Goudsche Courant, zondag 27 januari 1884

ADVERTONTIEN Voor de talrgke bewflzen van deelneming ondervonden bfl het overlgden van onze Moeder betuigen wfl onzen weigemeenden dank A D VAN DB WEG N VAH DE WEG Slolmj kertluü 24 Jan 1884 Hoooknüwk Ondergeteekenden betuigen hunnen dank tooi de vele bewgzen van deelneming ondervonden bfl het overlijden hunner Moeder en Behnwdmoeder L P HOOGENDIJK B C HOOGENDIJKGouda 23 Jan 1884 tan Wwk 1884 N 303a ZoDdag Zl Januari GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Fabrieksmerk Rood Ankeh is het beste huismiddel tegen jRheumatiek Prijs y0 50 0 75 en J 1 25 Overal voorhanden De Heer C W HOOGENDIJK te Zwammerdam betuigt zgn hartelflken dank voor de vele bewjjzen van deelneming ondervonden bij het afsterven zgner Echtgenoote Instituut H DE REGT IVoordeindell34 SGRAVE HAGE De ondergeteekende beveelt zjjne Inrichting in de aandacht van OUDERS en VOOGDEN aan Opleiding voor den HANDEL of voor EXAMENS Inwoning en toezicht voor Leerlingen van het Gymnasium of de Hoogere Burgerschool H Dii REGT Door ONTBINDING van Compagnieschap verplicht de ondergeteekende te berichten dat hö voortaan alles tot het vak behoorende inlichtingen en uitvoeringen VOOS EIGEN BEKENING zal voortzetten waarvoor hy zich bjj voortónijng aan UEd beleefd aanbeveel ÜEd dw dienaar W DE JONG Wz Lazeruskade P 236 Mr Timmerman TE Hüüal FTÈl Ö P een KOFFIEHUIS met VERGUNNING de INVENTARIS voor een billijken prjjs over te nemen Hnurprös ƒ 4 Adres franco brieven onder No 915 aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkooping op DINSDAG 29 JANUARI 1884 voorm ten tien ure in het Vendulokaal Nieuwsteeg E 17 te Gouda van MEUBELEN HUISRAAD BEDDEN KLEEBEN en diverse andere Artikelen Daags te voren van 10 12 en 2 4 uur te zien Die nog goederen wenscht bg te voegen adresseere zich bfl den Vendumeester M van DANTZIG Turfmarkt te Gouda TB KOOP AANGEBODEN een goed onderhouden Billard met Toebehooren voor een SPOTPRIJS Adres franco brieven onder No 916 aan het Bureau dezer Courant TE HnDR OF TE KOOP op een welvarend dorp gelegen aan den Rijn een TIMMERMANS WINKEL met WOONHUIS en ERF tevens geschikt voor alle affaires Aanvaarding 1 Maart 1884 Adres franco bneven onder No 917 bfl den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda en INWONING gezocht liefst in de nabijheid van het Station voor een Heer z b b h h Prijsopgave enz franco motto Kmt bij den Uitgever dezer Courant Opentare Verkooping VAN EENE AANZIENLIJKE PARTIJ imN WOllEN KATOENEN EN ZIJDEM MANUFACTUREN op DONDERDAG den 31n JANUARI 1884 des namiddags ten 2 ure en den volgenden dag des voormiddags ten 9 ure in het lokaal wgk K No 255 aan de Peperstraat te GOUDA Te zien Donderdags van s middags 12 ure tot den aanvang der verkooping Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda EEN FATSOENLIJKE LOOPJOI GE GEVRAAGD Adres onder No 918 aan het Bureau dezer Couranti 0m GtadetT als Hypotheek op een solied GEBOUW gevraagd op nader overeen te komen voorwaarden Adres franco brieven onder No 919 aan het Bureau dezer Courant TE HVÜR een flink BÜRGERWOONHÜIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Kamemelksloot alhier voor een civielen pr s Te bevragen bg J BULK Kamemelksloot te Gouda Aardewerk Draaïjers In de Aardewerkfabriek van GROLLEMAN k NIERDT Deventer kunnen terstond 3 flinke DRAAIJERS geplaatet worden vast werk en goed loon worden verzekerd Snelpersdrnk van A Briskkan te Gouda TOEATEE GEZOHDHEIDSWIJM an LÜBOWSKY Deze WIJN wordt als een voortreffelflk versterkingsmiddel bizonder aanbevolen aan iSieken of Herstellenden zoowel aan Kinderen als Volwassenen r nnr T gebruiksaanwjzing ad 2 00 1 00 en ƒ 0 50 voorGODDA en OMSTREKEN alleen by voor P SAUERBIER Oosthaven 19 I iet over te slaan Voor slechts 6 gulden ontvangt ieder 1 een keurig bewerkt zeer elegant TAL MIGOUDCILINDER HORlTOGE met uitstekend werk voor het goed tot op 1 seconden toe nauwkeurig gaan waarvan gedurende 5 jaren schriftelijk wordt int gestaan Deze prachtige horloges zgn vervat in zware onverslgtbare TalimI gonden kasten smaakvol vervaardigd met fijne kristalglazen en secondenw j zers geleken volmaakt op echte gouden horioges en ziJn afkomstig uit een failliet gegane horloge fabriek waar zy vroeger veel meer gekost hebben Onze GeneraalAgentinWeenen verzendt deze horloges naar alle landen en aan ieder tegen vooruitbetaling van slechte 6 gulden of ook wel tegen rembours en by J ieder horioge wordt een elegante Talmi GOODEN Hoai o6BKETTiNo geheel koêteloot j daaraan toegevoegd Al wie een goed en goedkoop zakhorioge wil hebben beI stelle zoo spoedig mogelflk daar bg deze nog NOOIT VOOEOEKOJfKN GOEDKOOPTE de I geheele voorraad spoedig uitgeput zal zfln Bestellingen te adresseeren aan den Heer KAHN Generaal Agent te Weenen II Leopoldsgaese No 11 Weenen Oostenrijk Internationale Koloniale en üitvoerhandel Tentoonstelling te Aj2CLSt©rd airL LOTEN voor de eerstvolgende TREKKING zfln a SO Centen weder te bekomen bjj A BRINKMAN I te Gouda Wie eenmaal Abshaubbins of AnliRUMATISCHE WATTEN goed gebruikt heeft erkent derzelver onmisbaarheid in dit land van vocht en koude tegen alle tthumatische aandoeningen of zoogenaamde ge I vatte koude door de leden j Sedert 25 jaren algemeen gebruikt en ver krggbaar a 30 ets per pakje bij £ ƒ J i B Verlwul Oudewater I Me de Wed Bosman A Bos Berkel i w T T f r o P Zoeterraeer W F J QCD Ufll Sohoonh A KaulinK Alphen A PriD Zevenhuizen J B E C SohUttraan M J Goudkade Boskoop Bodegraf en O Hoogendyk Cappelle K Oosterling Haastrecht S V d Kraats Bleiawijk jw d G Wilhelmus Woerden Gewaarschuwd tegen namaaksel A BREETV ELT Az Delft advertei tiem in alle Bi nnen en Buitenlandsohe Couranten worden dadelijk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Als w de pen opnemen om over bovenstaand onderwerp onze lezers eenige oogenblikken bezig te houden geschiedt dit met een dubbel doel Eensdeels om de zaak der levensverzekering d i het verzekeren van een bepaalde lom in eens of als jaarlgksche rente aan zgn achtergebleven betrekkingen ingeval men vóór hen komt te sterven nader bg ons publiek tan te bevelen anderdeels om te wgzen op eene leemte die nog steeds in onze wetgeving bestaat en waarvan het gevolg is dat som oliede maatschappgen niet dat vertrouwen genieten waarop zg billgkerwgze aanspraak mogen maken De overtuiging dat het een zedelgke plicht is van elk huisvader om naar vermogen tgdens z n leven te zorgen voor vrouw en kinderen voor het geval dat hg mocht komen te sterven i nog te weinig doorgedrongen in onzemaatschappg Wel is er in de laatete jaren verbetering te bespeuren maar voor zoo v r mze ftondervinding reikt blgft de deelneming in levensverzekeringen nog te veel beperkt tot de ho ere klassen tot die rangen van ambtenaren welke e n althans betrekkelgk hoo inkomen hebben en daardoor beter instaat zgnjaarlgks iets voor dat scboone doel af te zonderen Juist in die klasse van menschen waar deze voorzorg het meest noodig is diegenen nameInk welke van een klein vast inkomen moeten tvndkomen is de gewoonte om igdensagn lm a te zorgen voor de toekomst der zgnen te weinig algemeen Er zgn zooveel behoeften te vervuilen bet kost zooveel moeite om met een telrgk gezin in den atrgd des levens het hoofd boven water te honden dat men deze zorg uitstelt tot later Men is gezond en dan ieder kwartaal van zgn sober tractement waarvan het gebruik reeds bij voorbaat is geregeld nog iets af te zonderen voor het onzekere geval dat men komt te sterven voordat zgne kinderen zich zelf redden kunnen het is zulk bard geld zegt menigeen en dan ziet men zooveel voorbeelden van lieden die jaren lang bggedragen hebben en de hunnen overleefden of wel hun goede verwachtingen werden te schande gemaakt door het tenietgaan der maatechappg waarbg zg zich verzekerden Wat het eerste betreft moeten dezulken bedenken dat niemand onzer op zgne gezondheid of levenskracht rekenen kan en dat de dood vaak wreed en ombarmhartig juist degenen wegmaait wien men een lang leven zou toegeschreven hebben en die het minst gemist kunnen worden Wanneer rechtgeaarde huisvaders aan die mogelijkheid denken dat hun dood de hunnen plotseling tot broodagebrek zou kunnen doemen dan moesten zg veeleer dankbaar de gelegenheid aangrgpen om althans iete te kunnen doen om dit dreigend spook af te wenden Hebben zg dat gedaan voor zoover hun middelen het toelaten dan kunnen zg met grooter kalmte hun levensweg vervolgen en te midden hunner vele zorgen hebben zg althans de zekerheid dat zg niet alles met zich in t graf nemen zullen Want er zgn soliede en beproefde maatschappgen genoeg tot welke men zich wenden kan instellingen met een eervol verleden achter zich of aan wier hoofd een bestuur staat dat alle waarborgen geeft die men van menscbelgke instellingen verlangen kan Beperktheid van inkomen mag geen leden tot uitstel of afstel zgn Die geen ƒ 200 afzonderen kan bestede 100 50 of nog minder Elke tegemoetkoming is welkom wanneer de broodwinner gevallen is vooral in de eerste tgden als de naastbestaanden nog geheel verbgsterd zgn van den slag die hen zoo jammerlgk getroffen heeft Een hnisvader behoort aan levensverzekering te denken en daarvoor naar vermogen iets af te zonderen evengoed als hg rekent op huishuur en belastingen Het is er nog ver vandaan dat dit algemeen wordt ingezien maar zoover moet het komen dat zorg voor de zgnen na zgn dood een gewetenszaak is voor elluen die geen kapitaal nalaten kan maar wiens ambt of betrekking het eenige of voorname middel van bestaan is Om dat doel te bereiken is het wenschelgk dat ieder in zgn kring daartoe medewerke Voorlichting van meer ontwikkelden kan ook hier veel nut stichten In Engeland heeft men daartoe een eigenaardigen en practischen weg ingeslagen Er is een prgsvraag nitgeschreven voor het beste werk over de leveusvertekering en hare voordeelen geschikt om als leesboek gebruikt te wonbn op scholen en voor jonge lisden Als nira de jeugd reeds vroeg hare venlichtingen te dien opzichte onder het oog brengt en op duidelgke wgze uiteenzet welke voordeelen het beleggen zgner spaarpenningen in dergelgke fondsen aanbiedt boven de gewone spaarbaiiken enz als men in één woord eene heldere voorstelling geeft van het doel de inrichting de werking der bedoelde instellingen dan mag men met grond verwachten dat de deelneming algemeener worden zal en dat een later geslacht minder zal steunen o de hnlp van anderen op de lietdadi id tigaet ta kmgmupafMii uni tbans maar al te veel ziet maar dat het meer den gulden regel der êel help zal toepassen Ook de staat kan hiertoe medewerken ten onzent en hiermede komen wg tot de leemte in onze wetgeving welks wg boven op het c og hadden Wg zouden gaarne zien dat de staat eene geheele nieuwe wettolgke regeling dezer zaak ter hand nam Thans bepaalt het toezicht van den staat zich bgna uitsluitend tot de goedkeuring der terieven maar van eenige controle op den gang van zaken bg de verzekeringmaatschappijen zelven is geen sprake De geheele levensverzekering behoort onzes inziens onder toezicht van het staategezag gebracht worden waarvan dan natnurlgk openbaarmaking van den stand der zaken de balansen enz een natnurlgk gevolg zoude zgn Meermalen is vanwege de regeering deze leemte erkend en eene hervorming beloofd maar zg is telkens op de lange baan geschoven en het laat zich niet aanzien dat in den eersten tgd de hand aan het werk zal geslagen worden Er is aan het departement van justitie nog te veel te werken om het nieuwe strafwetboek tot invoering te brengen dan dat er aan zulk een nieuw ontwerp zou gedacht kunnen worden Toch zgn er vooral in de Engelsche wetgeving reeds goede gegevens voorhanden om eene afdoende regeling tot stand te brengen Enkele maatecbappüen ten onzent publiceeren hare balansen uit eigen beweging een streven dat waardeering verdient maar dat niet voldoende is om algemeen vertrouwen te wekken in de bestaande maatschappgen Van vele is niets hekend dan de namen der directeuren en alleen aan de goede klank daarvan hebben enkele baar krediet te danken Uit dat oogpunt is de ternghoudeodheid van het publiek dat niet grai ziJn penjaingen waagt op een terrein dat het niet verkennen kan wel eenigszins verklaarbaar en geen gr oter dienst zou de Regeering allen huisvaders In Nederland doen dan wanneer hg hen in staat ste ri et 6 nis van zaken te ooideelen over de WtiWcén maatschappgen of althans zorg droeg dat een grondig onderzoek aanwees welke instellingen op sohede basis werken en volkomen vertrouwen verdienen Wellicht ware het nog beter indien er van rgkswege eene gelegenheid tot levensverzekering geopend werd onder waarborg van den staat zooals voor spaarzame lieden de Rijkspostepaarbank openstaat Dan ware allereden tot wantrouwen vervallen en het publiek zou er gaarne gebruik van maken Het tekeergaan van de zucht om te steunen op de algemeene liefdadigheid en het verievendigen van de overtuiging dat elk moet zorgen voor zich en de zgnen is in het belang van allen en dus ook van den steat Maar opperden wg reeds twgfel waar het geldt de totetandkoming eener menwe regeling van het verzekeringswezen een rgkslevensverzekering ligt nog in zoo ver verschiet dat zg thans nog slechte een vrome wensch kan genoemd worden BINNENLAND GOUDA 6 tnuiri 1884 Zoidag jl irerdni er op de lüu Goods Hiattneht Oadewater der Uselitoomtnmir Hutschappij 840 persooeo vervoerd Blljkeni achterstaande officleele bekendmaking hebben Barg en Weth besloten het plaatsen of uitatalUp van goederen op stoepen en ia het algemeen baiten nbouam en erven aau de Uoogstrut ea Korte Tieodeireg te verbieden Dr H G Hagen uit Leiden hield Donderdagavond de aangekondigde voordracht in de afd Oonda en Umslrekec van den Ned Protestsatenbond Hij behandelde de vragen Wie was Jexiu f en Wat is Jezns voor ons De boeiende voordracht erd door het Trq talrijke pnbliek met groote aandacht aangehoord en ten slotte luide toegejuicht Het aangekoadigde Concert op Donderdag jl in de laal rKuosImin had in loorerre met sncces plaats dat het asnireiige pnbliek zeer genoot van de ten gehoore gebrachte stukken Ongelukkig was het getal toehoorders klein oodat voor een tireede Concert bg de ondernemers wel geen moed zal bestaan Kaar wij vernemen bestaat by de Zangvereeniging Apollo het voornemen in de volgende maand hare eerste uitvoering te geren Daar op den arond der uitvoering geene nieuwe leden worden aangenomen moeten ly die nog als lid wenschen toe te treden sich vóór dieu tijd hü het Bestuur aanmelden Het tooneelstuk 20 November jl door de Dilet iantenCiub alhier met succes opgevoerd was gesobrerrn door een lid dier rereeniging dat hel thans in druk heeft oitgegeren en ons een exemplaar daarvan toezond Het heet Dt Som amèiih blijspel in 3 bedr en is geschreven door den heer L E Hijdelaar een teer gewaardeerd lid van de DileUanteH Cl b Werd het stuk onlangs met genoegen geeien het tal nu leker ook met voldoening worden geleten en voor dij ttanlen in andere plaatsen die behoefte hebbeo aan een stuk dat reeds een proef op de planken met goeden uitslag doorstond kan het ter opvoering worden aanbevolen ook wgl daartoe weinig decoralien en slechts les personen noodig zyn Wij wenschen den schrijver veel genoegen toe van lijn uitgave Staten Oeneraal Eessti Ei Hxa Zittingen van Donderdag 24 en Vrijdag 26 Januari 1881 Het algemeen debat over de begroeting is afge loopen nadat de financieele qnaestie in verband met vrijen handel of protectie nog in verschillenden tin