Goudsche Courant, vrijdag 1 februari 1884

1884 N 3Ö34 Vriidag 1 Februari 11411 GOUDSGHE COURANT Nieuws er Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Spec ialiteit voor AANLEG VA WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en JHégfazijn Gouwe C 241 ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS wor4en berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advértentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnlt Afzoaderiyke Nonuners VIJF CENTEN advertentiön kan geschieden tot éóa uur des namiddags van den dag der uitgave VAN Lange Tiendeweg D eo GOUDA iM ge Tiendeweg D 60 Alle BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den kortst mogeiyken tyd geleverd recommandeert zich voor tegen zeier biliyke pryzen Heeft mede voorhanden alle soorten van § 3 a aaif fffg gaaa n alle BINNEN en BÜITEïfLANDSCHE COURANTEN worden dadeiyk opgezonden waarjroor één afschrift vol loende is ADVERTENTIÊN 12 JARIGE ® K L RKCKERS 2 M A VAN DEE VEER K Gouda 31 Jan 1884 1 Beyallen van een Zoon A J SIKKENS EooT Gouda 27 lannari 1884 Heden overleed plotseling tot mgne diepe droefheid mgne geliefde Echtgenoot de Heer PETRUS HENDRICUS ARNOLDUS KÜRVERS in den ouderdom van 69 jaren Wed P H A KDRVERS BlJVOBT Gouda 28 Januari 1884 Mevrouw VORSTMAN te Gouda vraagt tegen MEI eene geschikte Protestantsche DIENSTBODE die goede getuigen kan aanwezen en goed werken en koken k n om als meid aUeen met hulp eener werkster te dienen By voldoende bekwaamheden kan op ruim loon gerekend worden Adres Go ure No 197 Tegen primo MEI door menschen zonderkinderen een HUIS ot BOVENHUIS op netten stand den huurprgs van ƒ 200 niet te boven gaande Adres onder Letter H by den Uitgever dezer Courant nnnrr nv BiDIKALE GENfiZING desverkiezcDd wordt DlluLlkull overeeDgekomea voor eeo bepaalde prija betaalbaar na genezing Daartoe zijn 20 kumers ter beachtkkiog der patffinten ge teld WABHSEQBES Hcelmeeater fan breoket Guoenplaats 35 te Antweifrn Een nette GEMEUBILEERDE BENEDENKAMER met ALKOOF Adres onder No 920 aan het Bpreau dezer Courant UITKOMST Daar het pnbliek maken door de ondervinding opgedaan een waarborg is voor hen die de artikelen van de firma THEOPHILE niet kennen zoo voegt ondergeteekende zich by zgne vereerders want ook my heeft zgn preparaat bdat en mijn haargroei weer geheel hersteld Handel met dit schrgven zoo als u wil Velp is get J H BRüMMELMAN Uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale plekken Fijn in de Schedelhuid Haarof Baardworm Huidaeer vroegtijdig Orijs worden al deze onnaDgeDaaniheden worflen verbaoneD door den Haar Ontwikkelings Balsem KLEURMIDDEL Rood grijs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond bruin of swart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelijk Franco odinK a 2 15 per Postwissel of f 2 25 aan postteKela Rembours a ƒ 2 Firma THEOPHILE FrederilU plein 32 Amsterdam Geen Depots NB Drie maal bekraand Snelperadrni van A Bkmkman te Gouda Te Huur gevraagd te Gout Een H UI op goeden StandJ om een Bier depót te vestigen Brieven met opgaaf van hnur en ruimte onder No 21 b den Uitgever A BRINKMAN alhier i iet over te slaan Li Voor slechts 6 gulden ontvangt ieder een keurig bewerkt zeer elegant TAL MIQOUDCILINDER HORLOGE met i uitstekend werk voor het goed tot op secpnden toe nauwkeurig gaan waarvan gedurende 5 jaren schrifteiyk woi dt ingestaan Deze prachtige horlogee zfln vervat in zware onversiytbare Talimi gouden kasten smaakvol Vervat rdigd met fijne kristalglazen en seCondein yzers gelyken volmaakt op echte gouden horloges en zyn afkomstig uit eei fail liet gegane horloge fabriek waw zy vroeger veel meer gekost hebben Onze GeneraalAgent inWeenen verzendt deze horloges naar alle landen en aan ieder tegen vooruitbetaling van slechts 6 gulden of ook wel tegen rembours eb by I ieder horloge wordt een elegante Talmi GODDEN HoELooEKijTTiNO geheel kosteloos I daaraan toegevoegd Al wie een goed 1 en goedkoop zakhorloge wil hebben bestelle zoo spoedig mogeiyk daar by deze I nog KOOIT VOOUGKKOMBN GOEDKOOFTEde I geheele voorr spoedig uitgeput zal I zyn stellinAl te adresseeren aan deni eer f HN Generaal Agent te Weenen II LeopoldSgasse No 11 Weenen Oostenryk TE HVUR een flink BURGER WOONHUIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelkslpot alhier voor een civielen i prgs Te bevragen by J BüLK Kamemelksloot te Gouda Hotel PAULINA Café Restaurant te Oudewater Dit Hotel bevattende verscheiden Apartementen en groote Amusante TUIN eu WACHTKAMER der IJSEL STOOMTRAM wordt minzaam aanbevolen zoowel aan H H Reizigers en Familiën daar hetzelve op het schoonste gedeelte der stad gelegen is Bagage of Koffers worden Franco afgehaald Belovende eene nette en J rompte bediening UEd D Dienaar L STERRENBURG RIJRS ZEGELS alsmede zyn te bekomen in den Boekhandel van A BRUSIKIUAI ftUI A LAROCBE van KRAEPEUEK HOLM Opusekkend versterkend koortsverdrijvend Nzerhoudende Qmm Laroche by bloedarmoede etc t In flesschen van ƒ 1 90 en ƒ 1 Eenig depot voor Gouda en Omatreken by den Heer 6 THIM Apoth te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de niigave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 50 De inzending vi BINNENLAND OUD 31 Januari 1884 VERGADEEING van oen GEIMEENTERAAD Vrgdag den 1 Febrnari 1884 des namiddags ten 1 ure Aan de orde I Het Toorstel tot wyiiging Her Begrooting voor het Israelietisch Armbestuur dienst 1683 Het roorstel betreffende den afstand van bouwterrein aan de Westzgde der Crabethatraat aan H J Nederhorst alhier 1 Esn voorstel betreffende het bfezigen van Stoomkracht op de traml n der IJsel Sloomtramwegipaatsehappij De banoeming van twee Lede in de Commiute van Toeticbt op het Middelbaar Onderwijs De benoeming van eeè Lid in Ide Commissie ran Toelicht op het Lager Onderwys Mochten wq Tm ons verslag van den brand inde StearineKaarsenfabriek met lof melding maken van dep ijver door e braudwecr betoond blijkens in dit nr onter courant Voorkomende offinieele dankbetuiging van Burg ec Weth wordt daaraan thans openlyk hulde gedkan Ook de Directie der Fabriek betuigt in dit nr lyn erkenteUjUheid voor de betoonde hulp Is het op zichzelf teer treurig als een gnmeeote getroffen wordt door e n ramp als die van Dinsdag jl er is alleszins billgke reden tot telfvoldoening wanneer men zoo alle krachten heeft ingespancen om den omvang van de ramp zooveel mogelijk te beperken Gisterenmiddag had ten Baadhuize dezer gemeente de aanbesteding plaats van a Het maken en leveren van 60 schoolbanken Ingeichreven werd door H Berkhof Oudewater ƒ 790 W de Boo Dordrecht ƒ 641 Joh de Jong Gouda ƒ 598 H Groenendaal Gouda B97 P Vermeer Gouda f 694 W de Jong Wt Gouda ƒ 691 N Konings Hz Gouda ƒ 682 E Nahuijzen Utrecht ƒ 676 P van Vliet Woubrngge ƒ 667 i de Geus Js Giessendara sendara ƒ561 70 ƒ A Zwanenburg Gouda B4B W C Keuhl Gouda ƒ 536 C P W Deesing Gouda f 628 H Steenland Gouda ƒ 526 H J Nederhorst Gouda f 618 en H van Pelt Dordrecht ƒ 479 h Het herstellen van den Westelijken vleugel van het Pontegat aan de Hooge z jde en het vernieuwen van 80 Meier Scboeijing te Gougluis Ingeschreven werd door W de Jong Wzn Gouda ƒ 2142 W Bokhoven Gouda 1821 P van Vliet Woubrngge ƒ 1743 i H Guldemond Boskoop ƒ 1630 P van Eooijen Waddinxvéen ƒ 1577 H J Nederhorst Gouda 1568 W van Lokhorst Alphen 1647 P Vermeer Jtn Gouda ƒ I486 Donderdag Februari e k heeft de zesde abonnementsvoorstelling de laatste voor dit seizoen plaats van het Nederlandich Totmeel De Amsterdamsohe Afdeeling zal dan opvoeren De Tooneelspeles des Keizeiis drama in 4 bedryven van Karl Wartenburg vertaald door J H Bossing Daarin treden op Mej Soph van Biene en de hh Lonis Bouwmeester Morin Spoor Schaltte van Schoonhoven van Domnselen Ising Meijnadier Plas en Malherbes Het stuk speelt onder de regeering van Keizer Napoleon I Tot slot dar voorstelling zal worden gegeven Pkaatzixke Vbouwen blijspel in 3 bedrijven door Pb Dumanoir vert dog Hane Daarin treden op Mevrouw Soph de Vries Mej Chr Poolman Mevr H van Sluijtprs benevens de hh Morin Spoor Tourniaire Sdhultze van Schoonhoven Ising en Malherbes In het locaal Etntgezindktid te Amsterdam werd Dinsdag onder voorzittersohip van den heer a r S Katz eene algemeene vergadering gehouden van de Naamlooze Vennootschap Stoomtramweg maatsohappq Gouda Deze mMUohappij waarvan de statuten zyn goedgekeurd bQ Kon besluit van 13 Nov 188S no 14 is gevöstigd te Arasterdam en h tm 4m1 behalns sÉ itatie der reeds bestaande lijn xouda Bodegrave den aanleg van de exploitatie van eene ev Ign Gouda Schoonhoven en Gouda Boskoop Alfen Tot commissarissen zgn in deze vergadering benoemd de heeren Mr S Katz tevens voorzitter B K Beer lid van de firma De Beoeditlf k Beer tevens peuuingmeester en Mr L Zegers Veeckens tevens secretaris SCHAAK CORRESPONDENTIE D n Haag 19de zet Zwart E 8 C 7 Gouda 20 Wit A 2 A 4 Alkmaar 15 Zwart C 7 C 6 Gouda 16 Wit 0 S E 4 Door den Protestantenbond te Haastrecht is eene koorvereeniging opgerióht onder directie van den heer Van Milliogen te Gouda Het doel is de stichulyke liederen te leeren tingen die onlangs door het Hoofdbestuur van den Bond zyn uitgegeven ten einde ze later bg het kerkgezang in te voeren In de zitting der Rotterdamsohe Arr Recbtbank van Dinsdagmorgen stonden o a terecht J V d W arbeider te Waddinxvéen bekl van rebellie Eieoh 3 weken gev cell W E arbeider te Nienwerkerk a d Ysel iekl van rebellie Eisch 15 dageu gev cell In bovenstaande zaken over 8 dagen uitspraak Te Berkenwoude is tot Lid van den Gemeenteraad benoemd de heer R van der Bas Te Montfoort was het Dinsdagnacht om ongeveer 4 uur ten gevolge van den brand alhier naar de Jmtferdammer meldt zóó licht dat men het isonbekend of het een proef gold dan wel of een gelukkige vinder de opmerking maakt een dubbeltje op de brug evea buiten de stad kon zien liggen Naar het Dagblad verneemt is door den Ned Egnspoorwegmaatsohappij thans definitief besloten om in het vervolg over hare Ign tuaschen het station sHage en dat te Voorburg een stoomtramdienst in te stellen Deze dienst zou reads met 1 Februari aanvangen terwijl 16 tramtrein p per dag heen en weer zouden loepen Bg de Tweede Kamer is dezer dagen ingediend het verwachte regeeringswetsontwerp tot vijziging van eenige artikelen der Kkoolwet van 1878 Daaruit bigkt dat de Begeering voar4 iening in iea zwaren druk dier wet op het rijk en de gemeenten dringend uoodig acht Het ontwerp wil partieele wgziging met behoud van hei beginsel der neutrale school Het beperkt de eischen van df artt 24 en 88 wijzigt art 46 verbetert sommige artikelen en verduidelijkt enkele bepalingen De eischen van art 24 worden verminderd geptard met eepe verlenging van den termg n in art 88 tot 1890 Omtrent het aantal onderwgzers is voorgesteld 1 op de 45 kinderen en 1 onderwijier op de 60 boven de 140 Het rgkssubsidie wordt voorgesteld op 40 pct van de door de gemeente bezoldigde onderwgzers voor zoover de kosten niet bij wijze van spbsidie door het rgk warden gedrageq ï e gCfieenten ontvangen een voorschot kwartaalsgewgze uitbetaald van i der uilgaven voor dit doel t p de gemeentelijke begrooting gebracht Later wordt als de uitgaven defininitief zgn vastgesteld bggepsst wat te min mocht gn betaald terwgl wat de gemeenlenT veel mochten hebben ontvangen op de nitkeering van het volgende jaar wordt verrekend De hulp aan oubillgk bezvaarde gemeenten wordt gehandhaafd en zal na wijziging van art 45 toenemen Subsidie wordt alleen verleend ingeval van schoolgeldheiBng door de gemeenten in dat geval behoeven de bestekkeu voor en de gunning van bouw en verbouw van scholen en ooderwijzerswoningen s Ministers goedkeuring Hrt bezit van eene andere akte is niet noodig voor verkrggiug eener akte in het ieekenen Voor onderwijs in handwerken wordqn akten van bekwaamheid ingesteld De wijziging van art 46 zal voor t erst in 1886 worden toegepast j Ue Minisier berekent dat de bgdrage van bet Kijk die voor 1884 op 5 millioen is geraamd volgens zgn ontwerp tot ƒ 3 200 000 zal dalen Deze wet trCedt lu werking op deu laten Mei 1884 I De afgevaardigden der verschillende groote land boowmaatschappgec in Nederland meerendeela leden der Hoofdbesturen hebben zich onlangs tot den Minister van Binnenl Zaken gewend met een gemeenschappelijk adres ter raotiveering en t t aandrang van het vroeger reeds door de meeste Provinciale en Vele Gemeente besturen toomede ddor Kamers van Koophandel particulieren énz ondei 8tennd verzoek om alles wat mogelijk ia aan te wenden tof volkomen uitroeiing van de longziekte onder het rundttee Zg achten het zich ten duursten plight dat te doen overtuigd als zj tgn dat de thans reeds sinds meer dan 5 jarenJn het Spoelingdislrict toegepaste beginselen en maatiegelen slechts zeer langzaam tot afneming der longziekte kunnen leiden dat deze niet in staat tgn Nederland van die ziekte te verlossen en mocht dit in weerwil hunner overtuiging ok kunnen geschieden die maatre mn in elk geval door hun langen duur zeer kostbaar voor s B gks schatkist eu tevens hoogst nade lig voor den landbouw zijn en zullen blgven AdreHanten hebbeu zich de vraag gesteld of na het bij hen met de meeste ingenomenheid begroet besluit waarbij ƒ 600 000 voor 1884 ter bestrgding va de longziekte op s Rijks begrooting is gel raoht t