Goudsche Courant, zondag 10 februari 1884

1884 Zondag 10 Februari N9 3038 GOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad veor Gouda en Omstreken TAN iMnge Tiendeweg D 60 GOUDA iMnge Xiendeweg T 60 Alle BOEKBN en TIJDSCHSItTPElT worden binnen den kortst mogeiyken tgd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer bill ke prgzen Heeft mede voorhatiden alle soorten van in alle BINNEN en BUITJINLANDSCHE COURANTEN worden dadel k opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is irin jj Lnii ii iini iii tii i tegen Invaliditeit en Ongelukken TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agent P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOÜTte ZmeiAuizm Hoofd Agent H SMITS te Nieuwveen en VRIJLANDT te Moordrecht Agenten TE HVUR een flink BURGEBWOONHUIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor een civielen pr s Te bevragen by J BULK Karnemelksloot te Gouda Groote of St Janskerk te Gouda Photographiën van al de glazen zijn in kabinetformaat verkrggbaar a ƒ 0 45 per stuk Proefexemplaren tegen franco overmaking van ƒ 0 50 by de Boek en Kunsthandelaren A KOK CoMP te Gouda i Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE mm QLAm of de beschrüving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Carton teekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderljjk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOR CHBI8TIAAN KBAMM Lid der Kon Academie vaa Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Pr4js 80 Cents Snelpersdruk van A Bbi nkman te Gouda ƒ 8 75 a ƒ 9 50 Gewone en polder 3 25 i f t Rogite 6 50 a 6 80 de Zeeuwaohe polder 5 80 i 6 35 Gerat 5 20 i 6 en barer 3 75 i ƒ 4 40 naar kleai en gewicht Ha ƒ 5 90 a ƒ 6 15 Erwten en boonen tonder bandel Hennepuad ƒ 9 i ƒ 10 De reemarkt met gewonen aanroer alles werd tot hooge pryien ring rerkooht rette rarkens 24 è 26 ets rarkens roor Londen 20 a 22 et magere rarkens en biggen ring schapen meer ring Kaas Aangeroerd 18 partyen eerste kwaliteit ƒ 29 a ƒ 31 tweede kwaliteit ƒ 26 a ƒ 28 Noordhollandscbe 32 a 3 $ Goeboter 1 60 i ƒ 1 70 Weiboter ƒ 1 40 a ƒ 1 60 Burgerlijke Stand GEBOREN 6 Febr Jotunnei Fredrikus ooden J F de Mol ea J M MiDweriki OVERLEDEN S Febr i C tia Oord 6 m M J Flm 1 3 m 7 C m Roon 3 m GEBUWU 6 Febr W ysd Vliet eo A on der Neet H Wgnkof ea C M Bont 4 SrraTer eu Z Zegveld T de Weger ea W L iin Bekkuni 0 de Zeeaw ea L Koo H G kolker eo E de Vo A Dekker eu KOberioger H J Ribouw es J sa Egok ADVERTENTllSN Aan allen zoowel hier als elders onzen hartel ken dank voor de rele bLgkeu Tan be langstelling onderTonden op den S dezer J C MULLER M C MÜLLBR HarrebohIie Baanrecht 7 Februari 1884 Mevrouw SPRUIJT Büchner TURFMARKT verlangt tegen MEI e ne EENB FATSOENLIJKE heeft nog eenige dagen disponibel Adres onder No 923 aan het Bnreau dezer Coarant Een gescMkte Jongen wordt gevraagd om opgeleid te worden in het VERVERSVAK Adres bureau dezer Courant Openbare Verkoopinfr te GOUDA Op MAANDAG 11 FEBRUARI 1884 des Toormiddags ten Elf ure in het Ko£Behuis cdg Babmonie aan de Markt aldaar van Een HUIS SCHUUR ERF TUIN en LEINGARENBAAN van 3 paden staande en liggende aan de Karnemelksloot te Gouda wgk R No 367 Een HUIS jn ERF als boven R No 368 Zeven HUIZEN en een perceel BOUWGROND in de Derde Kade te Gouda Wp R No 341 tot 347 Een HUIS en ERF in de Boeletade te Gouda R No il2 Een HUIS en ERF in den Langen Groenendaal te Gouda Wyk I No 78 zjnde het Logement de drie Kron£N wtiann die zaak een aantal jaren is en nog met goed geTolg wordt uitgeoefend Een HUIS en ERF in de Vogelenzang te Gouda M No 52 Twee HUIZEN en ERVEN in de Kappenaarsteeg te Gouda G No 32 en 33 En een HUIS ERF en perceel BOUWLAND op s Grar mbroek te Reeuwijk kadaster Sectie C No 861 en 836 groot 6 aren 90 centiaren Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DBOOGLEEVER te Gouda i STEENEOLEN Een lading GROVE RUHR KACHELKOLEN in lossing waaruit wg tot 55 Ct per H L mud afleveren contant zonder korting mits bg 2 of meer H L mud gelgk genomen Gouda 4 Febmari 1884 JA PRIMC E en Cle nr Mejufvrouw S DAVIDSON van s HAfli bericht dat haar Magazijn weder ruim voorzien is van de FRAAISTE uit alle tgdvakken voorTooneelvoorstellingen Bal masques Optochten enz alsmede van ZWARTE en GEKLEURDE Domo s EN mmi 41 Amsterdamsche Veerkade 41 Goede wijn behoeft geen krans Lofspraak of aanbeveling zonde geheel overbodig zijn voor de reeds ang gerenommeerde Abshaubbin sot anti rbnoiatische VAATTEN Dezelve worden steeds met het meeste succes aangewend tegen alle Rhumatische aandoeningen Verkrygbaar a 30 Cts per pakje hg I A G van Detb He de Wed Bosman Oovds W F J denUijl Sohoouh A Prine Zerenhuiien M J Goudkade flonkoop O Hoogendgk Csppello C B Verhenl Oudewater A Bos Berkel J vat Dorp Zoelermeer A Kanling Alphen J B E 0 8olil Mraan Bodegraveo K OojterUbg Haaulreoht oogenagit uappello n uotterlihg Haaulreoht S V d KraatB Bleisiryk W d G Wilhelmu Woerden Men zg gewaarschuwd tegen namaaksels enlette vooral op de onderteekeningvan elk pakje A BREETVELT Az aUIIMA LAROCHE van KRAEPELIEK k HOLH l lV Opu kie d venterketid ioorlntrdryeeitd IJserhoudehde Qmna Laroehe bjj bloedarmeede elo In floMohen van 1 90 en ƒ l Eenig depét voor Gouda en Omttreken bjj den Heer C THIM Apoth te ïourfa HET ONTWERP tot wijziging der Schoolwet I Het nieawe ontwerp door den minister Heemskerk ingediend ter wgziging van de bestaande schoolwet geeft meer dan men aanvankelgk zou hebben opgemaakt uit de eerste toezegging der Regeering aan de Tweede Kamer De minister sprak toen van wegneming van administratieve fouten waarbij hg klaar blgkelgk voornamelgk het oog had op de bezwaren welke zich in de practgk hadden voorgedaan bjj de toepassing van nrt 45 Natnnrlgk kon deze gelegenheid teven te baat genomen warden om eenige andere leemten aan te vullen of kleine gebreken te verhelpen maar nienand zou op dat oogenblik hebben vermoed dat ook verlichting van den financieelen last welke de onderwgswet legt op de schouders van bet Rgk lag in het plan der Regeering Thans bigkt dit evenwel het geval te zgn Misschien dat het ontwerp Mackay c s den minister aanleiding heeft gegeten om ook iq deze richting zgne krachten te beproeven of wel dat nader onderzoek de Regeering overtuigd heeft van de dringende noodzakelgkheid om het badget van het Rgk eenigszios te ontlaste door vermindering van de sommen voor het onderwgs daarop nitgetrokken De hoofdpunten van het Regeeringsvoorstel hebben wg in ons vorig nummer reeds aangewezen Ons blad is niet de plaats om die alle te bespreken met bet oog op de eischea 4er school en der paedSgogiek wij zouden vreezen dan onze lezers te vermoeien met zaken die hun slechts geringe belangstelling inboelemen Alleen wenschen wg in tkort te wjjzen op het verschil van dit voorstel met het ontwerp Mackay c s waarmede men het natnurlgk onwillekeurig vergelgkt omdat het gedeeltelijk dezelfde strekking heeft en op de beide hoofdzaken waarvoor het eeue nieuwe regeling voorslaat de rgksbg drage in de kosten van het onderwgs en het hulpper one l dat aan de scholen aanwezig zgn ptoet Kene zelfs oppervlakkige lezing van het fiegeeringsvoorstel doet zien dat de heer Heemkerk ook nu zgne sympathie voor de openbare school niet verloochend heeft Partieele wgziging Wil hg met behoud van het beginsel omtrent de voor allen toegankelgke openbare lagere school Dit wenschen de heeren Mackay c s ook ofschoon zg daarbg niet verhelen dat zg liever omverwerping van het bestaande zonden voorstellen als hnn de mogelijkheid daartoe gebleken was Maar het Regeerings Ontwerp onderscheidt zich daarin gunstig van dat der genoemde kamerleden dat het ook niet indirect afbreuk wil doen aan het gehalte van het onderwgs De minister handhaaft in de wet de regelen voor den schoolbouw benevens het toeziet op de gebouwen en lokalen de kweekeliugen als werkkrachten in de lagere cholen worden door hem niat weder ingevoerd en ten slotte blgft aan de gemeenten de Trgfaeid voorbehouden om al of niet schoolgeld te heffen Dit zgn onmiskenbare voordeden Tan het nienwe ontwerp hetwelk overigens in grondgedachte veel overeenkomst heeft met Het andere heeft Deze is vermindering van bet aandeel dat het Rgk bedraagt in de kosten van het onderwgs en eenige bezuiniging op het hulppersoneel Wat het eerste betreft eene wgziging van rt 45 zooals de minister thans voorstelt komt ons evenmin aannemelgk voor als die nn de heeren Mackay c s De minister plaatst zich op hetzelfde standpunt vermindering van kosten is bg hem hoofdzaak In dit opzicht zgn wg bitter teleursgesteld Wg had n gewacht eene poging om eene steekhoudende Hgeliug tot stand te brengen van het aandeel ü4it hel Rgk en de gemeenten in billgkheid moeten bijdragen tot de kosten van ons natioI naai onderwgs Niet om te bezuinigen maar 1 om misbruiken te voorkomen Wg blgven bg onze vroeger reeds verkondigde meening dat de tegenwoordige kosten vaa het onderwgs de draagkracht der natie niet te boven gaan Met den Beer Verniers van ddr LoefT den liberalen candidaat te Rotterdam thans nog lid van den raad van state ontkennen wg dut het met de financieele krachten van ons land zoo slecht gesteld zou zgn d t zelfs ons volksonderwgs er onder zou moeten Igden Kndat toch zon ongetwgfeld het geval zjja indien dit voorstel wet werd De minister berekent dat volgens zijn plan het R k telken jare 2 millioen minder zal te betalen hebbeu Die som komt dan voor rekening der gemeenten waarvan natnurlgk het gevo zal zgn dat deze op alle mogelgke wgzen op de kosten van het onderwgs zullen gaan beknibbelen en afdingen waardoor van zelt het onderwgs schade Igden zal Het is toch niet aan te nemen dat er 2 millioen zai bezuinigd kunnen worden Er mag hier n daar eenige overdrijving geweest zgn bg eboolbouw hoewel de daarover aaneebeven kUchten in den regel ongegrond gebleken zgn de onmogelgkbeid om znlk eene kapitale som te besparen is voor elk duidelgk Bezuinigiag is op dit gebied waarvan de grenzen onaSdenbaar en de behoeften steeds aangroeiende ign eensluidend met achteruitgang De regeling zelf die de heer Heemskerk ontworpen heeft komt ook in vele ogzickten oraraen JHÉyiet ontwerp Mmtkay Hg neemt ook de tractemen n der onderwjjzers tot basis doch keert daarvan uit 40 pCt bg Mackay c s 30 pCt en wel van de werkelgk bestede gelden niet van het wettelgk aantel onderwgzers en dan tegen vaste maxima Het plan zelf beveelt zich aan door eenvoudiger berekening en gemakkelgker controle de tractementen zgn een steviger basis dan allerlei op de begrooting der gemeenten voorkomende posten waarvan het nog niet eens zeker is dat alles besteed zal worden Misschien zon het nieuwe art aannemelgk te maken zgn door verhooging van het cgfer der percentage waardoor het mogelijk zou zgn te zorgen dat de gemeenten geen schade leden en dat minstens de tegenwoordig uitgetrokken sommen voor onderwgs bestemd bleven Het Rgk betaalt thans niet te veel in verhouding tot het totaal der onderwgsoitgaven als het 30 pCt daarvan voor zgne rekening neemt Het tegenwoordig bedrag kan gerust blgven al is het misschien wenscheIjjk dat te bepalen naar andere gegevens Naar onze n ening behooren de liberalen zich te verzetten tegen elke poging om ter wille van den tjjdelijken financieelen nood afbreuk te doen aan ons onderwijs en misschien voor vele jaren te bederven wat met zooveel moeite op den goeden weg gebracht is Redding uit den nood behoort veeleer te worden gezocht door verbooging van inkomsten voortkomende uit een op rationeelen grondslag opgetrokken belastingstelsel Op eene zonderlinge inconsequentie des ministers moeten wg nog de aandacht vestipen In het begin zgner toelichting drukt hg sterk op de hooge eischen welke de tegenwoordige wet stelt aan de gemeentebesturen en ten slotte doet hg het voorstel die zwaar belaste gemeentekassen nog te bezwaren met de twee millioen welke van den hals des rgks worden afgeschoven Indien het waai is dat ede gemeentebesturen hun beste krachten moeten inspannen om in de gewone en buitengewone kosten van het lag oud te voorzien zoodat vele zaken die nuttig en wenschelijk zgn verbetering van communicatie hardmaking van wegen enz niet zelden achterwege moeten blgven als zelfs gevaar te dachten is voor de financiën van sommige gemeenten en andere leeningen tot aanzienlijke bedragen moeten aangaan tot dekking der kosten van het onderwgs hoe is het dan verklaarbaar dat nog meer gevergd wordt van die benarde gemeenten zonder dat tevenr de middelen aangewezen worden waaruit ze die meerdere kosten kunnen vinden Eén van beide de minister heeft wat geborduurd op het bekende thema onderwgs eene ruïne der gemeentefinanceëi öf wel ij had maatregelen moeten voorstellen om in dien nood te voorzien Daar by het laatste niet doet en integendeel de gemeenten nog meer aanspreekt ligt onderstelling voor de hand dat het met de gemeentefinanciën zoo erg niet gesteld is en minister aan het overdrgven geweest is pour Ie beeoin de ta caute In alle gevallen is de voorgestelde verschuiving van lasten ongemotiveerd Het gaat toch niet aan dat de min zeggen zou ik kom op voor de rgkskas laten de gemeenten maar voor zich zelfzorgen Over de nieuwe bepalingen omtrent het hulppersoneel in een volgend artikel binnenlandT GOUDA Februari 1884 VERGADERING van dem GEMEENTERAAD Dinadag den 12 Februari 1884 dea namiddag ten 1 ure Aan de orde Oe Rekening van de Kamer van Koophandel en Fabrieken dienst 1883 Het Tnoni l betreffende den afstand van bouaterrein aan de Weatiqde der Crabethatraat A vooraul betre wk da aAn uu moet M fr legplast aan het Sottndamsebe Veer oor den ndC sohuitdienit van den Heer P Goedewaagen Tz Drnkten wij in ons laalate Zondagsnr den vsntch oil dat spoedig de noodige maatregelen mochten ard n genomen om den tramdienst door ante sUd te herratteo thans kunnen wy mededeelen dat de Directie der IJsetstoomtraniweg Maatscliappij sich in bet begin deKr eek tot Burg en Weth bebbcn gewend met voorstellen lot het nemen van maatregelen om het gevaar bq de bocht bij de Kleiwegsbrug weg te nemea Dese betreffen lo De constructie der bocht volgens een ander systeem dan bet thans gevolgde eu 2o verhooging van de oprit osar de Kleiwegstwig De tegenwoordige constructie levert echter volgens genoemde Directie geen gevaar op voor het pa eeren van een tram bestaande uit eene locomotief en één wagen waarom ig vrijheid vonden Burg en Weth vergunning te vragen coorloopif toe te staan met één wagen achter de locomotief door de Gemeente te mogen rydeo opdat de geregelde dienst geen vertn ing lou ondervinden Burg en Weth hebben gemeend die vergunning te moeten weigeren daar zoolang geene wytiging is gebracht in den toestand van den bocht Kattensiogei Kleiwegsbrug tegen de exploitatie van den tramweg binnen de wateren der stadssingela bij hnn college ernstig beswaar bestaat Dit bezwaar sou verrooedelyk verdwijnen indien de Directie der IJselstoomtramweg Maatschappg kou besluiten om Op het trajeet door de stad kleinere n kortere wagens in gebruik te nemsn niertoe kon bedoelde Directie echter mm besluiten Zg wees er vooreerst op dat de tegenwoordig door haar gebruikt wordende lange wagens nimmer eenig ongerief iiii e de stad hebben veroorwakt voorts dal kortere wagens in de bochten bg de Kleiwegsbrng eo het Plantsoen evenals op de verdere baan gevitar tonden opleveren omdat ig lichter tgnde eo op 1 in plaats van 8 wielen rustende meer slingeren en minder stabiliteit hebben terwgl hunne assen vast staan Bgna alle trammaatschappgen ruimen hunne kleine wagens op en nu is het meeut de Directie niet van haar te vergen haar goed materieel door slechter te vervangen Om die reden hebben tg lioh opnieuw tot Burg en Weth gewend met vermek om vergunning de stadsexploitatie met u wagen te mogen hervatten totdat de nieuwe werken tallen tgn goedgekeurd aan de booht der Kleiwegsbrug Aldus is de loop der onderhandelingen van deie eek De heer J A Bietenaar heeft de benoeming tot