Goudsche Courant, vrijdag 8 februari 1884

1884 N 3037 VrUdag 8 Februari GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 m Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzending van adrertentiön kan geschieden tot Ma uur des namiddags van den dag der uitgave Tegen JICHT N BHCIMATIËK varkr gbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg Q IJSELSTIJN Blanwstraat Alphen L Vabossiao Zn JBoekoop 3 Gotokade P LOOMAN Harmeien W G KuRVïES Hazerawoude 3 Gaarkeuken Noorden D W BoM Oudewater 3 Libflanp Waarder Wed Boüthooen Wouhrugge A dr Wildb Bodegraven B G F Beinkel Kamerik VAN Ebdwbn Op voordeelige vooijwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépót bg M J C HAM te utrecht Onze gymnasiasten zijn niet achtergebleven aar het gold hnlp Ie bieden aan de slachtoffers van Krakatau en zg hebben door het uitgeven van Neerlauds Gymnasiasten Krakatau een geilinstreerd album in de wereld gezonden dat zeker en om het doel en om den inhoud weder door tal van landgenooten zal orden gekocht Een groot aantal gymnasiasten nil alle deelen van ons land hebben aan dat album medegewerkt terwgl bijdragen ran de hoogieeraren Oallee Alberdingk Thijm Bugs Ballot Valeton Kern en Van den Es van den ond hoogleeraar Harting van de lelierkuudigen de hh Hofdgk mr W H De Beaufort De Rop Piel Vluchtig Lauriliard Van Doyl Van Manrik van mej Jos Gieae mej Louise Van Kijken mej Jos De Groot enz en Illustraties van Apol Henkes Art Bochuaaen Bosboom Heemskerk van Beest Storlenbeker J Israels en Cnnaeus de waarde van de uitgave zeer verhoogen Met de redactie belastte zi h de gymnaaiast de heer M B ö Van Diggelen te Arnhem terwyl voor een keurige uitgave de firma G J Thieme te Arnhem zorg droeg Voor 60 cents is dit Album te bekomen Wg vernemen dat het in den laatsten tijd veel De plaatselgke oommissie van Toezicht te Amsterbesproken aarborgkapitaal voor den spoorweg Rot dam heeft beraadslaagd over het voorstel barer sub Sociëteit ONS GENOpEN 6 Abonnements Vooretelhng DONDERDAG 7 FEBRUARI 1884 Kon Nederlandsoh Tooueel hié Atniterdam De Tooneelspeler des Keizers i nm in 4 Bedr van Ka rL WARTENBÜRG Daarna i y mmn ysouwel Blöspel in 3 Bedr vau ljIÜMANOIR I a Tang 7 Va nur fMT Gewone bepalingen en prezen te geven in het Lokaal cNUT en VERMAAK OOSTHI VEIT op Donderdag 14 Februari 1884 door Mejuffrouw PFEIFFER Concert en Opera zangeres Den Heer ARNOLD SPOEL Concert en Opera zanger en den Heer G A MICHELSEN leeraar aan het Conservatorium van Scharwenka allen nit Berlijn Toegangsbewijzen by inteekening ƒ 0 99 buiteii inteekening 1 25 Giimwi lil Dit KANTOOR ruim 15 jaren te Botterdam geTesljigd indt voor Heeren Kooplieden Fabrikanten enz door geheel ons land achterstallige Vorderingen op billflke voorwaarden en neemt alle gerechtskosten voor rekening en risico op franco aanvrage wordt Prospectus gezonden Kantoor Goadsche Singel No 115 te Rotterdam Hotel PAULINA Café Restaurant te Oudewater Dit Hotel bevattende verscheiden Apartementen en groote Amusante TUIN en WACHTKAMER der IJSEL STOOMTRAM wordt minzaam aanbevolen zoowel aan H H Reizigers en Familiën daar hetzelve op het schoonste gedeelte der stad gelegen is Bi age of Koffers worden Franco afgehaald Belovende eene nette en prompte bediening UEd Dw Dienaar 8 STERRENBURG TE HVUR een flink BURGER WOONHUIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Kamemelksloot alhier voor een civielen prys Te bevragen bg J BULK Kamemelksloot te Gouda Internationale Koloniale en Uit voerhandel Tentoonstelling te Üj c LStord aj2CL LOTEN ▼ oor de eerstvolgende TREKKING zgn a 30 Centen weder te bekomen bij A BRINKMAN te Gouda € iLi ü Specialiteit voor AANLEG VAN VmTERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Afagfazijn Gouwe C 241 De Croudsclie MachiziefalDnek te Cjouda IJüer en Metaalgieterij Ketelmakerij en fabriek van Stoom en andere Werktuig en stoomketels Werktuigen Kram wielen Riemschijven Mortel en Koekenmolens steeds voorhanden Specialiteit in het vervaardigen van Kleimolens Persen en Steenvormmachines Hoog e Druk Compound Machines met gegarandeerd kolenverbruik voor Stoombooten Reparatiën worden snel en billijk uitg evoerd VAN j Bi iisr K M A i T Lange Tiendeweg D 60 JOÜDAi Lange Tiendeweg D 60 Alle BOMKEN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den kortst mogelflken tjjd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer bill ke prezen Beeft mede voorhanden alle soorten van A ID V BI TElsrTZElsr in alle BINNEN en BüÏTENLANDSCHE COURANTEN worden dadelijk opgezoudon waarvoor één Sschrift voldoende is GETUIGSCHRIFT der gunstige werking ran het AiXATHEai MOi DWATER van Dr J G POPP K K Hof Tandarts De ondergeteekeiide verklaart door dezen aan het Anatherin Mondwater van dr J G Popp te Weeuen het behoud te danken te hebben van eene toMe kiea en een losae tand welke door het gebruik van dat Mondwater de natnurlyke vastheid hebben gekregen zoodat ze tot het gewoon gebruik ten volle weder geschikt zijn geworden Dit mondwater hem bezorgd z jnde door T G van der Wal dépSihouder te Koudum geeft aan dezen volkomen vryheid van dit attest bet uoodig gebruik te maken ten einde de heilzame werking vau dit mondwater aan alle tandlgders bekend worde Koudum 9 Maart 1869 Mr H J de CABPENTIEE t NRHUHATISCHt hAANDOENiSaËiT Te verkrijgen Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Eotterdam bq F E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn Co blauwe porceleinwinkel te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A 3 van Rijn te Schiedam bij C Malta Gz i te Leiden bij E Noordijk j te Arasterdambij F van Windheim Co en H H üloth Co apotheek te Schoonhoven bg S Wolf en Zoon Ie Alphen bij L Varoasieau eo Zoon te ütreht by G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten Snelpersdruk van A Bri nkman te Gonda Rnl IlirDIVI BADIKAtE QENIZINQ de erkleïend wordt OnlllJnlSlli oTCreengekomeD oor een p A prgi betaalbaar Da genezitag Daartoe zijd 20 kaoln ter beschikkiDg der patiënten gesteld WAERSEGERS Ffeelmeeiternn breaksD Gsoemfuats 86 te imirsapsK De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DOI DERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BDfMENLAND QOUDA 7 Februari 188 Heden is gevankelgk naar het huis van arrest te Botterdam overgebracht L Arkenboal gewezen bode van het begrafenisfonds 6enot door Voonorg Hy wordt verdacht van valschbeid in autbentieke itokkeD en misbralk van vertrouwen SCHAAK COREESPONDENTIE Den Haag 20ste iet zwart C 7 A 6 Ooada 2Ule wit D 1 £ 3 Alkmaar 16de zwart F 6 n E 4 Gouda 17de wit I 3 n £ 4 Bg de boek en kanathaudelaren A Eftk Coalhier zqn een reeks pbotographiSn ie kabinetformaat vencbenen vui da inukwaardiga kcrkglatM aardoor de stad onzer inwoning terecht wg mogen wel haast zeggen wereld beroelnd is Ieder die deze geschilderde glazen ziet wordt in de eente plaats getroffen door de schitterende kleureniqeDgeling traarduor de gebroeders Cra th al huii voorgangers ep navolgers hebben overtroffen Men zou dus allicbl geneigd zijn te denken dat eerat als het tot nog toe te vergeefs gezochte geheim der klenren photographie gevonden ii werkelijk afbeeldingen der glazen zouden kunnen geleverd worden waarin de oorspronkelgke meesterstukken geheel tot bun recht komen Zeer zeker is die stelling voor verdediging vatbaar Uaar toob is bij Qooda s beroemde glazen de kleur niet alles Ook de leekening er vau is bewonderenswaardig fraai Bg een vluchtig bezoek en den groeten afstand waarop men de glazen ziet valt dit miBsohieo minder in het oog ook door de oorspronkelijke eo zorgvuldig bewerkte oartoua krggt man dien indruk niet geheel Maar zooveel te meer valt dit in het oog op de keurige photographiën van den heer F Harting die tloor de firma A Kok It Co thans in het licht gegeven zijn De fraaie uitvoering en de matige prijs 45 cents per photographie geven ons vrgfaeid den uitgever een ruim debiet toe te wenscheu Wg brengen hierbg onzi U lezers in herinnering dat bg den heer A Brinkman onzen uitgever het licht haeft gezien eene beschrgving der kerkglaien welke als complement dezer photographiën te beschouwen is en den koopers van zeer veel dienst zal zgn ter uitlegging en opheldering De titel van dat boekje a 80 ets is Chrialiaan Kramm De Ooudsche glazen Dit werkje bevat ook een sfionderlgk levensbericht der gebroedera Crabelh De gemeente Moordrecht zal zeer spoedig aan het telegraafnet verbonden warden hetgeen een groot gtnef zal zijn vooral voor de induatrieelen aldaar en te Oouderak Het kerkgebouw der opgeheven Bemoustrantsohe gemeente daartoe aangekocht zal tot gebouw voor den post en telegraafdienst ingericht worden Reuteï seint uit Brussel De Koning en de Koningin van Holland worden in de volgende maand bier verwacht terdam Munster dezer dagen te gelde is gemaakt ende opbrengst vau dien verkoof in s Bijks schatkistis gestort fW In den Schoawbnrg te Bottetdam heeft eergisterenavood de fecstvoorslclling ter eere van den heer J Haspels plaats gehad Ibaen t Een Vgand des Volka werd opgevoerd Deo jubilaris viel eene arme holde ten deel Nadat hem reeds bij zgn optreden verscheidene kranaen waren toegeworpen erd hg na hel vierde bedrgf door den heer Berckenhoff op het Tooneel gevoerd Deze sprak hem toe oit naam der Botlerdamsche burgerij den raad van beheer etnige Arnhemsche vrienden en zijne Anaterdamsche ambtgenooten en reikte hem uit naam van ieder hunne kransen en geschenken tor Daarna trad eene deputatie van vier heeren uitNgmegen op die hem l j Bonde van den keer Bakker een geschenk in zilver in zijn geboortaatad b angabnebt aanbood Victor Driéaaens zond hem een praohtiren kraiia met zgn portret Faaasen bood hem namens zgne Botterdanuche ambtabroeders een prachtige boekenkast en een krans aan Sollt i MmiUHioor hoopt in de tweede helft vag Mei e k zijn SOjarig bealsan Ie herdenken en dit te doen met een tweedaagaoh maziekfeett Koor en orkest zullen samengesteld zijn nit de beate krachten der stad Botterdam en de solo s aan met roem bekende arlisten worden opgedragen Aan de uitvoeringen zal door ongevear 600 medewerkenden orden deelgenomen Den lOcn Juli a s zal het 300 jaar geleden zijn dat de groote Willem de Z gger te Delft door Ballhazer Oerardis werd vermoord Het plan bestaat om op dien dag te s Gravenbage eene Tentoonstelling te organiseeren van voorwerpen betreffende dezen beroemden Oranjetelg Men zal trachten daartoe de Teeken akademie gednrende een maand te bezigen wanneer B en W biervoor vergunning willen geven ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTB LETTERS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentiea gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt commissie van voorbereiding in zake het dagelgksch verstrekken van warm voedsel aan de behoeftige leerlingen der openbare scholen Na veel discussie verrenigde de commissie zich met 15 tegen 11 stemmen met een voorstel van den heer Verslugs luidende Naar het oordeel der schoolcommissie ligt het verstrekken van voedsel aan kinderen niet op d CK gemeente maar is dit een zaak der ondera Door het tan gemeentewege te doen zon niet alleen bet gevoel van verantuprdelgkheid bij de ouders verzwakt worden maarzonden aan de kinderen in dat opzicht verkeerde denkbeelden worden ingeprent Dit voorstel zal nu als het advies der commissie aan B en W worden medegedeeld Den 3n dezer is te Amsterdam plotaeUng overleden de heer Danid ae Clercq die 16 jaar lang secretaria der Nederlandsche Handelmaatschappg wat aan welke instelling waarvan zijn vader W De Clereq een der eerate directeuren waa hij veertig jaar lang erltte Hfl as aekrüft het BuMl eenbemionelgk ijverig hulpvaardig man die in menigen kring zeer gemist zal worden en die menig goedwerk krachlig steunde Hel zal velen die De Geneetels poëzie liefhebben belang inboezemen te vernemen dat de dood van de Clercft diep beirenrde vrouw die hy twintig jaar geleden verloor De Genestet het aandoenlijk schoon gedicht het Haantje van denToren deed schrgven Eergisteren is door de Utrechlsche rechtbank uitspraak gedaan in de bekende zaak der ongeregeldheden van studenten op het Mnnsterkerkhof te Utrecht De drie hoofdschuldigen zg n tot 8 a 14 dagen celstraf de andere tot geldboeten veroordeeld Bij die gelegenheid heeft de president der rechtbank goedgevonden op het voetspoor van het openb min de rechterlijke macht Ie verdedigen legen de aanvallen der dagbladpers Menigeen die verleden eek de wenkbrauwen fronate over den off van justitie die van zgne plaats lessen uitdeelde aan de pers zal nu van verbazing de handen ineengeslagen hebben over de bonding vaa Mr van Itlersum bij deze gelegenheid Met instemming nemen wij dan ook het volgende over uit het Handeltblad van heden De terechtzitting gisteren door de rechtbank te Utrecht Kamer van Strafzaken gehouden heeft zich door een gebeurtenis onderscheiden die in onze rechierlgke annalen zeker tot de groote uitzonderingen behoort Het ia meer voorgekomen dat na hel voorlezen van een vounis de Voorzitter zich geroepen achtte de beklaagden gemoedelijk toe te spreken Maar wij herinneren ons geen geval waarin de rechter ill de uitoefening van zijn ambt tevens als t ware bet woord richtte lot hel groote publiek om te antwoorden op belgeen builen de rechtzaal naar aanleiding van een seding was geschreven of gesproken en om tevens het gewezen vonnis toe te lichten WiJ begrijpen ten volle dat het voor den rechter wiens rechtschapenheid en onpangdigheid boven Iwgfel behooieo verheven te zgn zeer grievend is wanneer die onpartijdigheid in verdenking wordt gebracht en dat hg noode de woorden van verontwaardiging terughoudt welke zulk een verdenking hem op de lippen brengt Miiar tevens opperen wg de bescheiden bedenking of wel de r