Goudsche Courant, woensdag 13 februari 1884

Vrydag 15 Fetirpari 1884 N 3040 GOUDSGHE COURANT JMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan gescliieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Magazijn Gouwe C 241 Mt JnaUtrm MonimUer van deo heer dr J O POPP K K UofUDdarts de Weenen stad BognergasM no 3 de eerste plaats in Dit natkeri Uimiwater heeft reeds sedert ruim 34 jareq i n roem staaad gehoudeo eu in duiiende flacons naar alle oorden der wereld fenondeu werd het door vele geneesheeren by alle and en moudoagesteldheden aaobetolea Zeer aanbereleoswaardig is ook dr J G POPP s Plantaardig Tandpoeder dat b een dageljjkieli gebruik tot reiniging en onderhoud der tanden den meest nuttigen dienst verleent Het JnaUurinTandpatl in glazen doosjes dat geene voor de getondheid schadelijke bestanddeelen bevat il een der beste van alle beslaande middelen tot reiniging der tanden Dr POPP s Aromatiiclie Tandpaitij va pakjes van 35 cents is het goedkoopste van alle bekende middelen tot onderhouding der gezondheid van mond en tanden Holle en bedorTen tanden kan men het betit met dr POPP s Ta dtlombeerul zelf aanvullen waardoor het bederf beperkt en het lostaten der beeuderen massa voorkomen wordt Met een gerust geweten kunnen wij daarom iedereen die zioh in het bezit van een gezonden mond eu gezonde tantan wil verhengen aanraden lich van de Anatlurin Preparale van dr J 6 POPP K K Hoftandarts te Weenen stad Bognergasse no 2 te bedienen Dr POPP s Jromatuci geneetliandigenKrvidmzeep is de beste toilet en gezondheidszeep om aan de huid de noodige elasticiteit te geven z doet by regelmatig gebruik spoedig het untbreken van frisohheid aan de huid verdwijnen en bezorgt baar een gezonde tint Van al deze gezochte fabrikaten van dr POPP bevinden zich depots in alle apotheken parfumerie drogerijen en galanteriewinkels doch wordt het koopend publiek er bijzonder opmerksaam opgamaakt dat alleen die artikelen als echt zgu te beschouwen die voorzien zijn van den naam J G POPP K K Hoftandarts te Weenen I Bognergasse no 2 en van bet gedeponeerde fabrieksmerk Afloop van Openbare Ver koopingen van Onroerende Goederen VERKOOP 11 Februari 2 Huizen Earnemelksloot R 367 en 368 7 Huizen 3e Kade R 341 317 perceel Grond en Kleingarenbaan aldaar f 6960 kr C Bos Huis Boelekade R 112 ƒ 920 kr M Schraven Huis Vogelenzang M 62 860kr C van Velzen Idem Kappenaarsteeg G 32 ƒ 570 kr C van Velzen Idem aldaar G 33 ƒ 370 kr C J Koot Idem Beeuw jk ƒ 7 0 kr G R Bouman KEl i ISGEVlNG De BURGEMEESTER van Gouda brengt overeenkomstig art 15 tweede lid der wet van den 26 Mei 1870 Staatablad no 82 ter algemèene kennis Dat hi gedurende dertig dagen ter inzage van de belanghebbenden ter Secretarie van de gemeente heeft nedergelegd den Staat aanwijzende de uitkomaten van de meting en schatting der gebouwde eigendommen welke nieuw gesticht zijn of aan welke vernieuwingen hebben plaats gehad met opgave van het jaar larin de belastbare opbrengst geregeld wordt bedoeld in de artt 15 23 en 43 lan gemelde wet Gouda den 11 Februari 1884 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Bu rgerlijke Stand Oouda ÖEBOREN 9 ïebr Suaannii Muts oaders A Tin der We deo en A Sparoaaij JohsDoa Jacobs oaders J J Zaïjdveld eo A ybh Looq ViUemina Frederika ouders W Lots eu B J Lamoraal Wichera Cornells onders H Grendel en A van Willigen 10 Godefndns Nicolaas onders S Slnijter en S J Haas Johanna Maria onders L tan Blokland en J L M Sprugt 11 Alida Wilhelmina onders J W M Botterop en G Prins Geertruida Johanna onders S P van Leeuwen en W Hniskamp OVERLEDEN 9 Febr J M de Brnin 48 j 11 m A Jaspers 68 j G Kalkman 20 10 G M van Uo jeD 2 m 11 W Schriek 11 m Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 31 Januari tot 7 Februari 1884 Gouderak GEBOREN Lemdert ouders P Nobel en H van deo 0 en Neeltje Jansje onders G Boer en M den Gaden Maria onders J Krnu en L de Kwaadsteniet OVERLEDEN J Vink 11 d t Trouwborst 65 j P Kasbergen S m GEHUtVD J B Zwart van Waddiniieeo en N kalkman Stolwijk GEBOREN Cornells onders H Blonk en A Ooms Willerapie Hendrikn ouders W de kniper en J Groenevcld Janna onders L van den Henvee en J de Grnijter OVERLEDEN t Burger 9 j W Molenaar 82 j C Spont 12 w J Anker 69 j Fj Burger 5 m N GrtfeUnd j Haaatreoht OVERLEDEN M Rietieid 77 J ONDERTROUWD E Renswonde Tin Harmeien en Wilhelmina Liererse Reewijk GEBOREN Camelia enders A de Wit en M Itreng Krina Petronellr ouders J L Kosters eo P de Kroger Geertrmda Maria ouders C Droog en M Kamp OVERLEDEN J D Vermeg 1 m ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen van eefte vrelgeschapen Dochter ALIDA WILHELMINA van VREÜMINGEN geliefde Echtgenoote van J G TIMMERS Az Rotterdam 10 Pebr 1884 Bevallen van een Dochter L ROEST VAN LIMBÜRÖ geb WlBMÜTH Samarang 10 Febr 1884 Heden overleed tot diepe droefheid van mg eu mgne Kinderen mgn geliefde Echtgenoot JOHANNIS HENDRIKUS de BRUIN in den oaderdom van bgna 49 jaar Wed M E DE BRUIN Gouda 9 Februari 1884 EuoHifE De ondergeteekenden betuigen hiermede hunnen hartelgken dank aan den Heer JASPERS Bleekerij de deie Nooteboom en en diens knecht BERTUS van BRBUKELEN voor het redden uit het Vfater en de menschlievende hulp hun 4 jarig Zoontje bewezen by het ongeluk Zaterdagmorgen hem overkomen A PEES N PEES Buisman Oproeping CrediteiLreii mede geplaatst in de Staatscourant van Zondag 10 en Maandag 11 Febr 1884 De schuldeischers in de onder het voorrecht van boedelbeschrflving aanvaarde nalatenschap van wijlen GERARDUS VERGEER in leven grondeigenaar en bouwman gewoond hebbende te Reeuwijk en aldaar overleden den IstenJuli 1883 worden door de beneficiaire erfgenamen opgeroepen om te verschynen op MAANDAG den 258ten FEBRUARI 1884 des morgens t 10 uren ten kantore van Mr MOLENAAR Notaris te Waddinxveen ten einde aldaar aan te hooren de rekening eu verantwoording die zij van hun gevoerd beheer zullen afleggen en indien er geen verzet plaats heeft hunne vorderingen te ontvangen voor zoover het bedrag der nalatenschap toereikende zal zijn pullende die rekening en verantwoording aldaar ter inzage voor belanghebbenden zyn van Vrgdag 8 Februari 1884 tot Vrijdag 22 Februari 1884 TE HVUR 141 Snelpersdruk van A Bki nsuan te Gouda een flink BURGERWOONHÜIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Kamemelksloot alhier voor een tiiftelen prga Te bevragen bg J BULK Kamemelksloot te Gouda te geven in het Lokaal cNUTen YERMAAK OOSTHA V EIT op Donderdag 14 Febraarl 1884 door Mejuffrouw PFEIFFER Concert en Opera zangeres Den Heer ARNOLD SPOEL Concert en Opera zanger en deu Heer G A MICHELSEN leeraar aan het Conservatorium van Scharwenka allen uit Berlijn Toegaugsbewgzen bg inteekeniug ƒ 0 99 buiten inteekeniug 1 25 Mevrouw ALVERbA Markt VRAAGT met MEI eene DIENSTBODE Mevrouw VAN Behoen IJzekooorn VRAAGT tegen MEI eene die ook huiswerk moet verrichten Levensverzekering Een Blnnenlandsche MAATSCHAPPIJ Koninklijk goedgekeurd wenscht in GOUDA sn OMSTREKEN vooral voor kleine Verzekeringen in onderhandeling te treden met soliede personen die als SODB zouden willen werkzaam ziji Adres H C EDAüW Jr Boekhandelaar alhier onder motto Levensven kering Openbare Verkooping VAN BOOM EN BAEBOÜT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn van meening op DOI DERDAGden 14d FEBRUARI 1884 des voormiddngaten 1 1 Ure om Contant Geld ter plaatse waarde hierna te vermelden hoornen staan te verkoopen 22 stuks FOFÜUEREN BOO MEN staande op den Siittei gel te Gouda zoodanig Q dle door nommering zijn aan wezen en voorts eene partij Tl EKEN en HAKHQDT Waarvan de Voorwaarden dagelgktt de Zondagen uitgezonderd des voormiddan van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselgke Secretarie ter lezing zullen liggen advertI itiem in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 HET ONTWERP tot wijziging der Schoolwet IL Konden wg ons blgkens ons vorig hoofdartikel niet vereenigen met des ministers financieele regeling meer is dat het geval met zün voorstel omtrent het weltelgk perMneel Niet om het beginsel maar om redenen aan de practgk ontleend In beginsel zgn kleine klassen te verkiezen boven groote en ware het uitvoerbaar wat de kasten en het vereischte personeel betreft dan zonden wg geen grooter klassen wenscben dan van ongeveer 30 leerlinpeu Maar daaraan is in oe volksschool vooral op het platteland niet te denken enbg gebrek aan wat men hebben wilde behoort men ook hier tevreden te zgn met wat men hebben kan 6 I k bekend is eiscbt thans art 24 der wet dat behalve het hoofd der school voor meer dan 30 leerlingen één voor meer dan 70 leerlingen twee voor meer dan 120 leerlingen drie voor meer dan 170 leerUngen vier en voor meer dan 200 leerlingen op elke 40 een onderwgzer in de school werkzaam moeten zgn Dat deze eischen zooals de minister zegt op zich zelf overdreven zgn omdat er voor zooveel onderwgzers geen genoegzame ernstige bezigheid is wil er hg ons volstrekt niet in een onderwgzer die gemiddeld 40 leerlingen in zgne klasse heeft behoeft dunkt ons over gemis aan ernstige bezigheid niet te klagen Wat is echtar het geval De ondervinding heeft geleerd dat er nog honderden onderwgzers te kort komen om deze doode letter te maken tot werkeIgkheid en dat er geen denken aan is om in de eerste jaren een voldoend aantal leermeesters bgeen te brengen om in dezen eisch der wet te voorzien Op het oogenblik zgn er raim J500 vacatures onyervnla Het gevolg hiervan is dat de grootere en rgkare gemeenten de beschikbare krachten door verniMgins van salaris tot zich trekken dat de bulponderwgzers telkens strevende naarhooger salaris het land doorvliegen als weverspoelen en ten sl otte de armere kleine plattelandsgemeenten van alle goed onderwgs verstoken nlgven omdat het personeel voortdurend ontbreekt Wat baat het dan om in de wet fraaie cgfers voor te schreven ds het onmogelgk is daaraan te voldoen Om die reden zien wg er geen overw end bezwaar in om de wet die toch niet voor de eeuwigheid gemaakt is voorloopig op dit ptint te wgzigen Ten eerste komt men dan nader bg de werkelgkheid ten andere bestaat r kans dat er eenige matiging zal komen iif het opvoeren der tractementen zoodat eene grootere eenvormigheid op datpunt zal bestaan waarvan meerder stabiliteit en gelgkmatiger verdeeling van het personeel over het gebeele land naar gelang der behoefte het gevolg zgn Als voorbeeld van den tegenwoordigen toe stand zullen wg onze eigen gemeente aanhalen Wg laten de zoogenoemde burgerscholen buiten debat Op lo Oct j l was de toestand aldus Ie Kostelooze school Gouda Ie klasse 76 leerlingen 2e kl 71 3e kl 9 4e kl 64 5e kl A 42 5e kl B 35 6e kl 60 7e kl 40 dus met het hoofd 9 onderwgzers op 4471eerl 2e Kostelooze school Posthumus Ie klasse 83 leerUngen 2e kl 70 3e kl 61 4e kl 60 5e kl 48 6e U 42 doi met het hoofd 7 onderwgzers op 364 leerlingen Tusschenschool Schriek Ie kl 42 2e kl 40 3e kl 56 4e kl 55 5e kl 52 6e kl 50 7e kl 49 8e kl 54 9e kl 56 dus met het hoofd 10 onderwgzers op 454 leeriingen Eilieve Zgn hier klassen van 40 leerlingenregel Wg weten wel dat le termgn wanneervolgens de wet het personeel voltallig moetzgta nog niet vwitrekea m en dat das het8choolto dcht en het gemeentebestuur volkomen bevoegd gn dezen toestand te laten voortduren tot 1 Januari 1886 Maar al zon hetdan gelukken hier ter stede aan den eisch derwet te voldoen het is omnogelgk dat op diendatnm oneral in den lande voorzien zon zgnin de behoefte aan onderwgskrachten Dewarmste voorstanders der wet vragen dan ookzelf reeds om uitstel van dien termgn b v tot 1890 d i tot 12 jaren na de aannemingder wet van 78 Maar de vraag is niet ongepast dient de wet om regelen te stellen die alsideaal voor de toekomst begeerlgk zgn of iszg niet veeleer om te belichamen wat in depractgk op het oogenblik bereikbaar is Wathier ter stede het geval is ± 50 leerlingenper onderwgzer zal wel ongeveer regel zgn wg hebben geen reden om te onderstellen datonze gemeente eene nilkondering zgn zou Temeer daar werkelgk zooals de minister opmerkt de ia den laatsten tgd nieuwgebouwde eunieuwingericHte scholen klassenlokalen hebben waar op circa 50 kinderen gerekend is Mochtonze gemeente niet als maatstaf kunnen gelden dan zou het verschil met andere plaatsen veeleer in ons voordeel zgn Personeel is hierveelal gemakkelgk te krggen en overgrooteklassen zijn uitzondering Het voorstel van den minister strekt om te bepalen dat behalve het hoofd één onderwgzer komt op Imeer dan 45 leerlingen twee op meer dan 140 en verder een meer op elke 50 leerlingen Meestal wordt hiertegen aangevoerd dat het niet wenschelgk is de regeling die in 78 op goede poedagogische gronden is aan f enomen nu reeds te laten varen Met grond an echter worden aangemerkt dat de toestand volgens art 24 nog niet aanwezig is eu nog vele jaren tot de vrome wenschen zal behooren zoodat het bepalen van een ander cgfer dat meer met de werkelgkheid strookt en meer uitvoerbaar is niet kan genoemd worden een afbreken van eene goede schoolregeling maar eene eenvoudige erkentenis dat men in 78 zich vergist en als uitvoerbaar aangenomen heeft ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plahtsmimte Bovendien worden alle Adverteutien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt Afzoaderiyke Nommers VIJF CENTEN wat thans blgkt eerst in later tgden voor verwezenlgking vatbaar te zgn En de paedagogische gronden Op dit punt is geen wetenschappelgke bewgsvoering mogelgk het is geene vraag van theorie maar van practgk de ondervinding moet beslissen En nu is niets meer subjectief dan iemands ondervinding zoodat de daaruit afgeleide regelen bg verschillende personen ver uiteen kunnen loopen Wg achten op grond onzer ondervinding 30 leerlingen per onderwijzer gewenscht art 24 der tegenwoordige wet 40 leerlingen Heemskerk 50 Mackay c s 60 en de Dnitsche paedagogen nog veel talrgker klassen Steller dezes heeft voor ruim 30 jaren op een dorpsschool gegaan waar 3 onderwgzers het hoofd 2 225 a 240 leerlingen voor hunne rekening hadden en het onderwgs was uitstekend maar dat zat in de persoonlgke eigenschappen en de methode van den hoofdónderwgzer zoodat wg natnnrlgk niet op grond dier ondervinding zonden willen besluiten tot de mogelgkheid van klassen van 80 leerlingen Veel hangt daar bg af van den persoon des onderwgzers van den aard der school van locale en andere omstandigheden Het veiligst gaat men dunkt ons als men zoo kleine klassen als mogelgk is tot ideaal stellende te rade gaat met hetgeen op een gegeven oogenblik uitvoerbaar kan geacht worden als regel voor het geheele land De opiniën daar overkunnen natuurlijk uiteenloopen maar na eenig tasten en zoeken in verband met de ondervinding van verscheiden jaren wat het beschikbare personeel betreft kan men toch tot een resultaat komen dat niet ver van de waarheid sfwgkt Wg voor ons nu gelooven dat de minister niet ongelukkig geweest iï in de keuze van zgn cgfer Het voorstel van den minister 50 is dan ook een middenterm tusschen ari 24 zooals het thans luidt 40 en het voorstel Mackay c s 60 Met het oog op de practijk komt ons deze regeling niet bedenkelijk voor althans wg moeten ons er bg nederleggen omdat het betere ons onbereikbaar voorkomt Het getal van § 0 door de 4 kamerleden Mackay c s voorgesteld komt ons minder wenschelgk voor lo omdat wg voorstanders zgn van zoo kleine klassen als met de practgk bestaanbaar is en het cgfer der regeering nu xeeds ongeveer regel is 2o omdat de nieuwe scholen berekend zgn op 50 leerlingen per lokaal en dus een grooter getal vanzelf onmogelgk zou blgken Elk cgfer is zooals wg boven zeiden eenigs zins willekeurig en moet als een algémeene leiddraad beschouwd worden want juiste indeeIfng van klassen naar een vast ge l is steeds onmogelgk leerlingen zgn geen schapen die men kan stallen bg 40 of 50 stuks per park Gaarne zonden wjj evenwel aaa het voorstel van den minister iets toegevoegd zien het verbod n l om meer dan 50 leerlingen in dezelfde klasse te plaatsen Wat toch gebeurt thans vaak en ook hierterstede Om verschillende redenen zgn in den regel de lagere