Goudsche Courant, zondag 3 februari 1884

y Zondag 5 Februari 1881 Groóte Voorjaars Opruiming Van MAANDAG den 1 FEBR af worden ALLE GOEDEUEK teg en veel VEEMINI3EEDE PEIJZEN OPGEEUIMD SCHEAK en ZOO Specialiteit voor AAIXLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en ftfagpazijn Gouwe C 241 Groote Voorjaars Opruiming Van af AIAAIX DAG en volgfende dagfen LAPPEI DAC en OPRUIIIlL G TOT BÜITEMWOON LASE PBIJSEN G HOLTMAM GOfPA Markt hoek Kerfcsteeg Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda De a ad Gehoord bet roontel ran Burg en Weth Onriregeade dit het belang der taak eiacht de Directie der IJielitoomtrainireg Maatwbappü gelegenheid te geren Toorstellen te doen betreffende de reifigheid ran den tramireg teOoada Beilnit rooralsnog geen betliaaing te nemen op het Toorslel ran B en W Dete motie vordt in atemmiag gebracht en aangenomen mei 11 tegen 5 etemmen die der hh Pott Droit Noothoreu ran Qoor Jager Fonuijjn Droogleerer en de Vooriitter De behandeling ran het rooratel ran B en W ia dm aangebonden Daarop orden benoemd tot Leden ran de Commiaaie ran Tonioht op het Midd Onderirija de heeren J H Becking mei 11 at legen 6 op den heer Koobe en U P Sobim ran der Loeff met 15 at legen 1 at op den heer Hemiing en tot Lid ran de Commiaaie op het Lager Onderir a de heer J A Bieaeaaar met 16 atemmen Nieta meer aan de orde zynde wordt daarop de rergadering door den Yooraitter gealoten ADVERTENTIËN ♦ Den 7e Februari a s hopen onze geliefde Oaders jAboBtis Eliza van Dongïn Bolding en Mabia Christina van dee Zwalm hunne 35 JABIQM BCHTVMREENIGING te gedenken Hunne dankbare Kinderen Behuwden Kleinkinderen Gouda Getrouwd C WOÜTMAN Predikant te Arkel EN I E SCHELTEMA van Amsterdam die mede namens wederzydsche betrekkingen hunnen dank aan allen voor de veelvuldige belangstelling in bun huwelijk betuigen Arkel Januari 1884 Bevallen van een Meisje M E MttDDELBEEKGuuda 2 Febr 1884 Eichholtz Heden overleed zacht en kalm tot diepe droefheid van mjj en mijne vijf nog jeugdige kinderen mgne innig geliefde Kchtgenoote MARIA JOHANNA RIETVELD in den ouderdom van bijna 34 jaren M BINNENDIJK Gouda 1 Febr 1884 Voor de talrgke bewezen van deelneming gedurende de ziekte en na het overladen mgner geliefde Echtgenoot ondervonden betuig ik ook namens mgne kinderen aan familie vrienden en bekenden mgnen barteiyken dank S S POLAK Gouda l Februari 1884 Mejuffrouw BRAKEL op de Bleekersingel VRAAGT tegen primo MEI eene ADVEBTE XTIEiW in alle Binnen en Sfiitenlandache Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Sociëteit ONS aENOEQEN 6 Ahonnementt Vooretellingt DONDERDAG 7 FEBRUARI 1884 Kon Kederlandach Tooneel Afd Amtterdam De Tooneelspeler des Keizers Drama in 4 Bedr van KARL WARTENBDRG Daarna FmmsEjuouwEN Blflspel in 3 Bedr van DUMANOIR Aanvang 7 uur tÊtr Gewone bepalingen en prezen VOORTZETTII G DEK OpenHreVerkooping VAN MANUFACTUREN NETELDOEKSCHE en STAATSIEGORDIJNEN gemaakte KLEEDEREN enz in het Lokaal van Verkoopingen aan de Peperstraat op MAANDAG 4 FEBRUARI des morgens te 9 n en De ondergeteekende heeft de eer te berichten daj hö DONDERDAG 7 PEBRD ARI a s Gouda met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bü den Heer F X HARDIJZBR Café Vrede best op de Maskt 1411 s Haob Opticibn Openbare Verkooping te GOUDA Op MAANDAG 11 FEBRUARI 1884 des voormiddags ten Elf ure in het Koffiehuis tot Hashonie aan de Markt aldaar van Een HDIS SCHUUR ERF TUIN en KLEIN GARËNBAAN van 3 paden staande en liggende aan de Karnemelksloot te Gouda w k R No 367 Een HUIS en ERF als boven R No 368 Zeven HUIZEN en een perceel BOUWGROND in de Derde Kade te Gouda Wflk R No 341 tot 347 Een HUIS en ERF in de Boelekade te Gokda R No 112 Een HUIS en ERF in den Langen Groenendaitl te Gouda Wjjk I No 78 zgnde het Logement d £ dbie Kbonen waarin die zaak een aantal jaren met goed gevolg is en nog wordt uitgeoefend Een HUIS en ERF in de Vogelenzang te Gouda M No 52 Twee HUIZEN en ERVEN in de Kappeuaarsteeg te Gouda G No 32 en 33 En een HUIS ERF en perceel BOUWLAND op s Graveubroek te Reeuioijk kadaster Sectie C No 861 en 836 groot 6 aren 90 centiaren Nadere inlichtingen zyn te bekomedi ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLBEVER te Gouda TE HVUR een flink BURGER WOONHUIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor een civielen prgs Te bevragen bg J BULK Karnemelksloot te Gouda Boitenlandsch Overzicht In de Fransclie Kamer fan Afgevaardigden werden dezer dagen door eenige kamerledcQ feracheidene belaagryke iretsroontellen ingediend Drie daarvan lyo reed door de coDimiuie Tan initiatief onderioohl en deze adriteerde tot rerwerping Bedoelde roor tellen ign lo fan den heer Bandiy d Ation tot bet openen van een orediet fan 20 milliorn ten behoefe fan de alaobtoffen der oeeonomiscbe oriaia 2o fan den beer Vlette tot het instellen fan een hoofdcammiuie om te adfiaeeren in lake hel verleenen fan de orde fau hel Legioen fan Der aan niet militairen So fan den heer Joaeph Fabre tot bet ferbleden aan ieder parlementslid ferautwoordelijk directeur of uitgefer fan een dagblad te aijn De prefect fan bel Seine departemeot heeft de maires fan Pargs ei ran de andere gemeenten In dit departement nitgeaoodigd tot het opmaken en iolefereu fan een itaiistiek fan alle werklieden die thans in de abrieken op de bouwterreineo in de werkplaatsen bij den handel ent worden beiiggehoaden Hg wil door dit middel trachten bekend te worden met hel juiste getal ambachts en handwerkslieden die tonder werk tijn De kleine staat fan beleg welke in drie dislrioteo fan Weeoen Weenen Kornenborg en WienerNenstadi is ingefoerd beslaat in de opheffing fan vgf artikelen fan da grondwet fan 67 die artikelen hebben belrekkiug op frgheid fan persoon haisrecht briefreobi fereenigings en fergaderiogirtcht drnkpersreo it de ternigu fan 48 qreu foor rerplicbte kennisgefing fan een arrestatie is ferlengd tot acht dagen weder kunnen personen of uilgezet worden wanneer tij op de plaats niet thuis hooren of gelaal worden de plaats uiet te ferlaten hoisbeioekingen kunnen ten alleq igde tonder rechtelgke machtiging plaats hebben De opheffing fan de jury heeft alleen belrekking op het district Wirn Korneuburg De Pruisische Landdag is nog druk ei tig aan de begrooting fan Eeredieatt I e Ultramontanen rertellen tloh met kracht legen de post roor het Uer keluk glreehtshof den post bleef bebondeo met H tegen 100 steaaeo tégen stemden behalre het oeu rum en de Polen twee Porlscbrilter Uit de berichten die omtrent de werkiaamheden van de commiaaie tot ondenoek der belastingontwerpen in den Prnitiseken Lenddag fernomeo werden bigkt steeds meer dat de kans van aauoeming fan dete ontwerpen teer gering ia Het belasten fan de naamlooze fennootschappen is reeds f ei worpen en er bestaat geen kans dat de bankiersbelastiog en de foorgestelde befrijding fan de thans in de derde en vierde klassen der Klasaensleuer i aangeslagen personen tullen worden aangenomen Zelfs in oonserfatiere kringen wordt niet ferwaohl dat de ontwerpen tol wel tullen worden ferhefeo fooral nu de Hegeering op tnik een gespannen foel met het centrum staat In Elias Ijothaiingen feroonaakl de laalquaeslie nog steeds groote moeielgkheden Men weet dat de gonrernenr fan dit Rgksland aan de gemeentebestiiren van Meli en Diedenhofcu gelaat beeft de Duitache taal en geen andere te gebruiken in de Dffisieela stukktn De maire en de adjunolmaires fau laatstgenoemde stad tgn niet in staat hieraan te voldoen eu faunae onbekendheid niet die taal noopte hen ontslag te nemen In Engeland tgn de politieke heeren weer druk aan het spreken Bright en Chamberlain focrden eergisteren het woord op een meeting te Birininghaga Bright ferweet de conserratiers partij dal tij nog efenteer tegen de rechten fan het folk was als toen tg lioh fertalle tegen de abohaffiug vau de korenwellen en fan de papierbelasling of toen tg een handelstraotaat met Prankrgk en uitbreiding fan het kiesrecht tracblte te beletten Daar de conserfstiefen geen spoor fan beterschap vertoonden moesten de üngelsche werklieden hem foor allgd fan de Regeering uitsluiten Chamberlain teidr dat ondanks de obstructie fan eouserfatieren en Ieren de wet tol nitbreiding fan bel kieareohl met groote meerderheid door het Lagerhuis tou warden aangenomen Hg wat niet too zeker van hal Ilaogerhuit maar wanneer de pairs de wet rerwierpen dan tou de regeering met een tuirer geweien een beroep tegen hen doen op kat valk en dan ras de uitslag niet Iwgfelaohtig Chamberlain was er voor ook in Ierland het kiesrecht uit te breiden Generaal Gordon de door den Khedive fan Egypte benoemde doch door Engeland bezoldigde dietactor fan Soedan hoopt blijkens een eergistereoafond Ie Cairo ontfangen telegram van hem den 6 Februari Ie Korosko te tgn ranwaar bij op een dromedaris geteten de reis tal foortzetten m als er geen hinderpalen zich voordocD deu 0 te Aboo Hamad en den 11 te Khartoem aan te kimien toodat hg de reia fan Cairo naar Khartoem in attlien dagen zal afgelegd hebben De nieuwe lecning fan twaalf millioen gulden door de Egyptische regeeriog bg de Epgelsche Bothtchilds gesloten resligt de aandacht op Ëgypte a financieelen toestand De Egyptische regeering had recht die leening te kluiten zonder eenige verbintenis te schenden De feel besproken Lok of UquidatioH gaf der regeering folmaobt een vlottende schuin aan te gaan fan niet meer dan twee millioen pond sterling De eenige raag is welken waarborg de Egyptische regeering den grooten bankiers heeft kunnen aanbiedelf Op de Londeuscbe effectenbeurs was bet gerucht in omloop dat de Engelsche regeering stenn had gegeven doch de SI Jtma Qauttt waarschuwt tegeu deze gissing en acht het teer oowaarschgnlgk dat de regeering zich op eenigerlei wgte ferautwoordelijk gesteld heefi fOor de nieuwe leeuing Het blad acht den flnancieleu toestand fan Egypte echter njet too hopeloos als anderen en dringt er op aan dat de Engelsche regeering die slechts 3 pCt betaalt foo de fier millioen pond sterling aan de inkoop der Snet kanaal aanderlen bealeed niet hinger 5 pCt daarvoor eische fau de Egyptische regeering De Ilaliaansche Kamer fan fgefaardigden heeft na een letdaagseh drbat jtrt l fan het wetsfooratel Baeooli lot reoFf anisalié fan het hooger onderwijs aangenomen Bij dit artikel wordt mei handhafing fan de folkomen frgheid fan onderwgs a n de nnifersileiten onder Staatstoeiicht tekere autonomie verleend wat het bestuur en de tucht betreft IMOEZONOEN Mynietr it Btdtclair lu een Uwer froegere bladec werd een bericht opgenomen betreffende een ingesteld onderzoek na mem de autoriteiten te Stockholm naar bet arsenikgehalte der welbekende uil geelbruin papier co een pennetje betuande Sigarenpijpjes Alhoewel niet twijfelende aan de waarheid rau dit bericht meende ik bet fan genoegtaam belang voor de ferkoopers en rerbruikers fan dit artikel ook hier ter stede een ondenoek dicnomtrent in Ie alelleU Daarom werden door mij onderzocht een twintigtal soorten elk fan twee of drie stiiks uil efenioofeel ferschillende winkels ferkregen met dit gerolg dat hel mg niellegeustaande de meest nauwkeurige proefnemingen niet mogelgk is geweest eenige merkbare hoeveelheid araenicam daarin te ontdekken laat staan een schadelyke of lelfs gefaarigke Ter geruststelling der betrokkene personen fertoek ik U beleefdelijk M de R door middel fan uw blad het publiek met dit reaallaat in kennis te stallen Hoogachtend VEBLAAN Mil Apolh Gouda 1 Februari 1881 Kantongereciit te joiida Terechttitliog van Woensdag 30 Januari 1884 Kantoureohter Mr J U van MIEROP Vmbtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD C Z houder van een bierhuis op de Westhaven te Gouda tot 6 gulden of 1 dag wegens na 12 nur s nachts aanweiig hebben van bezoekers in tijn bierhuis Th f B houder van een tapperij P J Turf singel te Gouda tot 6 gulden of 1 dag wegens na 12 uur s nachts aanweiig hebben van betoe kers in tgne tapperg J V d W vitaoher Ie Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda ferkoopen van ongekeurde f isch L J H jongen te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda plegen fan straatschenderg door Ie hangen aan een rgtuig J M V huisvrouw van P S te Oouda tot 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda werpao fan vuilnis i het water aan de Nieuwehafen J V dienstbode Ie Qouda tot 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda werpen fsn roet uit een kachelpgp in het water aan de Groenmarkt G G f M huisfronw van J M de te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda schrobben fan de straat in de Keilerstraat op ongeoorloofden tgd Inasohen s morgens 11 en s af onds 10 ure C T 11 huisfrouw van F J te Gouda evenals de vorige H L haitfrouw van U L de J te Gouda crt l gulden of 1 dag wegens schrobben van de straat in de Vronwesteeg Ie Gouda niettegenstaande de straat aldaar uitsluitend uit klinkers beslaat B den H sjouwermau te Gouda tot 1 gulden of l dag wegens te Gouda zonder noodtaak rijden ofer bet met klinkers beatrate foedpad M V bakkerskneoht te Gogde ef enals de vorige L V d K pgpmaker te Gouda evenals de vorige A V koopman in melk te Gouda evenals de vorige h G opperman te Gouda evenals de vorige H H landbouwer te Moordrecht tot 3 gulden of 1 dag wegens op den openbaren weg Ie Gouda geheel zonder toezicht laten staan zijn wagen bespannen mei een paard M f D landbouwer te Oonderak tot 3 gulden of 1 dag wegens te Gouda rgden harder dan in maiigen draf met tgn wagen beapanneu met een paard J L sleepersknecht te Gouda tot 3 gulden of 1 dag wegens te Oouda rijden harder dan slapfocta met tijn sleeperswagen beladen met kongneo kippen en ander gedierte en bespannen met een paard A G O broodbakker te Gouda tot 3 gulden of I dag it m Ie Gouda rijden harder dan stapfoels Ofer t i ïeMreegbare brug aan den Kleiweg met tgn rijtuig wwfunen met een paard H tl JQ V metselaar te Waddinxfeeu lot 1 gulden bf 1 dag wegens te Gouda wateren buiteu eeneu openbaren waterbak op den openbaren weg KI jobandel in Sterken Drank teURGEMEÈSTER en WETHOUDERS van Goii SA brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij ben zijn iagekomen van de nafolgende personen ferzoekaobriften waarbij Tenoning wordt gevraagd om in de bg ieders naam vermelde looaliteit sterken drank in het klein te mogen verknopen als Volgnr Niam fan den Veraoeker Asadaidisg der localitait 26a J M de Weger Lombardsefae Watertje 6 106 27a P de Vos Ie Slolwgk Voor de mindeijarige kinderen fan Inlhonius van Menrs Oosthaven B no 72 Gouda den 2 Februari 1884 Burgemeester en Wethouders fooriioemd VA F BERGEN IJZENDOORN l e Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand Oouila OEBORBN SO Jan Fieter aiders F K Boot en A Everhog Mirgarctlu Wilbelniioa ouden D Groeneweg CD L vsn Vliet JohsiiDS Cathariui ouders F H Wenrmm es C J LoDenburg 81 Adrians Johaona oodera A van Balen en J van der Starre Leendcrt tteodrikna ondera i Noorlander en P an Leeawen 1 Febr Maria oiders L Terloow en O f sa £ uk S Johanna Pellonella Calharins ondera J W F S Middelbeek en M B Eicbholti Dirk ondera D fSn Leeowen en 0 Kok 0VB8LEDEN 1 Febr M J Rietveld bnlife fan M Binnendgk 3S j II m A Hnllaart 68 j O S de Bragn 10 n ONDERTROUWD 1 Febr W Boekraad Ie Benicbop i en H Streeflaod 29 j 1 Kwinkelenberg 28 j en Zorg 20 j D B Zielicbot 2S j en M I van dO P fW rdt 22 j BuiettHjke Stand van onderstaande gemeenten fan y 26 tot 31 Januari 1884 Moordreoht OEBORBN Will ouders F Tom ea K Kaglenbnrg V