Goudsche Courant, woensdag 30 januari 1884

geraugenis opsluiten om den indruk dien deu langdurige eenuamheid op hem maakte nauwkeurig te knanen weergeTcn Vervolgens nam hg dienst op c n schip dal tot het vervoer van slaven diende om de schandelijke feiten die daar plaats hebben aan bet Hebt te kunnen brengen Ook heeft hg de Nieawe Hebriden doorkruist om onder de wilden aldaar bandteekeningen te verzamelen op een venoeksohrift vau koningin Victoria ten gunste der inigving In den laalsirn tgd heeft de heer Thomas zich belast met de leiding van een tweede ontdekkingstocht naar Nieyw Guiuea De passage over dr kleine draaibrng te Boilerdam die door de uitvoering van de werken aan het Eoogenaamde plan C loo langen tgd afgesloten was werd Zaterdagmiddag weder geopend Hel wegnemen der afsluiting was voldoende om den stroom van meuschen weer langs ign gewonen weg te doen gaan De kleine draaibrng van vroegerSjjieeft echter een geheel ander aanzien gekregen Tb de plaats van een smalle klepbrug met stellen oprit heeft men thans eene nieuwe vaste brug waarop 4 a 5 rgtttigen elkander passeeren kunnen terwijl iob aan beide zgden een trottoir van ruim 3 metera bevindt De leuning der brug met hardsteenen kolommen is nog in staat van wording Naar aanleiding van het bericht dat de nieuwbenoemde GouverneurGeneraal op zijne reis naar Batavia te Aijrh zou afstoppen om zich door eigen 1 lanschonwiug op de hoogte te stellen van den staat au zaken aldaar maakt iemand in de Jni Ct i dr opmerking dat dit voornemen wel zeer fraai klinkt maar moeiluk voor uitvoering vatbaar schgnt De heer Van Rees ia lol Gouverneur Generaal benoemd met bepaling dat hg als zoodanig optreedt den dag waarop hg te Batavia zal zijn aangekomen het ontslag van den heer s Jacob gaat in met den dag waarop hij zijne function aan zgn opvolger zal hebben overgegeven Wanneer de heer van Bees dus ie Atjeh afstapt is hij niet de gouverneur generaal maai de aanstaande gouverneur generaal die te Batavia zal opvolgen deu man die bg zgn bezoek te Atjeh nog de functiêo van het gonvernenrgeneraalschap vervuil In welk eene zonderlinge welk eene scbeeve verhouding zal de op dat oogenblik nog amblelooze bezoeker tegenover de auturiteiten te Atjeh slaan Een bezoek in streng incognito op de wijze van Uaroen al Raschid zou natuurlijk niet baten als gonvernenr generaal kan de heer van Bees te Atjeh niet optreden om de goede reden dat hij dat nog niet is Alles wel beschouwende oordeelt men hel gewis verstandiger dat de heer Van Rees begint met rustig naar Bataiia Ie gaan om zgn hoog ambt te aanvaarden Om zich in persoon hf de hoogte van den toestand te Aijeh Ie gaan stellen daartoe heeft hij dat noodig keurende later gelegenheid genoeg een bezoek als gouverneurgeoera zal meer nut doen dan als particulier Wanneer een banneling in Siberië het geluk hééftte ontsnappen en hg een onderkomen zoekt in eendorp waar toevallig juist een boer gestorven is zoogebeurt het niet zelden dat hij indien hij de achtergebleven weduwe bevalt stilzwggend door de gemeente in haar midden wordt opgenomen waarbgmen hem dan den naam van den pas geslarven boergeeft Hg behoort hiervoor een vaatje brandewijnIe geven dat ongeveer vgf roebels kost en leeftHU in de plaats vau dea afgestorvene voort dieinlusschen in alle stilte als een vreemdeling begraven is Deze handelwgze tracht men aldus te verdedigen Het maakte den doode toch niet wederlevend wanneer men den ontvluchte die zijn naamaanen zgne plaats ingenomen heeft aan den rechter overlevert terwgl wanneer men hem iu vredeaanneemt de gemeente een krachtig werkman rgkerwordt dien men anders voor zga leven ongelukkigzon maken Men herinnert zich het overdreven bericht dat kort na dewBJlfaarating en de zeebeving in Straat Soesda uit SW ork ann Daily Netc geseind werd en waarin van niets minder sprake was dan van een geheele verwoesting van het eiland Java Sedert bleek de uitbarsting inderdaad zoo vreeselgk Ie zijir geweest dal in het eerste oogenblik van den schrik overdrijving van den omvang der catastrophe alleszins verklaarbaar mocht heeten Hinder is dit laatste het met het opstel in het Duitsche tgdschrifi voor de natuurwetenschappen Humboldt en wel iu de jongste of Janaari aflevering waarin de ongergradheden veelvuldiger zgn dan hel aantaf juiste bijzooderb en Onbekende steden worden er in genoemd jdie door de stroomende lava of de nèerstortende rolsblokken vernield zgn het getal slachlofiers wordt ad 180 000 opgegeven die deels in zee deels in lie gloeiende favastroomen of door den steenregen en onder instortende huizee den dood vonden j gemeente hun brood en hun welvaart te danken hebben in brand is onltellender ongeluk denkbaar Gelukkig dat de brand zich heeft geconcentreerd tot een gedeelte der fabriek en niet de vrees werd bewaarheid die men aanvankelgk koesterde dat de geheele inrichting een prooi der vlammen werd Toch is de ramp reeds ontzetteud genoeg en de nadeelige gevolgen groot Ten vier ure ongeveer verspreidde zich met groote snelheid hel bericht door de stad dal de fabriek in brand stond Eén blik naar den hemel in de richting waar zg gelegen is bevestigde dat beticht een vreeselgke vuurglosd was alom zichtbaar en dat gedeelte van de stad dat het dichtst bij gelegen was werd overdekt met een regen van vonken die op huizen en tuinen neerdaalde en hier en daar grooten schrik verspreidde Intusschen spoedde zich een groote menigte volks naar den Bolterdamsohen dgk De autoriteiten waren spoedig aanwezig de Burgemeester de beide Wethouders vele raadsleden de militair autoriteiten enz enz Weldra werd bet terrein afgezet ed de steeds aanwassende volksmenigle op een afstand gehouden De indruk dien de brand maakte was ontzettend Voortdurend nieuw voedsel vindend iu allerlei bg uitstek brandbare stoffen als vet teer enz was bel één vunrpoel wat men zag Van f den dgk bad men uatuurlgk alle gelegenheid op de in de diepte woedende vlammen Ie zien eu de vrees sloeg ieder torsohouwer om het hart dat de brand niet zou kunnen beperkt worden lot bet pont waarop hij was nilgebroken J t brandweer deed baar uiterste best maar zonden in eene omgeving als in deze fabriek noodwendig heersobt de vlammen kunnen gestuit worden Het stond Ie vreezen van neen Hoe ontstond de brand P Defe vraag is leler de eerste waarop ieder antwoord verlangt Op deze wijze Van de zich in de fabriek bevindende acht distilleerketels gevuld met vetzuur is er een gespron fen Meermalen gebeurt hel dal er in die ketels leine lekken ontslaan waardoor men dan spoedig het vocht naar bulten ziet komen in welk geval men teistond daarin voorziet zoodat het geen nadeelige gevolgen heeft doch thans is daarin een zoo groote opening ontslaan dat het kokende gloeiende vetzuur in een oogenblik naar buiten drong Dit woord dringen is te zwak Het ttroomde er uit verspreidde zich rechts eu links alom de voorwerpen waarmede het in aanraking kwam in brand stekend zoodat de vlam zich weldra ook mededeelde aan hel plafond Boven het vertrek met de distilleerketels bevonden zich de vetzuur reservoirs die in een oogwenk eveneens door de vlam werden aangetast Het laat zich denken welk een uitbreiding de brand daardoor kreeg Er ontstond een vuurmassa zoo kolossaal dat op zeer verreu afstand de brand zichtbaar was die zich aan den hemel vnorrood teekende eu een gloed gaf van groole kracht Niet alleen breidde de vlam zich naar boven uit maar ook beneden trachtte zg te verslinden en te vernielen wat onder haar bereik kwam Zg omvatte spoedig het ketelhuis in de onmiddelijk nabgheid der distillalie gelegen en poogde ook aan de andere zgde voort te gaan Gelukkig is haar dit laatste belet Dank zij de brandmuur daar aangebracht en de ijzeren deur welke beiden de kuipenkamer afscheiden van voornoemde vertrekken is de brand hier gestuil echter niet dan met veel moeite Hel biandende vocht drong nl door de reten van bedoelde deur been en sgpelde ook door andere kleine openingen die zich daar bevinden door maar men wist met behulp van zand kalk en water hiertegen gn maatregelen te neraenl Wanneer men een blik Op bet geheel slaat op dat terrein met 1 die gebouwen en gebouwtjes die samen de fabriek uitmaken dan moet men zich verwonderen en zich gelukkig achten dat niet nog veel grooter onheil is aangericht dan reeds h t geval was Is dat deels te danken aan de praotische inrichting der fabriek zeker ook komt de brandweer een woord van dank I toe voor baar spoedigdfcn goed uitgevoerde maatregelen Van de verschillende brandspuiten was spuit no 4 het eerst tegenwoordig die geposteerd werd op den dgk waar aanvackelgk ook niet weinig vrees heerschte en waar zich gebouwen bevinden van hout opgetrokken en met zeer brandbare stoffen gevuld Waar trij hierboven van nadeelige gevolgen spraken daar denken wg in de eerste plaats aan die talrgko werklieden de fabriek heeft naar men weet ruim 600 lieden aan het werk welke nu voor het oogenblik werkeloos zgn Een gedeelte zal wellicht aauvankelgk kunneU worden gebruikt om het tereiu op Ie ruimen en sommigen hunner zullen misschien binnen kort weer aan bet werk kunnen worden gezet maar zeer geruimen tgd zal het duren alvorens alles weer zgn ouden feang gaat Van de active en zoo bg uitstek voor baar taak berekende Directie der Fabriek ia het te verwachten dat zg al die maatregelen zal nemen welke de stremmiug zoo weinig hinderlgk zullen maken els eenigszina mogelgk is hoogsr Servië l a eu Busl 64 6 lager na de loting van 14 Jan SpoorKegleeninie Aand Theiss sp waren obl Vict Em l pCl hooger De obl der WestSiciliaansohe spw ztjn in de noteering opgenomen het zgn stukken van fr 300 die 92V4 noteerden Aand WarschauWeenen waren zeer gezocht er zgu gunstige gernohten omtrent de exploitatie van 83 in omloop de koers steeg tot 70 eu sluit 68 dus met een avans van l Omtrent sommige Russen zgn ook goede berichten te geven Zoo monteerden aand Gr mg IV4 4Vi pCt Obl do Vj en 4 pCl Obl do 1 pCt Z W sloot 1 pCl hooger doch Jel Griazi en Kursk Chark l j Br Graj Kursk Ch Azow en Bias Wiasm 1 pCt flauwer IniuUrieele en finantieele Kaarden Oost Hong Bk steeg ii pandbr Buss Hyp bk daalden 1 pCt AHEBIEAAN9CHX WAABDEM Slaati ondien Van de Brazilianen waren 60 1 en 79 l hooger doch deze zijn de eenige verbeteringen Mexicanen zijn 4 1 Peruanen 1 a 1 en Venezuela s V f lager Spooncegleeningen Na hetgeen boven gezegd is kunnen we hier volstaan met de grootste verschillen op Ie geven Slechts twee verbeteringen zgn noemenswaard nl voor Can Pao eert die l stegen op grond van een circulaire van den president der maatschappij waaruil blgkt dat wel de ontvangsten minder hebben bedragen doch ook op de exploitatiekosten zooveel bezuinigd is dat de verminderde ontvaogsten ruimschoots gedekt zgn en voor Illinois die betzelfde bedrag stegen ten gevolge van de aankondiging van een dividend van 6 pCt De lange Igst van verliezen te vermelden zou tot weinig dienen die beneden 2 pCl zullen we achterwege laten er blgft dan nog genoeg over Buffalo oert 3 f f lo 61 cenir Pac aand 2 pref Chicago s 6 Burl Quinc 7 Akron 6 Bio cert 4 do gecons obl 6 Flsrida cenlr W 2 do obl 4 Cairo cert i l do inc buds 5 Nastiv cert 3 2e pref S Louis S Fr 3V do comm st 3 Miss aand 4 do inc bnds 3 Erie aand 2 pref do 6 Ontario aand 3 Oregon s 2 pref do 3 S Paul Minn 8 Pitlsb 11 Un Pao cert 8 Wasb B Induttrieele en Finantieele Kaarden Coloradoobl verloren l Maxwell s IV 1 Pbolonoatib bente 3Vj 4 4 nCt T P S Heden was de toestand gunstiger hoewel er weinig omging Amerik sp werden veel aangeboden doch voor New York gekooht belangrgk ia de verheffing nog niet Buffalo s en Ontario s zelfs nog flauwer Missouri s I liooger Spaansche perpetueeleu voor buitenl en 4 pCt Egypte a hooger Bussen waren ook willig Warschau Weenen 9 Van binnenl waarden zijn staatsfondsen ferm aand Holl sp Vs hooger doch overigens was hel bgzonder stil Politie GEVONDEN en aan het Bureau tan Politie gedeponeerd Een Zwart Zgden Halsdas een Gehaakte Vrouwe Muts een Laarsje een Parie d amoer Oorbelletje een Sleutel een Porlemonnae met geld en een Lot van de Tentoonstelling een Zweep en vijf Sleutels aan een Ring Burger ij ke Stan Gouda GEBOREN 23 Jan AuthoaiDi Johaniies Kanl ouders J B Soheelings en M Witteveen Grietje ouders C Twigt en P M Verblainw 26 Pieler ooders P Kranendonk en A fieebeen FraDcina Cornelia ouders W de Vroom en M C Toiloo 27 looia oeders i A Sikken en A Koot OVERLEDEN 26 Jan C van der Vegt 1 m W Vormenlen 1 m 27 A E t Hart 1 j 1 m J E Plak 2i Sm C Verkleij 76 j 28 P H A hnrvfra 6e j A Jansen 71 J 11 m Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 19 tot 26 Januari 1884 Qouderak GEBOREN Alida oodera C Verborg en M Balgsr Aart ooders C Rnstwat en A den Outer OVEBLEOËN J de Boden 12j ONDERTROUWD J H Zwart 29j te W ddinireen en N Kalkmau 29 j Haastrecht GEBOREN Geertrnida ouders H Stolwijk en i na Eyk Aletts ouders W tan Wijngaarden en P van Grieken OVERLEDEN P de Jong 3 w J Ridderhof 16 w Vliet GEHUWD J de Pater van Polsbroek en C A B Slingerland en Jl Wink Reeuwijk ëEBOREN Anna MarV ouders S de Rgk en M Siék raad OVERLEDEN J Boitelaar 4é j H J Heemskerk 2d van logen de zee wierp massa s zeemonsters uit en de rivieren uit het binnenland menscheu lgken doode tggefs neushoornen slangen enz eindelgk tot besluit het sohoone Java is door dit vreeselgk oaluurversohgnsel voor geruimen tgd totaal geruïneerd I Het tgdsohrift mocht in plaats van zich naar den beroemden natuurkundige te noemen wel Humhug in plaats van HumMdl heelen I Wat een geoefend vélooipédist in zgne vrge uren al niet zien kan bewees de president van het Vélocipédistenbond de heer E H Bingham te Utrecht iu het afgeloopen jaar Deze rgder legde op 28 Zonen feestdageb niet minder dan 1384 kilometer af dus gemiddeld 63 kilom per dag zgqde de afstand langs den spoorweg van Rotterdam tot Utrecht De grootste rit dien hg op één dag maakte was 100 de kleinste 12 kilometer De heer Bingham bezocht op zijne wandel ridjes de volgende steden Hindeloopen Harliiigeo Leeuwarden Heerenreen Zwolle Harderwgk Zulfen Arnhem Nijmegen Tiel s Bosch Breda Antwerpen Bergen op Zoom Willemstad Rotterdam Gouda Utrecht Den Haag Leiden Haarlem Amsterdam Hoorn Enkhuiten en de tusscheoliggende steden en dorpen Dezer dagen zgn volgens den Maagschen oorrespondent der Prov Groa Ct de statuten vastgesteld voor een Nederlandschen letterbond waaruit alle bgdragende sohrgvers op hun TOste jaar een penitoen zullen trekken terwijl bg eventueel overlgden vói5r dien leeftgd hunne weduwe het gestorte kapitaal minus deu interest terugontvangt Schimmel is de cijferkunstenaar daarvan geweest en weldra zal ieder letterkundigen in ons land eene uitnoodiging ontvangen om tot dezen bond toe Ie treden Het eigenaardige van deze vereeniging zal wezen dal men telkens van het honorarium voor zijne letterkundige producten zekere percenten afzondert ten bate van het fonds die later uitsluitend den inbrenger ten goedekomen Donateurs en voorstanders der letterkunde zullen natnurlgk het kapitaal der vereeniijing stgven en reeds hebben vermogende mannen hun steun aan deze instelling beloofd Men weet dftt dr Jan ten Brink op het oprichten van zulk een fonds sedert jaren had aangedrongen Het Fad herinnert de Tweede Kamer aan hareplicht om hare werkxaamhede spoedig te hervatten Daarvoor is alle red n want voor eene Kamer diewerken wil is er werk in overvloed voorhandeu In hoeverre spoedige terugkomst der Kamer aan hetministerie als zoodaajg aangenaam zal zgn is vanondergeschikt belang De regeering heeft door aante dringen op het onbepaald laten van den dag dferbijeenroeping van de Kamer het gevaar dat de schieralgemeen afgekeurde belastingvoorstellen met overgroote meerderheid zonden worden afgestemd althansvoorloopig afgewend maar dal in een spel gespeeld ten koste van de hoogste belangen des lands Ondanks al bet geredekavel over goede fioancicelepolitiek gaat men nu willens en wetens den wegvan het staatsbankroct op De natie kan en maghel niet lydelijk aanzien meent het fad dat deKamer rustig op reces blijft lerwg l s lands belanghaar tegenwoordigheid op hel Biunenhof vordert Mccht de voorzitter die optreedt als plaats vervanger van deu heer van Bees vrijheid vinden omi de bgeenroeping nog lang uit Ie stellen dan hoopthet tad dat er vijf leden zullen gevonden worden die den moed hebben gebruik Ie maken van hetrecht hun bg het reglemedt van orde gegeven en een onverwgide bijeenroeping der Kamer te provoceeren Teneinde het deelnemen door de Nederlandsche looiers schoenen zadelmakers enz aan de internationale tentoonstelling van voorwerpen op hel gebied van kunst wetenschap fabrieks en handwerksnijverheid en landbouw te Londen geduren de dit jaar Ie houden zooveel mogelijk Ie vergemokkelgken en de bezwaren die bg sommigen tegen die deelneming mochten beslaan weg te nemen heeft de redactie van hel Nieuwsblad voor Nederlandsche Leerlooiergen en aanverwante vakken besloten eene vertegenwoordiging Ie organiseeren van alle inzendingen betreffende de Nederlandsche Lederindustrie De behartiging der belangen van de inzenders Ie Landen zal worden opgedragen aan haren verslaggever over de lederindustrie op de Amsterdamsche tentoonstelling iu het vorige jaar die zich daartoe op haar verzoek bereid heeft verklaard DE BRAND Er is hier op het oogenblik slechts één onder erp van gesprek de brand van heden nacht Daarbg is ieders aandacht bepaald daarmede ieders hoofd vervuld En niets natuurlgker De Slearine Kaarsenfabriek Gouda de trots onzfer stad waaraan velen in deze Gelijk het gewoonlijk gaat bg rampen als deze loopt er veel overdrevens in de geruchten daaromtrent verspreid Beeds van morgen vroeg was het in de groote koopiledeo van ons land zoo ook in de residentie bekend wat er hier gebeurd was en hier en daar maakte men zich voorstellingen naar ons uit mondelinge berichten en telegrammen gebleken is alsof onze goede stad bijna geheel een prooi der vlammen was geworden Gelukkig niet wat geschied i is waarlgk al erg genoeg Wal de schade betreft deze is onmogelijk op te geven de fabriek is tegen brandschade verzekerd bij verschillende Maatschappgen Qelgk te denken is beweegt zich den geheelen dag eeue groote menigte in de rishting van eti Dabg het terrein van den brand die den laatsleu nacht onze genleente in rep en roer bracht en voor een herhaling waarvan Gouda nog lang moge blgven bewaard I Buitenlandsch Overzicht Weder is een conflict tussohen den Senaat en de Kamer van Afgevaardigden in Fraiikrijk in aantocht Ds Senaatscommissie belast met het onderzoek in het door de Kamer aangenomen ontwerp van wet tol afschaffing van het aan de kerkbesturen verleende monopolie voor de Igkstaalsiën heeft het ootwerp s ekeurd en een door deu heer Barbey inge liend tegenontwerp aangenomen met 6 legen 3 stemmen DiMrbg wordt genoemd monopolie afgeschaft en aan ieder vrijheid gelaten met de verplichting voor de burgerlijke gemeente het materieel te leveren eu wel voor de behoeftigen kosteloos De heer Barbey is tot rapporteur benoemd De nieuwe f ransche leening zal zoo spoedig mogelgk uitgegeven worden Hel tgdstip daartoe kan de regeering oog niet bepalen omdat de operatie eerst mag geschieden krachtens de machligiug aan den minister gegeven in art 2 der wet tot vaststelling van de buitengewone begrooling In deze wet heeft de Senaat drie wgzigingen gebracht betreffende lo hel crediel voor den spoorweg in Opper Senegal 2o de herziening van de belasting op de gebouwde eigendommen en 3u de herziening van de belasting op de ongebouwde eigendommen en dus moest zij weder aan de Kamer voorgelegd worden Dit geschiedde Zaterdag en Maandag houdt de budgetcommissie zich met het onderzoek bezig VermoeIgk zal Woensdag de openbare beraadslaging een aanvang nemen eu daar zij twee zittingen misschien nog meer zal eischen is het decreet waarbij de leening wordt uitgeschreven voor 1 Februari zeker met te verwachten De kaus van aanneming in den Pruisischen Landdag van de nieuwe belastingontwerpen schgnt niet gunstig te slaan want de Norddeultche geeft bg voorbaat de liberalen d sciiuld van da verwerping Heden begint in den Landdag de beraadslaging over de begrooting van Eeredienst De Ullramontaneu hebben zich al schrap gezel om de Begeering te bestoken en zoo atelgk mogelgk te zijn De Minister Gossler heefi het zooals men zich herinnert bg de interpellatie Beicbensperger geheel bij hen verkorven Door de Köln Zeil was in een artikel over het drievoudig verbond medegedeeld dat indien een oorlog tusschen Duilschland en Frankrijk mocht ont ijtaan Italië Savoye Nizza en Corsica zon kunnen erngkrggen en zelfs van het Berlgnsche kabinet beloften desbetreffende Anivangen heeft Hiertegen komt de Diritto een officieus orgaan van het Quirinaal heftig op o a met de verklaring dat zulke gelachten geen ander doel kunnen hebben dan opnieuw stoornis te brengen iu de goede betrekkingen tusschen Fraukrgk en Italië De Italiaansche po litiek il loyaal en veel vredelievender dan die van de andere Buropeesche Staten welke ook Het tali ttmohDuitaohe bondgenootschap heefl geen ander doel dan handhaving des vredes Andere oogmerken beeft Italië niet en het behoeft waarlgk de lessen van de Köl Zeil niet om te weten hoe het voor tijne eigen belangen moet waken In de Italiaansche Kamer is een wetsontwerp iniediend ter bevordering van de koopvaardg Daarin irorden Voor den tgd van tien jaren premiën toegetegd voor in Italië ten behoeve van de Italiaansche clieepvaarl gebouwde gzereu stoomschepen en zeUvaariuigen voorts premiën voor iu Italië voor Italiaaasohe sohepen vervaardigde machines en stoomketels De kustvaart wordt aan de Ilaliaansobe vlag voorbehouden Gedurende vijf jaren echter zal die Older beding van volkomen wederkeerigheid of behoudens éaarmede gelgkslaande vergoedingen aan buitenlandsche sohepen kunnen worden toegestaan Het officieuse Vaticaansche JourHal de Roiün erd gerechtelijk vervi gd wegens uilingen ten gunste wn het wereldlgk gezag des Pausen en scherpe aDTallen tegen het regeerend stamhuis waarbg Kome pauselijk gebied geboemd werd waar Europa geen anderen souverein behoorde te erkennen dan den Faus Koning enz Hel artikel waarin deze aanvallen voorkwamen versoheen ia de maand Juli II De directeur eu de gérant van het blad zgn thans deswege ieder tot 500 francs boete een maand gevangenisstraf en iu de kosten van het geding verooyeeld De Beiersche Kamer van afgevaardigden beeft met 80 legen 69 stemmen linkerzijde en in stiijd met het advies van den minister van justitie het voorstel tot afschaffing van het notariaat aangenomen Een der gevolgen van de reis van Kolomen Tisia naar Weenen is reeds merkbaar De keizer heefl de leiders der oppositie in het Hongaarsche Hoogerhuis naar Weeuen ontboden om ben door zgn persoonlgken invloed Ie bewegen na het inlr ken van de wet op de gemengde huwelijken de oppositie te laten vallen Graaf Ctiraky vice president van het Hoogerhuis en de kardinaal primaat Simor zijn reeds door den Keizer ontvangen geworden die bun verklaarde dat bij de politiek van Hongarije s premier goedkeurt en de houding van het Hoogerhuis hem smart veroorzaakt De positie vau den premier is niet geschokt eu hg mag zich vleien met de hoop dat zijn weldra in te dienen ontwerp tot hervorming van het Hoogerhuis aangenomen zal worden De Effectenkurs III Amsterdam 28 Januari 1884 Ook op de beurs ging het in de laatste veertien dagen stormachtig toe De agitatie in Amerikaausche sporen bleef gedurende al dien tgd aanhouden en is nog niet geëindigd De berichten zijn nog weinig te vertrouwen eu de grootste voorzichtigheid bigft voor deze fondsen aan te bevelen De daling begon bg Oulario s maar sloeg weldra tot Buffalo s over wegens de intime verhonding dezer ondernemingen Thans wordt echter verspreid dat de eigenigke oorzaak bij een derde Ign schuilt nl de North River construction maalschtippg die failliet verklaard zou zijn Zoo zonden de pref aaud aan geen gevaar onderhevig zijn z fbstegen dan ook eenigszina In laatsfondsen was de toestand beter maar alles behalve goed Vooreerst trokken Am sporen iu zoo sterke mate de aandacht dat vele fondsen der laatste soort schier verlaten waren daarenboven kon de stemming voor de speculatie fondsen niet gunstig worden genoemd Ër is overigens veel geld de prolongatie rente daalde zt een oogenblik op 2 doeh stond vrg standvaslig 1 pCl hooger De speculatie door prolongatie wordt echter meer en meer door zoogenaamde premie affaires verdrongen waarbg men zich tegen genot van premie verbindt binnen zekeren tijd een zeker bedrag rau zeker fonds Ie leveren terwijl dan al naar gelang de noteeriog is wordt bgbetoald of ontvangen BiNMENLANDSCHE WAABDEü Staali provtHoiole en gemeeute ondeen Onze Staatsfondsen verkeer n gunstige stemming Integralen sluiten onveranüird maar drieën j oude vieren a u 78 zoowel als 83 en Entrepdi dok i liooger Vau de andere soorten zgn gestegen Amst 79 j pCl do V gem Gron Premieleeniitgen Amst loten Vj g er Paleis 1 a 2 hooger SpoorvegleeningeH Slechts weioig belangrijke veranderingen vielen hier vDor Eene verheffing van 2 pGl voocaand Centraal een achteruitgang van voor do Bgnspoor is eenige vermeldenswaardige Tramwayleeningen De aaud der Bgtuigv sluiten 6 die der Arnh tr en de obl der Ned tr I pCl tooger aand Bijtuigmg 4 en die der Gooisohe i t lager Jnduitrieele en finantieile aarden Onder deze rubriek zgn opgenomen de obl van de Schelde die 90 en die van Intulinde die 99 noleeren Onder de verheffingen vallen in het oog aand Kasv 83 die 2 pandbr der Nat byp bk die voor 6 pCt l voor 4 pCt 1 pCt stegen voorts and Ituuliude 1 Zeeland IVj Araal Bk en Java Bk tooger Daling ondervonden Afr Hv 6 Fegenoord 2 Panopt 2 Paleis 1 Parkschouwb 4 EüBOPBtscHE WAARDEN StattU onduH 3 pCt Fr rente noieetdeJÉa lager 6 pCt Hong goudl Va en orig IlsHJ Bhooger Éetalliekeu veranderden weinig docljrotenr goudl i f beter 84 Bussen waren verdeeld doch verkeerden meerendeels in gunstige stemming M waren 62 s 2e Ooslerl l i 72 73 en 80 1 pCl hooger Spanjaarden waren zeer gezocht hoewel de animo reeds weer aan t verminderen was ordt toch per saldo een avans genijteeVd van 2 pOt voor buitenl perpetueeleu van g HTOor 2 pCt en van 5 pCt voor binn perpetaeel i Turken zgu voor ongereg 6 pCt 2 pCt beter overigens flonwer 4 pCt Zweden en 4 pCt pte hooger Premwleenmgen De meeste soorten waren ♦ t I