Goudsche Courant, vrijdag 1 februari 1884

1884 ZoDdag 3 Februari N 3035 mm m Lange Tiendeweg D 60 GO UU Ai Lange Ttendeweg D 60 Alle BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den kortst mogelgken tgd geleverd recommandeert zich voor tegen eer billgke prgzen GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Heeft mede voorhanden alle soortan van g gaaa fff §ïaa in aUe BINNEN en BÜITENLANDSCHB COURANTEN worden dadelgk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is fzoaderigke Nommers VIJF CEJ lÉi De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van don dag der uitgave ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen ran een Meisje C J WEÜRMAN LUNRNBDRG Gouda 80 Januari 1884 Bevallen van een Zoon CAÏHARINA GREDP TtaM Schoonhoven 29 Jan 1884 V Heden overleed plotseling tot mgne diepe droefheid mgne geliefde Echtgenoot de Heer PETRUS HENDRICUS ARNOLDUS EDRVERS in den oaderdom van 69 jaren Wed P H A KÜRVERS BlJVOM Gouda 28 Januari 1884 V DIRECTEUREN der STEARINE KAARSENFABRIEK Gouda betuigen openlgk bunnen hartelgken dank aan alle Burgerlgke en Militaire Autoriteiten alsmede aan het Stedelyke en Militaire Brandweer Personeel voor de krachtige hulp bg den Brand van 29 Januari verleend STEENS ZIJNEN De SCHEPPER De ondergeteekende betuigt met dezen zgnen welmeenenden dank aan de Hoofden en verdere Manschappen der BRANDWEER voor de goede orde enonvermoeiden gver over het algemeen en in t bgzonder san Spuit No 4 en die der Militairen tot bewaring zgner eigendom op Dinsdag 29 Januari 1884 Gouda 29 Jan 84 Jb B0RKÜ8 VOÖRTZETTIIXG DER Openlare Verkooping VA N MANUFACTUREN in het Lokaal van Verkoopingen aan de Peperstraat op VRIJDAG 1 FEBRUARI des morgens te 9 uren Geconserveerde Crroenten van H CHOÜFOUR te Leiden De blikken van deze Fabriek verdienen vooral daarom de voorkeur omdat ze by de laagst mogelgken prgs zich in extra kwaliteit zoowel als in gewicht gunstig onderscheiden van alle bestaande Fabrieken Prgs couranten voorhanden verkrggbaar bg RAAIJMAAKERS Haven Croudsche Waterleiding MAATSCHAPPIJ De DIRECTIE bericht dat van af 30 JANUARI het Bureau is gevestigd Oosthaven B No 90 Bet Bureau is GEOPEND s voormiddags van 9 12 en van 1 3 unr Er biedt zich aan eene tsoenlgke DIENSTBODE voor KEUKEN of WERKMEID Noodhulp of Vast Brieven franco onder No 922 aan het Bureau dezer Courant Wê Mejufvrouw S DAVIDSON van s Haoe bericht dat haar Magazgn weder ruim voorzien is van de FRAAISTE uit alle tgdvakken voor Tooneelvoorstelhngen Bal masques Optochten enz alsmede van ZWARTE en GEKLEURDE souiNO s m mim 41 Amsterdamsche Veerkade 41 Kcrsfc Xcdfi laiiilschc VEI ZEIvE f ll ÏÏCIIll P o HUT LEV FM tegen Invaliditeit en Oneelukken CoMvissABissEN Jhr F G E MERKES VAN GENDT Ben Haag J VAN SONSBEECK Hoorn Mr A F K HARTOGH Mr A I E JOLLES en D DROST Jr Amsterdam Mr H L DIJCKMEESTER en Mr I A ALTINK BöSKEN Gonnchem Mr E H L M VAN ZINNICQ BERGMANN s Hertogenbosch en Mr R FEITH Groningen Wiskundige adviseurs Prof Dr G J LEGEBEKE Delft L JANSE Bz Amsterdam Geneeskundige adviseurs Dr J COBRT s Gravenhage Rechtskundige adviseurs Mr A F K HARTOÓH en P PET Advokatenen Procureurs Amsterdam Heereugracht No 455 Contracten van Levensverzekering Peraoonlijke verzekeringen tegen ongelukken in en buiten beroep en Verzekeringen tegen zeegevaar JSeiapoliaaen van 4 tot 360 dagen Vertegenwoordigers A K v D GAÖDEN te Goudi Geni Agent P M SCHELLING te id Hoofdagent P J K v WERKHOVEN te id Agent P ELSHOÜT te Zevenhuizen HoofdAgent H SMITS te Nieuwvetn en VRIJLANDT te Moordrecht Agen n Snelpersdruk van A Bri hsman te Gouda Internationalej Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling te 32a sterd a z iQ LOTEN voor de eerstvolgem e TREKKING zgn i BO Centen weder te bekomen bj 4 BRINKMAN te Gouda De Oud Carthagfena s bebgflAnten olie gaat het uitvallen der haren tegen versterkt de haarwortels en bevordert de groei der nieuw uitkomende baren jPrgs 60 et per flacon met gebruiksaauwgzing Weii N Sanderi Leiden W Liijlhelm Voorburg A Bo Berkel Hoofddepot bg A BREETVELT Az te Delft en verder verkïggbaar bg Wed Bosman oada yoor Hoesteil Verkoudheid Borstaandoeningen enz A Prio Zevenbuizrii Wed G Wilhelmu Woet L Het kind van ondergeteekende 4 jaar oud is door het gebruik van eenige Flesschen RUNLANDSCHEN DRÜIVEN BORST HONIG volkomen hersteld van eene zeer ernstige borstaandoening Utrecht Mei 1876 W MÜNGERT Alleen echt verkrggbaar in flesschen van twee Gulden een Gulden en 65 Cent vooraien van nevenstaand fabriekstempel Te Gouda bg F H A Wolft Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog i Oudewatsr bg F Jonker Idenbnrg Bodegraven bg P Versloot Stolwgk bg C G v d Berg De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 bQ deM Courant behoort een BUvoegsel De Begrooting in de Eerste Hamer Volgens ons voornemen komen wg thans OU d e behandeling van het bodget is afgeloo pen nog even terug op de laatste beraadslaging bi ons hoogerhuis Niet om het resultaat want tooale te verwachten was heeft ook dtsze tak der volksvertegenwoordiging alle hoofdstukken aangenomen Maar een paar punten uit dit debat verdienen in herinnering gebracht te worden waarbg wg ons tevens veroorloven den indruk weer te geven welken het op ons gemaakt heeft Vooreerst verdient het opmerking dat ook de Eerste Kamer geen bezwaar gemaakt heeft om aan de begrooting sluitende met een tekort aarin nog niet voorzien is haar zegel te hechten Alleen de heer Van Rogen heeft om die reden gestemd tegen alle hoofdstukken De meerderheid deinsde klaarblgkelgk terug voor de stremming in den dienst die het gevolg zou geweest zgn eener verwerping Voor deze houding is veel te zeggen want de omstandigheden zjjn nog niet van dien aard dat zulk een uiterste maatregel gewettigd zou zgn Verscheidene sprekers hebben er evenwel bg de regeering op aangedrongen om spoedig in bet tekort te voorzien sommigen o a de ond minister Van Ljjnden gaven daarbg den raad de ontwerpen tot voorloopige voorziening in de behoeften der schatkist in te trekken en dadelgk met definitieve voorstellen voor den dag te komen een raad die zgn gevaarIgke zgde heeft want de voorloopige ontwerpen zgn in staat van wgzen en een definitieve regeling van ons financiewezen zal zooveel voeten in de aarde hebben dat daarop moeilgk gewacht kan worden Een ander punt waarvan der Regeering een grief gemaakt is en waarvoor inzonderheid de premier harde woorden heeft moeten hooren van den heer Fransen van de Putte betrof de zwenking van het kabinet op h t gebied der koloniale politiek Niet de benoeming van de faeeren Sprenger van Egk en van Rees keurde men af maar men kon nauwelgks tKsetSéa genoeg vinden om zgne verbazing en verontwaardiging te kennen te geven over het feit dat de heer Heemskerk die bg zgn optreding zich homogeen verklaarde met den heer Van Bloemen Waanders thans zgn heil zocht bg diens tegenvoeters Het komt ons voor dat de heer Van de Putte wat hard van stal liep hg schgn dat ook zelf te hebben ingezien want zgne geheele breed opgezette oppositie is op niets uitgeloopen en hg is geëindigd met zelfs te stemmen vóór het hoofdstuk biunenl z ken Dit slot gaf meer blgk van gezond verstand dan de onstuimige aauval waarmede hg den strgd opende Onze indruk is geweest dat de verbazing en de verontwaardiging van den heer Van 4e utte meer voorgewend was dan welgemeend waarschgnlgk èen welkom aanloop om een oratorisch succes ie behalen Het is toch onredelgk aan dit kabinet den eisch te stellen van te regeeren naar van te vorenjaist afgeba ande bennselen en daarmede te staan of te vallen Het is een cabinet d affaires een noodministerie waarvan juist het eigenaardige is dat het geen eigen b ginselen heeft maar de zaken gaande houdt en practische staatkunde in beoefening brengt voor zoover zgne balanceerknnst te midden der tegenstrgdige politieke partgen het daartoe in staat stelt Beginselvastheid te vragen van zulk een kabi net is vggen te willen lezen van distelen Db heer Heemskerk met zgn politieke handigheid is evenals wglen baron van Ball een meester op het gebied van laveerkunst en standpuntknnstenarg Vandaar dat man onmiddellgk zgn toevlDcht neemt tot hem g er in gaen r politieke partgen een homogeen stel ministers te vinden is En gelukkig voor ons land dat in den tegenwoordigen radeloozen stand van eaken in het parlament nog zulk een bekwaam man voorhanden is die deze rol spelen wil en kan want er moet toch geregeerd worden ook met onbek rame en onverstandige volksvertegenwoordigers Nu is het wel waar dat het voor de liberale partij een bittere pil is deze beide bekwame liberale bewindsmannen te moeten ontvangen uit de handen van den heer Heemskerk maar het is haar eigen schuld de onzen hebben zelven hun troeven verspeeld en hun spel bedorven De heer Heemskerk kan nu eenmaal niet anders dan de richting volgen waarin de vertegenwoordiging hem drgn zoodat er na de algemeene afkeuring van de richting des heeren van Bloemen Waanders in de kamers er voor hem niets anderg overschoot dan het met de liberale beginselen te beproeven en het pleit voor zgn juist inzicht en scherpen blik dat hg joisf de bekwaamste vertegenwoordigers dier richting koos üe koloniën moeten bestuurd worden onzes inziens is het vaderland den heer Heemskerk dank schuldig dat hg zooveel mogelgk er voor gezo ft dat zg goed zullen jgfltdBB srtattf J eigeo föorliefde voor de cons e richting heeft verloochend W Wfnking op dit gebied was zoo door de omstandigheden voorgeschreven dat wg en ieder die onze binnenlandsche staatkunde met eenige belangstelling volgt onmiddellgk vermoedden dat het dezen weg op zou gaan De libeiale Kamerleden dus die verbaasdheid veinsden gaven eene vertooning voor het publiek meer niet want het is niet aan te nemen daii p zóó kortzichtig zonden zgn Ter correcfaj van den heer Heemskerk volkomen overbodig want deze is in de wol geverfd was de uitval van den heer Van de Putte ook onnoodig ter inlichting zgner eigen partg want wg allen kennen den premier sMert jaren De liberalen zullen wgzer doen afs zg hun tgd en hun talent besteden aan iets beters dan aan dergelgke rhetorische steek ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r gel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaateruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt spelen Herstel van éénheid van wil en beginsel in hnn eigen boezem daarop zg hun aandacht gevestigd Want dat wjj een ministerie als het tegenwoordige moeten dulden en zelfs loven is hunne schuld aan hen is het ons zoo spoedig mogelgk te veriossen van de jammerlgke vertooningen waartoe dit noodministerie uit den aard der zaak gedwongen is zgn toevlucht te nemen Ten derde verdient nog met een enkel woord de zonderiinge houding van den min van marine te worden vermeld In de 2e kamer had deze bewindsman reeds zijn zevende schip in den grond Men boren thans liet hij op aandrang der Eerste Kamer ook zgne plannen omtrent hetaoiiliair eskader en de opleidingsschepen den geest geven Ook deze meegaandheid ie van verschillende kanten is a ekeurd W een gevolg van de eigenaardige positie van het kabinet dat volgen moet in plaats van te leiden Hetschgnt dat de premier er ten slotte in geslaagd is om dit den admiraal Geeriing aan het verstand te brengen De Minister van Marine is minder geoefend staatsman dan die van BinnenL Zaken van daar dat de eerste zich blootstelt aan echecs welke de laatste ten gevolge van de meerdere geoefendheid zgner voelhorens vermjjden kan Intusschen sobgnt de admiraal een goed technicus en hg heeft reeds van genoeg vasthoudendheid san eigen opvattingen blgk gegeven om zeker te zgn dat deze voorstellen eeriang weder te berde zullen komen Het incident Wilmjir Otlet betreffende de teruggave van het verbeurde waarbor kapitaal voor den spoorweg Dordrecht Munster heeft in de Kamer en in de pers tot veel onnoodige drukte aanleiding gegeven Het komt ons van niet genoeg belang voor om er zooveel woorden over te verspillen Dat de belanghebbenden hemel en sarde bewegen om een paar tonnen gouds terug te krggen niets is natuurljjker maar van hun krjjgsgeschreeuw is meer notitie genomen dan men van bedaarde Hollanders verwachten zou BINNENLAND GOUDA 2 Februtri 1884 ZooaIi uit het in dit nr roorkomende raadsrerslag blijkt is de quaeetie of de tram binnen de Singelgrachten voortaan door middel rau atoom dan wel door paarden tal in beweging worden gebracht nog niet beslist Voor het oogenblik in het midden latende wat de voorkeur itriiieut is het toch zeker in het belang van het reilend publiek da e tram tot het Bynepoor Station doorrgdt hoe dip ook en daarom uiten wy de hoop dat de aitk ipoedig tal beslist wordeiv Met verlangen tien wy te gemoet de maatregelen door de Directie der IJselstoomlramwegMaatachappij aan Burg en Welft voor te stellen op dat de doelmatigheid daarvan bigke rn de taak spoedig geregeld worde Hettü dan paarden beltj stoom de tram in beweging brengt het publiek belang eischt dat de taak niet lang qnWslist blyre © A u J