Goudsche Courant, zondag 20 januari 1884

fan Krimpen a d IJael werkiaani z jn B ide dorpen liggen 1 uren van elkander erwijderd Het beslnur der e Haastrecht opgerichie koorfereeniging beslaat uit de heeren U A Dapper H J F Heyman G Jungeling en P J A Goudriaao Drost De eerste wee tyn gekoien door de Meu ran dea PiotestanteoboDd de laatste twee door de leden der langfereeniging Men sohryft ons uit Oudewater Gisterenavond werd door eenige jonge dames leden fan een dameskrans eene uitfoering gegeren teo foordeele der ulgemeene armen van Oudewater Geiongen werd gta Ckarite i van Rossini fAbêcUed der Zugtögeli vao Mendelssohn lek mollt mane Ziele ergöue en Cioeur de Guillaume vau Rossini Gespeeld werd nLokefijrin van Waguer Waldetrau cheii van Fr Braungardt en Let Adieux van Weber Voorgedragen werd Tevnii R karf van Bogaera Bei klo e va Innü Fair van Fr Halm nHorit en Lina van Feilh en Een tert dat alt een nacktkaart mtgaat i fan Laurillard Een woord fan dank ten slotte aan de dames die door hun optreden aan zeer velen een genoegelgken neen meer een recht genotvollen avond bezorgden en tegelgk het hare bydroegen tot leniging van den nood der armen De oud Minisler Jhr G J G Klerek is cergisleravond in den ouderdom van 69 jaar overleden Aan s R jk8 munt houdt men zich thnns bezig met den aanmaak van halve centen die tot een bedrag van ƒ 20 0P0 znllen worden vervaardigd De Hoofd Commissaris van Politie te Amsterdam waarschuwt tegen Barend Willemse gesignaleerd op bl 1322 van 1880 van het Politieblad die zich bg gegoede ingezetenen vervoegt onder t bedrieglyk voorgeven aan hemvoorgernimen tgd geleende kleine geldsommenterug te komen betalen bij die lerngbetaling voegt hy een klein geschenk b v ten mandje china s appelen of aardbrzien hetwelk gewoonlijk op zyn herhaald aandringend aangenomen wordt Vervolgens komt hg dentelfden of den volgenden dag terug met het verzoek hem ƒ 14 of meer Ier leen te geven tot ket doen van een aankoop Hg geeft hiervan een quitantie doch laat dan niets meer van zlob booren Voor een dergelgk feit heeft hjj te Rotterdam in de gevangenis gezeten De Haagecke Courant verneemt van zeer betrouwbare zgde dat door den ministerraad de heer O Van Rees voorzitter der Tweede Kamer nan den Koning is voorgedragen tot gouvernenr generaal van Neder landschIndié eu dat die voordracht slechts op s Konings onderteekening wacht Ier openbaarmaking in de Slaali Courani hetgeen eiken dag kan worden te gemoet gezien De Volkatriend geeft de volgende cgfers belreiFeode de jeneverrampen In 1883 Veroordeelingen in verband met dronkenschap te s Gravenhage 1640 in andere gemeenten 5286 door misbruik van sterken drank gestorven 87 diefstallen om te drinken 14 in dronkenschap bestolen 8 brandstichtingen 8 in brand geraakt 4 vechtpartijen met grove mishandeling 209 uit de dienst ontslagen soldalen 9 gedegradeerd 8 veroordeelde en ontslagen veldwachters en polilieagenten 16 aanrandingen 14 Te Edam zal dit jaar een Tentoonstelling worden gehouden van voorwerpen die op kunst en nijver beid betrekking hebben en door den werkman in zijn vrgen tgd zgn vervaardigd alsook van allerlei zaken die kunnen bgdragen lot de kennis van de geschiedenis van Edam Het plan gaat uit van bet Nulidepartement hetwelk het 100 jarig beslaan der Maalschappg ook cp die wgze wensoht te vieren üooals bekend is werd bet Nut daar ter slede opgericht Dezer dagen beleefden eenige bewoners van de bovenstad Ie Java eea stichtelijk schouwspel De Javanen van de Arasterdamsohe Tentoouslellin kwamen terug Maar hoe Hall gféuropeaniseerd uitgedost in de wonderbaarlijkste kleediugslukken en met eene voornaamheid en eene onbeschaamdheid over zich die inderdaad merkwaardig waren om aan Ie zien Bijna allen droegen fraaie hotlines en hadden parasols fti parapluies bg zich Een der mannen droeg eene korte satgnen zwarte broek anderen vertoonden andere fraaiigheden Kortom het was een belachelgk gezicht Het vermakelijkste van alles was echter de kennelgke minachting waarmede zg andere inlanders bejegenden o a de karvoerders die hen reden en de inlanders die om hen been stonden voor het huis waar ig afstapten Klaarblijkelgk is het gevoel van eigenwaarde door hun verblyf in Europa niet weinig geprikkeld Onder het spreken met een Europeaan houden de mannen doodbedsard hun manillasigsoi Jio den moml Van kormal geen spoor Weinige dagen geleden heeft Ie Amsterdam de openbare aanbesteding plaats gehad van hel maken van tenten en stallen ten dfenste van de Amst landbouwtentoonatelling Naar wij vernamen warener 23 inschryfers De boogste was 69 000 delaagste C Hartman te Loosduinen aan wien hetwerk gegund is Ldb Ct Bemesting van schrale gronden met zeeslik Er wordt bericht dat in Oost Friesland het bewgs wordt geleverd hoe verlaging van de spoorneglarieveu in het belang van den landbouw de beste gevolgen heeft In den laatsten Igd namelyk is het tarief op de Hannoversche westbaao voor het vervoer van zeeslib ter bemesting van de landeryen aanmerkelijk verlaagd Ten gevolge daarvan gingen vele waggons Dollardslib lot naar Marienhaft Hage enz Er zgn reeds weder groote bestellingen ingekomen Het slib kost te Emden per dubbelen waggon 8 a 9 mark de vracht bedraagt door de geherie streek van de kunstbaan slechts 3 mark per dubbelen waggop zoadat het voeder circa kub meter goed slib aan het spoor nog niet l s n kosten De invloed van kleibemestiiig op van na re dorre gronden is bekend genoeg ook in sommige streken van ons eigen land Da conclusie van het eindverslag uitgebracht door de heeren dr j geling en dr Dupont belreflènde het voorkomen van irichinen in uit Amerika aangevoerd varkenavleeseh luidt Uet is niet gebleken Aai het gezouten en gerookte varkeovleesch zooals het uit Amerika in den handel wordt gebracht voor gebruikers bier te lande gevaar oplevert voor Iricbiuenziekle Zij doen daarbg evenwel opmerken dat wijziging in de behandeling van het vleesch in Amerika wijziging zou kannen brengen in den loestnnd waarin de Irichinen hier aankomen en dethalve ook n de grootte van bet gevaar hetwelk at vleesch oplevert Raadzaam zou het dus zgn dat steeds op dat vleesch het oog gehouden werd Dtt onderwerp is thans wel niet van zoo groot belang als vroeger daar het Amerikannsohe varkensvleesch zeer in prgs is gestegen het Hollaudscheeenigszins gedaald Hierdoor wOrdl van dat vleeschvoor het ougenblik in Rotterdam minder dan vooreen paar jaren aangevoerd Toch is de hoeveelheid namelijk 1 113 876 kilogrammen in de eersteelf maanden van het vorig jaar voorzeker noggroot genoeg om dit volksbelang bij voortduring teblijven bewaken Het uitvoerend comité voor de ijilernalionale Laudbouwlentoonstelliog in 1884 te Amsterdam doet een beroep op alle belangstellenden in hel welslagen der Tentoonstelling De kosten zgn groot de bijdragen tot dusverre gering Er worden daarom inleckenbiljeilen verspreid waarop men kan inschrijven voor een éereprijs een prgs of gou len zilveren en bronzen medailles De Igst van de namen der donateurs wordt vóór in den catalogus gedrukt Donateur wordt men voor 26 h aarvoor men ren vrijkaart voor den geheelen duur der Tentoonstelling met inbegrip der plechtige opening verkrijgt TOOIsTEDEIj De 6e abooneraents voorslelling van Het Nederlandtck Tooneel die Donderdag avond gegeven werd werd geopend met de opvoering van het drama van Mr P Brooshoofl zijn ueisje komt uitI Bij het opgaan lan het tcherm zag men zioh in een Indische omgeving verplaatst en het kon bet oog niet anders dan aangenaam aandoen eens een andere decoratie Ie zien dan de vnn ouds bekende Het geheele stuk wordt afgespeeld in de komer von Adv Hollzius en zoowel de inirigne als de ontknooping ii vrij eenvoudig Het meest moet in dit sluk worden geroemd de prettige toon die daarin wordt aangeslagen de gewone conversatie laai die daarin wordt gehoord de aardige teekening van een sluk Indisch leven Boekeu of looneellaal wordt daarin slechts zelden gesproken en dit zegt op zichzelf reeds veel Over t geheel ligt een waas van frischbeid en vroolykheld dat den toeschouwer bekoort en hem doet verlangen dat de schrgver het niet bg dit eerste stuk zal laten Mocht hü zich aan een tweede poging wagen dan hopen wg zulke bekende en versleten middelljes ter ontknooping als het vinden van de bewuste schriftelijke verklaring door Freule Stuart niet gebezigd te zien Brooshooft s sluk aangekondigd als een diaraa verdient dien naam niet Het dramatisch element is daarin niet bg uitstek vertegenwoordigd Alles somen genomen is het een amusant ouderhouilend sluk dat zeker wel nergens gaoole geestdrift zal uitlokken maar alom van harte toegejuicht worden Voor eeo eerste stuk beteekenl dat reeds veel HET SONNET van Fred van Eeden is na de opvoering nog vry wat meer besproken en beschreven dan het sluk van mr Brooshoofl Hetis meenen wg voor het groote pnbliek minder amusant doch bevat zoovele goed geschreven tooneelen flinke zetten en goedgelnkte geestigheden dat wg ook van dezen auteur de hoop uitan dat hg het tooneel niet den rug zal toekeeren BIgkens zijn eigen getuigenis bezoekt hij den schouwburg zelden Mocht hg kunnen besluiten dat wat meer te doen hg zou voornit i gaan aan tooueelkennis en by al den £ eeit waarover hij beschikt de onmisbare kunat voegen om hier en daar wat meer op hel eifect Ie erken uatuurlyk in den goeden zin van het woord Wat het spel betreft verdient zeker de heer Sohultze in de eerste plaats genoemd te worden de jeugdige talentvolle aoteur die tot hel succes van beide slokken zooveel bgbracbt door zgn geestige vooidracbt De luhenant Jolie ouoveriroffeu vriend van het schoone geslacht werd zeer aardig door hem weergegeven en niet minder de domme kwast Ëugèue de Belfort De scène van hel voorlezen fao hel geleende Sonnet kwam o a uitstekend tot haar recht en herhaalde malen wist hg aller bijval te verwerven door zijn keurig sober uitstekend spel Na hem komt een woord van welgemeende hulde toe aan Mej Marie Lorjé die eerst als Zepkyre later als Euditt bijzonder voldeed Mej de Groot was een freule ütuart zooals de schrijver zich haar wensohte en in de scène waar zy Maas zgn laaghartig gedrag verweet en in die waar zy Luit olie de hand weigerde was zy vooral zeer goed Mevr Kleine vervulde de rol van Mevr Goedhart de Jong die van Hollzius Clous die van Maas allen zeer goed Laatstgenoemde vertolkte in bet tweede stuk de rol van Karel en ook in deze rol deed hy zioh kennen als een beschaafd acteur die bepaald fooruitgaat De ferdieniteo der versohillende actrices werden ditmaal op bgzondere wgze gehuldigd Mevr Kleine en Mej Lorjé werd bij topkomen ieder een bouquet vereerd en nog herhaalile malen werden hen zoo ook Mej de Groot en Mej Welmao dergelgke welriekende huldebewgzen overhandigd Wg mogen eohler de eer daarvan uiet den Goudschen kunstvrieuden laten aanleunen eu evenmin verzwggen dat die groote bouquettenrgkdom niet van Goudsche zgde afkomstig was maar veeleer Ie danken was aan de hoffelyke hand eens vreemdelings die Gouda had uitgekozen om de talentvolle aotrioes zyn hulde aan Ie bieden Van deze bloemen ovatie maakt de Amsterdammer steeds bijzonder goed op de hoogte van tooneel aangelegenheden op de folgende wgze melding Douderdagafond regende bet bloemen voor de damrsartisten der Amsterdamsche afdeeliag fan Het Ned Tooneel Een zoon der Slichtsohe Alma Mater baron Q de Q had onder de kinderan fan Flora in het uitverkoren Nice tol bloei geraakt eeu zeldzame schaarsohte gebracht dgor eeu twaalftal ruikers herwaarts te ontbieden Een der jongere leden van bovengenoemde afdeeling de bouquetten vertoonden ia sierlgke bloemfigureu de letters U X scheen het ailsluitcnd doel der hulde Ie zgn Eerst later en tegenover l emiarrae du ckoit veroorzaakt door de aanwezigheid ran zoofele bekoorlgke en begaafde speleressen als in Het Sonnet en mr Brooshoofi s Zij Meiye komt uit optreden kwam eenige verandering in het plan van den jeugdigen Maecenas en kwam een ovatie tot stand op meer soeialistischen grondslag Er bleef iiitusschen genoeg over voor de eerslbe loeide jonge dame die geen voel op het looneel kon zetten zouder van uit bet orkest mei eeu bouquet iu de rede gevallen te wonten En altgd de letters M L en hel kaartje Q de Q De brave schouwburgbezoekers vonden deze eitravertoouing niet onvermakelijk Buitenlandseb Overzicht De Fransobe ministerraad heeft eergisteren bij het ontwerpen van de staatsbegrootiog voor 1886 besloten by alle departementen van algemeen bestuur de uitgaven lot hel hoogstnoodige Ie beperken Volgeus gerucht zijn d $ Farijsohe werklieden die geen arbeid hebben voornemens en vreedzame manifesialie Ie doen Zy willen u l in optocht door de straten der stad trekken en brood eischen Hel is niet aan te nemen dat de regeering dit gedoogen zal De uiterste linkerzijde der kamer van afgevaardigden heeft gisteren een onderhoud gehad met gedelegeerden van de werklieden die de vergadering van jl Zondag belegd badden en thans verklaarden dat zg lioh met de door die vergadering genomen revolulionnaire besluiten uiet vereenigden Het aantal werklieden zonder werk te Parijs wordt op 160 000 geschat Het oyfer is waarschijulgk wat hoog genomen maar tel is in elk geval hoog genoeg om ongerustheid iu Ie boezemen en met de offioieuse verklaringen en verzekeringen dal het niet zoo erg is eu het wel schikken zal komi men zeker niet verder Het is mode geworden en niet alleen onder de sooialislec om van alle kwalen in de maatschappg den Slaat de schuld te geven en de monarcbalen stemmen hiermee volkomen in nu de vorm van den Staat toevallig de republiek is In de departementen laat de toestand der arbeidersklasse evenveel te wensohen over als in de hoofdstad In Creuzot werden 1600 werklieden Italianen ontslagen het eerst zgn natuurlgk de vreemdelingen aan de beurt in de weverg van Frongemonl deparlement des Vosges is een gelgk elal werklieden weggezonden die geen genoegen wilden nemen met een loonsverlaging van 5 pCl waartoe de patroons genoopt zgn omdat de zaken zoo slecht gaan De Pruisische landdag heeft de algcmcene beraadslaging aangevangen over de nieuwe belastingwetten die in hoofdzaak ten doel hebben de vrysielling der iokomsten beneden 1200 mark van de belasting op het inkomen en de invoering eener heffing van de rent van het kapitaal Het debat werd geopend door den clerioaal Von Sohorlemer Aalsl die zich wel met de reutebelasting kon vereenigen maar meende dat de voorgestelde schaal der inkomstenbelasting niet doeltreffend was eene hervorming der gemeenlebelaatiog zoude beter aan het doel beantwoorden De conservatief Von Raucbhaupt was uatuurlyk bij onder met de ingediende wetten ingenomen en prees den moed der regeering die ze had ingediend boog Tot andere conclusies kwam de beer Ilichter die de ontwerpen een dilettanien arbeid noemde amengesteld naar de onsamenhangende gegevens van den rijkskanselier In eene lange redevoering betoogde hg dat de ingediende ontwerpen waren eene beperking der folksreohteu eu eene verkleining van het begrootingsrecht van den landdag De miaisler verdedigde daarop zijn voorstel Gisteren was o a de heer Windthorst onder de sprekers die verklaarde te zgn voor de verzending naar eene commissie van 21 leden niet gelijk hg zeide om Ie ontwerpen later af te stemmen maar om daarop uneudementen foor te slelleo in den geest door den heer Schorlemer Alst aangegeven De algemeene beraadslaging is hiermede nog uiet geëindigd Over bet algemeen ontmoeten de voorstellen der regceriug veel tegenstand in beginsel strijden de liberalen er tegen en de conservatieven hebben gelyk men ziet speciale bezwaren De bondsraad is legen den 22en bgeengeroepen om te beraadslagen over hel nieuwe wetsontwerp op verzekering van werklieden tegen ongelukken De regeering meent dat deze raad door het ontwerp goed te keuren haar steun zal geven tegenover de openbare meening en invloed zal uitoefenen op den landdag De Pruisische regeering heeft weder een stap gedaan op den weg tol verzoening met het Valicaan De bisschop van Manster tocb is in zyn ambt hersteld Van ai de afgezette geeatelgken blijven nu Dog de bisschoppen vao Keulen en van Posen over doch van hunne herstelling schynt geen sprake ie lyn Door hel wegnemen der grieven verliest het centrum van zgn invloed op de katholieke bevolking En het gaat tegen de verkiezingen van den rgksdag Volgens berichten uit Friedrichsruhe is de gezondheid van prins Von Bismarck tegenwoordig beter dan ze zinds jaren was Hy begint om zeven uur s morgens aan zijn werk en hy gaal voor tien uur s avonds naar bed Dagelyks wandelt hy twee uur en verleden week beklom hg in den loop der anileling een paar keer een steilen spoorwegdyk wal geen kleine inspanning is voor eeu man iu zgn 89sie jaar Daar de gezondheid van den rykskanselier niet alleen sen grooten invloed oefent op de slaatkonde van Enropa maar ook wel eens zelf onder den invloed lier staatkunde staat is het beriehi belangryk De lang verwachte door de oppositie goed voorbereide crisis in Spanje is gekomen Wat voorspeld was gebeurde Met een meerderheid van 95 Hemmen 221 tegen 126 hebben de Cortes een OBlwerpadrea van antwoord op de troonrede aangenomen dal niet door de commissie ad boe was oalworpen en iu strekking en inhoud aanroerkelgk daarvsn verschilde Hel kabinet welks buitenlandsohe tn binnenlandsche politiek in hel tegenontwerp wordt gekeurd kon das uiet aan het bewind blgven en iism dan ook or middellyk ontslag Na de tweede nederlaag door den minister Tisza la het Hongaarsohe Hoogerhois geleden zal hy waarlebiJDlgk het ontwerp van wet op het huwelyk tussohen ebrislenen en Israëlieten in den loop van dit zitting jsar niet weder aan dit huis voorleggen Men wil ttlfs weten dat daartoe besloten is in een byeenkomst na de ministers met de hoofden der liberale party Hel Lagerhuis de kamer van afgevaardigden hanilbsaft echter haar besluit het wetsontwerp is en blijft ssagenomen Ouder deze omstandigheden wordt het fan liberale zgde wenschelgk geacht dat de premier gelronw bigve aan het programma in zijne nieuwjtariloespraak verkondiid en dat hij dus op de larIsade houding van de Tafel der magnaten aiitwoorde Dsl bet indienen v n een ontwerp van organieke wet trekkende tot hervorming van de Eerste Kamer op uodaoige wgze dal de buitenlandsohe Oostenrgksche 01 pairs niet stembefoegd zgn wanneer beslist BOel worden ofer onderwerpen waarby het lot de Mr en de belangen fan Hougarye benefens de roote laak der rryüeid eu f erdraagsaamheid betrokken REMMISGE IXG ORONOBELASTING De BÜRGEMEF TER der Gemeente Gouda brengt kt algemeene kennis dat het Kohier voor de QrimdfiiUing op de Oeiouwde en OngebouKde EigendomW lezer Gemeente over hel jaar 1884 op den W Januari 1884 door den Heer Provincialen In pwitenr der Directe Belastingen enz te Rotterdam ueonloir verklaard is gesteld in banden van den H r Ontvanger der Directe Belattingen alhier en dat ieder be1asj ngscbuldige verplicht is zgnen aanslag op den by de Wet bepaalden voet ie voldoen alsmede dat ten deze geeu bezwaarschriften zullen vorden aangenomen die niet binnen den tijd van drie maanden na dato dezer tullen zijn ingeleverd en waarby moet worden overgelegd een dubbel van hel aanslagbiljet De BURGEMEESTER voornoemd acht het niet onnoodig den grondbezitters te herinneren dat om in bet genot te kunnen worden gesteld van de bij artt 26 31 der Wel van den 26n Mei 1870 Staattblad No 82 bepaalde vrijstellingen wegens slichting berbouwing bg of opbouwing of gedeeltelgke vernieuwing de belanghebbenden volgens art 38 dier Wet verplicht zijn bij het Bestuur der Gemeente eene aangifte in te dienen binnen t rw noantfen na de geheele of gedeeltelijke ingebruikstelling der perceelen waarvoor aan ben een schriftelijk bewijs zal worden afgegeven en dat van alle voornoemde gebouwen met belrekking tot welke binnen gezegden termijn geene aangifte gedaan is de aanspraak op vrijdom of vrgdom van verhooging van Grondbelasting voor het geheel of ten deele vervallen zal Wordende de belanghebbenden uitgenoodigd de voorschreven bepaling op te folgen ten einde schade te voorkomen Gouda 17 Januari 1884 De Burgemeester VAN BERGEN IJZENDOORN Burgerltjite Stand OEBOEEN 16 Ju Jscobot oaden i vaa Etjk in A van der Wo o el Adriaoa N Veroiaat eo O Plaut Cornelia Maria oodera i NieDwenhiiiaea en C P Traijen 17 Nictflaaa ondera H Melkrrt ea P LeeiUsg N e tje ondara J Mfeber en H P de r ooa Jobsuoea Egidiaa ouders T Jaake cd H Loorier IS Faalua Marinaa ouders H Zaodvoort ao A Huppel Ileadrika oodera H vao de Water cd A C Jongerheld OVBRLEDBN 18 Iu P A Willemae 11 ir IB M H Ultne faaiavr van I Q van der Linden 60 j C 6 Scboonderwoerd 5 j 7 n A M Donk 1 j 8 m GKHUWD 17 Jan A SchooUn ea M Neeleman ONDERTROUWD 18 Jan W tan Vliet 29 j en A van der Nent 30 j H Wijohor 24 j en C M Boot 21 j A Strater 23 j ea Z Ztgreld 26 j T de weger 21 j en W L van Bekkin te Tiel 21 j G de Zeenw 22 j en L Koog 21 j H O Kolker 43 j an t de Voa S9j A Dekker 30 j en K Oberinger 27 j H K da Waal 19 j en J Dubbel 20 j ADVERTENTIÊN ündertronwd C WOLTMAN Hery Pwd te Arkel I E SCHELTEMA m van Amt erdam Arkel 18 Januari 1884 m mm ♦ Voorspoedig berallen van een Zoon A J V D PAVOORDTGmtda 18 Jan 1884 Mklkbut Voor de role bewg en van belangstellingons betoond bjj het overlgden onzer harteljjkgeliefde Znster en Aanbehuwdzuster MejuffronwADEIANA MAEIA SOPHIA MOÜLIJN betuigen wg onzen oprechten dank Uit aller naam A VAN OS Az Oouda 18 Jan 1884 Qeregtelijke Aankondiging Bg beschikking van den Hoogen Raad der Nederlanden dd 4 Januari 1884 goedgekenrd bij sEouiogs besluit van 14 Januari 84 0 24 zflo aan den Heer PIETEB JOH AN ALBERT GOÜDRIAAN DROST gedomicilieerd ieHaastrecht den 29 September 1863 geboren uit het huwelijk van den Heer ADRIANÜS HELEONARDüS DROST te Hcmtrecht en Vrouwe JOHANNA ALBERTA HBRMINA AGATHA GOUDBIAAN verleend brieven van tneerderjarigverklaring welke hem geven al de rechten bg de wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van art 478 van het Bnrgerlgk Wetboek Me P J SNEL Advocaat en Procureur bij den Hoogen Raad s Qravmhage 18 Januari 84 Gevraagd eene DIENSTBODE als MEID ALLEEN Adres Mevrouw de Wed A OÜDIJK f luweelen Singel Door ONTBINDING van Compagnieschap vei plicht de ondergeteekende te berichten dat hij voortaan alles tot het vak behoorende inlichtingen en uitvoeringen VOOR EIGEN REKENING zal voortzetten waarvoor hg zich bg voortduring aan UEd beleefd aanbeveel ÜEd dw dienaar W DE JONG Wz Lazernskade P 236 Mr Timmerman EEFMËiSJË van 17 jaar zag zich gaarne tegen Februari in een Burgergezin GEPLAATST Adres franco onder letter O aan de Boekhandelaren A KOK CoHF te Gouda Dit de HAND TE KOOP een BESTE mmm m mi Te bevragen bg Sterkenburg Lage Gouwe Gouda een stevige onslijtbare HARMONICA heelen en halve Tonen zuiver van stem zes bassen zwaar van geluid gepasseerde jaar nieuw gekocht voor 26 Nu te koop voor ƒ 16 Nadere informatie bg den Boekhandelaar A BRINKMAN ATTEISTIE Om spoedig in dienst te treden vraagt men GEHUWDE LIEDEN zonder kinderen ten hunnen laste als HUISBEWAARDERS waarvan de man genegen is ook eebig Loop en Schrgfwerk te verrichten Adres met franco brieven onder No 912 aan het bureau dezer Conraut EAAS STEENFASM Op eene Steenfabriek van gelen steen wordt tegen flink loon gevraagd om zoo mogeIgk dadelgk in dienst te treden een flinke BAAS volkomen op de hoogte der steenfabricage en die desgevorderd de geheele directie eener Steenfabriek op zich zonde kunnen nemen Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Brieven franco onder motto Baas worden ingewacht aan het advertentie bnreau van NIJGH VAN DITMAR te Rotterdam Sociëteit Ons Cjenoegen Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 9 FEBRUARI a s en de Ballotage Lijst aanstaanden ZATERDAG 26 JANUARI gesloten wordt Namens het Bbstüüe J C IJSSELSTUN SecretarU Gouda 19 Januari 1884 Sedert 25 Jaren zijn de beroemde echte j Absbaubbios of Anti Rbumatische Watten bij de Rhumatiek lgders een goed onthaal te beurt gevallen door hunne snel werkende verdr jj ving van die vMeriapdsche plaag tT jj i lj BREETVELTAz nt per pakje ver Verheul dudewater A Bos Berkel i vao Dorp Zoetermeer A Kauling Alpben J B E C Schlattraon Bodegraven K Ooaterling Haastrecht Wed G Wilhelmus Woerden De Hoofddepoi te Delft heeft krggbaar gesteld r A C van Deth He de Weil Bosman Gouda W F J dea Uyl Sohoonh A Prins Zevenhuizen M i Goudkade Boskoop O Hoogendyk Cappelle S V d Kraats Bleiswyk TE HVÜR een flink BURGER WOONHUIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor een civielen prgs Te bevragen bjj J BULK Karnemelksloot te Gouda