Goudsche Courant, woensdag 23 januari 1884

het beatunr der Vereeniging tot bcT ran de zoetwatcrriatoherij Onder den titel BMmd en ie Iranttaal berat de Pidl Mail Gazettt eeu opstel van een Hollander te Londen waarin het rertrek ran den heer Jorisaen naar Zuid Afrika en het banket door de Hollandsche kolonie aan de gedelegeerden aangeboden besproken worden De ichryrer die den heer Jorisien door bet oordeel van den Volksraad in houge male verongelijkt acht schrqft het ontslag Tan den gewezen procureurgeneraal toe aan het drgren ler Dopper party die Tolgeos hem een afkeer hebben van behoorlek opgeToede Hollanders vrelliohl omdat zij de geestelyke meerderheid ran dezen gevoelen Hy lueenl echter dat de Boereu genoodzaakt zullen zyn op het ontslag Tan Jen heer Jorisseu terug te komen omdat het eigenlgke doel der gedelegeerden het sluiten eener leeniug hetgeen slechts in Holland zou kunnen geschieden ongetnrijfeld niet zou worden bereikt indien men niet eerst het onrecht den heer Jonssen aangedaan herstelde lu verband hiermede acht de schryver de samenkomst der gedelegeerden met de voornaamste vertegenwoordigers der Hollandsche kolonie in Londen een verblijdend verschgnsel daaruit blykt dat men wil breken met eene staatkunde die uitsluitend door de Tooroordeelen der Doppers was geïnspireerd Of inderdaad de Nederlandsohe kapitalisten hunsteuu afhankelijk zullen maken van het herstel vanden heer Jorissen in zgne vroegere of in eene dergelgke betrekking durven wij niet beslissen Wijzgn echter overtuigd dat het in het belang derTransvalers zal zgn ove deze tot nu toe vrij duistere zaak volledige ophelderingen te geven Indiende gedelegeerden in Holland hulp en steun zoeken is wederzydsch vertrouwen oor de vervulling vandezen wensoh eeu eerste vereischte Jmst De schoonste nitviudingeu kunnen de uitvinders zelf aan de pynigksie verrassingen blootstellen Dit ondervond Edtson te New Tork naar de CourrUr Etata Vim mededeelt Hel beoedengedeelte der stad dat volgens het systeem Edison verlicht wordt werd onlangs op een avond omtreeks 6 ure in volslagen duisternis gedoinpuld 4700 lampen Edison die daar haar licht verspreiden gingen alle tegelijk uit Voor de inrichtingen die het gas bg wgze van voorzorg behouden hadden was bet ongerief niet zoo heel groot cg echter die in volle vertrouwen op genoemd systeem hel gas geheel verbannen hadden bevonden zich in geen geringe verlegenheid Men moest zgn toevlucht nemen tot kaarsen op de halzen van flesschen gestoken Naar genoemde bron verder weet mede te deeleu werd deze algeineeoe en plotseling invallende duisternis veroorzaakt door een der verbeteringen waarvan Edison het meeste ophef maakte Willende voorzien in het geval dat de geleiddradeu der electriciteil op eenig gevaarlijk punt Ie sterk geladen zouden zgn het by eiken draad uit twee deelen bestaan welker uiteinden met lood aaneen gesoldeerd werden Indien de draad nu boven een zekeren uraad verhit wordt smelt bet lood de keten is verbroktn eu de eleoirisohe stroom kan niet meer circnleeren Dit nu gebeurde te New York de draden waren te sleik geladen met elutriciteit het lood smolt en de cliënten van den groeten uitvinder moesten hun toevlucht tot kaarsen nemen Aangaande het diner Vrg dag te Londen den Tranvaalschen gedelegeerden aangeboden wordt gemeld Er waren aoht eu vgftig personen aannezig waaronder de gezant de consul generaal May en de viceconsul Maas De prteideiit der Hollandsche club dronk ten eerste op de Koningin daarna op den Koning der Nederlanden De gezant antwoordde eu dronk op de Transvaal in t bgzonder op Kruger die kort antwoordde en dankte zonder belangrgke mededeelingen te doen gelijk trouwens den geheelen avond niet gemaakt werden Generaal mit gaf eene redevoering vol gevoel en dankte Nederland voor wat het voor den Transvial gedaan had dit iu antwoord op eeu speech van den heer Groos De heer Dnloit dankte voor den toost op hem uitgebracht eu gaf eeuige bijzonderheden over de wgze waarop de Transchvaalsche kinderen werden opgevoed meer bgzonder in antwoord op den toost des heereu Mehler op de Trauavaalsche dames De heer Pistorius dronk op generaal Jonbert en werd beiintwoord door zgn boerenvriir d Dutoit Hg hoopt niet veel van de goudmgneij maar meer van den handel rcr t acht dat Nederland dr helpende hand zal uittrekken De heer Gondsmit dronk op den handel van Transvaal en het welslagen van den Delagoa spoorweg Te halftwaalf scheidde het gezelschap nadat generaal Smit verklaard had dat de president hield van vroeg naar bed gaan daarbij een spreuk van Salomo aanhalende en nadat de president voor tgne leiding bedankt was Er is vermoedelgk geen enkele universiteit in Europa alwaar het vrouwel k element onder de studeerenden zoo sterk is vertegenwoordigd als aan de Zurichtche universiteit Hel aantal ingeschreven studeerenden ia 469 en onder deze bevinden zich 60 jonge dames dat met andere woorden een negende gedeelte van het totaal bedraagt Van deze studenten beoefenen 33 de geneeskundige wetenschap 17 de letterkunde t de overigen de rechtswetenschap Naar de nationaliteit gerangschikt behooren 11 te huis iu Zwitserland 17 in Rusland tl in NoordAmerika 13in Duitschland 8 in Oostenrijk Hongarge 1 in Rumenlé en 1 iu Zuid Amerika Een der zonen un Hamburg de heer Julius Ree vroeger handelaar te Bio Janeiro die aldaar in den handel een groot vermogen heeft verworven is kort geleden in zgn vaderstad teruggekeerd Na zgn overlijden zal Hamburg in bet bezit treden van vijf millioen mark welke volgens bepaling des erflaters gebezigd moeten worden tot het oprichten van woningen voor onbemiddelde personen en gezinnen aan wie kosieloos verblgf aldaar zal worden verstrekt zonder dat iemand om den wille van den godsdienst van de aanspraak daarop mag n orden verstoken De algemeene regelen bg het begeven dier vrije woningen in acht e nemen heeft de erflater vastgesteld De echtgenoot van den overledene blijft het vruchtgebruik genieten van de gansehe nalalenscliap waarvan slechts legaten aan rrieuden des erflaters zgn uitgekeerd Na het oTerlijdeu der weduwe des heeren Ree zal de gausche schat tot het vermelde doel worden aangewend In de Gron Cl geeft d B het volgende door zijn vrouw reeds geruimen tijd met goed succes in piaotijk gebracht middel aan de hand om het rans worden van boter tegen te gaan Bg het inmaken van boter keulsohe potten zijn daartoe te verkiezen zorge men dat deze goed gesloten worde gestopt en onder het sloppen strooie men voor en na een klein gedeelte witte suiker tusschen de boter op 6 a 6 KG boter is l HG suiker voldoende en de boter blijft voor rausig worden bewaard Het behoeft zeker niet gezegd te worden dat zij onder den pekel gehouden en met een blaas gesloten moet worden Het N V d D geeft het volgende levensbericht van den Nederlandsdhen Afrika reiziger Juau Maria Schuver die te midden van zijn onvermoeid streven en van zyu groote plannen gevallen is onder üe moordende handen cener vgandige en wanrschgnlijk ook roofzuchtige bevolking Schuver werd den 2t en Februari 1862 Ie Amsterdam geboren alwaar zgne familie nog woonachtig is Zyn eerste opleiding ontving hg op de bijzondere school van den heer Brox te Amsterdam vanwaar hij zich op zijn 12e of 13e jaar naar het gymnasium te Katwijk begaf waar hij tot zijn 16e jaar bleef In deze inrichting stond hg om zgn vlugheid bij de docenten hoog aangeschreven en legde hij door het lezen van reisbesohrijvingeu en andere aardrijkskundige werken den grondslag voor dien onwéêrstoanbareu lust in reizen die hem later kenmerkte Toen Schuver in 1870 eijne moeder verloor vergezelde hij zijn treurenden vader op eene langdurige reis door geheel Europa en door het Heilige Land welke zoozeer den lust bij hem opwekte tot reizen dat wij hein reeds het volgende jaar weder ip Spanje zien waar hg do binnenlandsche onlusten eu toestanden van nabg leerde kennen en die in zgne zeer gewoardeerde brieven in het Algemeen Handeliblad beschreef Na verder Marokko bereisd te hebben ontmoeteu wy hem in den TurkscbRussisohen oorlog in ïurkye vanwaar hij andermaal keurige brieven over het oorlogstooneel aan datzelfde blad totzond Vervolgens werden Arable en Perzié bezocht en nadat nu ook nog zyn vailer overleden was had Schuver zich voorgesteld een inderdaad welenschappelgk reiziger te worden Daartoe oefende hij zich te Londen en te Farga in de behandeling der instrumenten en maakte hg met rerschlllende personen kennis wier omgang voor hem eene Tornende kracht bad In Januari 1881 ving SchuTer zgne groote reis aan Hy vertrok toen van Kaïro per spoor naar Assioel vanwaar hg in het begin van Februari Korosko met een klein zeilschip bereikte Vandaar uit ging de reis met kameelen door de Nubisohe woesstiju iiaar Aboe Amed en langs Hen Nijl naar Berber van waar hij weder per schip naar Khartoum ging om vervolgens met kameelen naar Sennaar te gaan niet langs de gewone route maar meer westelijk Op deze reizen werd hg behalve door kameeldrijvers en inlandsche bedienden vergezeld door den Italiaan Giocomo Raccbetti aan wien hij zeer gehecht was doeh die hem na niet langen tgd door den dood ontviel Van Senaar ging de reit naar Famaka waar Schuvei het dal van de Toemat of het Berta laiid betrad en vanwaar hy zgn tochteu deed naar Beni Sjongoel naar Fadasi naar het land der Amam negers dat der LegaGallat en naar de zgdalen van Jaboes en Witten Ngl Door ziekte zag hg zich verplicht naar Famaka terug te keeren Met den terugkeer naar Famaka in 1S82 vangt de tweede nieuwe periode in de geschiedenis vaa Schuvet s reizen aau Die plaats werd nu bet uitgangspunt van tochten door het Abeasinsche bergland en iu het algemeen in het gebied van den Blauwen Ngl waar voor reizigers nog zooveel te doen is Iu het laatst van 1882 noodzaakten de politieke verwikkelingen in het boven Nglgebied onzen reiziger naar Khartoum terug te keeren doch in de maand Juni 1833 voer hij weder met eene stoomboot den Ngl op Zgn laatste bericht aan de hier wonende bloedverwanten is van 3 Augustus 1883 uit Faijoda aan den blauwen Ngl Een door hem opgeval plan om de binnenlanden van Afrika in te trekken sohgnt hg te hebben willen Talvoeren doch is daarbg ia Znid Kordofan volgent de ingekomen berichten door de Pinka s vermoord Met den dood ran Schnrer heeft out vaderland dal voor eenige jaren freule Tinne in Afrika zag vallen opnieuw een smartelgken tol belaa d aau dit vreeselgke werelddeel en heeft de rijen versierkl van het zeer groote aantal Afrika reizigers die de offers werden van hun streven Met Schuver is een stoutmoedig krachtig ei wetenschappelijk reiziger bezweken die op nog geen 34 jarigen leeftijd reeds een welverdienden naam bezat en die faadde hij langer mogen leven zeker genoemd zou zijn naast de grootale reizigers door Afrika De strijd tusschen de Vlaamsch en de Franich sprekende burgert van Btlgié gaf dezer dagen te Si Josse ten Noode op eene vergadering det Mioeialion liberale aanleiding tot een vermakelgk incident De eerste spreker begon in het vlaamsch Spreek Fransoh klonk het in de zaal Dit lokte van den spreker in het Fransch de opmerking nil Cent qui ne me comprennent pa je leur parlerai i la porie wal door de Vlaamschgezindeo luide werd toegejuicht De woordvoerder gaat nu voort in hel Vlaamtoh Andermaal geroep verslaan niet spreek Fraiitchl De voorzitter de heer Scailquin heeft spreker inmiddelt iels in het oor gefluisterd Het bureel zegt daarop de geplaagde verzoekt mg Fransch te spreken ik stem er in toe ofsohoou ik die taal niet machtig ben Ik ben Vlaming en spreek slechts keuken Frantch Vlaameohl Vlaamsch is het antwoord De eeoen willen Fransch de anderen Vlaamsch wat te doenP vraagt spreker zich met koddige wanhoop af Hg bealnit eindelgk lot htt eerste maar dat rail niet in den smaak van een met een parapluie gewapendeu beer die op de tribune toetreedt en Vlaamsch eischt Welnu roept spreker iriomfantelyk uit ik heb het gerondeu ik zal reohu vlaamsch en links fransoh spreken Ofschoon deze oplossing beide partyen daal lachen is de quaeslie echter volstrekt niet uit en op een gegeven moment treedt de met een parapluie gewapende Vlaming weer voorwaarts eu eischt Vlaamsch Voor het argument der parapluie zwichtte de redenaar lea slotte i6ó totaal dal hij zijn peecA afbrak met Ik heb gezegd iu het Vlaamsch Onder algemeen gelach werd de vergadering gesloten In de ofllcieele berichten van den gouverneur vanAljeh komt omtrent het schip Nisero het volgende voor Des namiddags van den 26en November kwam deadsistentresident der Westkust per Arend te Olehleh aan medebrengende de volgende berichten omtrent de Nisero 4 Den 21en was zekere Njn Hoesin op lost randen radja van Bigns naar Tenora vertrokken van waar j hij den 24eu teru kwam twee brieven medebren geude van den radja van Tenom toekoe Imam Moedn waarvan een bestemd voor den adsitenlresident en eeu voor don radja van Bigns beide van gelykeu inhoud Daaruit bleek dat toekoe Imam Moeda genegen was de gevangen genomen bemannieg uit te leveren hetzg te Rigas hetzij op eene andere door den adsiatent resident te bepalen plaats zoodra 1 hem uitgekeerd zoude zijn de waarde van den peperoogst uit het Lai d ohap Fanga die door een Chineeschen handelaar uit Fenang gekucht en weggehaald doch niet betaald was Mondeling gdeelde Potjott Mohamad s zendeling nog mede dat de Radja van Tenom zeer verlangend was met het bestuur weder op een goeden voet j te komen Aao den adsistent resident werd opge dragen om de schuld van bedoelden Chinees aau den Badja van Tenom af te belalen legen uitlevering der bemanning van de Nisero en ora verder indien de mondelinge berichten van Nja Hoesin bigken moobtea waarheid te bevatten aan Tuekoe Imam Moeda mede te deelen op welke gze hg weder in goede verstandhonding met bet bestuur zoude kunnen geraken Volgens den gezaghebber van den gonvernementsstoomer Arena was de Nisero in het midden gebroken en dus evenals de lading die uit suiker bestond onherroepelijk verloren Hel Éngelsche oorlogschip tegatuê te Oleh leh aangekomen op het bericht van bet sirandeu der Nitefo en van de aanhouding der bemanning vertrok nadat tnsschen den commandant van dat oorlogschip den Gouverneur en den stationscommandant over de te nemen maatregelen volkomen eenstemmigheid gebleken was gelijktijdig met Z M stoomschip Palembaag naar de Wesknsl roorloopig echter alleen naar Bigas In de Straili Time van 14 dezer leest men de volgende berichten over de equipage De heeren Paterson Simons Co agenten van den rampspoedigen sioomer Niiero hebben brieren ontvangen van H M consul Kennedy dato Olehleh 10 Decb en van kapitein Woodhonse uit dezelfde plaats onder den zelfden datum waaruit wij bet volgende ontleenen l3e beer Kennedy schrijft Kapitein Woodbouee de tweede machinist en de Chineesche kok werden gisteren na veel moeite uit hun gevangenschap verlost de 26 overige mannen verkeeren nog iu groot gevaar Schip eu lading zijn geplunderd eu vernield maar geen schot kan afgevuurd geen vinger uitgestoken worden door de Nederlanders voordat alle mannen wier leven nu op bet spel staat builen geraar zijn Kapitein Woodboute scbrgfi Gisteren werd ik door een Nederlandsch oorlogschip berrijd al de andere aohterlateude all ggzelaars roor mgne terugkomst opdat ik den consul zou kunnen zien die aan boord as l e Gouverneur en de Brilsche zeeofficier weigeren mij verlof om terug te Iceeren De radjah wil 62 000 pond rterliiig hebben voor het loslaten der mantohappen De Nederlanders willen hem die om betalen maar daar zijn enkt e andere voorwaarden waarin zg niet willen toestemmen zg hebben hem eene week bedenktijd gegeven met de aanzegging dat zoo één der manschappen wordt gedood of sterft zij hem den radja zullen dooden eu al zgne plaatsen vernielen Wy zijn behandeld als honden maar voor iknaar Ëugelmid terugga zal ik u opzoeken Ik hebiiiela aan dan een hemd een broek en eene muls maar zoodra ik aao wal kwam te Oleh eh uL hieldde Gouverneur van Aljeh mg bg zich op het outbijl Ik ontvang groote vriendelgkheid Ik ben teziek ora verder te schrgveu Zeer vertehillend wordt er gehandeld met de voorwerpen die door meisjes aan de openbare scholen by de les in de bandwtrkeli warden vervaardigd De eene gemeente verkoopt ze en beicbouwl ile opbrengst als eene tule voor de gemeente kas de andere geeft ze ten geschenke aan liefdadige instrlliiigen of kerkelijke armbeituren en vele overwegen nog tiee dt wat zg daarmede tullen aanvangen Deze zullen ten laatste tot een besluit moeten komen want de colleclien groeien sleedt aan en beginnen de dagelijksohe besturen te bezwaren De Arai Cl acht het in deze omstandigheden niet onJienstig te vermelden dat de voorwerpen die bg Ryksscholeu vervaardigd zyn door haar die ze gemaakt hebben behouden kunnen worden WU gelooven dnt do Arni Cf zich hierin vergist leeds eenigen tgd geleden tooh heeft de Minister van Binnenlandsche ken op een desbelreflfende vraag van een gemeentebestuur geantwoord dal de opbrengsten van den verkoop van genoemde handwerken ten bate komen der gemeentekas Jmtt j zzr z zr TI Buitenlandsch Overzicht De Fransche Kamer heeft overeenkomstig het voor stelFoUiet besloten voorlaan ook op Vrgdag te vergaderen Bg de voortgezette behandeling van het ontwerp van wet bilreffende de prefectuur van politie werd dit heftig bestreden door den heer AllainTargé gewezen minister iu het kabinet Gambeltn Hg noemde den voorgedragen maatregel een aanval van de reaclie op de stad welke de meest republlkeinsohe van alle steden van Frankryk is De motie Hérédia het ontwerp opnieuw commissioriaal te maken werd met 265 tegen 233 stemmen verworpen en daarna besloot de Kamer met 281 tegen 221 stemmen tot het behandelen van de arlikelen over te gaan Art 1 benevens een gedeelte van het voorstel Arnaull tot teruggave van de markt en havenpolitie aan de preffOluur werden aangenomen Met 228 tegen 105 stemmen heeft do Kamer nrgent verklaard hel welsvoorslel Laisant strekkende tot bet verleenen van machtiging om al de panden in de banken van leening van het Seine deparlemeut kosteloos aan de inbrengers terug te geven Een crediet van drie millioen francs wordt te dien einde geopend Deze maatregel is een der middelen tot leniging van des nood der arbeidersklaise De Tempi ontkent dat Ie Fargs thans 160 000 ambachtslieden tonder werk tijn eg beweert dal hoewel de ellende onder den werkenden stand groot is en dus wel iets moet gedaan worden om te helpen van een bijzondere ot buitengewone crisis in 1883 1884 geen sprake kan ijn ja zelfs dat de Parqscbe nijverheid in dit jaar meer werkt dan in het voorafgegane Dr cgfers der accijnzen eu de statistiek der handelsbeweging strekken daarvan ten bewyze De nllramontaantche parlij in den Fruititchen Landdag heeft in weerwil van het bezoek van den Kroonpriui aan den Paus toch gevolg willen geven aan haar rooinemen om aan te dringen op de herstelling ran de bekende drie afgeschafte artikelen Tan de Grondwet handelend over de zelfstandigbeid der Kerk dat er gedacht kon worden aan een inwilliging ran zulk een verzoek heeft wel niemand der clericslen zich in t hoofd gehaald hel doel was dan ook meer langs indiiecten weg iels te weten te komen van den stand der onderhandelingen met de Curie en tevent de oude klachten nog eens in herinnering te brengen Iu de laatste dagen bestond er nog weifeling in bet centrum of men de behandeling van het voorstel zou doorzetten en wel omdat men niet precies wist hoe de zaken te me op dit oogenblik stonden Het doorzetten van het plan werd overal met vreugde begroet juist ook om de bgredeo men hoopte namelgk iets te faooren hoe ver de Regeering met de Curie gevorderd was ten opzichte van den door allen gewenschten vrede Of de onderneming uu is meegevallen Betrekkelijk ja zonder dat de Minister t uitdrukkelijk ztide blgkt uit zijn antwoord dat het waar is wat in de laatste dagen werd verteld dat de onderhandelingen met de Curie opnieuw bieren steken de Begeering dus sprak de Minister van Eeredienst heeft besloten zelfstandig te werk te gaan en die veranderingen voor te stellen welke zij zelf gewenscbt acht zg zal zich noch door voorstellen noch door agitatie laten dwingen door zulke middelen kan men alleen de oplossing v tragen Het tweede punt dat opmerking verdient in het antwoord van den Minister is de zeer bepaalde verzekering dat aan een begenadiging van de aartsbisschoppen van Posen en Kenleu de heeren Ledocfaowski en Melchers niet gedacht was en niet kon gedacht worden niemand der Ministers was gezind egu handtqekening Ie zetten onder zulk een begenadiging De nltramonlaAen zullen over het antwoord der Begeering niet zeer gesticht zgn zij eischen allgd dal er met de Katholieke kerk door de Stalen aal onderhandeld worden als gelijkgerechtigde De Frnisisehe Regeering is bij de onderhandelingen met de Curie zoo slecht geslaagd dat tg echter de voorkeur moet geven aan een zelfstandige regeling van de verhouding tot de kerk Dal zelfs het betoek van den Kroonprins aan den Paus bierjn geen verandering beeft gebracht is een feit dal ihans kan worden geconstateerd Naar men meldt is het antwoord der Tranavaalscbe afgevaardigden aan het Eng ministerie van koloniën bezorgd De door lord Derby voorgestelde grensregeliug wordt daarin noch aangenomen no h afgewezec doch in den geest van dat voorstel een andere lyn aangegeven Zg zoude loopelf van het zuiden tol aan den oostelgkeu handelsweg en in plaats ran dizeu oostwaarts te rolgen hem kruisen en regelrecht westwaarts goande tot aan de centrale handelsroute die weer en oostelgk van haar volgt door Stellaland en Gossen tot aan Chaina waar tij de centrale handelsroute verlaat Van daar gaat zg oostwaarts tot aan de tegenwoordige en bij liet Transvaalverdrag vastgestelde grens eu eindigt in het noorden volgens het voorslel Derby bij Bushmans Drift Het gebied van Sollarane dat door Derby as uiigetlolen zou altoo bg Transvaal komen De voorgestelder regeling sluit Schuba de hoofdplaats van Monisioa s gebied uit en volgens haar zou de oostelgke handelsroute de gebieden van Massowa en Moshetle sngd iide door Transvaal loopeo maar de deputatie deelt mede dat zg bereid is de rnule neutraal Ie verklaren en dat de handelsproducten er aan geen enkel reoht zulten worden onderworpen In Spanje is een conservatief kabinet upgnreden onder roorzitterschap ran Canovas del Castillo De Cortes werd in de eerste de beste zitting rerdaagd hel voorspel van de ontbinding in April zullen naar men verzekert de nieuwe verkiezingen plaats hebben tem ijl in Mei de nieuwe Kamer zou worden geopend De nieuwe conservatieve premier Canovas heeft dus nog heel wat tyd voor t mes trouwens ook zonder dat zal de taak d w z de verkitzingen wel in orde komen men ia immers in Spanje gewoon dat die verkiezingen voortreffelyke windwijzers zyn niet van de lolksstemming maar van de gezindheid der lydelgke machthebbers het eerste wat Canovas an ook deed wat het benoemen ran nieuwe prefecten die last kregen onmiddelgk te vertrekken naar hun itandpliatten Aan generaal Gordon it door de Ëngeltche regeering opgedragen tich naar Khartoem te begeven om verslag uit te brengen orer den militairen toestand in Soedan en maatregelen te treffen roor de ontruiming dier prorincie met uitzondering der kuttplaatien Op deze benoeming was reeds sedert lang door de Éngelsche bladen aangedrongen Uil Weenen wordt aan de Timei geseind dat de Enropeesche kabinetten zich ran elke rechtstreeksche tuBschenkomst in de I yptische aangelegenheden zullen onthouden hoewel zij den loop der gebeurtenissen met bijzondere aandacht volgen De Farijsche correspondent van de Time geeft verslag ran een onderhoud dat hg met den heer De Lesseps gehad heeft Laatstgenoemde scheen zeker te zijn ran het Éngelsche Kabinet een gunstig antwoord Ie ontrangen op de met de reeders gesloten overeenkomst De Russische Minisier van Bnitenlandsche Zaken Giers is te Weenen aangekomen De Weener bladen zien in de komst van Giers natnurlgk een waarborg voor de handhaving des Tredes De oflicieuse bladen betoogen tevens dat van eeu hernieuwing van het Driekeizer verbond geen sprake kau zijn Het bezoek van den Bussischen Minister strekt lot bewijs dat meu bezield is met den besten wil om alle mogelijk verschil van sienswgze tnsschen Rusland en Oostenrijk naar aanleiding ran de Ooslersche quaestie roortaan langs rredelierenden weg Ie beslechten GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd een gouden Kruis en een bloedkoralen Ketting met slootje Afloop van Openbare Verkoopingd van Onroerende Goederen VERKOOP 21 JANÜABf Pakbuit korie Groenendaal I No 9 ƒ 1710 kr A G de Leeuw Tuin en Schuur Heerenkade korte Akkeren F 329 ƒ 2925 kr H W Olto KENNISOEVINQ Belastingf op de Honden BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda in orerweging nemende dal by art 2 der Verordeuing op de invordering der belasting op de honden vastgesteld door den Baad dier Gemeente den 8 October 1875 aan eigenaren of bezitters dezer dieren de verplichting is opgelegd om daarvan jaarUjks in de maand Januari aangifte en betaling der belasting te doen Herinneren den belanghebbenden aan die bepaling met uitnoodiging de gevorderde aangifte en betaling te doen ten einde lieboetinj te voorkomen Gouda den 22 Januari 1884 liurgeméester eu Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOQRN De Secretaris BROUWER Burgerlijlce Stand Gtouda GEBOREN 18 Jtn Dirk mim J Poneren C A Ziakhtsn H lllem Frederik ooderi F blok en N Kramer HeadrikDi Stephsant LeoDSrdiis ouders J vaa de Pavoordt en A J Melkert Johannes ovdera C Blom en P tan der Znalm IB Johaooa Cornelia oadera G H Flax en M Bode Hendrikna Johannea onders G H Kroedrn en F J VI Sipa Pieter oadera W Bokhoven A C Borkua Gefrtroida Catharior onder N Boot en G C Boghair Maria Wilhelnioa ondtra A J de Rena en A C den Edel 20 Johanna Bendrika Frtncina andtra VV F de Jong en J M an den Broek tlnmfrei Pieter Jacob oudera P J van der Klein en L M Hornia Johanna Catbarina ondera O P J lan Waeael en P de Voa Jacob Maria ondera A J P fan Vliet en C Dongelman OVERLEDEN 18 J n H Kroedera 88 j 19 C Bakker 67 j J A Petdgk 1 j 10 m C Seaabroek hoiavr van L Franken 88 j Burgerlijke Stand vaB onderstaande gemeenten van 12 tot 18 Januari 1884 Moordreobt GEBOREN Maartje onders 1 Bloot en t de Jong lllem ouders W den Onteren J Kasbergen Johannes ondera J Verhoom en K Slavenburg Jan Jacobos oadera C B Hoogendooro en B Kapteia OVERLEDEN M de Ruiter 3 m G Borggroaf 4 m GEHUWD P Verdogn 30j te Bergambacht en Jobanoa Goudriaaa 26 j Qouderak GEBOftEN Geertje oudera K Stam en E Spek Heudrika ouders 6 Stobbe ro M an den Ore OVERLEDEN A Visaer 2 w A A Kalkman 1 m