan Jesut peraoanlijkbeid voor ons godadieustig leven In de jongite allereriug van Peternann s MfttieiImu en komt e en ariikel voor o er den iraterafvoer id Holland Het is ran de band des heeren B Naste te Louiaentbal Na een kort geograpbisch en geologisch orerzicht ran onzen bodem geeft de schryver een schels Van onze watersobnppeo dijk en potderbeaturen om daarna meer in t bijzonder stil te staan bij hét Hoogheeraraadsohap Kijuland bet grootste en meest belangrijke WS ns land t welk reeds in 1256 ondergraaf Willem n met pririleges is beschonken De opgaren loopen orer 1882 Voen ran de 77336 heet ran Rgiiland 26860 door stoomkracht 7790 door atoom en vrindkracht 42696 door windkracht alleen vrnrden bemalen De scbryrer deelt mede iraar de boezem ran Rijnland door sluizen van de aangrenzende atertchappea is afgesloten wasr de afroersinizen zijn enz enz terwijl tarens een aantal cijfers worden meegedeeld nopens de hoereelheid afgevoerd water de kosten etc welk een ec ander belangstellenden de gelegenheid biedt zicb een beeld te vormen ran onze waterschappen eu ran de fegeling ran ons waterstaatsbeheer GIsierenarond had in bet liokaal Nut eo Vermaak eene algemeene rergadering plaats ran ben die zich bereid haddrn rerklaard als Lid to te treden lot eeu hier ter stede op te richten Kaeier van Navraag De Voorzitter der roorloopige Commissie d heer H P Schim ran der Loefl gaf in deze bijeenkomst eenige mededeelingen aangaande het doel dier Kamer Het is al een erkend feit dat de giften door meergegoedeii afgestaan teu behoeve ran minder bedeelde uatunrgenooten raak niet d r terecht komen waar zij bo meest noodig zijn en waar er bet beste gebruik ran wordt gemaakt Brntale bedelarmen die zich niet ontzien rechts en links de band uit te steken om aalmoezen zelfs dan wanneer zij nog zeer goed in staat zouden zijn iets te rerdienen krijgen dikwijls te veel en daarentegen fatsbenlijke armen die w rkelgk door gedrag en karakter zanden rerdienen geholpen te orden te weinig Van daar de behoefte aan een instelling waar men inlichtingen kan inwinnen omtrent de rerscbillende behoeftigen tooals ook in ett iele andere plaatsen bestaat als Derenter ËnscbediS en Rotterdam Spr deelde voorts den loop mede die deze zaak bier genomen bad hue éeq drietal heeren die zulk een kamer ook hier wenscbelijk achtten daarover waren in overleg getreden met een aanial personen leden van Armbcstaren en ndere liefdadige Instellingen en hoe daaruit eene voorioopige Cammissie was gev prmd beslaande uit leden van verschillende godsdienstige ge noot bbappen zoodat terstond voor ieder duidelijk zou zijn dat het bier gold een zaak dis allt betrof welke ricUing ook toegedaan Spr schelste voorts de werking ran dergelijke kamer Het voornemen bestond op verschillende plaatsen der gemeente bussen te plaatsen waarin de leden inlichting verlangende naar dezen of gene arme brieQes kunnen werpen met de rragen waarop men antwoord rerlangt Het Bestuur doet dèn onderzoeken brengt het resultaat ter kennis ran de rragers De Kamer heeft geen fonds is zuiver en alleen eeu bureau voor inlichtingen wat niet wegneemt dat bet Bestuur in Ujioodere gevallen een lyst kan rondzenden zooals nu door particulieren zoo raak gedaan wordt met rerzoek om giften Dit laatste blg ft echter uitzondering Na deze mededeelingen we d ieder der aanwezigen in de gelegenheid gesteld rerdere inlichtingen te rragen aangaande de zaak waaraan echter dank zy de duidelijke uiteenzetting des Voorzitters weinig behoefte werd gevoeld Daarop was aan de orde de benoeming rïn een Bestuur Op roorstel ran den heer W J Fortnyn Oroogleever werd de roorloopige Commissie door de vergadering uitgenoodigd als Bestnur 4e willen optreden waaraan door de heeren Leden dier Commissie met de meeste welwillendheid werd voldaan Daar echter bedoelde Commissie slechts uit 12 leden be stond en de wensehelgkheid ran een grooter aantal bestuursleden werd geroeid werden daaraan door de rergarfering op voordracht ran hel Bestuur nog een zestal heeren toegeroegd Het roorstel ran den Voorzitter om den Burgemeester ran Gouda Mr A A Van Bergen IJzendoorn uit te noodigen bet eere Voorzitterschap der Vereeuiging op zich te willen nemen werd onder luide toejuichingen aangenomen Het Bestuur bestaat uit de bh A J Brezenaar E S Cats A H ran Dillen G C Portuyn Droogleerer J M Nuotboren ran Goor W F C Grebe A Harerkamp C A Harderwijk J de Jong Az H Kemp H W G Koning S B r in Leer H P Schim ran der Loeff J Post ran der Bnrg Dr C H ran Khijn L J Bliggers P S ran der Staalen H W M Steerens Uit die Commissie werd gekozen tot Voorzitter H P Schim ran der Loeff tot Penningmeester Dr C H van Rhyn ei tot Seoretaria G 0 Portuqu Droogleever De Vereeniging telt reeds ruim 800 leden Daar de dienstregeling in den ring Schoonhoven nu zoodanig is dat eeu gedeelte der rocaturen roor rekening ran den ring Oouda komt moet o a de heer Hnlsoher predikant te Reeuwyk als oonsnient