Goudsche Courant, zondag 27 januari 1884

Extra Goedkoop VOOE 15 CENTEN levert Louis P WELTER Heerlïjk groot stuk Zeep ETALAGE WESTHAVEN 193 HoUandscli G erookt Spek hg de 5 Pond 37 Cent bg de 5 Ons 40 Cent bij C A VERZIJL Spekslager Spieringstraat Mevrouw Wed LAFEBERT WESTHAVEN Vraagt tegen 1 MEI eene bekwame DIEil STBODE IJselstoomtraxnwegMaatscliappïj De DIRECTIE bericht dat aan haarbareaa BoitenbofSS te sGravenliage en biJ haren L n Inspectenr MoreeUe Laan 9 te Ctrecht op fraiico aanvraag VERKRIJGBAAR ZIJN de gedrukte voorwaarden tot het aanbrengen van AANEGMSQTGEN in d etramwegrijtTiigen dienstdoende op de Lgnen LEIDEN WASSENAAR VOORSCHOTEN LEIDSCHENDAM GOUDA HAASTBECHT OÜDEWATER en UTRECHT JÜTFAAS VREESWIJK TE HVVH een flink BURGERWOONHDIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Kamemelksloot alhier voor een civielen prgs Te bevragen bfl J BOLK Kamemelksloot tp Gouda OPENBARE AAITBESTEDIira BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda znn voornemens op WOENSDAG dea 30 JANUARI 1884 des namiddags ten één are in het Raadhuis aldaar bü inkshrnving AAN TE BESTEDEN a Het maki9n en leveren van 60 stuks Schoolbanken i Het herstellen van de Westelijke vleugel van het Ponteeat aande Hooge sijde en het vernleawen van SC Meter Schoeijing te Oout sluis De Bestekken en Voorwaarden zullen dage Igks de Zondagen aitgezonderd des voormid i dags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatseiyke Secretarie en aan de Stads Tim merwerf ter inzage liggen Inlichtingen worden gegeven door den 6eI Imeente Arcnitect De Inschr vings Biljetten zullen op zegel ge schreven door den Inschryver en zgne borgen geteekend en behoorlgk gesloten den 29 Januari 1884 vóór des namiddags 5 ure op gezegde Secretarie moeten zgn ingeleverd Snelpersdrok van A Bki skxan te Gouda 1884 Woensdag 30 Januari N 3033 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voar Gouda en Omstreken De inronding van advertentiön kan geschieden tof éóa uur des namiddags van den dag der uitgave De onderg eteekende Secretaris der Kamer van Xavraag verzoekt dat hem geene armen oi hulpbehoevenden ter ondersteuning worden toegezonden De Kamer van Navraag BEDEELT IXIET Zij is hoofdzakelijk een informatie bureau waar inlichtingen geene gelden kunnen worden verkregen omtrent personen die zich om hulp bij de leden der Kamer aanmelden g c roRTïïijir droogleever SLOTEMAKER en Go WESTHAVEN B 199 GOÜDA BORDEAUX WIJNEN van af 22 per anker en hooger MADERA per fl 0 75 0 90 1 MADERA DRY per fl 1 40 2 PORT a PORT per fl 1 25 1 76 Föne Reode en Witte PORT per fl 2 50 ROODS PORTWIJN per fl 1 10 Verder exquis fijne RIJN MOZEL BOURGOGNE SHERRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz Prija couranten worden op aanvraag franco toegezonden Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Magazijn Oouwe C 24 De onderg eteekende Secretaris der Kamer van Xavraag verzoekt dat hem g eene armen of hulpbehoevenden ter ondersteuning worden toegfezonden De Kamer van Navraagt BEDEELT IXIET Zij is hoofdzakelijk een informatie bureau waar inlichtingen gfeene gfelden kunnen worden verkreg en omtrent personen die zich om hulp bij de leden der Kamer aanmelden g c roRTïïijir droogleevee SLOTEMAKER en Go WESTHAVEN B 199 GOüDA BORDEAUX WIJNEN van af 22 per anker en hooger MADERA per fl 0 75 0 90 1 MADERA DRY per fl 1 40 2 PORT a PORT per fl 1 25 1 76 Föne Reode en Witte PORT per fl 2 50 ROODS PORTWIJN per fl 1 10 Verder exquis fijne RIJN MOZEL BQUROOGNE SHERRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz Prija couranten worden op aanvraag franco toegezonden Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kanloor en Magazij n Oouwe C 24 TOKAYEE GEZOUDHEIDSWIJN van LÜBOWSKY Deze WIJN wordt als een voortrefielflk veraterkinggmiddel bizonder aanbeTolen aan Zieken of Herstellenden zoowel aan Kinderen als Volwassenen Verkrflgbaar in Flacons met gebrniksaanwflzing ad 2 00 ƒ 1 00 en ƒ 0 0 Eenig verkooper voor GOÜDA en OMSTREKEN P SAUERBIER Oosthaven 19 TOKAYEE aEZOKDHEIDSWUN van LLBOWSKY Deze WIJN wordt als een voortrefielök veraterkinggmiddel bizonder aanbeTolen aan Zieken of Herstellenden zoowel aan Kinderen als Volwassenen Verkrflgbaar in Flacons met gebrniksaanwflzing ad 2 00 ƒ 1 00 en ƒ 0 0 Eenig verkooper voor GOÜDA en OMSTREKEN P SAUERBIER Oosthaven 19 X O T E I ip TAB Dl HmmNATIONALE TENTOONSmUNG TE AMSTERDAM Trekking 15 Februari 1884 van de SERIES 11 a 20 I J j 8 l t Series evenals die van Series 1A 20 zallen deelnemen aan d 1 rekking der Uoofaprflzen gezamenlgke waarde 250000 PRiJS PER LOT 50 CENTS Hotel PAULINA Café Restaurant te udewater Dit Hotel bevattende verscheiden Apartementen en groote Amusante TUIN en WACHTKAMER der USEL STOOMTRAM wordt minzaam aanbevoftn zoowel aan H H Reizigers en Familiën daar hetzelve op het schoonste gedeelte der stad gelegen is Bagage of Koffers worden Fraüco afgehaald Belovende eene ijette en prompte bediening ÜEd Dw Dienaar L STERKENBURG Ontvang Betaaifeantoor L Droogleever Fortuijn Rotterdam Deposito Rente Met drie dagen opzegging Met vooraitbetaling van RenteVoor eene halve maand vast 3Vj eene maand 4 twee maanden 4 7 drie 4 es 4 twaalf 5 L De stortinfjen kannen ook plaats hebben door tasschenkomst van den heer Mb J PORTüUN DROOGLEEVER Advocaat te Good De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GO0D 29 Januari 1884 Z M beeft beDoemd in deo militieraad roor de liehtiug der nationale militie ran 1884 lu het 3e militieditiriol tot rooriilter mr A A Tas Bergen IJzeDdoorn lid der Profinciale Blaten tot lijn plaatirerv H C Hirterell lid der Prov èlateR tot lid mr S Le Poole lid ran den gemeenteraad Tan Leiden tot lijn plaala J Bredini lid Tan den gemeenteraad Tan Leiden In de SUmiaard leral men Ëen belangrijke en teer noodige Terbetering ataat de Cbriatelyke tobool le Gonda te onderaan Na rijpe oTerweging heeft de vergadering Tan te kort dekkende leden besloten de acbool le vergrooten door een nieuw choollooaal te boaven en terens de school te verruimen en te Trrfraaien Giiterei aToiid beeft de Kolfclnb frOoiidi irelke fereeniging naar men weet geregeld hare kolfoefeningen houdt in de Sociëteit nOna Genoegen besloten half Juni ran dit jaar een nalioaaal Kolf CoBOoura te houden De nadere roorwaarden en prijteu tullen later worden bepaald Berichten daaromtrent in andere bladen reeds geplaatst tgn ten eenenmale onjuist Zondag 20 Januari jl tgn niet 840 peraonen Terroerd door de IJeel Stoomtram OTer de ly n Qouda HaastrechtOndewater zooals in een Torig nr werd medegedeeld maar 71 De tram die Zondagmiddag ten 4 30 ure van hier Tertrok is in de onmiddelgke nabyheid Tan iel café Tan den heer Ten Cate ontspoord en de achterste wagen kwam daarbij met znik een kracht legen de weranda Tan genoemd café dat de palen waarop tij steunde geheel stnk Tlogen Ongelukkig genorg werden Tan de kiadeten die in de nabgheid tonden er twee die tnsschen de tram ep het café stonden twaar gekwetst Spoedig aangebrachte heelkundige hnip door de heeren de Rotte en Spruit ui ben nnar wg mee neu te mogen hopen spoedig doen herstellen t e dag Tan Zaterdag ia Toor de ingeietenen der gemeente Krimpen a d IJsel in t algemeen en Toor die in de afd Stormpolder Hoonachtig in t bijeonder een belangrijke dag g weest De werkzaamheden aan de Terhooging Tan hel Poldersche dgkje en de oTerbruggiog Tsn het Taarwaler de Sliksloot IU Tolbracht en in goede orde opgelerérd De slechte gemeenschap tusschen de beide deelen der gemeente loo Tele jaren een rechtmatige bron ran klachten behoort thans tot de geschiedenis Id de zitting ran de Ee ste Kamer Zaterdag gehouden tija alle hoofdstukken der brgrooting met bgua algemeene stemmen aangenomen De Kamer is daarna op reces gescheiden De Amst erdamsohe afdeeling ran Patrimonium al de Tranaraalsche deputatie bg haar komst al daar feeatelgk outrangen Vanwege het geheele Nederlandsche Werklieden rerbond Patrimonium zal den leden der deputafie dan o a het eere lidmutachaji worden aangeboden terwgl adressen aau het Tranattalsche rolk zullen geteekend worden Borendieo wi dt te Bonn een fraaie Transraalsche rlag ran zijde waarin het Transraalscbe wapen rerraardigd welk de Transralers blgTend en zichtbaar aan de sfiDftthie ran Patrimonium zal herinneren f Voor de Bechtbank te Utredit werd gisteren de bekende treurige zaak ran het Munsteikerkhof behandeld Zes jnr studenten standen deswege terecht drie wegens het rerbrijzelcn tan glasrui len De eisch ran het O H iar eroordeeling wegens eenrondige moedwillige misbanfeling 2 maal gepleegd roor Boddaert S maanden geiKngenissiraf en 2 boeten elk ran 8 roor Ram flinMandeu en 2 boeten elk ran 8 roor Grenfell 4 maanden 2 boeten elk Tsn ƒ 8 en 1 ran 25 roor Turk 15 dagen en I boete ran ƒ 26 roor Rgckerorael 15 dagen en l boete ran ƒ 25 de J a sta boete ran de beide laaisten wqteiit verbreking T4l Mtlaiiiiig Voor De Jong eischte hel O M rrgspraak Volgena gerucht zou H K H Prinses Hendrikin onderhandeling zijn orer den aankoop ran een huis op de Heerengracbt tassohen de Vijzelstraat en Beguliersgracbt te Amsterdam H K H ion het roornemen hebben jaarlg ks eenigen tgd haar rerblgfdaar te reatigen A Ct Voor eenige dageC werd medegedeeld dat er sprake was ran de loetreding ran den heer VV Van Zuylen tot bet Nederlandsch Tboneel Het ü D bericht nu dat de roorwaaHlen au den heer Van Zuylen waren ƒ 15000 traktement en engagement roor 6 jaren f 30 000 Toorscbot bet engagement rati eeqige artialén ran cgn gezelschap tegen rrij hoog salaris eene zomerracantie Op die loorstellen is door het Nederlandsch Tooneel geantwoord dat uiet onderhandeld kon worden op lulk een grondslag Dit antwoord is dunkt ons Wel te rerklaren en te rechtraardigen De Hooge Eaad heefl gisteren in zake Jaanije Struik en Van Zutphen beresligd het ronnis der Rechtbank te Rotterdam en hen in de kosten reroordeeld Volgens een bericht in de N R Ct maakt Dr Jorissen een stuk gereed hetwelk Ijg alrorena naar de KiTap te rertrekken aan het Nederlandsche publiek zal richten en waarin hg zgn standpunt ten opzichte der Transraalsche aangelegenheden zal omschrgren Wederom is naar de N R Ct meldt Zatetdagarond bg een winkelier te Rotterdam een sirooipcnning met de bnate van Koningin Victoria in betaling gegeren roor een pond sferling De man die dit bedrog pleegde was gekleed ila zeeman met gele olielas en broek laarzen en rood zwart hoedje en sprak Engelsch Reeds ifleermalen is tegen dergelijke praktijken gewaarschuwd Die penningen zgn zeer gemakkelijk te herkennen daar ze sleedt afgewerkt en reel liohtfr in gehalte dan dé echte muntstukken zgn ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN terwijl op de meeste aan de keerzijde een ruiter slaat met het borenschrift To Hanover Een kapitalist ouder de bedelaars is dezer dagen te Kuilenburg ontdekt Zekere Aart ran der Meiden 72 jaar oud en sedert rnim 6 jaren bij zgn gewone hnicen aldaar en te Sobalkwgk zijn wekeIgksche giften inzamelende had een spaarpot gemaakt waarran de aanwezigheid reeds lang rermoed doch steeds door hem ontkend werd Dezer dagen door een aanral vau beroerte getroffen en naar hel stads ziekenhuia rerroerd bracht een door zijn zoon ingestelde huiszoeking aan het licht dat een zorgruldig rerstople aleeuen pot ongereer ƒ 1200 beratte meerendeels uit kviArljes beslaande De weelde ran een hemd te dragen had hij tieh sedert jaren ontzegd zelfs in den winter werd dat kleedingsluk hij hem gemist en toch ontring hg ran de bedeeling jaarlgka een hemd Daarran werden irog 6 nieuwe lu zgne woning geronden Zoodra het beslunr ran het ziekenhuis van een en ander in kennis was gesteld is de man naar de woning ran zijn zoop gebiacht De roorzegging dat op de Europeeecbe markt de Kaukasische petroleum spoedig de concurrentie ernstig zou aanrangen met de Amerikaansche begiut reeds bewaarheid te orden op hel einde ran 1883 is de eerste scheepslading 6000 raten ran het Kaukasische product ran Balum naar Londen rerionden ïhans heerseht in den Kaukasus nog een rolkomen roofbouw en eene vaste marki bestaat te Baku nog niet want de grootste petroleumfirma aldaar de gebr Nobel slaan op en af naar gelang ran de oogenblikkelgke copcurreulie mei andere firma s ter plaatse Er bestaan reeds depots ran de Russische petroleum te Tullscha en te Rulschenk ip Bulgarije te Konslaniinopel en Marseille alwaar ze in t laatst ran 1883 met 1 roebel en $ 0 kopeken pro pud werd bclaald wat orereet kouit met ƒ 12 pro hectoliter Voor eenige dagea heeft in alle bladen het bericht de ronde gedaan dat een reporter ran het te Londen rerschgnende blad Scho zich als bedelaar rerkleed in de armste wijken ran Londen gedurende eenige dagen heeft opgehouden om een getrouwe bescbrgring ran deze toestanden te kunnen geren Deze reporter is echter niet de eenige die zich zooreel moeite getroost om zgn beroep zoo nauwgezet mogelgk uit te roeren Te Melbourne woont iemand Thomas genaamd die aan rerschillende bladen medegewerkt Daar het publiek en bjjgerolg ook de dagbladen zeer reel belangstellen in hetgeen er in het ziekenhuis roorrall heeft genoemde heer een plaats als oppasser in het liAspitaal trachten te rerkriJKen en kort daarop rerscbeen in een blad een nauwkeurig rerslag met alle mogelijke bijzonderheden ran hetgeen hg gezien en opgemerkt had Korten tjjd daarna liekleedde dezelfde reporter een ondergeschikte betrekking in de apotheek ran een groote gerangenis aldaar ook hier duurde het slechts weinige weken tot hel publiek orer het eigenlijke gerangenisltren juist onderricht werd Het succes dat hg hiermede behaalde spoorde den ondernemende man aan rerder te gaan Hü liet zich gedurende 24 uren zonder eten in een donkere cel ran een cellulaire