Goudsche Courant, zondag 27 januari 1884

Burgerlijke Stand GEBOREN I 2S lts Cornelii Theodoroi osdan H in Dam eo S A Kr a 24 Sirooo Fetrni osderi 0 Straver en J E vsD JjuSwtn FraneiDa FetroDella oodsrt W Blok CD P Venchnt 26 Hendrik onderi 6 Koog en V van Ekeren Blatje oodert W vsn Oadikoo n en M Tsn Donk OVERXËDEN 26 JiD R Ferwerda I j 10 n C ONDEBTRODWD 25 Jin H i Rabonw 86 j en 1 van Eijek 37 j A Orvndel 27 j en I M van Leeuwen 22 j A vin der Hart te a Onveobafe 28 en 6 Cohan 82 j A Zaidwijk 48 j an E Wovta 88 j ADVERTENTIËN 25 Jarige Editvereeniging VAK HÜIBEBT VAN VLIET EN JOHANNA TAN AMBRONGBN Slolmjkersba bij Gouda 27 Januari 1884 Ondertronwd ADBIANÜS GRENDEL Jr EN IDA MARIA VAN LBBÜWBN Gcttda 25 Januari 1884 Ondergeteekenden betuigen hannendank TOOI de vele bewgzen ran deelneming onder Tonden b het overladen banner Moeder en Behnwdmoeder L P HOOGENDUK B C HOOGBNDIJK Gouda 23 Jan 1884 tan Wijk De Heer C W HOOGENDUK te Zaammerdam betnigt zjjn hartelgken dank roor de Tele bewgzen Tad deelneming onderronden bg het a tenren zgner Echtgenoote AANGEBODEN een nieuw sterk BBOÜW met STOOMVERM GEN met groote SCHUUR annex gimstig aan water gelegen zeergeschikt ter inrichting eenei Stoom wasscherg of andereindnatriën De helft der koopsom kan als eerste hypotheek daarop gerestigd bigren BrieTen franco onder No 110 aan de Boekhandelaars J TAN BENTUM Zoon alhier Mevrouw de JONG Schotsman Terlangt wegens aanstaand huwelgk der tegenwoordige TWEEDE MEID tegen 1 Mei eene TWEEDE MEID De ondergeteekende bereelt zich beleefd aan Toor het Arrangeeren van Einderpartijen het LEVEREN van DINERS en SOUPERS Toor BRUILOFTEN of andere GELEGENHEDEN zoowel binnen als buiten deze stad W G VAN GEELEN Oostharen B 85 Gouda EEN FATSOENLIJKE LOOPJOJ GEi GEVRAAGD Adres onda No 918 aan hetBureau drater Courant 1 baaprolen iraa vaarbq Tas Regeeringairege werd rardedigd het stelwl an indireota vaart co directe belaatingeo De heeren Van de Patta en Heenukerk hebben nader gepolemiaeard orer de politieke hooding der Begcering bg de benoeming van den GoureroeurGeneraal londer dat de diionwia nieuwe geaiohtspanten oplererde By de begrootiog ran Justitie kondigde de minister een wetsontwerp aan houdende algemeene beginselen uor de inrichting der gevanfienissen en Terewariog der disoiplinaire atrafgerangeuisaen met beratel nn de qfstraffen roor langer dan vyf jaar Teroordeelden Tot beperking der eeden lullen roorstellen gedaan worden Beeds i6ór de Leidsohe Tergiftigingssaak is een commissie benoemd tot roorbereidiog eo regeling der on erwerpeo betrekking hebbende op leTeusrertekeringen waaronder begrafenisfondsen De Kamer heeft in de litting ran gisteren hoofdstak Justitie aangenomen met 32 stemmen tegen 1 die ran den heer Van Boyen nadat de heer Van Tienhoren er op had aangedrongen om de practisohe beswaren tegen de drankwet weg te nemen en de heer Viruly scherper bepalingen op de lijkschouwing had gewensoht Bg hoofdstuk Binnenl Zaken renekerde de Minister dat afmaking ran ree IQ het poelingdistriot nooit roor het einde ran den winter lou kunnen aanraugen en er orerleg aanhangig is met het Ministerie van Waterstaat orer de raaag of de diploma s roor de Zeeraartkunde rerplichtend moeten worden gesteld De hoofdstukken Binn en Buitenl Zaken werden aangenomen Bg de Tweeda Kamer is ingekomen een wetsontwerp tot goedkeuring der orereeukomst tot beschei ming ran den industrieelen eigendom Door de Eerste Kamer is tot den minister ran financiën de traag gericht of bg de rergunning lot het houden der loterg ran de internationale tentoonstelling de belangen der ingezetenen roldoende zgn behartigd en of de waarde der prgzen in een redeIgke rerhonding stond tot het getal geplaatste loten Het antwoord des Ministers luidt aldus Bg de aanrraag om rergnnning tot het houden der koloniale tentoonstellingsloterg hebben de rerzoekers zich rerbonden om de geheele opbrengst der loten na aftrek der kosten ran uitgifte aan prijzen te besteden en blgkeus een róor de trekking ingesteld onderzoek is die toezegging nagekomen Sedert een paar dagen is in het Oeb r K en W te Utrecht tentoongesteld het hnidebigk aan HH MM den Koning en de Koningin aan te bieden door Utrecht s burgers als een aandenken aan h t bezoek ran HH MM aan Utrecht op 15 Oct II bg gelegenheid ran de onthulling ran het standbeeld van Graaf Jan ran Kassau Dit huldeblgk bestaat uit een prachtig kastje ran zwart hout rerraardlgd door den heer A H Kuntz meubelmaker te Utrecht In de front d espice berindeo zich de wapens ran HH MM met eene kroon daarboren Die wapens zijn in kleuren geëmailleerd hetgeen tegenorer hel doffe beeldhouwwerk een prachtig effect maakt Onder de wapens staan de spreuken Je maintiendrai en Falma sub pondere creaeit Verder is in het midden ran de deur een prachtig zilrereu schild aangebracht mei rergulden gedreven krans ran oranjebladereu daar om heen op het schild bevindt zich het Utrechtsche wapen en daaronder de woorden Album H H M M den Koning en der Koningin aangeboden door Utrecht s bargerg in October 1883 D mengeling ran kleuren waarin dit opschrift op het schild is aangebracht maakt een aangenamen indruk De heer Begeer ran Utrecht heeft zich zeker reel moeite gegeren om het borenstaande zoo af te lerercn dat het rerre de rerwachting orertreft die men volgens de teekening er ran mocht koesteren De deur ran t kastje is ran boren gesloten enslaat als eene klep naar beneden waarop dan de photografiën ran Utrechtsche stadsgezichten liggen die de kaat zal beratten Deze zgn 20 In getal en rerraardlgd door tosschenkomst ran den heer B Brugsma Az In de Zadelstraat omdat dt oommissie liever zelf geen keuze van een photograaf deed Zg zijn uitsluitendvoor deze gelegenheid gemaakt en de platen na afdruk rernietlgd opdat geen andere afdrukken gemaakt zouden worden Utr Dagbl In de jongste rergadering der Maatschappg tot Nat ran t Algemeen is besloten de uitgare rau den Almanak te sóhorseu wellicht te staken Het departement Leiden betreurt dit Het meent dat het jaarboekje een wenschelgken band vormt tussohen de Maalschappg en haar leden een band die kon worden versterkt indien de Almanak voortaan ook mocht beratten enlele bgzonderhedeu omtrent de Maatsohappg en haar departementen met opgave van het ledental eu den secretaris ran elk departement Het is daarom dat genoemd departement thans roorstelt in art 70 der Wet op te nemen de bepaling jaarlgks wordt ran wege de Maatsohappg een almanak aitgegereu en alle leden kosteloos uitgereikt Aan de goede rrieuden der Zuidafrikaansohe Republiek heeft de beer A G G Van Duyl hoofdredacteur ran het HmdeUUad lid der Commissie tot het verzamelen van gegevens betreffende de emigratie enz naar Znid Afrika een openbaar schrgven gericht Hg herinnert aan hetgeen door hem geschreven werd aan het slot van het tweede deeltje van Tien dagen in PortHj al dat reeds in Juli 1883 werd afgedrukt en waarin hij als zgn op ervaring gegronde overtuiging uitsprak dat door ambtenaren van de Zuidafrikaansohe Bepubliek de openbare zaak die hun werd toevertrouwd niet altijd naar behooren Is behartigd Die overtuiging sedert nog versterkt meende de sohrgver niet te mogen verlnelen Er IS nu echter een ander gevaar het gevaar nl dat vooroordeelen ofscheve opvattingen sommigen van de besten in den lande kunnen weerhouden zitting te nemen in de Commissiën die wo deu gerormd tot ontr ngst van de eerlang hier komende deputatie uit de Zuldafrikaansche Republiek en tot nader orerleg Fersoonlgke bemoeiingen hebben de rerspreiding en voortplanting van die vouroordeelen en schrvc opvattingen niet geheel kunnen beletten Thans wenschi de heer Van Duyl aan allen die belangstellen in Je lotgevallen der Zuid afrikaansohr Republiek en die haar welzgn zonden willen hebben bevorderen maar misschien worden weerhouden door in hun oogcn rechtmatigen twgfel te verklareu dat naar zgn op zeer sterke gronden rustende overtuiging de jongste handelingen van Regeering en Vertegenwoordiging dier Republiek niet dien twgfel verdienen en zg naar zgu beste weten met zeer erachoonende behartiging van particuliere belangen tevens hebben weten te doen wat in de gegeven omstandigheden het beste was voor bet algemeen belang Wanneer dit nog noodig of wen schelgk mocht orden bevonden ifthg ten volle bereid mondeling mede te deeleo waarop deze overtuiging steunt mits dit kunne geschieden onder zoodanige voorwaarden sis naar zgu schatting in aller belang noodzakelijk zgn In het openbaar wenscht hg niets meer te zeggen tenzg onverstandige aanval of verdediging er toe dwiuge Tot dusrer heeft die noodzakelgkheid zich nog niet roorgedaan en hij ziet niet tn waarom zg zou moeten komen wanneer men goed in het oog houdt dat roor het hoogste belang ran een Staat die reeds met zoovele moeielgken heeft te worstelen alle andere belangen zonden moeten zwitthten en voorzichtig zwggen misschien no het eenige middel is om tot zorg voor die andere belangen in staat te stellen De persoon zich noemende Barend Willemse die zoo wel in deze als in andere gemeenten de liohtgeloovige menscheu heeft bedrogen en waartegen de HootiiCommissaris van Folitie te Amsterdam had gewaarschuwd is te Tiel aangehouden en gevankelgk naar Amsterdam overgebracht Dat een oester een muis rangt zal zeker nog zeerzelden gebeurd zgn t Is deze week te ïersekegeschied Men rond daar een levenden oester dieeeu doode muls tussohen haar schalen had Zekerheeft de muls hetzg uit nieuwsgierigheid hetzg om ook eens oesters te proeven haat kopje tusschen de schalen gestoken toen de oester sich opende maar werd in plaats van deze te vangen zelf gedood Midd Cl De oudste predikant die nog in dienst Is in Friesland is de heer H Hondlingius Hg werd candidaat in 1828 en in dat jaar beroepen te Schiermonnikoog waar h j nog werkzaam is zoodat hg ruim 55 dienstjaren telt Zes en vgftig jaar lang éin gemeente te stichten Van Koetsveld spreekt van predikanten die voor hunne gemeente koud tgn geworden gelgk de gemeente koud geworden is voor haar predikant Toch vinden wg er Iets aartsvaderlgks In meer dan eene halve een op een eiland met een goede duizend inwoners tot herder en leeraar te zgn Wij bengden den grijsaard niet méar bewonderen zgoe toewgding en gehechtheid aan zgne standplaats Jrni Cl BoiteDlaadsch Overzicht Van de elf leden der commissie door de Fransche Kamer van Afgevaardigden belast met het onderzoek van het wetsvoorstel Laisant tot kostelooze teruggave van de beleende panden waarop tussohen 1 0 en 20 fr gegeren is zijn zes er tegen vier opperen gewichtige bedenkingen en een Pierre Legrand wil niet dat alleen Parga zoo bevoordeeld worde Past men den maatregel op geheel Prankrgk toe dan zouden vqflig millioen fr noodig zgn Blijkens een telegram door de Fransche Begeering ontvangen heeft een verkenning plaats gehad in de richting van Bac Ninh Men vond den vgand zeer sterk Het is zaak over de beteekenis van den ver kenning nadere berichten af te wachten van een an dere zgde Hetzg wg hier met een verkenning of met een mislukten aanval te doen hebben men kan er uit opmaken dat de verovering der stad vooreerst nog wel geen plaats zal hebben De Fransche versterkingen bigren langer uit dan rerwaoht werd want een der iracsportschepen de Vinh long met 1400 man hreft onderweg arerg gekregen en moet te Colombo op Ceylon gerepareerd worden De troepen zullen na ran Colombo worden afgehaald door een schip ran Saigon en kannen in het gunstigste geral eerst op het laatst van Februari op de plaats hunner bestemming zgn De leden van het afgetreden Spaansche kabinet de constitutlonneele partg en de vrienden ran Sagasta hebben eene rergadering gehouden waarin hrt besluit riel het nieuwe ministerie met gematigdheid te bestrijden Zg waren roornemens de aangekondigde receptie ten hore bg te wonen De Belgische Kamer ran Vertegenwoordigers behandelt thans een roorstel gelgk aan dat waarmede het Fransche parlement zich onlangs bezighield De centrale sectie der Kamer wil nl de nitgaren roor den katholieken eeredienst aanmerkelgk inkrimpen en stelt roor de jaarwedden der hooge geestcigkheid te rerminderen met fr 185 000 t w fr 10 000 af te nemen ran de bezoldiging der aartsbisschop pen aan ieder der rgf bisschoppen fr 5000 minder te geren op de tractementeu der ricarlssengeneraal fr 13 000 te bezuinigen de subsidie bg de kosten ran thesaurie en secretarie in te trekken en de kanunniken niet meer te bezoldigen Volgens eene dépêche uit Landen zou de Eogelicbe regeering maatregelen genomen llsbben tot het gereedbouden ran 10 000 man om Egypte zoo noomf te helpen De Pruisische conserratleren rerklaren dat zij raat gelooren aan de aanneming ran de nieuwe belastilgontwerpen de liberalen rerklaren het tegendeel Bismarck laat in de kranten venekares dat de hamreo aan de ontwerpen kannen veranderen wat zij willen mits de ophefliag van de derde en rierde klassenbelasting doorgaat Tegen dit punt bestaat juist de meeste oppositie De Deutsche Oekonomist rekent alt dat de rermoedelgke opbrengst ran d kapllaal rentebelasting zal zg n 18 640 000 M terwgl zg door de Regeering op slechts S 267 000 M is geraamd M o spreekt van de indiening bg den Landdag van een ontwerp tot ontlasting der gemeenten in verband met de regeling der onderwijzersjaarwedden De Ooslenrgksohe kamer heeft hare zitting herval Een der eerste quaesties die in behandeling zullen komen is het brandende vraagstuk van de Dnitsche taal als ofBoieele taal de afgevaardigde Wirmbrandl zal daarroor een motie indienen De beraadslaging zal zeker niet onbelangrgk zgn en ook om de partijgroepeering kan men de behandeling ran dit punt met belangstelliug te gemoet zien Men herinnert zich dat de tegenwoordige meerderheid sameogesleld is uit afgeraardigdon ran alle bgzondere nationaliteiten zonder onderscheid ran liberale of conserratiere overtuigingen en uit DnitscheoonseriAievea co olericalen De nationsleo zullen natuurlgk tegen de motieWnrmbrandt stemmen maar voor de Dnitsche conservatieven is de keus moeilgk In elk geval is de stemming hierover de toetssteen ran de solidariteit der huidige meerderheid de geringste afwgklng kan de orerwinning der centralisten ten gerolge hebbeo En het kabinet onzeker orer den uitslag wil zich nu reeds tegen een mogelgke neêrlaag rersterken door te decreteeren dat de motie Wnrmbrandt van geen belang is dat de Dnitsche taal rolgens recht en feitelgk de ofücieele tsai is en dat de genoemde afgeraardigde slechts een debat wil uitlokken uit het oogpunt ran parlementaire taktiek Uit Weenen heeft het Btrl Tag het belangrgke berioht ontvangen dat de beer Kolomen TIsza eerste minister van Uongarge daar naar wensch geslaagd is De zitting van den Hongaarsohen Rgksdag zal weldra gesloten worden en de nieuwe verkiezingen zullen In Mei geschieden Met betrekking tot Creatie werd bepaald dat tenzg de openbare orde weder gestoord worde de afkondiging van een ezceptioneelen toestand achterwege zal bigren in alle geral zullen echter roorzorgmaatregelen worden genomen De verjaardag ran koning Oscar is op 21 dezer te Chrislianla en in rerschillende prorincie steden door de rechterzijde met groote sympathie gerierd Te I Christiania waar men o a een feestmaaltgd heeft aaagerichl hebben al degenen die daaraan niettegenstaande de prgzen zeer hoog gesteld waren wenschten deel te nemen geen plaats kannen bekomen Eene TOOte spgsuiideeling aas de armen wordt door rrgIrillige bgdragen bekostigd Men berekent dat de uitspraak in de zaak ran den minister Selraer den 14den Febrasri te rerwach Md Is Het ronois der andere ministers wordt ia het begin ran Maart te gemoet gezien Naar men nit Stookho m bericht is het nog lang liet zeker dat koning Oscar het Noorsche Storthing in persoon zal openen Volgeos sommige Zweedsohe bladen zon koning Oscar bg gelegenheid der ontvangst ran eenige leden rau den Rgksdag zich hebben laten ontvallen dat Int mogelijk mu toe te geven aan de eitcken van iel Storthing voor zooverre deze beoogden aan de minUyke macht hel recht te ontzeggen van abiolnut mIo in zake verandering der beitaande grondmi De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de Vereeolgde Staten heeft in een onlangs geroerd onderhoud gfzegd dat hy gedurende de tegenwoordige sitting geen radicale maatregelen rerwachtte ten aanzien ran bet tarief Persoonigk rerklaarde hg die ook niet te zullen aanmoedigen Hg geloofde giet dat iemand op dit oogenblik doortastende wgzlglngen in het tarief megeiyk achtte Erentuéele oorstellen tot wgziging zouden echter behoorlgk orerwogen worden en Indien er iets gedaan werd zon daarbg op alle betrokken belangen nauwgezet acht geslagen worden INGEZONDEN Vergfiftig e Inkt Met het oog op de berichten welke in den laatsten tgd in zake rergifliging door inkt in de nieuwsbladen roorkwameu moge bet rolgendc geral onder de aandacht ran bet publiek gebracht worden Dezer dagen werd mg een monster inkt ter onderzoek aangeboden hetwelk mg gezegd werd binnen enkele dagen den dood reroonaakt te hebben rio een persoon die met de pen een wondje aan de lippen aangeraakt had zoodat onwillekearig een weinig inkt er la gebracht werd Bg chemisch onderzoek bleek dat deze inktsoort getiteld Eocre Japonnaise behalre ijzerzouten ook ohroomverbindinpen beralte welke gelijk bekend is vergiftig zgn Daar de bereiding ran iakt met dubbel chroom nre potasch niet zelden voorkomt schgnt het oiet ondienstig borengemeld geral iu ruimen kring bekend te maken en hel sehrgrend publiek roorziehtigheid aan te raden Bureau roor chemisch en tniscroscopisch ondenoek V N HAMEL ROOS AirsTEaDAH 23 Janoari 1884 VeaGADERlNG VANDEN GEMEEKTERA4D VRIJDAG 25 Januari VoOEZiTTï Mr A A Van Bergen IJzeodaorn Tegenwoordig zgn 16 leden Afwezig is de heer Prince die kennis had gegeven wegens een lichte ongesteldheid niet tegenwoordig te kunnen zgn Da notulen der vorige vergadering worden roorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat Gedeputeerde Staten deier Provincie hebben goedgekeurd het rasdsbeslait ran 31 December jl tot w tiging der gemeente begroeting roor 1883 en dat 11 Januari jl de kaa n de boeken ran den gemeente ontranger door B en W gererifieerd zgn en dat beiden in rolkomen orde zgn beronden Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving De Voorzitter brengt daarop ter kennis van de ver adering dat de Directie der Ooudsche Water leidingMaatsobappg heeft medegedeeld dat aangezien door den raad is besloten om het water roorloopig kosteloos rerkrggbaar te stellen roor onrermogeoden zg erenmin daarroor roorloopig ran de Gemeente betaling zal vorderen De Voorzitter zegt dal de raad deze milde handelwgs zeker met erkenlelgkheid zal vernemen enstelt voor de mededeeling voor kenuiageving aan te nemen Aldus besloten Ingekomen zgn Een missive van het Isr Armbestaur rerzöekende wgziging ran de begroeting roor dit jaar B eo W hebben daarin geen bezwaar Ter risie Een roorstel ran B en W tot rerkoop ran bouwterrein gelegen aan de Westzgde der Crahethstraat aan den heer H J Nederhorst tegen ƒ 2 per centiare onder roorwaarde ran het boawen ran twee woonhuizen op bedoelden grond die roor heteinde van 1886 moeten gereed zgn Ter risi 3 Eene miaaire rao Mr P P P Kiat mededeelende de benoeming tot Lid der Commissie ran Toezicht op het Middelbaar Onderwgs niet aantenemen De Voorzitter zegt dat de rergadering zeker met leedwezen van dit besluit zal kennis nemen en stelt voo r de missive voor kennisgeving aan te nemen Aldus besloten 4 Eene aanbeveling voor twee leden der oommissie van Toezicht op het Midd Onderwgs Ter rervnlling der vacature ontstaan door het niet aannemen der betrekking door den heer Kist worden aanbevolen de hh I H Becking T J Koobs Ter vervulling der vacatore ontstaaa door het ontalag genomen door den faaer Roest van Limburg worden aanbevolen de hh U P Schim van der Loeff Mr W Hemsing Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 6 Eene aanbeveling roor een lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs waarop roorkomen de hh J A Biezenaar Mr J Fortoijn Droogleerer Ter risie en benoeming in de rolgende rergadering 6 Missiven van xH Maaskant J de Joogen P Bosman defl raou daok zeggende voor de in een vroegere raadazitticg op hen uitgebrachte benoeming Aangenomen roor kennisgering 7 Adresen ran W Begeer Lzn P Gestel L A ran Straaten en U ran Willigen rerzöekende benoemd te worden tot noodhulp aanspreker Aangenomen voor kennisgering De roorzitter stelt roor naar aanleiding ran het bij de raatstetling der begrooting roor M genomen besluit om de populieren op den Kattensingel te doen rerrangen door gpeboomen eerstgeaoemden op ttam te doei rerkoopen Aldus besloten Aan de orde is Het adres ran J de Jong Az e a betreffeade de bestrating der Heerenkade B en W stellen roor hierop afm zendte beschikken Aldus besloten Aan de orde zgn De adreasen ran F Qoedewaagen Tz en J ran Kleef houdende rerzoek om eene anlegplaats roor bunne schuiten op de Gouwe aan het zoogenaamde Amsterdansche Veer B es W ateUen roer op baide adressen ftei tend te betchikken Aldoa besloten baarop wordt benoemd tot noodhulp aanspreker bg de begrafenisaen W Begeer Lzn met il st terwgl van Willigen 3 en van Straaten 2 st op zich rereenigt Niets neer aan de orde zgnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten BEKENOKAKINO UITSTALLEN VN GOEDEREN BUITEN GEBOUWEN W ERVEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien het bg behoorlgk afgekondigd Raadsbesluit van 19 Januari 1883 gewgzigde Artikel 16 der Verordening van Politie voor die Gemeente dd 30 December 1881 Éebben beelalen Te verbieden het plaatsen of uitstallen van goederen op stoepen en in het sigfmeen buiten gebouwen en erven aan de Boogetraal en aan den Korten Tternktceg Geschiedende deze bekendmaking ter informatie roor de bewoners of bruikers der aan genoemde straten gelegen perceelen Gouda den 23n Januari 1884 Burgemeester en Wethouders rooruoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER De BUBGEMEESTER van Gouda gelet op Art 7 der Wet ran den 4n Julg 1850 StaatMad no 37 regelende bet KIESREGT enz noodigt deIngezetenen dezer Gemeente uit om zoo zg elders in de Directe Belastingen mogtcn zgn aangeslagen daarrao rdo r den 16n Febrnarg aanstaande tedoen bigken door orerlegging van het AanslagBijjet of een uittreksel uit dt Kohieren dier belastingen zullende tot de overneming dezer bewgzen ter Plaatselijke Secretorie worden gevaceerd dagelgks van des roormiddagt 10 tot des namiddags 1 ure met uilzondering ran den Zondag Gouda 26 Januari 1884 De Burgemeester roornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN