Goudsche Courant, woensdag 13 februari 1884

dtor den handel een ruim gebrnik gemaakt ii In art 8 il echter niet meer opgenomen het Toonohrift dat de belaoghebbende 6 ot ihoet betalen Toor elk lood dat de ambtenaren aan de stukken Tleeirh hechten Daar Toorts ook afgeiien ran de rerbodsbepalipgen in andere landen de gelegenheid tot uitroer ran rerseh rleeach roor handel en reeteelt ran 6elaog kan u is roorts de geldigheid der thans roorgestelde rrgstelling ran bet wetsontirerp san geen tljdsrerloop gebonden De heer J P de Bordes die aan den eersten spoornregaanleg op Jara een belangrgk deel heeft genomen ontwikkelt in de Sconomut t at denkbeelden orer de rraag welken weg thans bg den rerderen aanleg is te bewandelen Hg komt tot de slotsom dat de onderhanden zgnde wegen moeten worden afgebouwd Indien billgke roorwaarden kunnen worden verkregen moet de exploitatie ran Staatsspoorwegen aan particulieren worden orergegeren Het il wensohelgk dat de zooitenaamde groole spoorwegen in drie groepen worden rerdeeld als die in Ooit Jara Midden Jara en West Jara dit il daarom te rerkiezen omdat bg deze drie maatichappgen nagrer zal beataan en daardoor de zekerheid wordt verkregen dat op de exploitatie de rorderingen elders rerkregen zullen toegepast en stilstand rermeden zal worden Voor de spoorwegen welke gedeelten zullen worden ran hoofdlgneo over Java bepalingen in de concessiea op te nemen welke noodig zijn om daartoe te kunnen komen Jara is een lang eiland met een bergketen in het midden Vele kortere of langere spoorwegen naar de hoofdignen die in de lengte ran het eiland zullen worden of zgn aangelegd zijn roor de ontwikkeling ran het land noodig Maar de meesten dezer behoeren niet anders dan kleine spoorwegen te zgo die hi r buurtspoor en stoomtramwegen worden genoemd Bg de concessie dezer kleine spoorwegen moeten geene andere roorschriften gegeren worden dan de hoogst noodzakelyke hoe meer rrijheid van handelen des te beter is het want dan zullen in weinig tgd overal dergelijke spoorwegen komen Er zijn teekenen genoeg dat op die rrghaid wordt gewacht om handen aan het werk te slaan Zoo handcleude zal de aanleg ran spoorwegen op Jara snel roortgaan en dit schoone eiland de ontwikkeling rerkrqgen waarroor het zoo geëigend is eu die het zoo dringend behoeft Het FaderUud berat een hoofdartikel ran den heer J J ran Kerkwgk ter heriDneriag aan het feit dat het 10 jjuli a s drie honderd jaren zal zijn geleden dat Prins Willem I werd rermoord Den ISden Dec II bracht hij in de Tweede Kamer dit in herinnering en hij rraagt nu nogmaals of deze dag onopgemerkt mag voorbggaan Prins Willjem schrgft hij was de man die onze voorraderen krachtig bgatoud toen Koning Philips schond de voorrechten rrgheden en oude herkomens ran den LaiLde Zgn goed en bloed had de Prins reil roor hbt behoud ran de Vrgheit zoo in de Burgerstaet als in de Godsdienst Met een handvol gehuurd rolk hield hg den strijd gaande tegen de geoefende Spaansche krggsbenden in weikeu itrgd drie zgner broeders sneurelden De Zwijger was de eigenigke grondlegger en stichter ran de Unie ran Utrecht hoewel zulks op naam ran zyu broeder geschiedde Aap zijn groot verstand onbezweken moed en bedrerenhelid in de staatkunde hebben onze roorraderen het te danken dat zg den atrgd tegen Spanje hebben kunnen rolhouden verstoken van zgn leiding zouden zij spoedig zgn ten onder gebracht De heer Van Kerkwijk zet de verdienste van den Prins verder uiteen prgst zgn gematigdheid in zake den godsdienst zgn bereidwilligheid om hetgeen hg had voor het land op te offeren wijst op de woorden ran de Staten van Holland en West Friesland Deze Prins was roorwaar degene door wiens wijs beleid de fondamenten ran de rrijheid rau den Staat zgn gelegd en besluit met de woorden Een rolk dat tqn rrgheid lief heefi eert de nagedachtenis dergenen aan wie het die rrgheid rerschuldigd is De briefkairt tot welker inroering in 1869 het denkbeeld oorspronkelijk is uitgegaan ran den Duitachen algemeeiien postmeester dr Siephan is thans algemeen in gebruik Alleen in Europa worden thans jaarlqki meer dan 400 millioen briefkaarten rerzonden terwijl in ie Vereenigde Staten het jaarlijksch rerbrnik ongereer 280 millioen bedraagt In 1880 zgn in het binnenrerkeer ran de posterij besturen die tot de postrereeniging b hooren meer dan 700 millioen enkele postkaarten en 3 millioen met antwoord rerzonden geworden In internationaal rerkeer heeft het verbruik 18 millioen bedragen Dat de briefkaarten van alle landen in niterlgken rorm tooreel mogeljjk orereenstemmen is eeu gevolg van het posttraotaat waarbg is vastgesteld dat zg eene bepaalde grootte nl 11 cM in de kngte en 9 in de breadte niet nlogen overschreden dat de door bgzoodere personen vervaardigde briefkaarten in het wereldpostrerkeer niet toegelaten worden en dat de ter rerzending binnen bet gebied der postunie bestemde briefkaarten zooreel doenigk moeten voorzien zgn van een gedrukt waarde stempel alsmede van de aanduiding Union postale uniferaelle en ran den naam in het Fransch van het land van herkomst Regeling der buitenlandsohe briefkaarten met antwoord ia overgelaten aan de betrokken pustqesturen De kleinste van alle briefkaarten zqo die van NewFoundland die eene lengte ran 11 4 en eene breedte van 7 cM hebben Zij zgn ook wegens haar verder roorkomen opmerkelijk De ran wit papier rerraardigde met randrersieringen prgkende kaarten dragen in groene k eur de aanwé zingen Nem Foundland en Poêt Card op een netrormigen fijn uitgeroeiden ondergrond welke doorichoten is door een uit den linker onderhoek uitgaanden en zich orer de geheele kaart uiispreidènden stralenbundel Niet minder belangwekkend zijn de enkele en dubbele kaarten der republiek Guatemala met zwarten druk op lichtgeel papief Zg dragen in het midden ran de boveuhelft der voorzijde een rronwenhoofd in oralen rand met het omschrift Vi quartallo real die met bladslingers omgeren is en waaronder zich in sierlgkeu druk de wgziging Cartas pottaleê de la Sepuilica de Ouatemalai bevindt Voorts verdienen nog vermelding de briefkaarten van Helgoland met haar smaakvolle teekening op de adreizgde en het in Gothische lettni die in de zee lehqnen te duiken gestelde opschrift Helgoland Daaronder staat Union potlale unieertelle en links aan den borenrand het Helgolandsche wapen met een wimpel die den waardestempel van 5 farthings draagt Dat die stempel in den linker bovenhoek ia geplaatst vindt men orerigens alleen bij de briefkaarten rab Italië en Zwitserland Bg die ran Cuba Guatemala Portorico en Spanje berindt hij zich aan den borenrand in het midden Alle andere briefkaarten lijn in den rechter borenhoek gestempeld Omtrent de briefkaarten met antwoord ralt op te merkeu dat die van Finnland en Zweden zich van die van andere landen onderscheiden doordien lij niet aan den breedeo maar aan den smalleo rand gesplitst worden Een merkwaardig staaltje van speculatie op de verzamelwoede van poetzegelliefhebbers heeft de Luxemburgsche posladministratie in den jongsteo tgd gegeven De Regeerin namelgk bedient zich tot het frankeerrn van offioüele stukken ran postzegels welke den zwarten orerdrtik S P d i ttnice postal dragen Toen na rerleden jaar ene nieuwe serie zegels het licht zag werd ook deze met den genoemden orerdruk roor de officieele correspondentie roorzien en een der postambten werd belast met den rerkoop der builen verkeer gestelde zegels voor den nomiualen prgs aan verzamelaars Natuurlijk werden de lage waarden meer genomen dan de hoogere van 1 en 4 fr bgv ze waren dus spoedig uitgeput Terwijl iedere andere Begeering nu big geweest zou wezen ze eindelgk kwijt te zijn laat de Luxemburgsche nieuwe voorraden geheel ten behoeve van verzamelaars rerraardigen en deze nu in plaats ran met den Komeinachen met den cursieven orerdruk S F roorzien waardoor eene geheele nieuwe serie ontstaat Het eeuige afdoende middel tegen dergelgke praktijken ran ondernemende postadmiuistratien zou zgn dat pestzegelrerzamelaars en in de eerste plaats ook handelaars besloten zulke prorisoriiche uitgaren die steeds talrgker worden niet te koopen indien de noodzakelijkheid ran zulk eene sitgare niet voldoende blgkt In Nieuw Grenada wordt eene plant gevoiiden Coriaria thymifolia als inktplant bekend die een sap bevat hetwelk zonder eenige bewerking tot schrgven geschikt is Het schrift eerst roodachtig wordt in weinige uren donkerzwart Ook slaat deze inkt de stalen pen mindrr aan dan onze inklsoorten Deze eigenschap dier plant werd tijdens de Spaansche orerheersching on ldekt Eenige geachreren stukken roor het moederland werden gedurende de zeereis met zoutwater doortrokken en terwgl nu het gedeelte dat met gewonen inkt geiehreren was bgna onleesbaar was geworden bleven de bladen met bovengenoemd sap beschreren geheel ousnifgetast Tengeiolge daarran werd toenmaals bevolen dat voor alle openbare stukken deze plantaardige inkt moest gebruikt worden De conducteur van de paardenspoorwegen te Brookiga hebben ieder een groot horloge op de borst hangen zoodat de passagiers gemakkelgk kunnen zien hoe laat het ia De conducteurs zelren rinden dat echter minder aangenaam een hunner teide dat het hem al gebeurd was dat men hem zonder complimenttn omdraaide om op zijn horloge te kunnen zien Hg zeide te vreezen dat men hun nog ten geriere ran het publiek een almanak op den rug zou spelden eeo thermometer aan een knoopsgat en een adreaboek aan eeo band om den middel ion hangen De bedelaar maken ook vorderingen Dezer dagen zag men op de boulerardi te Fargs een bedelaar te paard die den roorbggangers om een aalmoes rroeg Hg zeide lam te tgn waarom men hem een paard geleend had om zijn beroep uit te oefenen figaro houdt zich nu en dan onledig met het opsnorren van arme bloedverwanten der mannen die thans in Frankrijk het hoogste woord voeren en van betrekkelgk onvermogende lieden millionnairs zgn geworden In een zgner laatste nummers kwam weer een brief roor van zekere Augustine Creusot die door deze aan de gemalin van president Grévy zou zgn gezonden en waarin zij zegt dat haar echtgenoot de zoon is van den broeder der grootmoeder van de Presidente den oom en peter van merrouw Gréry s rader De man is thans 72 jaar oud bijna blind en rerkeert in den uitersten nood Natuurlgk deed nicht een beroep op de liefdadigheid van nicht Wat er echter kwam geen antwoord zoo min op het eerste schrgven als op de vier andere welke het rolgden De rrouw was derhalve rerplicht zich tol het armbestuur te wenden en ontving 9 frank Haar wal kon 9 frank hier baten I Overtuigd dat alle geimeek op de rasthoudeudheid rau den President zou afsluiten liet de correipondent ran Figaro 100 frank achter in de woning der doodarme familie die het uiterste beeft afgewacht alrorens mevrouw de Presidente met het bloedverwantschap lastig te vallen en doet een beroep op zgo liefdadige lezers ten behoeve van den neef en de nicht van het hoofd van een der grootste en rgktte Staten van Europa In Groot Brittanié heeft zich jaren geleden een vereeniging gevormd welke gelden bgeenbrengt tot itijring ran een fondi waaruit de nagelaten betrekkingen van rerongelukte spoorwegbeamblen worden ondersteund Hoe rreemd het moge luiden t is niettemin rolkomen waar dat geen tnkel lid dier rereeniging ten bate ran het fondi zoo rrel geld inzamelt ala zekere sprairslooze Help honorair lid dier rereeniging Alle direkteuren alle beambten der spoorwegen kennen hem en ondersteunen z jn yrerige pogingen op tillerlei wgzen allerwege heeft hg rrg rerkeer per spoorweg de beate plaats wordt schier niet genoeg voor hem geacht en zoo reilt hg onrerdroted dag aan dag door t gansche laad Het grootste publiek waardeert hem evenzeer en waar hg üomt daar vindt hy de tafel roor hem gespreid t zg ochtend middag of arond want ieder zou zich schamen zulk een weldoener eener talrëke klasse onder ons mensohen voor zgn eenrondigen maaltijd iets in rekening te brengen Vraagt men óf h mime bgdragen inzamelt Een enkel roorbeeld zal dit duidelgk maken Dezer dagen reed een trein te Brighton het station binnen In een oogwenk stond hg op het perron en plaatste zich aan een der uitgangen Aan een koord dat hg om den hals draagt is een bus berestigd om de liefdegaven in te zamelen want de arme Helpi kan niet spreken maar toch had hg op dien Zondagniiddag 20 pond sterling of 240 gulden voor het fonds in de bus gekregen En t rreemdsteran t geral zal wel zijn dat onze Help met zgn rriendriijke blauwe oogeb een New Fougdlander is ran de prachtigste soort wiens krachtige bouw en rijkdom ran golrende lokken in hooge mate de aandacht ran eiken beminnaar ran dit schoone hondenras trekken Een oorrespondent der Illustration rangaiie wien het gelukte toegang tot eene ran de zoogenaamde steden der Parijaohe voddenrapers te krggen iets zegt hij wat slechts aan zeer enkelau met de grootste moeite vergund wordt deelt in dat blad orer hun leven en streven eenige bgeonderheden mee door illustratieén opgeluisterd De corporatie der voddenrapers vormt een klein volk waarin het plebs de burgerstand en de aristocratie vertegenwoordigd zijn in de pigueurs of coureurs dt platiers en de chineurs De eerste loopt met haak korf en lantaarn zoekt overal in de vuilnishopen rond en rerdient 2 a 3 frank per dag De plaeier heeft een raste plaats hg heeft ran den coneierge de rergunniug in bepaalde huizen den afral te doorzoeken en rerdient zoodoende in ariitocratisohe buurten gemakkelgk 8 tol 10 fr sommigen zelfs tot 20 fr per dag Deze heeft ook geen korf op den rug maar een wagen die door hem zelf en zijne geheele familie getrokken wordt De chinevr zoekt niet in de rnilnishoopep hij koopt en verkoopt De roddearapers leren om en bij de fortificatien in steden zooals la cite Dorê Marpy Femme en culotte Ie petit Maias ent Daar il het vooral des morgens tegen 10 of 11 uur eene drukte van belang wanneer al het gerondene gesorteerd en op hoopen geworpen wordt die een afgrgselpen stank rerspreiden maar waaruit de ngrerheid weldra weer schatten te roorsohgu zal roepen De groote beenderen gaan naar de fabrieken ran tandeoboriteli ran andere wordt beenzwart gemaakt Het ret dient roor kaanen of roor de goedkoope botersoorten Glas is bruikbaar in de glaiblazcrg oude lappen in de papierfabriek wollen lappen worden opnieuw tot wollen stoffen rerwerkt Oude kurken worden in chloor gebluscbt en opnieuw verkocht wacht n dus voor te witte kurken ook voor fijne wilte iponsjes die a 10 cenlimei op straat gevent worden iij komen uit ziekenhuizen en zgn ook met chloor behandeld Van oude sloffen worden de zole i door schoenmakers tniichen nieuwe ingenaaid het leer gaat naar den paraplumaker Het papier der tallooze affiches die de Fargsohe muren bedekken dient om schoenknoopjes te frabriceeren firoodkorstjes de schoone eet men op de vuile worden gedroogd gesorteerd en dienen dan in de restauralies om de hammen te bestrooien Het haar waarvan dagelgks 60 kilo wordt opgezocht wordt tegen 4 fr het kilo rerköcht aan de kapper Sardineblikjes lereren eene zeer roordeelige industrie Er wordt eene hooge stapel gemaakt ran blikjes ea hoot die wordt aangestoken het soldeeriel si ell wordt uit de aich opgezocht en brengt den eigenaar een mooie som bg rerkoop op De doozen zelf worden geplet geglansd en tot kinderspeelgoed ot bobéchcs vervormd Het overblijfsel wordt ijzersulpbaal Al deze zaken heefi de schrijver vernomen van een i oddenraper met den bijnaam Cate é poux in dr stad Marpy van wien de booze tongen vertellen dat bij zich sedert 1848 nooit gewasicheo heeft Buiteolandscli Overzicbt De Fransche ministetieele bladen zgn opgetogen over den uilslag van de verkiezing der economische commissie Van de 44 leden stonden 7 niet op de ministeriëele lijst namelgk Lanessan Andrieox Lookroy Floquet AUain Targé Lepere en Allicot wel stonden op de ministeriëele lijst de eveneens verkozen Clemenceau en Brialon De uiterste linkerzijde heeft drie leden in de commissie de rechierzgde niet éen Spuiler is benoemd tot president van de commissie deze rat haar taak zoo brbed op dat zg wel eenige maanden werk zal hebben Dat ii ook het doel Wg hebben reeds gemeld dat de Fransche Senaat de openbaarheid der gemeenteraadszittingen niet goedkeurt In het daartoe betrekkelgk art 64 van het door de Kamer aangenomen gcmeentewelsontwerp wordt aan de gemeenteraden de bevoegdheid gegeven zelven te beslissen of zg al dan niet in het openbaar zullen vergaderen Dit artikel werd verworpen met 166 tegen 78 stemmen en aan het roor stelLabiche rein of meer ran gelgke strekking riel hetzelfde lol ten eel met 147 tegen 91 stemmen Het rapport van den heer Labiche over het wetivoonlel tot wed rinvoering van de echtscheiding is bg den senaat ingediend De commissie adviseert in gunstige fin doch wil dal slechts in zeer weinige gerallen bg hooge uitzondering echtscheiding worde toegelaten Vermoedelijk zal de senaat in Maart a s dit belangrgk ondeiwerp behandelen De roontander der echtsoheiding zgn zeer ongerust orer den uitslag der discussie Uit Hongkong heeft de Temps berichten ontrangen volgens welke de Annamiten en de Chineezen te Bac Ninh het niet meer eens zgn De eentgenoeraden willen zich onderwerpen en de Chineezen eiichen betaling van de hun beloofde geldsommen Een uit Kairo ontvangen telegram spreekt van de aankomst ran Gordon te Abn Hamtned bg zou 12 dezer te Berber rerwaoht worden De militaire toebereidselen met het oog op de gebeurtenissen in Egypte worden door de Eogelsche regeering roortgezet en zoowel te Chatham als Ie Woolwich en Portsmónh heerscht ongewone drukte De motie welke heden door de leiders der oppositie in het Britsche parlement zal roorgesteld orden luidt als rolgt Het Huis kennis hebbende genomen ran de orer Figypte gewisselde stukken welke door de Begeering zgn overgelegd is ran neening dat de bedroerende gebeurtenissen onlangs in Soedan roorgerallen grootendeels te wglen zgn aan de wankelende en rerkeerde politiek ran Harer Majesteita Begeering Deze motie ran rerlrouwen in het kabinet Gladstone zal rermoedelyk niet worden aangenomen Zoo het parlement de regeering niet reraniwoordelgk telt voor gebeurtenissen welke ze wellicht moeieIgk kon voorzien zal niemand klagen Doch wel zon Europa reoht tot verantwaardiging hebben indien enkel de begane fouten besproken werden en niet tevens de kraohligile verzekering geeischt werd dat voortaan Engeland onder het volle besef van ó a rerantwoordelgkheid de ernstigste maatregelen nemen zal tot verdediging van het Kanaal en ras Egypte en tot het terugslaan van de rolgeliugeo van den Mahdi Soeakim waarop thans de kigemeene aandacht is geviitigd is de eenige havesplaats van Nabié en stenig wel het heetste punt der aarde In de middeleenwen waa het een de grootste handelsplaatsen van Ooitelijk Afrika en verloor sedert aan gewicht maar is toch nog altgd het middelpunt van den handelaomzet tuiichén Arable en Indie aan de eene Nubié en Midden Afrika aan de endere zgde en zal Hellip zeer in ontwikkeling toenemen wanneer de Eogelieheik hun spoorwegplan van Soeakim naar Berber aan den Ngl tot stand zullen gebracht hebben Het aantal inwoners wordt op 11 k 13 000 geschat Soeakim is goed voorzien van water en proviand De Effectenbeurs V Amsterdam U Februari 1884 Wederom is in de afgeloopen week de reactie aan het woord gekomen en ziju de gunitige vooruitzichten der vorige in rook vervlogen Zoowel Amerikaaniche sporen als Spaansche Egyptische en Russische waren weer lager De gebeurtenissen in Egypte gaven trouweifs wel grond tol ongerusihtid doch onze beurs was in alle fondien zwak en getuigde van groote moedeloosheid Zaterdag scheeti evenwel eenige animo in Am sporen te ontstaan waardoor de noteeringen hooger sloten BiSNENLANDSCHE wAABDXN Staats provinciale en gemeentefondsen Onze Staatsfoodsen blijren zich door hnn flinke stemming onderscheiden integralen 66 drieëtt 77 n lOï t 102 8 lOO De andere soorten toonden ook weinig rerandering Premieleeningen Van deze soorten waren kleine Amat loten 4 Paleisloten 1 pCt flauwer doch Rott aangenamer Spooneegleeningen Slechts weinig reranderingen zijn hier te rermelden Aaud Rijnspoor aand Centraal gestemp obl Boxtel Vo 2e Hyp do l f Tramteayleeningen Omtrent deze fondsen is te rermeldeu eene verheffing voor obl Omn mg van Vj Arnh van 4V4 Gooische van 2 i obl do van Si i diiling voor aand Ned van 5 Samarang van Vi Helmond van 2 pCt Industrie en finantieele gaarden De Aand Afr Kr zgn weder aan hun jaarlgksche rerandering bezig Zalerdag sloten z3 180 s 1 innert zich dat voor ces piki jaren de gernehtcn omtrent fraaie diridenden eene belangrijke rgzing in deze fondsen deden ontstaan die tot teleurstelling leidde aand Amst Bk profiteerden l o Hr Amst 1 pCt Aand Handelmij herstelden zich doch aand Ned Ind Bk garen 2 pCt prgs aand Nederland daalden tot 86 EvBOFEiscHE WAARDEN Siaats ondssn Hongaren Italianen en Bussen toonen eenige prgsrermindering Zilrermetallieken Jan Juli rerbeterden ractioneel Van Spaojaaiden sija boitenl 4 pCt 1 2 pCt fleuwer Turken Vj pCt Egypte 1 pCl lager Premieleeningen Binnenlandsche loten zgn l Oosteur 64 crediet insl 1 Pruiss 3 pCt hooger doch Oosteor 60 2 Servische 1 Turkiche en Zwitsersche l i l K Spoortoegleenin e Aand Theisa sp herwonnen 1 pCt erenzoo obl Vict £m West Sio spw en WarschanWeenen og Russische sporen hielden zich beter dan Sisatsfondsen en behielden grooiendeels hunne rorige noteeringen Iniuttrieele en finantieele aarden Aand Dnitsche Bgksbk waren i hooger aand Oost Hong Bk noteerden ex dir 116 Ameïikaanschb waakden Staatslondsen De 4 s pCt obl der Vereen Si sloten l ger Mexicanen tamelijk rast 20 lO s Brazilianen flink 66 i 79 hooger Peruanen waren ook rrg rast 10 8 Venezuela s ft uwer Spooncegleeningen Niet alleen dat Zaterdag de koersen stegen maar ook was er eenige kooplust voor binnenlandsche rekening Het avans heeft roor de meeste soorten nog wel weinig te beteekenen maar het uiterlgk was althans gunstig Burl Quinc steeg 6 Florida Centr West U do L B 2 Illinois l 2e pref S Louis S Fr 4 Missouri s 1 do iuc bnds Miss Pac 2 Minnesota 2 Dakota 1 Un Pac oerl 2 Wab 1 Lager sloten pref Buff 2 obl centr Pac l j Cairoinc bnds 1 Nashr j pref Oregon s 1 Brasilia l Pref Erie s noteerden ex dir 70 Ontario s nagenoeg onreranderd ll 4 Industrieele en Finantieele waarde Maiwell i waren hooger PuoioNQATiB BENTE 3 pCt Het geld blgft zeer ruim Desniettegenstaande heeft de Engelsche Bank haar disconto van 3 op 3 pCt gebracht F8 Ook heden waa de markt niet willig Spanjaarden en Turken flauwer Egypte iets beter Aand WarschanWeenen bieren dalen ii Russen rast Mexicanen aranceerden een weinig Amerik sporen veranderden weinig St Louis Cairo s inc bnda stegen l 4 door het bericht eener uitdeeling ran 3 pCt Bionenl Staatsfondsen flink rooral inlegralea en drieën Aaud Rijnspoor lager 114 Omnibmg S Goqische tr 3 Samarang do hooger Ned Ind 5 pCt lager Ned Bk 1 hooger 262 r f I Q E Z OJ D E N Gouda 11 Februari 1884 Mynheer de Redacteur Het zg mg vergund een klein deel van uwe ruimte te vragen tot toelichting en opheldering van het gesprokene door den Heer Hoogenboom raadaverslag 1 Febr jl waarbg genoemd raadslid m j de eer aandeed van mijne opinie aan te halen in zake de bekende tramquaestie De Heer Hoogenboom heeft mijne meening op zich zelf juist weder gegeven Wanneer het systeem Haannan gevolgd werd zou naar mijne overtuiging da kans van ontsporing zeer verminderen Dit verwekt dut by mg geen bedenking en hierin wensch ik ook niet verder te ireden De wgze echter waarop de Heer Hoogenboom zijn rede heeft ingekleed acht ik op zijn zachte gesproken weinig gelukkig Hg begint met mijne meening aan te halen verwerpt die echter zonder eenig nader bewgs en stelt zgn meening daartegen over Het aanhalen mgoei woorden was dus overbodig £ r is meer Tot twcemafl toe zeide de spreker of het waar is weet ik niet ZBd schgni dus ditmaal de vrees gekoesterd te hebben zich aan koud water te zullen branden De Heer Hoogenboom noemt de Rhgnspooreen regte weg sic en schgnt niet te weten dat die Maatschappg ook tramwegen exploiteert Een en ander verdient rectificatie ea ik zoude mij dan ook niet de moeite gegeven hebben deze onjuistheden aan te stippep wanneer de Heer H niet mijtt naam in het dcbk had gemengd Wanneer ZEd in het vervolg weer adviezen geeft in technische qnaesties dau mogen wg zeker van tyn juiaten blik wel verwachten dat de logische vorm tot zijn volle régt kome Hoogachtend heb ik de eer te zijn UEdw T J KOOBS CaTEANT CON8UI IS ITc Mynheer de Redacteur I Het zij mg vergund door middel van uw geacht blad de aandacht der bevoegde autoriteit te reatigen op het ongeluk dat gepaaserrden Woebsdag cec werkman is orerkomeo aan de Boode brug Tan dezen is namelgk bij het toedraaien der brug terwijl ktj achter de afsluiting stond te wachten een teen zoodanig in de knel geraakt dat deze hem moest worden afgezet Men zeide mg dat dit nu reeds het rijfde ongeluk il dat op dergelgke wijze is roorgekomen hetzg aan deze hetzg aan de Jan Kattenbrng Iemand die ran deze bruggen meermalen gebruik maakt deelde my mede dat een ieder jie zich zonder erg achter hare afsluiting plaatit en lich rellig waant aan eeo dergelgk ongeluk ia blootgesteld aangezien bare trottoirs den rnstigen wachter ongemerkt op de meest oniangename wijze kunnen komen rerschalkeu Ik heb mg penooclgk ran de waarheid ran s mans woorden door een plaatselijk onderzoek orertnigd en meen dat dit ook wenschelgk is wil men zich eeB juist ll ijkbeeld vormen hoe dit in zgn werk gaat Een iedèhkomt dan niet onwaarschgnlgk met mij tol hei besef dat eene andere wgze ran afsluiten noodsaket is ter roorkoming ran meerdere ongelukken In het rerlrouwen dat het Jqagelgksch bestuur niet de meening deelt ran e€n der leden ran den gemeenteraad die een onguuk een paar burgsrs al zgn het maar jeugdige rerkomen raiC geenbelang acht indien het der ftemeente maar geengeld kost hoo ik niet te ergeefs te hebbengepoogd iets tot de algemeens Jveiligheid te hebben bggebracht Inmiddels heb ik de eer gnheer de redacteur met de meeste hoogachting te zgn UEd Dw Dienaar COfiN Zie SaadBversIag Ko 4 1884 de heer Sarnsom RECLAME Onder de tandmiddelen welke zgn gebleken ten allen Igde proefhondend te zgn neemt voorzeker