Goudsche Courant, woensdag 23 januari 1884

1884 N 3030 Woensdag 23 Januari GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van ad7ertentiön kan geschieden tot óén uur des namiddags van den dag der uitgave Prima Geldersche Boter per 5 ONS 70 Cts in Potjes k 1 Kilo 67 Cts T GREBAS VELOCIPEDE TE KOOP in goeden staat i 15 00 Adres franco brieven onder No 914 aan het Bureau dezer Courant De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan Toor het Arrangeeren van Einderpartijen het LEVEREN van DINERS en SOUPERS voor BRUiLOFTEN of andere GELEGENBEDEN zoowel binnen als buiten deze stad W G VAN GEELEN Oosthaven B 35 Gouda SLOTEMEK h l HALF OM HALF WÜNAND FOCKINCf Amsterdam Diverse Likeuren a ƒ 2 1 30 ƒ 1 85 Cts per flesch Per Liter ƒ 2 25 ƒ 1 50 1 20 en 0 80 Openbare Verkoopingf te GOUDA op DINSDAG 22 JANUARI 1884 dea morgens te 9 nren ten haize ran Mej M La GRAND wak E No 71 aan den Kleiweg van eenen en eene partij Manufacturen enz Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEBVEE te Qouda Hotel PAULINA Café Restaurant te Oudewater Dit Hotel bevattende verscheiden Apartementen en groote Amusante TUIN en WACHTKAMER der IJSBL STOOMTRAM wordt minzaam aanbevolen zoowel aan H H Reizigers en Familiën daar hetzelve op het schoonste gedeelte der stad gelegen is Bagage of Koffers worden Franco afgehaald Belovende eene nette en prompte bediening ÜEd Dw Dienaar L STERKENBURG Openbare Verkoopinof TE G o U D A op VRIJDAG 25 JANUARI 1884 des morgens te 10 nren aan de Scheepstimmerwerf KEOi Hoin aan den Moordrechtschen dijk wflk P No 4 van de ROMP van een overdekte DAMSCHÜIT groot 44 ton en die van een open TJALKSCHIP groot 53 ton beiden met roer en zwaarden en voorts de geheele INVENTARIS dier schniten bestaande in Masten Fokken Zeilen ToDwwerk met blokken Ankers Kettingen zeren Gewichten enz alles in afzonderlijke koopen Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkooping op DINSDAG 29 JANUARI 1884 voorm ten ten are in bet Vendnlokaal Nienwsteeg E 17 te Qouda van MEUBELEN HVI8BAAD BEDDEN KLEEBEN en diverse andere Artikelen Daags te voren van 10 12 en 2 4 nnr te zien Die nog goederen wenscht by te voegen adresseere zich bg den Vendumeestér M vak DANTZIG TnrfinBrkt te Qouda Bekteen en Deklatten te KOOP bij E LANGERAK Berg Ambacht 3 o a ► Q V SI £ § gS ei Cf pi o Ö Pi o ca o O 1 3 a I c o o = OCf lP Sa So = Se c Pd j = ► Seq BW t o o S a 3 Sg 2 g5 § iroote Jaarlijksche Opruiming van af MAANDAG VAN MANTELS COSTUMES Gedrukte Katoenen Witte Goederen GORDIJN NETELDOEKEN enz tot buitengewoon lage prijzen GoüDA Markt A SiS D SAMSOM wr E ene groote partij Lappen tot Sp otprijzen ZLIVERE FRANSCHE WlJiXElV De bekende BORDEAUX k 21 per 48 Plesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaarVoorts alle MBKKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefBesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig De pot van Wellen s Eoonekamp Elixte r De Crondsche Hacliinefabiek te Ciouda IJzer en Metaalgieterij KetelmakeriJ en fabriek van Stoom en andere 1 Verktuigden Stoomketels Werktuigen Kraravrieleu Riemschj ven Mortel en Eoekenmolens steeds voorhanden Specialiteit in het vervaardigen van Eleimolens Pesen enSteenvormmacbines Hoog e Druk Compound Machines met gegarandeerd kolenverbruik voor Stoombooteu Reparatiën worden snel en billijk uilg evoerd Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Afagfazijn Gouwe C 241 wimmi O dL aCd £ v jIj ViV DK HTTEEMTIONALE TENTOOHSTELLDTG TE AMSTERDAM Trekking 15 Februari 1884 van de SERIES 11 a 20 De loten der oitgeloten Series evenals die van Series 11 20 zullen deelnemen aan de Trekking der Hoofdprgzen gezamenlijke waarde 250000 PRIJS PER LOT 50 CENTS Mevrouw van deb MEULEN FLUWEELBN SINGEL 578 VERLANGT met MEI eene ZINDELIJKE D1EI STB0DE Men VERLANGT tegen 1 Februari een Ftooenlgk DA GMEISJE hg lieden zonder kinderen Franco brieven o nder No 913 aan het Bnrean dezer Coura nt Snelpersdruk van A Bmmkiian te Gouda De uitgave de er Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUD 22 Januari 1884 De heer Mr A A van Bergen UzeDdoorn heeft lioh bereiil verklaard de benoeniiiiit tot ËereVoor utler vaD de Kamer ran Narraafc te aanraarden In de hedenmiddag gehouden rergadering der Provinciaie Staten van Zuid Holland had de benoeming plaats ran een Lid der Eerste Kamer Uitgebracht werden 77 stemmen waarvan 63 op jhr mr W H de Beanfort oud lid der 2e Kamer die alioo gekozen is De heer O Van Bees Voortitler fan de Tweede Kamer der Staten OeoerasI is door Z M den Koning benoemd tot Gouverneur Generaal van Ne derlandschIndië Een lid van het Ulrechtsche amdeuteneorps schrgfl om het volgende Naar aanleiding van uw tooneelverslag van Donderdag 17 Jan waarin o a ook voorkomt dat bar Q de Q zoon der Stichtsche Alma Mater lioh 109 galant heeft voorgedaan wil ik U medfdeeten d t er geen bar Q de Q zoon ia dier Alma Matit wel een irj wr Ur Secretarie alhier van dien naam U zult me veel genoegen doen dete rectifioatie in t volgend nommer op te nemen De mazelen epidemie blqft tioh in de Krimpe ner Lopiker en Alblasserwaard nog steeds uilbreiden Te Haastrecht en te Polsbroek neemt de ziekte Ker af daareuteiten vermeerderen de zii ktegevallen in de rondom Schoonhoven liggende gemeenten uitgezonderd Berg Ambacht en Amaierslol zoo wel in oostelgki als westelyke riohtmg Oottwaarts tot ver in de gemeenten Lopik en Jaarsveid westwaarts tot in bri dorp Lekkerkerk zuidwaarts in Streefkerk GroolAmmers Nieuwpoort en Lanjj k üe ziekte blijft tot dusverre overal een goeduroig karakter behouden De advocaat generaal Polis heeft gisteren voor den Hoogen Raad vernietiging geëisoht van hel arrest van het hof te Arnhem in de eedsqnestie met verklaring dat de heer Boland Holst zich schuldig heeft gemankt aan eedsweigering en veroordeeld noet woriirn in de kosten Men meldt uit den Haag aan de ff Boit Ct Wegens eene te verwachten behoefte aan officieren by eventueele mobilisatie heeft Z M de Koning bepaald dat ren zeker aantal militie onderoffioieren tot militie lnitenant bq de korpsen benoemd kunnen worden na een praotisch examen Pe roilitieofficirren zgn door een zichtbaar teeken onderscheiden van de eigenlijke brroeps ofücieren zy genieten in dienst zgnde een jaarlyksoh traktement van 1000 en ontvangen tegemoetkoming in de kosten van hun uniform De Minister verwacht van dezen maatregel de dienstneming door beschaafde en ontwikkelde jongelieden De hooglecraar W Koster en dr Van Haren Noman met de achonwing van het Igk van mevrouw Boers belast hebben verklaard dyt Ket geen kenteekrnen van vergiftiging wel van typheuse darmaandoeoing opleverde Deze verklaring stemt overeen met die van dr Quanjer welke de zieke als geneesheer bad behanileld dat zy overleden is aan febris lyphoidea De heer Boers in het ü D dit mededeelende zegt te vertrouwen dal deze verklaringen een einde zullen maken aan de tegen hem ingebhushte beschuldigingen mocht dit niet het geval zyn dan zal hy de personen welke de laster verspreiden ten strengste vervolgen Door bemiddeling der Nedeflandscbe Handelmaatschappij zyn weder l 6 000 overgemaakt aan de plaalselyke commissie te Batavia voor de ramp op Java in het geheel derhalve glO OOO Een jong Engelschman te SaM Francisco heeft plan in het voorjaar met zyn sntlwieler eene reis om de wereld te maken Hy zal zteh van San Francisco over Ogdeii Ornaho en Chicago naar New York begeven van Êktr den Oceaan sveriaren van Liverpool naar Dover op zyn velocipede reizen het Kanaal overtrekken en van Frankrijk door Rutófi AziatischTnrkye Perzië en Tarkeslau bezoeken van daar over China naar Shanghai gaan en dan per schip naar San Fraocisco teragkeeren Hij denkt in een jaar tijds de reis e kunnen volbrengen Door de internationale Slaapwagen mnatschappy is een nieuwe bliksemtrein iieorganiseerd soortgelyk als die waarmede gedurende den afgeloopeu zomer tusscben Parijs en Bucharrst dienst gedaan is Deze trein rijdl eenmaal s weeks van Londen naar Rome s Zaterdags om twee uur voormiddags vertrekt hy van Cslnis rydt op de ringbaan om Parys en legt den afstand tot Rome over Marseille Nizza en Genua dus niet door den Mont Cenis in 36 unr af De trein rydt in Frankrijk met eene gemiddelde snelheid van 68 KM in t uur legt de streek Parys Marseille in 14 nnr af en rydt eenmaal 168 KM byna 2Vi or door zouder ophouden In Italië is men door het terrein gedwongen aanmerkelijk lanizamer te stoomen De trein beslaat uit twee slaapwagens met 40 bedden eene restauratie ééa rook en twee bagagewagens welke naar Amerikaansch systeem gebouwd dm reizigers gelegenheid geven onderweg van den eenen in den anderen waggon over te stappen lederen Maandag vertrekt deze trein lauüs denzelfden eg van Rome Het schijn opmerkelijk dat een getal van hoogstens 40 passagiers de kusten dezer onderneming kan dekken Het Hhl vfsligt na de regeering in hare plannen omtrent de belasting regeling ook de verhooging van beslaande en de invoering van nieuwe invoerrechten heeft opgenomen de aandacht op een artikel iu de Engelache Economut waarin de gevolgen worden meegedeeld van eene verhooging van tabaksrechten iu Grool Britiannie Daar werd in 1878 het invoerrecht op dit artikel met 11 pCl verhoogd een maatregel die als tijdelijk werd voorgesteld doch tot dusver is blijven bestaan Het gevolg is geweest daar de pogingen om bg verkoop in het klein den prys te verhoogen mislukten dat u de winst is nfgenomen n de soort verminderd Op die wyze wordt de last ten deele gedragen door den fabriekant en den kleinhandelaar diejioh met eene geringere winst moesten vergenoegen deels door den verbruiker die eene slechtere qnnlileit ont ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maand s verschgnt Mzouderiyke Nommers VIJF CENTEN vangt Daarbij komt dat volgens de mededeeliugen van de makelaars firma Grant Chambers Co de hoogere rechten den handel in een onhoudbaren toestand hebben gebracht omdat als gevolg der verhooging een stilstand gekomen is in de geleidelijke slijging van hel verbruik welke tal van jaren was waargenomen en de smokkelhandel aanmerkelyk is toegenomen Het Bbl trekt uit dit voorbeeld eeue ernstige waarschuwing om Ier voorziening in den nood der schatkist geen heil te verwachten van nieuwe of hoogere invoerrechten welke gewoonlyk op het nadeel zoowel van handel en nijverheid als van verbruikers uitloopen zonder der schatkist veel baat te verschaffen Het weekblad De Boteriandel is na Donderdag een half jaar te hebben bestaan betweken In een land als het onze schrijft de Asitr Ct welks bevolking voor een groot gedeelte door den handel in zuivel haar bestaan vindt miste het schieralle oitdersteuntiig Omtrent de bepalingen die onlangs zijn ingevoerd voor het vervoer van militairen der zee en landmacht wordl nader nog het navolgende door de Haart Ct gemeld 1 Dat bij de Maatschappg tot exploitatie van staaisspoorwegen in locaal verkeer voorloopig gedurende het jaar 1884 militairen iu nniform zoowel officieren als minderen vervoerd zullen worden tegen de pryzen van het militair tarief Vertoon van reisorder is niet noodig dan alleen wanneer de officieren of minderen niet in uniform zyn Deze bepaling is zoowel van toepassing op het personeel van de zee als van de landmacht Bij dadelijke betaling van de vracht heeft het vervoer in alle klassen plaats ter keuze van den reiziger zoodat elk officier onderofficier of mindere wanneer hg in persoon zgne vracht belaalt geheel naar verkiezing eene pinalskaart I 2 of 3 klasse kan nemen Bovendien is bet den militairen vrijgelaten hetzij zij tegen aficifte van eene verklaring op orediet reizen of wel dadelyk de vracht betalen in eene hoogere klasse over te gaan dan het plaalsbewgs aantoont mits daarvoor legen dadelijke betaling etatgewone en geene militaire plaalsknart aU supplement bgkoopende op dezelfde wyze als voor gewone reizigers bepaald is 2 Djt bij de Nederl Centraal Spoorweg Maatschappij in locaal verkeer voortaan ook alle officieren in uniform onverschillig of zij al dan niet van eene order voorzien zyn vervoerd zullen worden legen de pryzen van het mitilair tarief De pogingen van professor A A VV Hubrrohl om den invoer van Amerikaansche eltt thans door particuliere hulp tot stand te brengen beloven met een goeden uitslag bekroond te worden De directie der Ned Amrrikaansche Sloomvaarlmaalschappy te Rotterdam gaf de toezegging van de beuoodigde ruimte aan boord barer schepen kosteloos terwyl zij ook de passagekosten der geleiders tot een minimum wil terugbrengen Verder zyn door belangstellenden zoowel in als builen de visscherywereld reeds belaugryke geldelijke hydragen toegezegd Eene opwekking om ook in het nog ontbrekende Ie voorzien is intusschen niet overbodig Dinsdag jl had te Rotterdam reeds eene samenkomst plaats van belangstellenden opgeroepen door