Goudsche Courant, vrijdag 8 februari 1884

rechtual de plaati ia waar de rechter aiting behoort te geren aan tgn beleedigtl geroel D rechterlijke macht in Nederland heeft gelukkig een onbeilekteu aaam B j de natie ia het beieflerendig dat ie Nederland recht wordt gedaanlondifr aaiitien de persoons Ieder die iloh demoeite geeft by rechtagediogen waararer de opentwre meening verdeeld waa deii loop der taaknmiwgetet na te gaan lal wel lot de iloieom ge komen tgn dat de uitspraak ateeda gesehietj ia naar de gemoedelijke orertuigiug der rechtere ei naar de roorachriften der wet Zoo ook in deie eruohtmakende taak ff de on cht niet indien tg bg uedern filleeu Maar zou het onmisbaar Vertrouwen o wrikbare onpartijdigheid der rechterlyke ni wel eens in geraar kannen orden gebrach de rechters van het hooge ataudpunt waarc 4e uitoefening ran hun ambt geplaatat ti dalen om tioh te negeveu buiten hetgeen alsi hna roeping is recht te doenP Indien tg Ie plaats die tg innemen enkel om door een nauwjftiei sndferzoek tot een overtuiging omtrent schuil of onschuld van beklaagden te geraken gebrmken om tereos tich zelren tegen aaoraliea e verdaJigeB en hun vonnissen met het oog ép hetgeen c arbuiteo ligt nader toe te lichten eu tb verbwd t brèugeq met een vereeniging en een inatellilig vaartoe de beklaagden behooren Kan Jldus niet mn Mi orden uitgelokt waaraan de techter jn tyki mbt geheel reemd behooit ie blgren r Wg Veroorloven ons dete bescheiden vragen omdat w de rechterlgke mac l DKaarna touden tien afivgken vjin haar eenige rocA goed reoht spnjkeVi en niet aüders r i In het Staatkundig en StaaUnishoudkundig Jaarboekje voor 1383 komt eene bijdrage voor vitn den heer A Van Ëck bewaarder vau het l adaster en de hypotheken te Leiden oytfcr den zoogeuaamden Pandbrief of juister den Hypotheek bank dchuldbrief Dit opstel is vooral in len tegenwoordigen tgd waarin het aantal hypotbeekbanlieu zoo toeneemt en de kapitalist steeds omtijihtiger dan vo r deze naar eene gelegenheid voor soliede geldbelegging uitziet dubbel lezenswaardig en het verdient dan ook meer bekendheid dau waartoe het in den betrekkelgk beperkten kring van genoemd jaarboekje kan geraken Na eenige zeer behartigenswaardige wenken over de wgze waarop de hypotheekbanken behooren Ie werken als daar tijn he voortdurend rekening houden met de toenemende of dalende waarde der panden het nauwkeurig nazien der beseheiden der hypothecaire leening het verplichte visa van een notaris op den z g pandbrief eu eindelijlf de wenscbelijkheid dat de overdracht der hypothecaire schuldvordering Tan registratierecht wordt vrggesteld komt de schrgver tot het antwoord op de vraag naai het verkieslijke van den aankoop van pandbrieven voor soliede geldbelegfting Het antwoord van dr Hartogfa Hcys rati Zouleveen daarop is teer ucgunstig te oordeeleu althans naar een artikeltje van zijne hand in het Financittl Weekblad De heer Van Ëck aarzelt evennel niet het volgende als zijne mening uit te spreken De z g pandbrief eener hypotheekbank als deze steunt op goede statuten en deze eerlijk en getrouw worden nageleefd terwijl bestuur en toezicht voor hun taak berekend zijn en die naar eisch vervullen is zeker in Nederland ongelukkig genoeg nog 7 0Ó gemakkelijk niet van de hand te zetten al de staatsschuldbrief maar een minstens even goede en zekere belegging Hij is boten den staatsschuldbrief aan te bevelen op dit oogeublik ook nog door de hooge rente Men koopt toch den pandbrief die gelijke rente afwerpt enkele percenten lager dan den staatsschuldbrief en ondergaat geene korting op de coupons t geen bg den schuldbrief wel het geval is een nadeel waarmede men rekening moet houden terwijl bovendien het oneffen bedrag allermeest bij remises zeer lastig ie De geregelde aflossing is bij den pandbrief ook veel meer verzekerd Hij kan het best vergeleken worden met de hypothecaire schuldvordering zelf doch geeft grooter zekerheid inzonderheid voor de betaling op den vervaldag tirwijl hg voor een bepaald soort van menschen die de kennis en ervaring misten om de waarde van het onderpand ook den rechtstitel Ie kannen beoordeelen ver boven haar te rerkieten is t t verplichte openbaarheid van den stand der taken de weldra te verhoogen strafreohlelgke verantwoordelijkheid van bestuurders en commissarissen kannen die belegging nog te meer doen anuprijten Eenige dagen geleden kwam een vreemdeling de prediking in de Herr kerk Ie Priosenhage bij Breda bgwonen Toen de kerk uit was ging hg naar den predikant teggende dat hg hem met vee genoegen had gehj ord en er nu wel spoedig eene commissie oit Sirjansland zou komen waar men een leeraar van gne richting verlangde Hg deelde mede dat hg Oatelle heette en te Zierikiee tehuis behoorde De predikant ofschoon lieh over Sirjansland niet uitlatende ontving tgn bezoeker met gattvrgheid ei eze liet tt ch den maaltgd goed smaken Den volgenden dag begaf dietelfde persoon tioh naar den heer M B met wien hg een koop sloot van 1000 aan huiilen van welk irtikel hg bleek kennis te hebban Den heer B leide hij Van der Veen te heeten en te Bruioisae woonachtig te tgn De heer B was nochtans voorticlitig genoeg naar hem bg den burgimcester vnn Brnnisse te vragen en vernam Tan dazen dat de genoeit e persoon daar onbekend fis Van eeq oommissiq uit Sirjaotlaod is natuurlijk ook nitts I vernamen M In de s heekkamer van een Hamburger geneesheer had tlètei tiagen een eigïïnaafdig doch treurig gevat plaats Ëen jougmensob was bg om hem te raadplegen o er eene kwaal aan zgn hals De geneesheer stakiltoen om de taak tet onderzoeken en gsvinger in mn mond vh flen poiïut Op t tj lfde genblik wen de zfike dóór eeni beroerte getri n M beet stervende den geueeahelr in dtn Ti gér Twee spoedig te hiplp geroepen fmbtsenooten papden veel moeite om den vinger os e krijgen en in bedenl el sterk optnol D geneesheer reru ken toestand i Thans if in rhk ersèhenen de faiemorSe vsii antwoordibg van den miittster van nancfp opi het Kamerveislag ovei het aot erp tot nadere vpottienin omtrent het MonWe n De JUinistkr hèndhaaft di ifOorgestelde nadere voorziening 400IJI na d gunstigev ft rilnderiiig in den toestand van léi laantwèzen meer nepaaldelgk de belangrijke j oevloeHog vnn gou Ulei gebaar dat tgdens de inilieninc vtoi het oatwerj dftigde is i i leohla tijtlelgk a nend eo zi oilgetwgfeld at vroeger of ws lat r terugkeereni téczij de zilvervoorraad bg de Ned Bank aatlmeryiiji vermindere Zoolang gelijk thapa 19 Januari 1884 de zilvervoorraad bg de Bank 93 millioen hare verplichte metaaldekking 7 8 millioeo nog niet ijuira H te boveu gaat acht de Minister bok het fitevnar aanwezig dat al hanr goud zal moeten worden uitgevoerd Die voorziening is naar tijne meening niet minder wenschelijk met het oog op eene in het naaste verschiet liggende nieuwe leening De memorie beantwoordt verder de volgende twee tegen de opportuniteit van het voorstel aangevoerde punten io het verband van onzen mnntloestand met den loop der wisselkoersen en 2a den invloed dien het voorstel hebben kan op de nog altijd haugende pogingen tot het in het leven roepen eener bimetallieke unie Omtrent het tweede punt Tinden wg vermeil dat de besprekingen ter bevordering van een diplomatiek overleg omtrent de muntiiuaestie tot geen gunstige uitkomst leidden dat naar s Ministers meening in afwaubting van eene blmetallieke unie de maatregelen niet achterwege mcgen blgven die Nederland behoeden voor daling van zijn ruilmiddel beneden de tegenwoordige goadwaarde Met onzen gedelegeerde ter mnntconferentie is dan ook de Minister van oordeel tot het ouderwerpelgk voorstel die tot standkoming eener bimetalleke unie veel meer iu de hand werken zal Overigens handhaaft de Ministei de stelling dat de voorgestelde voorziening door recht en billijkheid tegenover allen gevorderd wordt In onzen overgrooten tilvervoorraad tiet hg een beletsel tegen nanslaiting bij de Latijnsche muntunie Van beleeniog door het Bijk van zilver in het buitenland verwacht hij geen verbetering in onzen munttoeatand Verhooging der verplichte metaaldekking van de Ned Bank aankoop van wisselt op het buitenlaud verhooging van den prgs waarvoor de Bank goud inkoopt al deze middelen acht hij ten eeumale ongeschikt tot wegneming van het gevaar Daartoe kan alleen eventueele ontmnnting en verkoop van een deel onzer zilveren munt zoodra de beschikbare goudvoorraad bgna geheel dreigt weg te vloeien strekken De Minister neemt door eene wgzlging van het ontwerp genoegen met de meer beperkte machtiging tot ontmnnting voor het geval dat handhaving van ons ruilmiddel op de goudwaarde noodzakelgk moebt tgn Het eenig artikel van het ontwerp is dns in dien tin gewgzigd door het wooid raadzaam te vervangen door het woord noodittielgk Tevens geeft de Minister een pion op voor de eventueele uitvoering van den maatregel De gelgktijdig voorgestelde uitbreiding van het kapitaal onzer munlbiljetten met B millioen galden handhaaft de Minister tegenover de bedenkingen daartegen aangeroerd onder mededeeling dat de muntbiljetten slechts geleidelijk in omloop tullen gebracht worden waarbg rekening tal gehouden worden met de behoefte Hg wenscht met de uitvoering deier wet niet te waohten tot na de tilverontmun ing De Minister is voofnemeus voor de nieuwe mnntbüjetten éen ander formaat aan Ie nemen Aan eene vermindering der hoeveelheid muntbiljetten von ƒ 10 wordt vooralsnog niet gedacht Omtrent den open brief getiteld Nederla d tn dl TraHtvaal waarvan wg in ons vorig nummermelding maakten nog het volgende De heer Jorissen wekt de N erlanders op hun ttean teverleenen aan den jeugdigen twakken ttoat 100 nanw aan ons land verwant i Daarran mogen de fouten doemde Boeri begun de wgte waarop hg telf door iea is bejegend ons niet weerhouden De Transrilejrs tgn nog Hollanders in hun hart tij willen hun HoUandsch karakter behouden Hoe hun steun moet verleend gorden Men behoeft in de Transvaal zoo sohrgfthy niet alleen geld maar opk mannen Ik stel mg voor dat men zal aandringen op devestiging eener nationale bank of op het bgeenbreugen van geld voor den spoorweg naar LorenzoMarques misschien tal men de aandacht vestigen op de vele en goede gelegenheden voor induslrieele ondernemlogen Zonden alle deze en dergelijl eplannen die Inderdaad bij uitstek winstgevendkunnen zgn niet best bevorderd worden door de oprichting eener Nederlandtche Ziuidafrikaanscbe mai tschappij die de uitvoering io banden neemtP Bie hoofdzetel behoorde in Nederland te zgn hailrooderbesturen in de Transvaal Z lk een maatsohappg zou verschillende a deelingen ilhoeten rornieto met zelfstandig werkende onderdirecijes als bv len circulatiebank jeen hypotbeekbank eeti Itlegraaf en s OoriTegdepartkraent enti Het jhooRldoel dat il het oog nliet gehoudenworden 1 zg het ver eneii van hulp mn eepe bevolking die oh Tri beeft te worsteH Tan treemden invloed die prgt stilt op den neun tranhet oudl moederland en dooR dit moedemnd verlangt geholpen te wordenlimet den zenitw ller dli enau met mannen welkè ie zenuw iu béwjeging kunijen brengen J ij Volgeus den heer Joris n is er in Trsntvasl een rnim veld voor den Ktde andschcn ondememingsgrest Ons voorbeboodende nader in dit blad tenig t komen bp Heemskerk ontwup tot wgtiging der onderwgsWet deelen fjlj den korten inhoud er vanmede A Art 1 al 3 wordt Ardnidelgkt door ds uitdrukkelijke biJToeging dat Ie wet ook toepasselgk is op het onderwijs gegevennn armeninrichtingeo gods gasten werkhuizen gettiehlen van weldadigheid en andere instellingen Tan openbaar nut Het bekende rerschit van opTStting tnstchen de ministers Six eo Pgnacker Horligk wordt in den tin Tsu den eersten al us beslist dat art ISlitt a de bepalingen der wet niet toepatselgk verklaart op ben die uitsluitend in de aldaar genoemde vakken onderwgs geren aan bijtondere toholen In Terband daarmede worden in een latsr artikel nitdrukkelgk de artikelen opgenoemd welke ook niet Tan toepassing zijn sp hen die uitsluitend het bedoelde vakonderwijs geren in de openbare school De uitzondering der gerangenisseu in art 1 lilt f wordt uitgebreid tot de bedelaarsgestiohten en Rgkswerkinrichtingen De rerhouding tusschen het aantal onderwgzers en het aantal leerlingen eener openbare school wgrdt van l 40 gebracht op 1 50 met dien verstande dat op de eerste 45 kinderen ééa op de eerste 90 kinderen twee en op de eerste 140 kinderen drie onderwijzers komen Die verhonding wordt berekend naar hel gemiddeld aantal kindereu in de laatste vier kwartalen op de school ingeschreven Iu art 33 al 3 wordt waarschijnlijk als weerklank op het geval Poppink de straf op schending van den eerbied voor de gevoelens van andersdenkenden verzwaard met facultatief verlies ran ambt en bezoldiging De rijksbijdrage ran art 45 wordt gesteld op 40 pCt Tan het bedrag der joarwedden ran de door de gemeenten bezoldigde ooderwijters In art 49 de buitengewone subsidie aan te reet bezwaarde gemeenten wordt de roorwaarde ran sohoolgeldheffing ingevoegd De bestekken van gebouwen ten behoeve van het onderwijs in zulke gesabstdeerde gemeenten zullen in t vervolg door den minister moeten worden goedgekeurd Uit het examen voor de hoofdakte valt voor onderwijzeressen het vak fraaie handwerken weg waarin zoowel als voor de nuttige handwerken eene aftouderiyke akts zal kunnen verkregen worden Ook voor het handteekecen tal er gelegenheid wolden gegeren eene akte ran bekwaamheid roor huis en sohoolonderwijs te rerkrijgen tonder dat het bezit ran eenige andere akte rereisoht wordt Ten slotte wordt behalre eenige andere zuirer administratièVa bepalingen in de beide laatste artikelen ran het ontwerp bepaald dot de nieuwe wet in werking treedt 1 Mei 1884 met uitzondering Tan de wijziging tan art 46 de rgksbgdrage welks eerst in 1885 kan worden toegepast De SsmarsnigBche Loeovufief schrijft o a het rolgende orer ijcn aftredenden Oonrerneur Generaal Het aftreden ran mr Loudon was een daad waaraan zelfs de felste tegenstander eerbiedig hulde iBixt brengen het heengaan van den heef Jacob dtareutegen wekt rooralsnug niemands bewondering £ n of Indië het diep te betreuren zal hebben is te betwijfelen Daarroor is er in h t bestuur ran den tegenwoordigen Gon eruenr Oeneraal Ie Teel huiaelgks Twee personen vragen tegen elkander recht Beiden mal en aanéiraak op een voordeellg contract met de Begeering De Gouiternear GenerBal moet het geschil beslechten Slip an de twee partijen wordt bescheiden tiolJ persoonlijk tot hem te rerroegen Tot hun rerba iug blült hnn bij hun komst dat hun roor één en betcelfdjl nur audiëntie is rerleeud en dat dit nie t bij Ter tuing maar met orerleg is Éeheurd De ObnrernenrfCreneraal wenscht de zaak téér in der mijine af is doen Ik laat de heeren een poosje alleen z g ij bespreekt de quaestie nu met elka r Uracht to overeenstemming te gerakeu en els gg het eeAs 1 jftporden tijt lik dan roonr eren aan de deur rhn cU kamer hiernaast dan kom ik dadelijk weer bügu En natuurlijk k amen zg tot een accourd Wie A kan een eenrondiger g mpedelgker huiselijker loplossing van een qaaestle hedenken Of zij ook io het belang van den lande is geweest hebben wij echter nog niet tot klaarheid kunnen brengen Er tgn meer iakea op zoo hnitelijke wijze afgedaan in de jongste driejaar quaeatie van ambienaartplaatsingen ran boioemingen ran omslag eu andere maar nooit hehjpen wij kunnen ontdekken dat s lands belang bij dijen eeurond wou Wel dat het prestige an den Gourerneur enerasl er onder leed J Uit de manier wa op bij eea en ander deed maar vooral ook uit de veelheid van hetgeen bg niet deed bleek dat positie én taak te eng werden opgevat Als meusch een vim de respectabelste eu sympathiekste persoonlijkheden die ooit te Buitentorg troonden was bij als landvoogd een van de minst beduidende Ouafbankelgk van karakter werktaam van aard praciïsch tot voorlreflijk adminislratenr gevormd en bekend met verschillende gebreken in de koloniale staatshuishonding zou hij meenden rrlen bij tijne benoeming de man zijn die den handel opbeurde uit tijn kwijning die industrie tot ontwikkeling bracht het rerroerwezen belangrijk rerbeterde orde en regelmaat schiep in het financieel beheer de dienaren rao den Slaat met een nieuw leren bezielde de sluimerende Indische msatsehsppg in beweging zette Niels ran dat alles echter is gebeurd Zelfs run die herrormiugeu welke de heer s Jafob zelf twintig jaar geleden reeds alt urgent aanbeval heeft de gonrerneur generaal s Jacob er niet één tot stand welen te brengen Op uageneeg elk gebied hebbeu wij stilgestaan of draaide men rolgens de dichterlijke uitdrukking ran een Hollaudsch journalist in een mallemolen rond Vooirstellen orerwegen wijzigen orerwegen bertieU orerwegen altijd detelfde cirkelgang Ongereer acht joor reeds maakt bet reglement roor de landverduur in Solo en Djokja die beweging meé Eli jaar reeils een regeling van de conreniefaaestie Twaalf jaar reeds een organisatie van de politie Veertien jaar reeds een plan tot verscherping van de taehi onder dwangarbeiders Vijftig jsar reeds een ontwerpdefeiisiestelsl Meer dan zestig jaar reeds een landrenteregeling Ziedaar eenige pusten nit een bijns eindeloote reeks Niemand is aansprakelijk roor de illnsiëa ran anderen en dns is er den Gourerneur Oeneraal geen rerwijt ran te maken dat men teleurgesteld werd omdnl nen zgn energie zijn werkkracht en zijn gevoel ran onafhankelijkheid bad orertchai Maar geen illusie wat het toch zeker te gelooren dat het aanraarden ran de landvoogdg voor hem een gewetens taak wat en dat alleen een edele eerzucht hem daartoe dreef Indien hij echter thans de rekening opmaakt ran zgn doen en laten dan moet hq rreeisn wy het oogeublik betreuren waarin hem de teugels ran het bestuur in handen werden gelegd Hoe ook ran goeden wil het land waaraan hg zooreel waaraan hij lijkdom en grootheid te danken had heeft bij niet aan tioh kunnen rerplichten En is dat ten deele Ie wgten aan tijn afhankelijkheid ran Minister en Stateu Geueraol aan het noodlottige centralisutlestelsel en aan het bgna eren noodlottige gebruik om deu Gourerneur Oeneraal Ie Buitentorg te itoleeren voor een andtr deel ligt de schuld aan ijn ongelukkige keus van sommige ambtenaren aau lija handharen van oiigetohikte deparlementschefs aan i ja rerlies ran heilig ruur en oaa zijn gemis ran een groot organiseerend talent Als mensch tal hij bier in eere blijren als landroogd tal hij in zódrer door het et opkomend geslacht ran deze en rolgende eeuwen szegend worden dat hij de vermoeienissen des gessles voor de reeds too zwaar beproefde studeeMde jeugd niet heeft vergroot daar hy door zyn bestuarsdoden aan de geschiedenis rsn dit land geen tnkele blodtyde heeft loegeroegd Ton een landman te Zoeterwoude ontring het Leidsohe DagUad het rolgende schryren De eene kip is de andere niet Sommige hebben kuren dat ty rroeg broedsch tgn of dat in het geheel niet worden ook al naar de soort of zooals dot met het temperoment ran het beest uitkomt zon ik denken Jaren geleden miste ik een kip ran den troep uit het hojc en na long zoeken rond ik haar in een rerborgel hoek ran de wagenschnur op eieren Of zg daar alleen die eieren had gebracht of dat hare gezel innen daartoe hadden meegewerkt ben ik nooit Ie weten kunnen komen Het wat toen zacht winterweer ook iu Januari en de kip broedde zeren springlevende kuikens uit Nu was goede raad duur hoe met dat piepjonge vee om te springen en misschien zou alles nog wel ten beste afgeloopen zgn maar het begon vrg streng en langdurig Ie vriezen De grootste zorg kwam nu pas aan om de dieren in het leven te houden ze roor koude te bewalren en op eene warme plaats te koesteren en dit gif meer werk dan ooit een broedsclie kip in het midden van den winter en by vriezend weer waard ivas zoodot niemand dan ook op zulk een dier vertot behoeft te zyn De kuikens bleven zwak werden snotterig kregen kromma pooteu en zg groeiden met vallen en opslaan het was eene familie met hprrelvoelen geworden Toen dete kuikens eindeUjk hos dan ook den wasdom van kip bereikt hadden en aan hare roeping behoorden te voldoen legden zij niets dan kromme eieren hoewel er geen hanen onder waren en in haren zwakken toestand geen vri chtbaarhetdtvermagen aan den dag leggende legdeni langzamerhand deze brekebeeneu het leven af I Bulteniandsch Overzicht De dubbele nederlaag doof het Kabinet Eerry jl Zaterdag in het parlement senaat en kamer geleden eu waarvan wg in ons vorig blad melding maakten zal althans voor het oogenblik geen crisis doen ontstaan moor heelt toch het ministerie hsviger geschokt don men oppervlakkig beschouwd zou kunnen onderstellen De regeeringsgezinde organen trachten den ougunstigen indruk welke de twee beslissingen op bel publiek maakten zooveel mugelgk te vertacbten Wat bet senaatsbesluit in zake de vereeniging der profeisioueele syndicaten betreft en dat in ktrgd met het advies tan dan minister WaldeckBoutsean genomen is beweert de Tempi dat het hier veel meer een weleuichappelgke quoetlie een vraagstuk van zedelijke veraulwoordeiykheid geldt don een politiek belang eu wat aangaat het tegen den wensoh van den premier gevallen kamerbesluit lot het benoemen van een commissie ran ondertoek naar de arb idscrisit doet genoemd blad opmerken dot de qnaestie rsn rertrouwen niet is gesteld geworden De Preue tiet in de houding van een deel der meerderheid een muilerg een optiand maar gelooft met dat het prestige ran het kabinet er door benadeeld is Geheet anders is de taal der anti republikein che pers Zoo b r rraogt de Bonapartislisch Paj i ef bet Kabinet in beide rergaderiugen getroffen orerwonnen in de Senaat gj agen in de Kamer eindelgk erkennen zal dat het tgd is heen te gaan Jules Ferry en zgne ambigenooten tullen ook deten keer erenala rroeger no geleden nederlagen oordeelen dat in s lands belang beter is de portefeuilles te behouden don den president der Bepubiiek in de moeielgkheid te brengen een ander lerensrotbaav kabinet te kieten D j Maandag gehouden tilting der Fransche kamer ran afgevaardigden heeft slechts twee interpellatien opgeleverd De eerste van den heer Hsenljens betrof tooals reeds met een enkel woord is gemeld de uilvoering der met de spoorwegmaatschappgeu gesloten contracten De iulerpellant klaagde voornamelgk over het nictverlagcn van de torieren den nog boogen prys roor de derde klasse de langzaamheid van de traintomnibus en de olies behalve welwillende en volstrekt niet democratische houding van de moatschappgen tegenover de arbeidende klasse De heer Haenijens door de heeren Bospoil Wilson en Pspon ondersteund kreeg nitroerige inlifhtingen van den heer Baynal minister van openbare werken Deze telle in zgn antwoord de redenen uiteen waarom de Maaiachappgen niet met meer spoed kunnen voldoen aan de op tich genomen rerpliohtingen deed de nadeelen uitkomen die oau een te snelle tariefrerlaging rerbonden tyn ea betoogde de noodzakeIgkheid van het behoud der belasting van 10 pCt op de tpoorwegkaarljes Met den tgd tal alles iu orde komen te ide de minister heb moor geduld en wees bedaard Een motie von rertrouwen in den minister werd aangenomen met met 400 tegen 25 ttemioen De tweede interpellatie geschiedde duor den heer Colbert Laplaice en had betrekking op de bunriwegen waarvoor naar igne meening niet genoeg zorg wordt edrogen Ook hem gaf de minister een voor de groote meerderheid der Kamer berredigend antwoord want tg rerwierp tyne motie waarmede de heer Boynal zich niet had kannen rereenigen Daarna besloot de Kamer met 274 tegen 248 stemmen gisteren de commissie ran 44 leden te benoemen die belast tol worden met het instelleo ran een enquête naar de oortaken Tan de arbeidt crisis en de middelen om te weg te nemen en zoo mogelgk in het verrolg te roorkomen Dinsdag behandelde de Kamer het roorstel Lsisont lot het kosteloos ternggeren ran in de bonk ran leeniug verpande voorwerpen voornamelgk gereedschap beddegoed boven en onderkleederen voorop minder don 20 fr is verstrekt De voorsteller vereenigde zich met het omendement Andrieux den maatregel niet in de hoofdstad alléén maar in alle steden waor lombarden zgn toe te passen De heer Andrieux verdedigde zgn amendement en verlangde dot von de fr 2 750 000 tot het lossen vereischt de Staat de eene de steden de andere helft zouden dragen Namens de commissie van onderzoek adviseerde de heer De Choiseul tot verwerping van het voorstel hoofdzakeiyk op grond lo datde werkelgk noodUjdende gezinnen door den maatregel niet geholpen worden en 2o dat de Parysche gemeenteraad die nitgave niet zal goedkeuren Met 325 tegen 177 stemmen vereenigde de Komer zich m il de Conolnsie von het rapport De Engelsche troonrede werd uitgesprokeh byna op hetzelfde oogeublik dat er een nieuwe Jobstyding kwam uit Egypte Baker heeft nameiyk een nederlaag geleden hg werd bg Tokar door deu vgand geslagen verloor tusschen de twee en drieduizend man en vierkanonnen en redde zich van volkomen rernietiglog door de rlucht op een kauouneerboot die hem met het overschot van zgn troepen naar Souakim terugbracht Bakers korps bedroeg ongeveer 3500 man met moeite bg elkander gehaald en gedresseerd Men begrypt de gevolgen vso deze nedenoog de mocht von den Mohdi wordt er door vergroot en de Bedouinen houden zich voor onoverwinigk Het bericht van de overwinning zal snel worden ver breid met Oostersche verbeeldingskracht vergroot ea wat kon er in deze omsiondigheden worden von de zending von Gordon Indien hg aiet tgdig terugtrekt ondergaat hy hel lot van den ongelukkigen Palmer In bet Oosten aanbidt men alleen hem die de macht heeft Aan het ontzet van de bedreigde garnizoenen valt natuuriyk niet meer ledenken Met geld IS er noor men meldt op t oogenblik met de Bedouinen niet veel te beginnen de tgding dot Engeland Soudan prysgeeft is overal doorgedrongen en de Bedouinen begrypen dot eg ooverbiddelgk aan de wraak von den Mohdi tgn prysgegeven wanneer zg de Ëgyptenoren of de Engelsohen helpen zelfs de van aard bevriende staramen achten het verslandiger een afwachteade houding aau te nemen In de vergadering van de Oostenrgksche begrootingscommissie deelde de Minister president Taaffe mede dat by in den Bgksraad nadere inlichtingen zou geren orer de exceptioneele maatregelen in de openbare zitting moest hy echter een zekere terughouding in acht nemen aan de commissie zou meer licht rerstrekt worden onder belofte ran geheimhouding hg wenschte roor alles de berolking te kalmeeren niet de beslaande onrust Ie rermeerderen Krachtens de beroegdheid welke de Oostenryksche regeering zich gegeren heeft ten gerolge ran de jongste gebeurtenissen in de boofd tad des rgks zgn daar reeds vele personen in hechtenis genomen Hun werd Ie kennen gegeren dat zy nil Weenen gezet zullen worden maar de rrgheid hebben zich te restigen in plaatsen waar de exceptionneele maatregelen niCfk ran toepassing zyn De drukkerg von Jocobi woor de Zutun t rersobeeo het rodicole orgaan der werkliedenpartg is gesloten geworden de persen en ol het oudere moteriéel zgn verzegeld Die IFakrheit het orgaan der gematigde werkliedenparty komt nog nit De Oostenryiische regeering heeft zich een grooter mocht toegekend don die welke de Duitsche heeft legen het socialisme De Duitsche wet toch treft nlleen de socialisten de Oostenryksche is op iedereen van toepassing In Duiischlond kon de persoon lie er door getroffen wordt in hooger beroep komen by een speciaal daartoe ingesteld gerechtshof en dus kunnen mogelgke vergissingen geconstateerd werden in Oosteurgk echter kon men olleen bg helt Potlepient zgne bezwaren inbrengen UM GEVONDEN en oon het Bureau van Politie gedeponeerd Een koperen knop ran een Bytuig en een Knipmes MABKTBEBICHTEJN OOUda 7 Februari 1884 Granen in een doen De beste Zeeuwsche tarwe