Goudsche Courant, woensdag 23 januari 1884

1884 Vrijdag 25 Jajinari N 3031 Specialiteit voor AA1NLE VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen I Kantoor en Afagfazijn Gouwe C 241 GOUACHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VAN Zange Tiendewe D 60 uOUDA Lange Tiendeweg p 60 Alle BOMKEN en TIJDSCHBIFTMN worden binnen den kortst mogel jken tja geleverd recommandeert zich voor Afzonderlöke Nonuners VIJF CENTEN De Inzending van adverteatiön kan gaKbii den tot één aar des namiddags van den dag der uitgave tegen zeer bill ke prigzen Heeft tt ede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelp opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Stolwjjfc 6EBOR15N Klus oodera H Aoker en S tid den Hearea Jan oaden C Aoker en Ci CsrateUad Lila oadan H BoijteUrf ea M Kool OVLHLt DEN Cl Botr 35 j M ia der Leeg M j GERUWD J Kool T jk ea W Loere ONDERTROl WD J Aaker ea W fea Erk A de Bont eo W Molcaaar Haastrecht GEBOREN Johaaaa ouden K Bulk ea A Kloot Loareai oaders I Spcksoyder ea T Verdoold Oerardus Jofaaaoes ouden P de Laoge ea E 0 eres Adriaaa MariDUs oaders J Peaaioea en C M £ Klarenbeek OVEKLEUEN E Ooeterom ii j Vlist ONDERTROUWD A B ShnuerUod eu M Wiak A V Taa Willige Laagerek ea D laa Witzepborg Reeuwijk GEBOREN Habertai Joheaon oaden S Heemskerk ea G Boere OVERLEDEN E Sebouteu 14 m Zevenhuizen GEBOREN Johaaaes ouden C Huggea ea W Dekker Jaaaa Paulia oaders W faa Delft eo P alewgn OVERLEDEN I Verhoef 82 i ADVERTENTIEN ♦ Bevallen van een Zoon A C BOKHOVEN BoBKus Gouda 19 Januari 1884 Bevallen van een Dochter J H DE JONG VAN DUN BbOEK HdMPBEI Gouda 20 Jan 1884 Mevrouw de JONG Schotsman verlangt vregens aanstaand hnwelgk der tegenwoordige TWEEDE MEID tegen 1 Mei eene TWEEDE MEID Men VERLANGT t en 1 Febraari een Fatsoenlek DAGMEISJE bg lieden zonder kinderen Franco brieven onder No 913 aan het Bureau dezer Courant op Donderdag den 24 Januari 1884 des avonds ten 7 ure precies in de Zaal Kunstmin der Sociëteit ONS GENOE iEN Met medewerking van Mevrouw MAHTHA 7an OPHEMERT SCH WEJfCKH Den Heer Dr WILHELM BASCH Baryton EDUARD BOLLE Tenor Allen van de Hoogdnitsche Opera te Rotterdam Den Heer OTTO LIPFITS Piano Niet Leden 99 Leden Dames 50 Cts Van af heden plaatsen te bespreken 10 Cts Aardewerk Draaïjers In de Aardewerkfabriek van GROLLEMAN NIEBDT Deventer kunnen terstond 3 flinke DRAAIJERS geplaatst worden vast werk en goed Iood worden verzekerd TE HVVR ten flink BÜRGERWOONHÜIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Kamemelksloot alhier voor een civielen prya Te bevragen bg J BULK Kamemelkslootte Gouda Snelpersdrok van A Brihxman te Gouda OPENBARE AMEESTEDIITG BUEGEMEESTÉR en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op WOi NSDAG den 30 JANUARI 1884 des namid ags ten é n nre in het Raadhuis aldaar hg inschrijving AAN TE BESTEDEN a Het maken ea leveijen van 60 stuks Schoolbanken i Het herstellen van de Westelijke vleugel van het Pontegat aande Hooge sijde en het vernieuwenvan 80 Meter Sohoeijing te Gousluis I Dp Bestekken en Voorwaarden gullen dageIgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags I 1 ure terPlaatselyke Secretarie en aan de iStadsTim merwerf ter inzage liggen Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect De Inschrjjvings Biljetten zullen pp zegel geschreven door den Inschrgver en zgne borgen geteekend en behoorlijk gesloten de4 29 Januari 1884 vóór des namiddags 5 ure p gezegde Secretarie moeten zgn ingeleverd RIJR ZEGELS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel van A BRlL KillA BADIKALE GENEZING demrjiiezead wordt orereeDgekomeo voor een bepaajde prga ba taalbaar oa gcaezing Daartoe zijo 20 kemer ter beschikkiDg der palieotea geiteld n AER8E0ERS Heélmeeltei taa breakeo Gboenplaats 35 te ANTWEarirc Kci sl c filiiinb rhi VMÏÏB ir wn ChTÜ 01 II KT Li i 1 tegen Invaliditeit en Ong clukkf M v ci i vii r l i rr I ll i TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent F M SCHELLING te id en de Agent F J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOÜTte Zemnhtizen Hoofd Agent H SMITS te Nieuwveen en VRULANDf te Moordreclit Agenten Geneeskundig s ttest Den DRUIVEN BORST HONIÖ van W H ZtcKENHEiHEB te Mainz heb ik sedert velejareodikwijls voorgeschreven en steejis bevonden dat dezelve een zeer goed geneesmiddel tegenchronischen hoest heeschheid enz iB Ookheb ik den Drniven Borst Honig gedurendeeene kinkhoestepidemie laten aanwenden Terwgl deze hoest met andere middelen bestreden steeds omtrent een half jaar aanhield wai dezelve door anwendingvanden DroivenBorst Honig binnen eenige eken genezen Ikkan alzoo den Druiven Borst Honig ala eenzeer voortreffelijk middel tegen hoest borst enhalskwalen aanbevelen Grabovw in Mecklenburg Schwerin den 24 Mei 1875 Dr C RüST Gezdndheidsraaid Alleen echt verkrygbaar in flesschen van twee Gulden een Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel Te Gouda bij F H A Wolft Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bjj J D den Hartog Ondewater b F Jonker Idenbnrg Bodegraven bü P Versloot Stolwjjk bfl C G V d Berg De uigave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLIDAG In de Stad geschiedt de uitgave ld den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA H Jinuri 1884 VERGADEBING van dïn GEMEBNTEBAAÜ Vrgdajt deo 26 Janniri 1884 dea namiddagi tta 1 ure Aan de orde Hat sdrea vao J Ai JoDg At e a betreffende de beatratinK der Heerenkade De adreaKD van P Goedewaafcen Tt en J van Kleef boodeode Ter elc om eene aanlegplaata voor huDDa icbniteu op de Goo e aan het tooKenaamde Amaterdaniache Veer De beooeming van eenen noodholfHianapreker by de Begrafeniaaeo Te beginnao mrt Vrgdag l Febrairi e k ui het water uit de Waterieiding roor on vermogenden ftUti kotlelooi fcfklübwr irorden neaiejd lo dit nr aan onze ooumdi komt de ofiicieele bekendmaking daarvan vbor aarbg de plaateen aar en de rqie waarop dat water kan worden verkregen worden medegedeeld schaak cok ÜpöndÊntik Den Haag iwart 18de eet H 4 H t Gonda wit l de iel C 3 D 1 Alkmaar iwnrt Ude et D 8 C 7 Gouda wit 16de iel C 4 D 3 De poateryen en de teirgraphie die tol nog toe aan bet Mioiaterie ran waterata t twee aftooderiyke takken van dienat vormen znllen oinneukorl onder ééa hoofd rereenigd worden Omtrent Hen inhoud van het op 31 Dec ji te Madrid geteekend Handelttractaat ineatAien Nederland en Spanje vernenen wy hkl volgende Zooala onie letera welen bestond de groote moeilijkheid by de onderhandeling hurin dat de Spaanaohe wetgeriiig voor de toepaaainir O een verlaagd tarief op een of ander land den eiiA aielt dat dit land een bepaalde canceaaie aan Spanje doet Aan deten eiach kon door ona niet worden voldaan omdat ona tarief toch reeda zoo bytooder laag ia Eindelyk ia het echter aan onze diplomatie gelukt de Spaanaohe regeeriug te overtnigeD van de billijkheid om Op ont land de gunatiger voorwaarden lo te paaien en heeft men zioh te Madrid tevreden geateld met de verbintenie onzertijda tot niet verhooging van den wynaccyua en ran de invoerrechten op een lealal artikelen Tegenorer 4leze verbintenii erkrygt Nederland de toepaising ran hat conventioneel tarief terwyl foor het overige beide landen zich de behandeling op den oei der meeat begunatigde natie verzekerd hebben Bepalingen omtrent de scheepeaart achynt de nienwe orereenkomal niet te bevaiteu maar zyu in een afzonderlek verdrag opgenomen Deze verdragen zyn in Spanje by de Cortes aan K K gemaakt nadat de Slaalaraad er een gnnatig adfiea over heeft uitgebracht D v Ned Een Dinadag door de Amtterdimmer ontvangen telegram meldt dat de commandant van da Pegatui het Engelache oorlogaeohip uitgezonden ter adaiateutie van de ichipbreukelingen der Nitero aan de Engelaohe Admiraliteit dd 20 dezer h ft geaeind dal de Nederlandeehe militaire expeditie ia teruggekeerd 1 Eenige kamponga op het grondgebied van den radja van Tenon werden door baar in de aech gelegd doch de achepelingen waren door de Atjeheri medegenomen naar het binnenland Mogen ty dni voor t oogenblik waarachynip uog in leven zijn het valt niet t onlkenncn dat de toeataud zeer hachelyk ia De Mii ialer van Kolaniéa aj imUrim heeft in de glateren gebonden zitting der Eerate Kamer mededeeling gedaan van het to fgmif telegram van den OouvernearGeoeraal dd 22 Jan ontvangen 23 Jan in den moigeu Op zeven Januari zyn da troepen te Tenom geland Volgende dag ia de godei na hevig een gevecht atormenderhand genoael Padang Kling dat bnilengewoon reraterkt waa werd van twee kanten aangeemeo genomen ea verbrand Simpang Olim de eerblyfplaata van den radja werd platgeachoien en Tenom roorbeeldig getuchtigd waarna de troepen naar Kotta Ka4ja zyn teruggekeerd yLeger en Marine wedyverden in moed en volharding Byzonder onderacheidde zich kapitein jhr Lefasiaa van de infanterie die de atormeolonne aanfoerde Luitenant graaf Schimmelpenniuck waa de eerate by de beatorming en het nemen ran de loopgraven en de gedei Hy werd gewond door twee lichte kiewAifghoiiwen De Amtoineeache fnaelier Patty waa de voorate die den gewonden luitenant beaóhermde Luitenant ter zee je klaiie Prager nam atormenderhand aan door deo r jand bezette reraterking Matrooa Ie klaiae Barenl redde met leveoageraar onder een heng rnur het leren ran een onderofficier Luitenant Snijder en twee mindere militairen geaneureld twee minderen vermiat en rier minderen waaronder drie van de marine rerwood irDe radja trok me de gerangenen van de Nitero Inndwaarta in Staten Oeneraal Eeute Kameb zitting ran Woenadag 23 Januari By de algemeene beachouwiugen over de Staalabegrooting verklaarde de heer Van Roijen tegen alle hoofdatnkken te zullen stemmen omdat er geen uitzicht beaiaat op dekking ran het tekort terwyl versterking der middelen door de Kamer herhaaldelyk onmisbaar is genoemd De heer Fransen ran de Putte critiaeerde het optreden ran een ministerie dat parlementaire meerderheid miste eü de politiek verder door hel Kabinet gerolgd Het heeft den tyd laten rerloren ga ao om de belaatingrerhooging voor te bereiden het heeft niet bezuinigd De Kamer is rerplicht het lot hiertoe en niet verder uitte spreken Verwerping der begrooiingen achtte hij echter niet gewenicht en niet billijk Eindelijk ccilioeerde hy het feit dat het ministerie Heemskerk de felste tegenstander der liberale Koloniale politiek den heer Van Beei benoemde tot Gour gen Hy rroeg hoe een Gour gen kao benoemd worden zonder orerleg met den definltieren Min ran Koloniën en wat de naaste aanleiding is ran het ontslag van den heer s Jacob De heeren D Sitter Visser van Hazerswoude en Van Akerlaken beaprakeo de finantieele 1 uaestièn De heer Visser verdedigde I ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend na r plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt de inkomstenbelasting De heer Von Akerlaken zag in de benoemingen van den Min van Koloniën en ran den Gour gen het bewys dat deze regeering boren de partyen staat De heer Stirum zag in de bekwaamheid van den heer ran Eeea een rechtvaardiging zyner benoeming De miniater ran Einnenl zaken beantwoordde de grieren tegen de Begeering ingebracht en gaf eenige ophelderingen De benoeming van deu hear ran Eeea tot 6our Oeneraal waa geachied omdat zij werd geacht in s lauds belang te zijn dat vorderde de keuze van een man ran kracht orertuiging eo roortvarendheid Vóór de benoeming had de miniater de verzekering gekregen dat de nieuwbenoemde orer de hoofdzakei dacht ala de regeering Deze hoofdpunten zijn lo dat door krachtige bezuiniging en versterking der middelen er naar gestreefd moet worden om het erenwieht tussohen de Indische uitgaven en middelen te bereiken 2o dat de gouvernementakoffieeuUnur moet worden geiusdbaafd So da wat dè regeling van bel grondbeiit betreft en de inwendige rerhouding van het landbezit der desaa a aan de inlaudsche bevolking geen dwang nag worden opgelegd noch in den zin van communaal noch in dien van indiridueel bezit maar dat zjj haar volkomen vryheid moest behouden Aan bet Vaderland wordt inedegrdeeld dat de heer Van Baea op zyne reis naar Batilria Aljeh zal aandoen om daar den toestand peraoonlijk ran naby te bezien en met den gourerneur en militairen bevelhebber de Aljehsche aangelegenheden te beaprekeD Men zal zioh herinneren dat Je heer Van Beea indertyd toen de heer s Jacob naar Indie is rertrokken in de Tweede Kamer de Begeeriag heeft geïnterpelleerd over de rechtatreeksche reis ran den nieuwen landroogd naar Bataria en zgue verwondering te kennen gaf dat hij niet van de gelegenheid had gebruik gemaakt Dm peraoonlyk den toestand in Atjeh van naby te leeren kennen De heer Van Beea zah thans naar men zegt zelf doen wat hy indertyd ran den aftrèdeoden gonrernenrgeneraal s Jacob heeft reriangd Daar het rertrek ran den heer Van Baea uit den Haaz op 28 Februari is bepaald eu de heer Sprenger ran Ejrk ongereer den iSo Februari kan aankomen oiitmoeieu beide regeeringsperaonen dus nog elkander en zgn er nog rerscfaeiden dagen roor persoonlyke besprekingen over belangrijke regeeringshandelingen beschikbaar In Amerika zyn nu rrouwen die Commisroyageuaes worden Een dame wi r echigenoot roor een pelafabriek reisde zet na diens dood het baantje roort niet alleen te haren roordeele maar ook van die der fabriek wyi haar overredingskracht bleek grooter te zyn dan die ran den orcriedene Eene andere Ella Greene verdient jnarUJks 1800 dollars als reizigster voor een huis te St Lonia Zondagavond omstreeks half twaalf nre hebben een aantal geniesoldaten met uitgetrokken sabel op de Mariaplaats Ie utrecht den rnstigen voorbygangera angst en schrik aangejaagd en dapper ingehakt op de glasruiten ran den tapper S aldaar na alrorens al wat onder hun bereik was zoo ook de brandende lamp in diens gelagkamer met hnnne tygeWeren te hebbeu rernield alléén omdat de man geen ruzie en onderlinge reclitery in zyn buis wilde gedoogen