Goudsche Courant, zondag 3 februari 1884

Woensdag 6 Feln uarl 1884 N 3036 GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad noor Gouda en Omstreken nÉ va advertantiön kan gesahieden fot één uur des namiddags van den dag der uitgave van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUD 41 In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Raad inkomen als de discussiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden GOUDA December 1883 A BK IliTKnVEA iT L Oonkir te Knlingei a i D Mii OVERLEDEN C ONDERTROUWD gtlair 83 j Oouderak REBOREN Jlkok ouden K Vink en H KiiknuD Ajtltje ovitn A HóogendoorD e J J Herremui OVBRLSDEN P Schouten i m Stolwijk GEBOREN Cornelie ouden W Honkoaii en J de Brij n PteuDtje ouders W ito Meijeroa en B van r eeQwen GEHUWD J Auker n W tin Erk A de Borsten W Moleuiu ONDERTROUWD K Vermeulen en N Noorlander Haastrecht GEBOREN Johanna Ulkje ouders Jlppee en b M Voijk Authoniaa Baruabas ooders G G Itaateland en C Verkleü OVERLEDEN aii deo Berg 2 j 6 p Theodora Streng 4 m Johannes van Zoileo 6 w Vlist GEHUWD A Versloot en D Witeenburg Zevenhuizen GEBOREN Dirk Apon ouders D C Marck en G Markus Jannetje ouders O Tijpera en G an Bergeo B raveoboer r Jan ouders J Verhoef en D Sobmid Petronella ouders G de Graaff en 1 Bos Advertentiën Een dagelgksche behoefte voor een ieder moet niet duur zijn 1 levert Louis P WELTER WESTHAVEN Een heerlijk groot stuk Zeep nMET3 TOT 6 JAAR GARANTIE Mh WUK K 12 7 j mM ANIENT Ontyang Si Betaalkantoor Ij Droog leever Forluijii Rotterdam D ep o sit o It ent e Met drie dagen opzegging 2 Met Tooraitbetahng van RenteVoor eene halve maand vast S s eene maand 4 tyee maanden 4 drie 4 zes 4 7 twaalf 5 L De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Mb J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Goöda Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier ia uitgegeven en alom te bekomen SE QOüiim mm of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOR CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Pr js 80 Cents Snelpersdrak van A Bbinkuak te Gouda T0KA7EE GEZONDHEIDSWIJN van LUBOWSKY Deze WIJN wordt als een voortreffelijk iMraterkingsmiddel bizonder aanbevolen aan Zieken of Herstellenden zoowel aan Kinderejo ala Volwassenen Verkrflgbaar in Flacons met gebruiksaanwgzing ad ƒ 2 00 ƒ 1 00 en ƒ 0 50 Eenig verkoofier voor GODDA én OMSTREKEN P SAUERBIER Oosthaven 19 X 0 0 E 2=5 XT Vil DE INTEENATI NAIiE TENTOONftÈXHG TE AMSTERDAM Treklung 15p B br ari 18 van de S RIEÉ i 4 20 s Ijl De loten der uitgel Jtea Series evekals die vat Jlrie 11 a 0 zullen d lttemen aan de Trekking der fioofdpiryzen gezMnenlijke wfflirie 250000 jj 1PRIJS PEH liOT 5P ö i SLOTEM ER en ik westhaVe ï B 199 aèüOA 60RDEAUX WIJNEN van af 22 per kef S hooger MADERA ffllifl 0 75i 0 90 1 MADERA DRY perl W f Sj v PORT PORT per fl life 75pl Fijne Roode en Witte PORT pet fl f 2 50 i ROdOE PORTWIJN per fl im T Verder exquis fijne BLIN Mtet BOUllGOGNB SHBBRYien CHAi PAQNE i WIJNEN enz enz j ƒ il ij Pri a cowranten worden op aanvraag franco tqegexon den y ZCI V ERE FRAIVSCHE WiJN EN De bekende BORDEAOX k f 27 per 48Hesschen niet80oiJnBA anco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKBN Frijsconranten gratis en fhmco Van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Goüda Eenig Depot van Wellen s Boonekamp Elizter DE Origineele Singer JVaaimachines ontvingen óp de Wereldtentoonstelling te AJIISTERDAlll den eersten enhoogstenprijs het EER Ë DIPLO mA Zooals op alle tot dusverre gehouden Wereldtentoonstellingen te Parijs Weenen Philadelphia waar aan de Origineele Singer Naaimachines eveneens de hoogste onderscheidingen ten deel vielen is ook thans weder hunne groote voortreifelijkheid op de schitterendste wijze erkend Machines op prpef en gratis onderricht vóór dat men behoeft te koopen Wekelgksche afbetaling van ƒ 1 of hooge korting voor contante betaling Eenigf Depot Ie G o u d 4 IIL HOOGSTRAAT UI IL J By den ondergeteekende staat de inteekening open op den nieuwen jaargang T an het De uitgave aezer Courant gesehi dt KONDA G WOENSDAG en VfiJJÖAG Ia de Stad geschiedt de uitgave i den avond van I DIJ dIg DO SDBEDAa ea ZATEEDAG De prjjs er drie msandeft is 1 25 r At JV fl a ï rniemt i ft de Wolfcon tea einde trdeeliibeirf oodlef dé HbifVale te k koLeD fOOr de ndidsioar te Bdfiterdtm bMflinkt Ib DBie aénkjjndigipg fan het l eonwrt der kh Spoel ea MiobeUen eii Mej Mïrth l feiffer i MI fout iiifteilopca Het guiittige CKjrdeel der Vo Zeihie gtttd nktuorlyk iliet den faeer Miekelwu toonli oit OU roiif ar nloeM warden ofif eisaakt miwr den heer Spoel lütoixshen ook o er hem iprekea rele Duitiefae bluleu net l f Zo ttgi kti Bfriaur TaftSl t DeV Püuiil MieheUeiD ijTte lieh b brillanter Spieier eu rfte Pni getuigt Tta hem bet rolgeode Wii leraten in ihtn eiiicn fortüglicheu Klarrerapelei on gani hedeaieader Teeh nik und küaetleriioher Fertigkeil kennen Ook oiret Ffauleia Martjii PMffer wofdt teer gnoetig geoordeeld Omtreut htft lent men o in Diu Heine Jcmriuil het folgende M rth Pfeiffer kounse in der Bebmnck Aria ant Uargarethe ibr ehönei Qeiaagttalent enl alteu Zn rübmen iit die Toufülle der Slimme and iu den hohen Lagen inmal komoit ie vall ur Qeltaog anoh ikre Cobratar lengt oil gnten Stadiën Tot iearettria n fieaaingmeetter Tau den polder tionaard onderde gemeente Huatreeht ia benoemd H heer V T V Sloop ambtenaar Ier Secretarie aldaar n snlki in de plaaia lan den beer H G Tiering die aja loodanig beeft bedankt De heef J v d Berg Ie oodervgter aau de op lag wbool ep de Korlekade te Kralingen is benoemd tol hoofd ran eene toodanige oWI t e Krimpen n d IJ t Men obrgfl ait Bodegrare aan d Amterimmur Oam tram op Qoaila die in t begin mei oo feel teleurstellicgett had K kampea gaat tegenwaor dig beter tot genoegen ran allen en üer téu grié T D den toenemenden kasihaodel alhier Ben groot iImI fan den dank lan het pabliek komt daarfoor toe aan dea djreetenr den heer Kapte n die niet Heen door gn oondarend toeiioht alle in orde kondt maar zieh onlangs lelfi oiet ontug om bg flatselinge tiekte van den maehkiiil diens fnuotie ur te nemen In eene part arreap fan de Ima Bvdê van S3 Deoember ait Kotto Radja wordt o a geiebrafea dat den 17deo Deo jl s aronds om 6 uur het fleesehiransport van Kroeng Baba naar Boekit Lampaja de aieuif opgerichte ben ting feir aterkte fin 1 Ëaropeesoh korporaal en 4 inlandtohe faieliin door sohgnbaar rredelievende Atjehen aangefiUen wai Deie quaii rrienden badden snikerriet r het hoofd toen het tranaport beo inhaalde ie WMn de loldaten kalm roorbg lioh trekken d oh tna nauwelgks achter ben of ig fielen vofs iati kwaads vermoedende sald atjeÉ Tan aobteren tt de klewang aso ten gevolge waarvan 3 man iwaar i d werden en een korporaal vah de ariilleric di too i h genoegen een oittlapje naar KroenK Rolla gemaakt had iislil terwgl belaas 6 aöhterlaadgeiTeren met de noo ige patronen in de handen va deo vijand vielei Voorn meldt de lehrgfer dat in den avond vafn den Oen Deoember een befnoht bendehoofd Panglima Ma et aa di reeds lang het gebied der IX Moekiaii onveilig maakte door den arabitieusen aammandsM vao Ketapan Doewa dfli len luit der infanterie V b der Noordaa die lïoh daartoe in hinderlaag begeven had neergeschoten werd Jaminer genoeg dat er gees mogelijliheid bestond om dal heer levend in undeo te krijgen De heer H G Boodhn ieit eg bekend man van het vak geeft in bet BuMtUtul de volgende beiohouwing ten beste over dei kweekcling op de lagere scbool De kweekeling kan en tttt nuttige erkkraekt ninibir erksM Ai Wlj r olM aija Het ion ook wel e verwondem lirescn wanneer in d sehool als in iedsrê werkplans geen arbeid te verrichten ttareidie tot het werktnigelgke afdaalt Die beid ia onverbiddelgk uoodig maar valt weinig in den smaak van deu onderwgier die gaarne wetenicbap geeft Daardoor kan het wccen dat die arbeid hteiwege bigft en dat ia aUgd ichadeliik Mi ik een oorbeeld steltóiif De kleinen iptielen geoefend worden in het vaardig optellen ig moeWti het 6ó ver brengen dat lij tondel aanelen d verkregen sommen aSeien DjI is voor een man een geeatdoodend werk Welno et r den kirtekeling san Iaat ham rondgaan in de klaaae en de iwakkerea ban optelsom laten opleggen als een les die vsn boiten geleerd is Hg heeft ef sanvakkclgk niets anders bij te doen dan een goed df een irfoot te d wn hooren Maar weldra tal hg is staal a om ettelgke iaerliagen me elkander om het hardst te iitcn optellen een w etk wjtarbg liju meerdere gevaar loopt sioh ipoedïg e irervelen maar waarin hg belang stelt en bet daardoor beter doen kan dan die meerdere Zoo lov ik in elk vak in de laagste ktasie n ook wel in een hoogere den werkkring knqneD a nwgien waarin hf mèt veel vracht voor de school gebfoikt kan worden Ten tweede i lie uitdrukking kindtren U laten OHitrmyien Jeer Hnderen roede vatbaar omheen iodrsk te gaven die de reohie niet is Kindeten ijn eigenlijk de beate onderwgiers voor kindet o en de ondotwgter moet juist kinderen de kunst afzien hoe i j aan andere kinderea duidelijk weten te maken W ig willen Zij ttntaa elkander en daarin tit de kneep £ n daarom is de knaap weleeui beter geschikt om een anderen knaap iets te ondcrwgten dan de man all die man de knnat niet verstaat om kind met kinderen te i n Dat ik bier alleen een denkbeeld omtrent den kweekeling helder wil maken en niet hem wil invoeren in onze school moet ik uitspreken Magr ik aprèek ook its Alt de kweekeling in de sehool vroeger niet menigmaal attsbraikt wiu lou geen sterveling er aan denken hem tol schade van de vorming van toekomstige onderwgiers uit de schoot te weren Het gewgtigde wetsontwerp betrekkelgk het mnntweun handhaaft de oariprockelijk voorgestelde venmelting van 26 millioen rgkidaalderi terwgl bet A D V E BTE NTlÉN worden geplaatst vail 1 5 regels It 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatgroiinte Bovendien worden alle Advertetitlen gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Alzoad rlBke Nonuner VIJF CE NTEN orerigeüt spreekt van de j noodzakelgkbeid in plaats van de raadzaamheid deser vooretentog met het oog op den tegeuwoordigen toestand van het mantweien Het hoofdbestanr der Nélérlandsche openbare onderwijlen en boofdonderwgiers vereeniging heeft een adres verzonden aau den Uinister van bin nlaMdiohe laken waarin het veraotk art 11 van het kon besluit van Mei 1879 regelende de wgze waarop do lergel examess worden afgeno men toodanig aan te vallen dat iedere sollioitiBt op ij verzoek te weten kas karnen l httt nummer dat hg op de rtmglgst heeft io bel cjjfer dat hg voor ieder vak Inhaalde en 3d het aantal punten dat hg voer dal vak had kunnéa behalen Uit d a 18den jaargang van de naamlgst derofieicmi jaden der Tet Ri ciiW t9t on erlugaondersteuning in geval van overig de a blgkt datin 1883 zgn toegetreden 78 nienwe leden terwgl 19 leden nit O I tgo teruggekeerd laarsnIegeDoverleden 24 werden naar O en W I 84 ged taobeerd en bedankte leden Zoodat het aantalled n sp l In 1S34 bedroeg iU tegen 1616 Sp J u 1883 Aaii de betrekkingen der overleden leden werd telkens een bedrag van ƒ 550 uitgekeerd terwgl voor 7 dez r uitkeeriogen geen contribatie door de leden behoefde betaald te worden wegen deo gaustigen toestand der kas De directie bestaat ait de heeTen Khyienb nwer Van Haeften en Bakendgk allen gep officiere De commissie van toelicht nil de bèeren Boers gep generaal m j intendant Kstel gep luit kol ea Witta Keokhoin kap dj der Artillerie Voor een leer merkwaardig vaartuig dat we hoofdtakelgk voor deo dienst als reddingsboot bestemd tal t JD Heeft O Feus te Stralsund patent gekregen Hst d t denken aan de cantamarane der Zuidteteilaudera Men denlfe ich twee smalle gieren booten die met stukken kurk gevuld zgn opdat ie blg ven drijven als tg aoms lek worden Deze booten jn door charnierstangen verbonden loodat zg de bewegingen der golven kunnen volgen Op deze stangen is Je eifeulgke boot bevestigd bestemd voor het opnemen der bemlinning eu wel zoo boog dat bet inslaande water ontniddelgk weer wegstroomt door gate in den bodem Geheel eigenaardig is ook het tafelwerk en de naar beneden gegaffelde mast Dit vaartuig zal wel in staat zgn aan de laraarile stormen weerstand te bieden tn de zitting der JËerste Kamer van S4 Januari beeft de heer Slork het wensohelgk genoemd dat de Ministers meer gebruik miakten van particuliere boawknndigen en ingenieurs eo de nieening uitgesproken dat dit den Staat vrg wat goedkooper ion uitkDmen tonder dat het aan de aolidiieil der erken behoeft te scbaden Om egn beweren te staven wees de f geachte spreker o a op gebouwen waanoor gtkaJ Korit ttrwijl it freiid vut genotg ü Sen staaltje van deze dwaie Wide tal men te aanschonweo krggen bg den bouw vau bet station te Stavoren waarvan de aanbesteding eerstdaags lal plaats hebben Volgens bet bestek moet dit geboow geheel onder