Goudsche Courant, woensdag 13 februari 1884

1884 Woensdag 13 Februari JN 3039 GOUDSCHE COURANT t Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave VOORTZETTING der Groote Voorjaars Opruiming JAPONSTOFFEN Witte Stukgoederen Tafelgoederen enz worden tegen veel VPJININDERDE PRIJZEN Opgeruimd SCHENK en ZOON TOEAYEE GEZOHDHEIDSWfN van LÜBOWSKY üfae W IJN wordt als een yooxtreSelvik versterkingsmiddel bizonder aanberolen aan Zieken of Hersliellenden zoowel aan Kinderen als Volwassenen Verkr gbaar in Platons met gebruiksaanwijzing ad ƒ 2 00 ƒ 1 00 en ƒ 0 50 Eenig verkooper voor GOÜÖA en OMSTREKEN P SAUERBIER Oosthaven 19 rOOISTZETTIl a d er Groote Voorjaars Opruiming Van af MAAi ll G en volgpende dag en LAPREIVDAG en OPRUIMII G TOT BÜITENCEWOON LABE FSIJ2EN GOUDA Markt hoek Kerksteeg M4GAZIJN in TAPIJTEN GOEDOTSTOFFEN n BEHANGEESAETIKELEK B de JONG Behanger Gouwe C No 200 GROOTE OPRUIMING tegen SPOTPRIJZEN waaronder eene aanzienlijke Partij mm k Van af M A A N D A G a s Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING ill particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Mag azijn Gouwe C 341 X O T E TIN DB iramiTATIONALE TETONSmilNG TE AMSTERDAM Trekking 15 Februari 1884 van de SERIES 11 a 20 De loten der nitgeloten Series evenals die Tan Series 11 a 20 zullen deelnemen aan de Trekking der Hoofdprijzen gezamenlgke waarde 250000 PRIJS PER LOT 50 CENTS ZAAL KÜN8TMIN DER Sociëteit Ons Genoegen te Gouda Groote buitengewone Voorstelling VAN H8T Amerikaansclie Gezelschap GAEEETTE TEOEPE op ZATERDAG den 9 FEBR Aanrang 8 unr Niet Leden 75 Ct HH Leden of hnnne Dames 50 Ct Kinderen 30 fit te geven m het Lokaal fNÜT en VERMAAK OOSa I3 AVE3iT op Donderdag 14 Fel ruari 1884 door Mejuffrouw PFEIFFER Connertr en Opera zangeres Den Heer ARNOLD SPpEL Concert en Opera zanger en den Heer G A MICHELSBN leèrsar aan het Conservatorium van Scharwenka allen nit Berlijn Toegangsbewflzen bfl inteekening ƒ 0 99 bniten inteekening 1 25 Lange Tiendeweg beveelt zich aan tot het AANLEGGEN van Waterlëidinjjfen Evaporated Appelen VOOR APPELMOES r 5 ONS 45 Cts T CR EBA S STEENKOLEN Een lading GROVE RÜHR KACHELKOLEN in lossing waaruit wg tot 55 Ct per H L mud afleveren contant zonder korting mits bg 2 of meer H L mud gelgk genomen Gouda 4 Februari 1884 JA PRINCE en Cie Openbare Verkooping VAN BQom EN wmi BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn van meening op DONDERDAG den 14n FEBRUARI 1884 des voormiddags ten 10 Ure om Contant Oeld ter plaatse waar de hierna te vermelden hoornen staan te verkoopen 22 stuks POPULIEREN BODMEN staande op don Kattensingel te Gouda zoodanig als die door nommering zijn aangewezen en voorts eene partij TAKKEN en HAKHODT Waarvan de Voorwaarden dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaateeljjke Secretarie ter lezing zullen liggen ADVERTI TIE in alle Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadeljjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAfi In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 25 fnmco per post 1 50 BINNENLAND OOUO i 12 Febriuri UU In ds bedeomiddtg gehouden rergadering van den gemeeuteraad die door al de raadaleden werd bygeirooDd werd goedgekeurd de keuiog der Kamer van KoopbaDdel en Fabrieken clientt 1883 Óp roorttel ran B en W werd beiloten aan den heer H J Nederbont bouwterrein Ie verkoopen in de Crabetbttraat tot bet boawen van twee woonhulieii Ëen gedeelte ran bedoelden grond aa ook aangerraagd ddor den heer i Smit Hel raadiUd Samsam betoogde de wensohelykheid de junrraag ran laatitgecoemden de roorkenr te geren boren die ren den heer Nederbont rooral nit een oogpunt van billijkbeid daar hy de eente vaa die om den grond gérraagd had B en W meenden echter dat de beer Nederbont de roorkenr moett hebben wijl de huilen die dete voornement wat te bauwen grootei waren en meer beaDtwMrdd a mui het doel dat men bad by bet aanleggen der Crabetbttraat Met 16 tegen 1 stem die ran den heer Saratom werd het roontel ran B en W aangenomen De raad besloot roortt den heer P Goedewaagen Tin tot wederopzeggena toe eene aanlegplaats aan te wijten roor tqn paksChnitdienst aan bel Rotterdamlohe reer Bji den raad kwamen de rolgende stukken in lo Verschillende renlagen orer 1883 ran Qemeente inttellingen 2o Ëen roorsiel lot wijiiging der begrooting der dd Sohntlerü orer 1883 3o Een mittire ran B en W in take de roorttellen der Directie ran de Uaelitoomtramweg Maalichappij betr verbetering ran de bocht bg de Kleiwenbrug B en W deelen daarin mede dat de roorttellen hierop neerkomen lo Constructie ran de bocht rolgens het Straatsiysteem dat reedt op andere plaatsen in dete gemeente ii toegepait aarran het gerolg tal tijn dat ééne rail van hel stel in de bocht 2i i centimeter hooger zal liggen dan de ander 2a verboogiiig ran bel terrein toodai de grond rddr de stal ran den heer ten Cale ongereer 40 centimeters hooger lal komen Het eente punt onderrond groot bezwaar bij B en W zoowel met l oog op de passage roor rgluigen alt op die roor roetgangers n ofsohooo hel tweede punt inderdaad eeue groote verbetering lou iqn loo weegt die rerbetering niet op tegen roornoemde ongelyke ligging der rails Het it om die reden dat de roorttellen der Directie Burg en ÜVetb oiKOidoeiide roorkomen en daar de wet aan het College ran Burg en Wetb de rerpliobling oplegt Ie torgen roor de reiligheid op de wegen welke rerpliohting b i niet lou worden nagekomen door in bedoelde roontellen te treden deelen B en W mede dat zij by hun oonproukelyk geroeleu blijreo rolharden De ttnicken tub 1 2 en 3 worden Ier riile gelegd 4o Eene mitsire ran den heer J A Bieienaar Itennit gerende de benoeming tot Lid van de Commiiiie ran Toetioht op het Liger Onderwgi niet te trannen aannemen Wordt aangenomen roor kennitgering 5o Een voordracht ran B en W roor twee onderwijteri aan de Ie koiteloo tcbool Op de eertte itaan de hb ran Montfoort te Zevenhuizen Vlasveld en Slinger te Oonda Op de tweede ttaan de bh TIatreld te Gouda ran Montfoort Ie Zerenhniien en L ran Dgk te Krimpen aan de Lek Deze roordracht wordt Ier ritle gelegd terwijl betloten wordt dat de benoeming zal plaats hebben in de rolgende rergadering Vnjdagarond heeft de politie alhier aangehouden de pertoon I C I Knegten uit Rotlerdam onlange uil de gerangenit onltlagen Hij waa dei morgent per tpoor naar hier gekomen en had zich rerroegd bg eenige sigarenfabriekanten met het raltche roorgeren dat hij s aronds te voren sigaren bg hen had gekMit en een 50 Cttstuk in beialing had gegereo doeh tegen een kwartje geld bad lerugontraagen waarom hü renocbt om bedoelde 26 Cts terug te onirtngen hetgeen hem bij een paar it gelukt Hij had ook een bezoek gebracht bg den schoenmaker ran der Oeett alhier Dezen kad hg gezegd dat bij ran de familie wat en rerzocU om eenige ondertteuning voor een oom te Eotterdam en meer dergelijke praatjca Bg zijne aanhouding ii op hem gerondeu een paar lederen vrouwen pantotfelt die van der Geett voor zijn eigendom herkende en gettaan hadden in zijn winkel Hij il giller morgen naar bet huil ran arreti te Botlenlam orergebracht Dinidag 19 Februari a t ten half teven ure zal ten huize van den Heer S J B Tamte aan de Keeuwijktohe brug een landbouwkundige roordracht gehouden worden door den Heer A Ë Marlet van Honlenitie Uit Zevenhuizen tchrgfi men ont In de vijfde vergadering ran het Leeigezelichap Tot Nut en Vermaak trad da Heer J J Grootendortl uit Gouda alt spreker op en drorg met zeer reel tact eeue tchooue norelle roor getiteld Oudejaanarond Behalre door den spreker werden nog bijdragen geleverd door de Heeren A de Jong V d Starren en P Blok terwijl door een achttal damet en rijf heeren nog eenige conpletteu werden gezongen £ en en ander bezorgde een genoeglijken avond Het departement Sehoonharen der Maatichappij tot Nut ran t Algemeen hseft met algemeene stemmen in lijne jongste vergadering het rolgende roontel aangenomen Het deparleruent Sehoonharen der Maatschappij tot Nat ran t Algemeen gelet op het schrgven vanhet Hoofdbestuur van 21 Januari 1884 no 988 orerwegende dat tal werkelijk de op te richteninstelling Ie Utrecht een inrichting worden roorhet Nnt ran t Algemeen het natuurlek en billijkis lérens dal ieder departement dus ook ieder lid daaraan bijdrage en niemand zich onttrekke loodal het gebouw niet Zal worden opgericht ten koste ran eenigeii terwgl anderen zich onthouden orerwegende dat volgens art 83 Algemeene wet ieder lid moet bijdragen een raste som perjjaar besluit het hoofdbestuur in orerwegiug te geren bg de aanstaande wetsreiandering genoemde bijdrage met ƒ U 20 te rerhoogen door welke rerboogiug de bgdrage niet belangrgkwordt renwaard en toch jaarlgkt eene som ran ƒ 3400 berekend orer 17 000 leden in de algemeene kas wordt gestort welke som strekken kan tot rentebetaling en mogelgke aflossing ran eine te sluitenleening ADVERTBNTIËN worden geplaatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN In de afgeloopen week rerliet de gemeente omranger te Woerdi n zijne gemeente roorgtrende elden iett te moeten rerriohten Hij liet echter dea arondt op zich wachten en toen ran zijn wegbigrer aan den bnrgemeeiter kennis werd gegeren legde deze onmiddellijk beslag op de boeken en kas ran den ontranger Een paar dagen later ontring de burgemeester een brief inhoudende het bericht dat de ontvanger tieh te Keulen bevond Men schrijft bel gebeurde kieraan toe dat de ontranger niet wel bij bet hoofd is De kas is naar men zegt in orde Sedert eenige dagen wordt van de Tramlgn Utrecht Vreeswijk der IJsclstoomtram maat schappg gebruik gemaakt tot het Vervoer ran brieren enz Voor het postkantoor Vianen worden te Vreeswijk de pakelten afgehaald Naar wij uit goede bron rememen zal door bet Openbaar Ministerie appel aang teekend worden tegen het vonnis der arrondistemenls rechlbank te Utrecht dd 5 Februari in zake de mishandeling op het Munsterkerkhof aldaar Amit Ook het WeekM van hei Recht stemt in met de al emtene afkeuring welke de toespraak door mr Van Iitenum tot de reroordeelde jongelui gehouden in de pen heeft gevonden Het blad kan geen enkele reden vinden tot hst houden van eene dergelijke toespraak Naar de Uiddelh Ct rerneemt heeft de Regeering het bekende besluit ran den gemaenteraad ran Veert tot rerkoop ran den beker van Maximiliaan van Bougondie rernietigd Men zal tioh herinneren dat de keer Van Vlijmen indertijd geklaagd heeft orer knoeierijen die bg den bouw van de Kon stallc n zouden hebben plaats gehad Thans meldt de A st Crt dat door dan Minister ran Financien eeue commissie ran deskundigen tot onderzoek ran s Konings stallen is benoemd Deze commissie zon bestaan uit de heereu Schuurman en De Jongh directeuren der gemeentewerken te Amsterdam en te Rotterdam en den heer Jan Kooy aannemer te Amsterdam Volgens de in 1877 in Engeland uitgevaardigde nieuwe voorschriften moet ook thans nog het uit Nederland aangebrachte ree bij aankomst in Engeland dadelgk worden geslacht en bestaat rooralenog geen vooruitzicht dat deze rerplichting spoedig zal worden opgcheren Bovendien is sedert eenigen tgd ook de invoer van levend ree in Pruisen rerboden Tengeralge van een en ander is in den laatsten tgd door rerschilUnde Nederlandsche maattchappgen ran landbouw de wensch te kennen gegeren dat opnieuw de gelegenheid worde opengesteld tot uitroer ran rersch vleeaoh met ontheffing ran den accijns De Regeering heeft gemeend aan dezen wensch gerolg te moeten geven door het indienen van een ontwerp van wet De daarbij roorgeslelde bepalingen zgn behoudens eenige rerduidelgking der redactie ran de artt 4 en 5 gelgkiuidend met die der wet ran 29 December 1S66 welker uitroeiing geene aanleiding heeft gegeven tot moeilijkbeden en waarvan Snelpersdruk van A Bbi nkman te Gouda iiiuii ii iiwi i iii w mi j Pa ik i gS