Goudsche Courant, zondag 3 februari 1884

ontkende de bedoeling om te doodrn bewerende dat by poging tot zelfmoord bad gepleegd en het aohot waa afgeketst Verscheidene getuigen rerklaarden het tegendeel Het Openbaar Ministerie requireerde 6 jaar tuohthuisstraf De adrooaat ran Éck ontkende dat bedoeling bestand om te dooden en ooocludeerda tot ontslag ran rechtsrerrolging en rrgsptaak terwgl hq tnbeidiair rerzaehtende omstandigheden pleitte De uitspraak is bepaald op Donderdag Bg de firma J W ran Leenhoff 8e zoon te RotUriam is onder redactie ran J Hegenuans in bewerking een BandtU Admbmk tura geheel NedMand dat geroepen ia in een aedeit lang gevoelde behoefte te roorzien ten einde de groote koaten aan hrt verzamelen der uoodige gegerens rerbondec niet te zeer te doen rukken op deu prga ran uitgare wordt raii iedere bandeldrgrende firma die wenscht in het Adresboek te warden opgenomen eene betaling ran tien cents gerorde d terwgl niemand bezwaar zal hebben zich op die roorwaarde te doen opnemen in het Adresboek stelt deze betaling dën uitgerers in staat een goed werk te leveren roor een geringe nitgaafprysj daar een rertrouwbaar Adresboek voor den handel zoowel in t binnen ala in het buitenland ran groot aanbelang ia wenachen wg dete uilgara het beate auccea toe leden jhr M W van Renaelaar Bowier dr D P D Fabiua mr Th Heemakerk en dr A Kngper Aan het beatunr ia opgedragen maatregelen te treffen t t behoorlgke ontvangat der deputatie too noodig in nader overleg met de leden ran de regelingtcoramiasie Behalve de commissie ran ontvangat bestaat te Amsterdam eene commissie ran adriea aamengesteld uit e n gelgk aantal leden ran de Zaid Afrikaansche Vereeniging en van de commissie tot rerzameling ran gegerens wegena emigratie enz naar Zuid Afrika Het comité ran adriea la bet comité ran ontvangat werken ieder iu zgn kring gezamenigk In 1884 beataat roor twee jongelingen gelegenheid om onder het genot eener aubaidie ran 6000 Ie worden opgeleid tot militair apotheker bg het NederlandachIndiach leger orereenkomstig de bepalingen van het reglement rastgeateld bij koninklgk bealuit van 16 Mei 1883 Aanvragen om toelating moeten by gezegeld requeat vóór 16 Mei e k bg het Miniaterie ran Koloniën zgo ontvangen het ifergrlgkend examen zal zoo noodig plaats hebben qp Maandag 22 Juni e k en volgende dagen in het pharmaceutisch laboratorium aan de Hoogt te Utreoht In de jongste aflereriog tan het rcchtakundig tydachrift TkemU komt een opatel roor De Troocoprolging door mr S Muller Hzn advocaat te Rotterdam Volgens dezen schrgver zouden ala mogelijke troonoprolgera hier te lande in aanmerking komen lo Prina AIrxander der NederlandtDi Prina ran Oranje 2a Prinaea Wilhelmina der Nederlanden 3o Prinses Sophia der Nederlanden 4o Prins Knrel August ran Sakaen Weimar 6o Prinaea Elizabeth ran Sakaen Weimar 6o Prinses Marie der Nederlanden 7o Vorst Frederik ran Wied 8p Vorst Willem ran Wied 9o Vorst Victor ran Wied lOo Vorstin Louiae ran Wied Ho Prina Albert ran Pruisen 12o Hertog Adolf ran Naaaau 13o Prina Willdn ran Naaaau 14o Prina NiooMaa van Naaaau Jaanije Struik heeft een requett om gratie ingediend waarbij zy rerwiaseling der gewone in cellulaire gevangenisstraf vraagt in het belang zoowel van hare gezondheid als van haar kind hetwelk zg dan spoediger zelve zou kunnen verplegen De inspeclenr der gerangenissen is uit a Hage naar sBo8ch vertrokken ten einde dadelgk maatregelen te nemen om een groot getal jeugdige mannelg ke veroordeelden uit de landelgke gevangenis De Kruisberg nabg Deutichem aldaar te doen overbrengen Overbevolking op De Kruisberg is hiervan de oorzaak Ten einde alle mogelijke zekerheid tegen brandgevaar te hebben heeft men in den Parksohouwburg te Amsterdam eene oontrSle klok geplaatst die in electrische verbinding staat met 18 verschillende plaatsen van het gebouw en toelaat volkomen controle uit te oefenen over de wqze waarop de nachtwakers a nachts de ronde doen Geen enkele plaats kaa worden overgeslagen en zoowel dooi de bellen als door een automatischen optcekenaar weet men steeds op welk uur de waker langrde verschillende plaatsen is gegaan Door den heer Heinsius rgksontvanger te Termunterzijl is in het H eekblad mor de Jdminiêtralu der belattingen een opstel ingezonden handelende over het voorstel ran pensioen voor de weduwen en weezen van burgelgke ambtenaren In Jat atuk wordt gewezen op de reeda op 1 Januari IsSl blgkena het rapport der Staataoon miaaie ter zake uitgebracht beataande overwicht van ƒ 6 323 000 welk bedrag jaarlgks nog rermeerderd doch dat de ambtenaren zich met een ral che hoop te rieten hebben daar de kaneen om reraehillende redenen teer alecbt ati Hn dat eeflis gewenaohte betere regeling te verw hten ia De atelier geeft daarom het denkbeeld aan den Minister te verzoeken een of meer wetsontwerpen in te dienen om h C tegenwoordige overschot te doen atrekken voor een op te richten weduwen en weezen pemioenjottdi voor burgerlyke amitenare de bgdragen roor de ambtenaarspenaioenen raat te stellen op wetenschappelgken grondslag zoodat groote overschotten voortaan onmogelyk worden en de bgdragen voor het weduwenen weezenpentioenfondê mede te regelen op wetensohappel jken grondslag in v erband met het vermogen der ambtenaren om boven de verlaagde stortingen voor eigen pensioen ook nog bgdragen ten behoeve hunner weduwen en weezen af te zonderen Met het bereikbare goeSe zal men zich tevreden moeten stellen in afwachting op gunstige toestanden Meldden wg onlangt dat een atroopfr uit Terwiapel in een Prieaoh weekblad bij adrerleniie den onbezoldigden rykareldwachter Stobbe bedankte dat hg hem atrooper gedurende het jaar 1883 zoo oogeatoord zqn gang had laten gaan thana wordt bericht dat de officier ran Juatitie t Heerenreen tegen genoemden atrooper een atrafvordering aanhangig heaft gemaakt wegena de roor bedoelden reldwachter beteedigende adrertentie Cetewayo de ongelukkige Zueloe koning rertoeft in het neutraal gebied benoofden de kolonie Natal waar hg zorgruldig wordt bewaakt Verleden Zondag echter ontrluchtte hg met eenige rolgeliagen zgne bewakera en toen dit bekend werd ontatond onder de Kaffera grdote achrik VrouiTen en kinderen rluchtten orer de grena van Natal maar het bleek alechta een looa alarm te tijn geweeat want Maandag werd de Zoeloekoning weder gevat en door de apldaten naar Ekowe teruggebracht rolgena Ëngelscht opratting om dit groote kind tegen zgn eigen dwaasheid te beschermen VERGAMRIKG VANDEPi GEMEENTERAAD VRIJDAG r fArUARI Voorzitter Mr A A ran Bergen JJzeudaorn Tegenwoordig tgn 16 leden Afwezig is de heer Hemsing die kennis heeft gegeven verhinderd Ie zgn deze rergadering bg te wonen De notulen der rorige rergadering worden roor gelezen en onreranderd goedgekeurd Ingekomen zgn 1 Bene missire van W Begeer Lz den raad dank zeggende voor de op hem uitgebrachte benoeming Aangenomen roor kennisgering 2 De Rekening der Kamer ran Koophandelen Fabrieken orer 1883 Ter risie Aan de orde Het voorstel tot wgziging ler Begrooting voor het laraëlietiach Armbeatuur dienal 1883 B en W stellen voor die wgziging goed Ie keuren Aldua bealoten Aan de orde Het voorstel betreffende den afstand van boawterrein aan de Weatzgde der Crabethatraat aan den heer H J Nederhorat alhier De heer van Straaten rraagt of de heer Nederhorat bereid ia den prga ran ƒ 2 per centiare door B eih W roorgesttld te betalen De boofU De Kamer ran Koophandel te a Boaoh heeft bij het beapreken der rragen van den Mioiat r van Juatitie nopeua den kinderarbeid te kennen gegeren dat zg een rolatrekt verbod van werken lot 14 jarigen leeftgd wenaohelgk acht mits daaraan leerplicht vejbonden worde Ten plattelande zou de Kadwr aan het hoofd der gemeente de vrgheid willen toekennen dit verbod van het 12e jaar af tgdelgk op te heffen wanneer bewfzen worden overgelegd dat het kind orerigens geregeld onderwgs heeft genoten Op eene rergadering ran de Amaterd macht régelingsoommiliie tot ontrangtt der Transraalsche deputatie op 30 Januari gehouden ia het beatunr geconatitueeri als votgt Prof dk W Gunning president A G C ran Duyl riocpreaident D H Scbmüll aeoretaria In de litting der arrondinemenlt reohlbank te Botterdam ran Dooderdafr etond terecht W J ejonwer woneude alhier beiohuldigd ran op SO of 31 Deo te Kralingen te hebben weggenomen en lioh toegeiigtnd 27 kippen to een haan ten nadeele ran Tcraohillende pononen na rerbreking ran de tlnitingen ran de plaataen waar die tich beronden Beklaagde ontkende het hem ten laate gelegde en beweerde dat hg genoemde kippen en een haan die lich bcTondeu in twee ukken ran tekeren r d Hearel te IJielmonde welke peraoon echter b onderioek ia gebleken niet te beataan in den Borgen ran 81 December op den Weetieedijk had otergenomen ten einde die roor deien tegen ber looning rtn een galden te brengen één tak met inkond naar eene tapperg op den Haringriiel en de andere naar de markt te Botterdam alwaar hij die aan dien r d Hearel weder mocat orergeren Het O M lich niet kannende rereenigen met de o are ran beklaagde requireerde lyn rer onleeling tot een jaar renaame opsluiting Orer 8 dagen oitapraak Het Rgkt telegraafkantoor in deie gemeente tal binnen kort 25 jaar beataan hebben Donderdag 21 Tebmari a at ia het 26 jaar geleden dat het werd geopend en al dien tyd waa ala Directeur daarran erkiaam de heer J Th ran Schouwenburg die naar mén weet nog ateeda die fnnctie rerrnlt Het publiek dat ran de telegraaf gebruik maakt en het doet dat in ateeda toenemende mate tal leker bjj deae gelegenheid eenparig getujgen dal genoemde heer een alleazins geschikt ambtenaar waa Beu behoorlijke behandeling kan men natuurlqk op ieder publiek kantoor eischen en too men die niet ontvangt dan reclameert men bg de autoriieittn doch men krjjgt gaarne iets meer dan officiecle beleetdheid meer dan de roorgesohreren nette behandeling Welnu dat meerdere wordt op het Qoudach kantoor in ruimen mate gegeven zekere roorkomendheid en hulpraardigheid wordt daar gerenden die alleatiiia waardeering rerdienen Naar wg met genoegen rernemen zullen in den loop deter maand de hh Spoel en Michelaen met mej Martha Pfeiffer alhier een concert geren Het t n twee Nederlandache toonkunatenaara £ eralgenoemde ia ooraprockelgk een leerling ran mej Gipa en atnd erde later te Keulen en Berign een man omtrent wien de groote Joachim de meeat guuatige geiuigenia heeft afgelegd Veracheidene bladen apreken met groeten lof orer hem In een daarran leeat men o a Seine Stimme ist ein wohlklingender Basabarriton Auasprache Intonation and Tonbildung aiud gutand aein Vortrag erachien reraiaoduiaaroll uudbelebt De heer H ohelaen die rooral onder Kwaat te Keulen en Knllak te Berlin zgne studiën roorlzette ataat in et bnitenland bekend ala een degelgk pianiat getuige at omtrent hem wordt gezegd in reraehillende buiieulandache bladen De Fottutctt ZfituHg zegt o a ran hem Sein organ hat umfang apricht in der Höhe ieioht an und iat ron ebenao weichem und auareiehend kraftigem ala gleichmaasigem Klaoge Ook omtrent fraulein Pfeiffer omringen wg de meeat gunaUge berichten Herhaalde malen moeten wg hooren dat in Gouda zoo telden goede muziek te genieten is welnu de gelegenheid tal zich aanbieden dat hierin thans wordt Toorzien Voor allen die tioh aan muziek en rooral ook aan tang wgdeu tal het een genotrolle aroud i n Wg verwachten een groote deelneming op de inteekenlgsten die deter dagen tullen circuleren Het eouoertheeft plaats in de taal Nuteu Vermaak Maandag jl had op de borenzaal ran de Harmonie de 9e Jaarrergadering plaats der Schoenma keraZiekeorereeniging tot het uitbrengen ran reralag ran den toealand der rereeniging over het afgeloopen jaar Aan contributie werd ontrangen ƒ 239 60 en aan Ziekengeld uitbetaald 262 60 zoodat na ahrek ran het tekort nog in kna aanwezig waa ƒ 366 93 Naar wg rernemen strekt het bg de Tweede Kamer ingekomen ontwerp tot wgtiging der militiewet hoofdzakelgk tot uitdrukkelgke toepaaaing op de militie ran de in 1879 in de orimiueele wetboeken gebrachte wijzigingen betreffende de atraffen die aan leiding geren tot ailaluiting ran dan dienat N s a Dt pokken epidemie te Oud Beierland heeft die Itmeente het rorige jaar aaa geneeakundige behandeling koaten ran begraren en het rerbranden fan besmette goederen 2700 geko tj Donderdag ia door het Qerechtahof te a Hage behandeld de geruchtmakende zaak ran M beachuldigd ran poging tot moord op zijn nicht p de Prin egraohl mit fie hg had rerkeerd Beachuldigde laak ia rolgena spr dat de Crabethatraat bebouwd worde De grond thans bedoeld ligt borendien niet in den gunstigaten hoek Mocht de rooigestelde prgs slet worden geaccepteerd dan zou spr er roor Zgn den grond tegen lager prijs af te slaan De Voortitier zegt hedenmorgen vernomen te hebben dat de heer Nederhorat den voorgeatelden prga ie hoog vindt en dua den grond daat voor niet wil koopen waarop de heer ran Sftaaten opmerkt dat hg aan den polder Bloemendaal ook nog zal moeten betalen terwijl het er rooral op aankomt dat de traat bebouwd worde de prijs roor den grond te maken ia ran minder belang De heer Fortuiju Droogleerer herinnert di rergadering dat meer dan ééa peraoon om den gitind ia quaeatie rraagt Hr ia dua ouncmrentie en dat in aanmerking nemende ia 2 per centiare rolgent tpr niet te hoog Ook apr zou het betreuren ala er geen huiten kwamen op bedoelden grond maar zoo mogelgk moet daarvan in het belang der gemeente een goede prija worden gemaakt Spr vindt het echter meer een onderwerp voor een geheime vergadering dan roor eene openbare Beeda twee liefhebbera deden zich op roor den grond wellicht zgn er nog meer hoewel de grootate liefhebberij roor bouwen er tegenwoordig af ia De Voorzitter doet daarop naar aanleiding ran het gesprokene de openbare rergadering orergaan ia eene met gealoten deuren Na heropening atelt de heer Oudgk roor de taak aan te houden en nog geen bealuit te nemen ler gl dan de grond in quaeatie uitgebakcnd zal kunnen wordw en duidelijk aingrwezen welke grond door Smit en welke door Nederhorat wordt gevraagd terwgl bovendien zal kunnen blgken wat grond van de Gemeente en wat grond van Bloemendaal ia Dit vooratel wordt met alg a temmen aangenomen Aan de orde ia Esn vooratel betreffende het bezigen ran Stoomkracht op de tramign der IJael Stoomtramwegmaattohappij B en W stellen roor de proefneming betr het gebruik ran atoom binnen de Goudache aingelgrachten door de IJael sioomtramweg Maatachappij niet roort te zetten en wel naar aanleiding ran het Zondag jl gebeurde ongeluk bg hel huia ran den heer ten Gate Wordt dit aangenomen dan za naar het B en W voorkonit de tram ook ran hel Rgnapooratation tot aan de Kleiwegsbrug niet langer door stoom worden in bewening gabracht daar dal eind te klein ia om de paarden door een locomotief te rervangen Mocht de Directie der Tram maatachappg blijren roortgaan daar atoom te gebruiken dan zouden daartegen andere maatregelen Ie nemen zgn Over dit rooratel werd eene uitgebreide diacuaaie geroerd De heer Kiat rraagt allereerat of de Directie der IJselaloomtramweg Maatachappg in dit rooratel gekend i en nadat bij daarop ran den Voorzitter een ontkennend antwoord heeft rerkregen zegt Dg het te betreuren dat dit niet geaehied is Spr is er roor dat dit nog geschiede opdat blijke in hoererre maatregelen te nemen zijn om dergelgke ongelukkan ala Zondag jl er een geschied is te voorkomen Het ongeluk is geschiedt buiten de stad waarom dan de stoom te verbieden binnen de singelgrachten der gemeente De Directie der Trammaatschappij heeft zich onmiddelgk bereid verklaard de schade te vergoeden en spr zou het onbillijk rinden haar voor het gebeurde te straffen Aanrankelgk gaat de onderneming goed er wordt reeda reel gebruik ran gemaakt ddëh het zou de Maatachappg te reel op lÉosten jagen wanneer de raad haar nu noodzaakte r twee stel w ena op na te houden een voor paarden en een roor atoom roorts nieuwe remises enz Spr zou de behandeling dezer taak willen uilstdllen ea iu orsrleg treden met de Directie der Tram maatachappg betreffende te semen maatregelen ter roorkoming ran ongelukken De heer Forlugn Droogleerer merkt op dat de maatregel door B en W roorgeateld toch niet oagelnkken zon voorkonfen op de plaats waar er een gebeurd ia daar de atoom alleen binnen de alariaaingela zou verboden zgn waarop de voorzitter in herinnering brengt dal de oonoeaaie oorapronkeIgk binnen de atad alleen een paardentram gold terwgl B en W meenen dat ala hud i ooratel aangenomen wordt ook voortaan op den Katlensingel wel paarden zullen gebruikt worden daar hel eind van de Kleiwegabrug tot aan het Bgnapoorslation te klein ia om daarvoor alleen een locomotief te gebruiken k De heer ran Stranen rerklaart zich legen het rooratel van B en W Spr wil de atoom ook binnen de alad niet rerbieden Het ia hem gebleken dat de tram hier hoogat roorziohiig rgdt Een paardentram apht apr reel geraarlgker Zooala hem in Dordrecht duidelgk ia gebleken De straatjongena b t inllen de paarden sarren wat bg een locometicf niet mogelgk is Men moet roorta niet rergeten zegt apr dat het bier een nieuwe zaak geldt Alle begin ia moeilgk Ongelukken kunnen ateeda roorkomen Ook r aeger toen er nog geen trama beatonden waa dat ook het geral De heer Oudgk ofachoon betreurende het ongeluk dat er geaehied ia kan bet rooratel van B en W uiet eudersleunen De moeilijke bocht bjj de Kleiwegsbrug zal wellicht overwonnen kannen worden Ook op de lijn Gouda Bodegrave was bij het einde van den Stationsweg een zeer lastige bocht die veel bezwaar opleverde doch hetwelk na vele pogingen eindelgk gelukkig werd te boven gekomen De Baad besloot indertijd lot eene proefneming roer 3 maanden Welnu laat ons afwachten zegt apr tot die tgd veratreken ia en inmiddela 0Tereenk9matig bet roofatel van dei heer Kiat met de Directie overleggen in hoeverre maatregelen Ie nemen zijn waardoor ongelukken kunnen worden voorkomen De Voorzitter zegt het volkomen eena te zijn metdeu heer Kiat dat er geen termen zijn om de Directie der Tramweg Uaatachappij te atraffen en dalia dan ook geenazina de bedoeliag van het voorstelvan B en W Welke is deze De bedoeling ia te zorgen voor de veiligheid ran het publiek Detevordert dat de proefneming met stoom niet nog eens twee maanden worde voortgezet Er is t bch reeds voldoende gebleken niet alleeii door het Zondag jl gebeurde maar door herbaalde ontsporingen dat bet gebruik van stoom gevaar oplevert Het gaat nietaan ie wachten met een verbod totdat er nog meer armen en beenen wellicht menschenlevens zgn opgeofferd Wat IS het geval B en W en rerreweg de groote meerderheid ran den Raad was ateeda overtuigd dat de wegen in onze Gemeente oogeaobikt zgn voor een stoomtram Daarom is uitdrukkelijkbg de conoesaie verleening bepaald dat de tram binnen de atadaaingelgrachten met paarden zon moeten worden getrokken De Directie der stoomtramwegMaatsohappij heeft aanvankelijk daartegen geen bezwaar gemaakt maar die voerwaarde aangenomen Toen daarop de lijn bgna gereed war zeide deDirectie yWg hebben meenen te bemerken uit eengesprek met B n W dat binnen de alad paardenzullen moeten worden gebruikt Dit gaal bezwaarlijkwijl ona materieel op het gebruik van atoom ia ingericht Daarop wendde de Directie zich tot denRaad met de verzekering dat een aloomtram even weinig gevaarlijk waa ala e p paardentram en de raad atond daarop een proefneming toe voor t gefituikvan atoom roor 3 maande Nu echter ia reedaduidelgk gebleken dat een aloomtram wel degelgkgevaar oplevert Van daar hel voorstel van B en W daar tg het onrerantwooordelijk zonden achten te wachten met dergelijkea maatregel totdat wellichi nog grootere ongelukken geaehied zgn dau Zondag jl het geval waa i De heer van Straaten bejammert het gebeurde doch vraagt zullen er met eeu paardentram nooit ongeluklien voorkomen P Wat de geraarlgke bocht in qnaealie betreft op den Katlenaingel rraagt api of de draai niet wat rroeger genomen kan worden De Voorzitter geeft toe dal ook met een paardentram wel ongelnicken kiinnen gebeuren maar ziet ran zoo ernatigen aard als met een atoomtram B en W louden dan ook hun rooratel niet gedaan hebben ala het ongeluk ran Zondag het gerolg was Tan een toerallige mstnndigheid Het was echter het geroig ran den aard ran den weg Telkens hadden er bg die scherpe bocht ontsporingen plaats De heer ran Mierop rraagt wat de oorzaak was ran het ongeluk Moet dit getocht worden in het harde igdenf De Voorzitter meent ran niel maar wel in de kromming ran den weg Iet harder gereden moet daar wel worden Dat is niet te roorkomen tentg de weg wordt opgehoogd En dan zouden de huizen in de laagte komen De heer ran Mierop ia het wel tot Op zekere beagle eena met den heer Kiat Door de atad kannen bgna door de atoomtram geen ongelukken voorkomen Zg rgdt zoo langzaam dat tg onwillekeurig doet denken tooala de heer Ueogenboom rroeger zeide aan een Igkatatie Spr is er zelf onder het rgdeu ingestapt Ook met eeu paardentram zgn ongelukkeu mogelgk elders kwamen die raak voor De heer Öamaom beairgdt e eneena het rooratel ran B en W Spr waa dete week in Haarlem waar een paardentram ia en ook daar kwamen in t begin der exploitatie ongelukken roor tooala hier er Zondag een geachiedde Spr ia het geheel eena met de h ren Oudgk en Kiat Het einde der drie maanden ran de proefneming moet z i eerat afgewacht Dergelgke ongelakken koaten de gemeente toch geen geld De heer Buggera rraagt of er geen mididenweg zou ign Spr ia bg het ongeluk tegenwoordig geweeat Nu eens komt de tram de booht bg den heer ten Cate ongehinderd roorbg dan wéér niet Spr rindt het bard de Tramweg Maatschappij te noodzaken paarden te gaan gebruiken en geeft in orerweging de aloomtram de Spooralraat te doen rgdeu Dan werd die geraarlgke bocht rermeden De Voorzitter zegt dat de Spoeratraal z i in ieder geVal te smal ia roer een atoomtram De beer Prince acht bet denkbeeld door den heer Kiat aangewezen om roordat de r ad een bealuit neme B en W in de gelegenheid te atellen een nadere conferentie met de Directie der IJael aloomtramwegMaaiaehappg te houden alleazina aanberelenawaardig Ook apr kelsl het roor dat het wat al te hard geprocedeerd ia nu plotaeling hel gebruik van atoom te rerbieden De raad kan dau nader op de zaak terug komen De Voorzitter ia van oordeel dat eene cenferentie met de Directie dier Maatachappij weinig tal balen Zoo tg middelen wiat om dergelgke ongelukken root het rerrolg te roorkomen zou zg wel tol B en W gekomen zi om daarorer Ie apreken Nu dat uiet geaehied ia roorapelt apr zich weinig heil ran eene conferentie ala bedoeld wordt De heer ran Ileraon zegt op deze rergaSering gekomen te zijn met het roornemeR zgn stem te geren aan het rooratel ran B en W doch nu bg ran den Voorzitter gehoord heeft Bat ala de Singel opgehoogd werd de draai daardoor zou vergemakkelijkt worden nu komt hg ran zijn oorspronkelijk geroelen terug Spr ziet geen bezwaar in dergelijke opbooging Later moet dat toch geschieden De Voorzitter wgst er op dal de buizen dan toch teer in de laagte zouden komro en b r den heer ten Gate zou groot nadeel wordt toegebracht door een dergelgke opbooging Spr rraagt wie of zich zal durren wagen bg den heer ten Cate buiten te gaan zitten ala dat geraarlijke machine weer aankomt Wanneer het ongeluk ran Zondag jl op een achoonen Zomerdag ware gebeurd zou bel rreeaelijke gerolgen hebben gehad ea geheel Gouda zou dao wellicht op dit oogenblik in rouw verkeeren De heer Kiat meent dat het Dagelgkach Bealuur al te veel beeft gehaddeld onder den indruk ran bet oogenblik en zóó door vreea bevangen ia dat zij daardoor r toe gekomen ia tgn vooratel te doen Alle nieuwe ondernemingen antiervinden tegenatand roornamelijk ran de burgerij apr hoopt niet dat de raad zichs aaraan schuldig zal maken Eigenlgk ia de raad zelf de achuld ran t ongeluk althana gedeeltelgk De raad toch heeft de Tramweg Maataohappg den eenigen Beden weg onthouden die er bealond nl langa den BlSjiersaingel Had de raad haar dien weg gegeren gedeeltelijk achter gedeeltelijk vóór de boomen het zou werkelgk het best geweest tgn Voorts meent spr dat een paardentram veel gevaarlgker is dan een stoomiram dit leert e ervaring te Doesbnrgh Bergen op Zoom den luagScheveningen enz De Voonitter beantwoordt den heer Kist en zegt dat B en W uiet gewoon zija tioh te laten inti mideeren en ook ditmaal niet handelden onder den indruk van hel oogenblik en evenmin bevanfien werden door schrik en angst terwijl zij ook de raadsleden Igd lieten daarvan zoo noodig te bekomen Het geheugen van deu heer Kist bedriegt ich echter waar hg meent dat de raad de Tramweg Maalschappg den Bleekerssingel onthield tg heeft dien nooit gevraagd B en W hebbeo haar meer dan eens op dien weg gewezen maar zg prefereerde steedsden wegdoor dettad eerst langa de Haven later langs den Tiendeweg De heer Oudgk meent dat der Directie der Maatschappg na het gebeurde ougelak de oogen zullen zijn opengegaan zoodat tij nn zal inzien dat verhooging vau den Singel noodig zal zijn en dat eg daartoe in weerwil van de koaten thana zal willen evergaan Een nadere conferentie kan volgena apr in allen geval gnede vruchten opleveren Wat ia de eigeulgke oorzaak van het ongeluk P Dat de kinderen zioh op een verboden plaata bevonden Dit moet niet uit bet oog worden verloren De Voorzitter rerachilt in dit opzicht met den heer Oudgk De kinderen zochten juial op de atoep ran den heer ten Cate een aobuilplaala De heer Ueogenboom betoogt dat de ophooging ran den Singel niet in het nadeel van den heer ten Cate maarS juist iu diens Ijelang zou zgn wijl het gevaar daardoor minder wordt Spr beeft vernomen dat het gevaar ran de bocht voorkomen kou worden zoo slechts een ander soort rails werd gebruikt Ophooging ran den Singel acht spr in elk geral wenaohelgk De heer Rnggera komt nog eens terug op de Spoorstraat Zou die inderdaad te smal zijnP Zou die amaller zijn dan de Singel P Spr meent ran neen De Voorzitter blijft er bij de Spooralraat onKCachikt te achten De tram zou dan e6k borendien kruist de tram Gouda Bodegrave De heer Hoef hamer verklaart er zich tegen thana eene bealissiug te nemen Nader overleg met de Directie der Tramweg Maatschappij acht spr wenschelgk De heer Kiat atelt daarop eeu molie roor ran dan vplgeuden inboUd