Goudsche Courant, zondag 17 februari 1884

1884 Zondag 17 Februari N 3041 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Bevallen ran een Zoon C B NICHTING geb TAM LiEimsN Gouda 12 Febmari 1884 iPBlAÊncsoiir Wordt ter algemeene kennis £ e fracbt dat op DINSDAG 26 FEJBKUABI 1884 dea namiddags ten S uur in de respeotieTe schoollokalen de H ALF JAARLIJKSCBEINSCHRIJVING zal gehouden worden an de leerliageu wier PLAATSING aan de Openbare Scholen met 1 April 1884 verlangd wordt W ders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie van ToezicM op het Lager Onderwas De Secretaris KOOTUOVEN VAN GOOR Gouda 12 Februari 1884 Openbare Bewaarscholen Op DINSDAG 26 FEBKUARI 1884 des namiddags ten 5 uur zal in de beide SchooUokalen de INSCaitiJVINO worden gehouden van kindeken wier PLAATSING men verlangt met ingang van 1 April 1884 op de Ie en 2e Openbare Bewaarschool Voor nadere bflzonderheden raadplege men de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwas NOOTHOVEN vak GOOE Gouda 12 Februari 1884 Secretaris I ed Bouwvereenig ingf gevestigd te Gouda De gewone Jaarlüksche Vergadering voor AANDBELHOÜDBBS tot het doen der Rekening over 1883 zal gehouden worden op DONDERDAG den 28n FEBR 1884 des middags ten één ure in het Koffiehuis oe Habhomie op de Markt te Gouda UIT DE HAND TE KOOP een HÏÏIS EN PAKHUIS geschikt voor RAASPAKHUIS aan het water Adres No 926 aan het Bareau dezer Courant Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 25 FEBRUARI 1884 des voormiddags ten elf ure in het Logement de Pauw aan de Markt aldaar van Een HUIS GEBOUW ERF en TUIN in de Korte Akkeren te Gouda W k P No 311 Een HOIS en ERF daarnevens nog ongenummerd Een HUIS en ERF daarnevens nog ongenummerd En 10 perceelen BOUWGROND liggende achter gemelde Huizen in de J n Philipskade en wel de negen eerste vóór ter breedte v 17 meter en bet laatste van 23 meters strek kende van de halve kade tot achter ter halver sloot Te zamen groot ongeveer 60 aren Eerst afzonderiyk en daarna samengevoegd Terstond te aanvaarden Nadeie inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkooping VAN eenen INBOEDEL waaronder Gewerkt GOUD en ZILVER op DINSDAG 26 FEBRUARI 1884 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wjk K No 255 aan dê Peperstraat te Gouda Daags te voren te zien Nadere inlichtingen ign te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping De Notarissen vak WIJNGAARDEN VAN VOLLENHOVE N residerende te Rotterdam ah lasthebbende van hunnen principaal zfln van meening om bg veiling op DINSDAG 26 FEBRUARI 1884 en by toewijzing op DINSDAG 4 MAART 1884 telkens des middags ten 12 ure is het huis der Notarissen aan de Geldersche kade te MotUrdam in het openbaar te verkoopen Eene voor weinige jaren nieuw gebouwde BODWIANSWOnNG met Koe e PaardenstdlUng gemerkt wyk H N 14 alsmede zes roeden Hooiberg Erven Tuin en vgf kampen WX I en SOOILAND staande en gelegen aan elkander aan den weg van Terhregge langs de fi orte Kade in den Polder Prins Alexander onder de Gemeente Kralingen strekkende voor van halver sloot tot achter aan den Togt van Terbregge uitmakende Kavel n 4 van Afdeeling K van den Polder belend ten noorden Mevroaw de Wed G van Siii EV0LDT en ten zuiden GusBBRT Veekbbk te zamen groot in oppervlakte 14 Hectaren 71 Aren 20 Centiaren enbghet kadaster bekend in Sectie C Nos 733 tot en mflt 738 Zulks in vyf perceelen breeder bg billetten omschreven welke eerst elk afzonderlek en daarna in combinatien zullen worden afgeslagen De goederen z n te zamen verhuurd geweest voor ƒ 1388 15 s jaftrs en thans in gebruik en bezit te aanvaarden het land by de betaling der kooppenningen op den 15 Maart 1884 of eerder en de woning met verdere getimmerten en erve kadaster no 736 den 1 Mei 1884 De landergen genieten vrydom van verhoogde grondbelasting tot ult 1897 en de gebouwen zgn vry van grondbelasting tot en met 1889 De perceelen zgn over 1883 aangeslagen in de Polderlasten voor ƒ 13 50 en in Sohielandspenninggeld voor ƒ 1 40 per Hectare Het te veilene kan dageiyks worden bezichtigd mits zich by den huurder en bewoner aanmeldende terwyi ten kantore van genoemde Notarissen vak WIJNGAARDEN van VOLLENHOVEN aan de Zuidblaak te Rotterdam inmiddels nadere informatiën zyn te bekomen TE HVVR een flink BURGERWOONHUIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor een civielen prys Te bevragen by J BULK Karnemelksloot te Gouda Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda COMMISSARISSEN van den STRAATWEG van Gouda naar Bodegraven zullen op DINSDAG 26 FEBRUARI 1884 deg voormiddags lO j uur iu het Logement BLOM te BodiGBAVEK in het openbaar voor den tyd vanéén jaar VERHOREN De OrMgewassen groeiende op de bermen van gezegden weg In VUF perceelen en De VisBcherijen beboorende tot den gezegden Straatweg mede inVUP perceelen ADVEKTE TIEI in alle Binnen en JBuitenlandsche Couranten wordeq dadeiyk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda a1shaijbbii s of anti ehïïmatischewattm A BREETVELT Az Delft Verkrijgbaar k 30 Cent per pakje bg r A G van Detb C B Verheul Oadewater A Bo Berfcel J Tan Dorp Zoetermeer A Kanling Alphen J B £ C SohUttman Bodegraren K Ooaterling Haaetreoht Hej de Wed Bosman Gouda W F J den Uijl Sohoonb A Prins Zevenmiizen M J Ooudkade Boskoop O Hoogendijk Oappelle 8 Y d Kraats Bleiawyk W d Q Wilhelmu Woerden nnniTir nil SADIKALE QENEZINS dnterkieieod wordt DlililJnClll otereeDgekomeo wt en bepMÏd prgi beIsalbaar d fteaczing Daartoe zijo 30 kamen ter beicliikkiDg der MtUoten gmteld VkABKSEOERS Heilmtnler aa breokea Gboxvpuats S6 te Antwebpjer Een BEKWAME bekend met MAKEN van COSTÜMEN en MANTELS biedt zich aan om aan buis te komen naaien Adres franco brieven onder No 927 aan het Bureau dezer Courant dl inrr i i ir tegen Invaliditeit en OnRclukkcn TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agent P JK VAN WERKHOVEN te id P ELSHOÜT te Zevenhuizen Hoofd Agent H SMITS te Niéuwveen en VRIJLANDT te Moordree it Agenten Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom t bekomen DE mm MM of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkgïazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderiyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Cents BINNENLAND GOUDA 16 Febravi 1884 Ia de folKende week sal looali uit arhtenlaaDde officieele bekeadmakinK bigkt aau de huiten oazer iDgenleaen eene oojlecle worden lioaden ten behoeve der Maaliehappij van Weldadigheid Dat deze osdenteuning noodig heeft is bekend en evenzeer dat tij ten rolle iederi sl nn erdieut De olleote lij derhalve teder aaubevolenl Bevolking der Gemeente Gouda over 1883 l Januari 1883 M V 8807 881 Geboren 382 392 Qeveatigd 543 623 Orerieden 9732 282 10896 268 Vertrokken 84S0 7 10628 637 Totaal Ta tarnen 18344 pertonet 8853 9991 De heer F W K Hügenhollt predikant te Santpoort zal Vrijdag 22 Februari e k eene voordracht DOttden in de Afd Oouda en Omatreken vanden Xed Protestantenbond Aan het grbonw van het Frov bestuur te t Hage lUil 25 deter warden aanbesteed bel afdammeo droogmaksii onderaoekm ea hanldlan der Mallegolaluis te Gouda behoorende lot de werken van den Waterweg vau Amsterdam naar Botierdam Baming 26 600 Er circuleert in loco een adre aan de Directie der N R S My om op Donderdag en Zaterdag markltreinen te laten loopen naar Gouda en Utrecht ten gerieve van de ingezetenen der aan de Iqn Gouda aHage gelegen gemeenten Door de besturen der belanghebbende polders in de Krimprotrwaard is aan het college van OedeputMrde Staten van Zuid Holland e o adres gericht vrnoekenrie dat de innndaliesinis ntbg Stolwijkerslnis ingericht worde tot schutsluis Bevolking der Gemeente Haastrecht over 1883 Bevolking op 31 December 1882 798 H 846 V te zamen 1643 Geboren 35 M 33 V te tarnen 68 overleden 27 M 25 V te tarnen 52 ingekomen 63 M 61 V te zamen 104 vertrokken 61 M 69 V te tarnen 180 Bevolking op 31 Deo 1883 798 M 835 V te tarnen 1633 levenloos aaog 6 V Huwel II Bevolking der gemeente Vlitt over 1883 Bevolking op 31 December f882 220 M 216 V te tarnen 436 Geboren in 1883 6 M 4 V te zamen 10 Overleden 4 M 4 V te zamen 8 Ingekomen 10 M 11 V te zamen 21 Vertrokken 6 M 17 V la lamen 23 Bevolking op 31 Dec 1883 226 M 209 V te zamen 435 Huwelyken 4 Dezer dagen is bg C Z Ci t Ammertlol een kind meisje geboren zander armen Hel kind is voor bet overige goed gevormd en getond Donderdag is Ie s Gravenhage in 88 jarigen ouderdom overleden jhr J Mock lid van de Provinciale Staten van Zuid Holland en tot voor weinige jaren lid vi den Haagaoben Gemeenteraad De overledene was in Den Haag teer populair Hg ouderacheidde tioh in den Tiendaagsohen Veldtocht en verwierf daarbij de Militaire Willemsorde Oroote belangstelling had h j steeds voor miiliaire uken en toonde zioh altgd zeer gehecht aan het Oranjestamhuii De dienst op deo Kjjnspoorweg met locaaltreinen tussohen Den Haag en Tootbnrg heeft een aanvang genomen In zijn antwoord op het vourloopig verslag omIrent tyn wettvoorslel tot beperking van de defensie tot de strlling Amsterdén verdedigt de heer Schepel met tal van aanhalingen vau anioriteiten breedvoerig zijn denkbeeld dat ons ia staat zal stellen onze levende str dkraehten te beperken en b V met 400 in plaats tm 1400 officieren te volstaan terwgl dan de Deptnemeulen van Marine en Oorlog ook waren samea te sinelMn Voornawelijk ziet de beer S in clj denkbreld hcii omdat een vreemde Slaat uiet liebt op hel moerassig terrein rond Amtlerdah een beleg ttfl begiunfo terwijl ver dediging van geheel Hollaod oni krachten z i te boven gaat Naar men verneemt tal dil jaar het abonnementstarief voor het terras eni iu het Sroote Badhnis te Scheveningen aanmerkelQk verlaagd worden Het bestuur heeft voor dil seizoen het restaurant de table d hdte en bet terras verpacht aan de heeren Hahn k Zoon te Amtlerdara pachters van het Panoptioum aldaar De keer Hahn Sr tal ali directeur optreden Wat de vermakelijkheden ungaat is de commissie in snderhandeling met den heer Van Hamme Gisteren achtend outdeklen de reizigers die ineane coupe twee kiaise tutaeke de stations Vreelaudea Abkonde taten eene brandtgeht Toen men aanbeide igden de raampjes apeüde ara te lien of dewagen van buiten in brand atftnd bleek plotselingdat het vuur zich van binnen bovoud Uit de matdie smeulde sloeg de vlam Het zeer veel moeitewerd bel vuur door de reisi is zelf gedoofd dochmen had b jna bel atalioa Abkoade bereikt voor men tioh weer veilig kon aoKlM eh een der reitigers bemerkte dat hg bg het ongeval zijn hoed verloren had De stationschef alhier verscha t r4l i laalate met de meeate bereidvaardigheid yfcn andn hoofddekael i De Bechtbank la Amslerdam heeft nitspraal gedaan in een taak die de aansprakelgkheid vau een ilMCé laar voor de schatting van onroerend goed betreft Er was naraelgk viior eenige jaren na tulk een aehatting hypotheek verleend op landerijen die laier wegens wanbetaling moesten worden verkocht De opbrengst was evenwel ongeveer ƒ 20 000 minder dan ds tegen hypotheek geschoten gelden en de sohnideisehert stelden nn een vordering lot vergoeding in tegen den makelaar op grond dat de schade was geleden wegens diens onjuiste schatting De makelaar antwoordde dat hij niet asosprakelgk gesteld kan worden voor de daling die in de waarde der landerijen is gekomen en dat hij bovendien naar beste weten had geschat De Keckthank heeft evenwel die verdediging niet als voldoende aangemerkt en alvorens te beslissen een onderzoek door deskundigen gelast o a omtrent de waarde der bedoelde landergcn tijdens de hypotheek werd verleend en omtrent de daling welke sedert al dan niet in die waanie is gekomen Aan het te Amsterdam op te richten Conservatorium tot opleiding van toonkunstenaar tullen voorloopig alleen de klassen geopend worden voor piano viool en violoncelspel voor solozang ook dramatische tang en voor mutiektheoric en dompositielaer als hoofdvakken ran onderwijs Wanneer echter oe behoefte daaraan op voldoende wgie bIgkt tullen ook klassen voor andere dan de genoemde instrumenten warden geopend Het onderwga in da hoofdvakken heeft ten doel algeheele ontwikkeling van talent en techniek loaals die voor solisten onderwgters of componisten wordt vereischt Daarnevens tullen klassen geopend wordffi voor piano viool en ensemblespel voor de algemeene grondbeginselen der muziek toegepast op den zang solfège voor muiiekgescbiedenis voor declamatie en voor de Ilaliaansobe Fransche en Dnilsohe talen als bijvakken van onderwas Voor toelating tot een der hoofdvakken warden geeischi de leeftijd van ten minste 16 jaar voor leerlingen der afdeeliugen voor instrumentaalspel eu muziektheorie van ten minste 17 jaar voor leerlingen der afdeeling tang muzikale begaafdheid en voor de leerlingen der afdeeling ang bovendien goede slemmiddelen en goede gezondheid en het voldoen aan een amen waaruit van een voldoende mate van rautikale ontwikkeling blijkt Hel schoolgeld bedraagt voor eiken leerling in een der hoofd akken ƒ 200 s jaara voor eiken leer Img der aolfè geklasse alleen ƒ 40 s jaars Hel conservatorium wordt bg gpuoegzame deelneming op 1 Sept 1884 geop end Voor Ie arr ndisaements vfohlbaiik te Amsterdam stonden Donderdag lerecht de beruchte Willem Aalbert van Dollier oud 30 jaren geboren te Dordrecht en Johannes Kooiman oud 21 jaren geboren te Zwgndiech beide thans in hechtenis Ier zake van de navolgende bedriegelijke opimhting Den 3den Januari 11 vervoegde Van Dolder zich in de Vgteltlraat ten huize van J G N en huurde eene kamer voor ƒ 32 per maand Des avonds tou ziJn goed komen en hg een maand huur vooruit betalen Hy gaf op Aalbert te heeten Daar er op de kamer geeiie pendule was en de juffrouw teide daarvoor niet te kunnen zorgen besloot hij er tïeif eene te koopen Hg begaf tich naar den winkel van mede in de Vijtelsiraat en kocht eene pendule met ottpet voor ƒ 52 Hü verzocht de pendule twee dagen op proef om te oordeelen of tij geregeld liep en zon dan dien dag betalen Denials kwaads vermoedende winkelier bezorgde met den kruier telf de voorwerpen voor mijnheer Aalbert Zoodra de buit in de woniag was varaeheen Kooiman Op de vraag van de juffrouw Wie kan ik zeggen dat er ia luidde het antwoord Zeg u maar dat Jan er is die het goed zou brengen Weinige oogenblikken later vertrokken beiden met de pendule en coupe Jan bad mijnheer Aalben verteld dat hg best een pendule kon huren waarom tg een en ander wilden terugbrengen De fau sjuffrouw leende haren nieuwen oommeuMU eèltsdoek om de voorwerpen te bedekken yde vogelk waren gevlogen Pendule en coupes wS til 6 verkochi aan zekeren A L K voor ƒ 20 én de opbreugetN deeld De eerste beklaagde bekende tgne schnld twa lde tweede ontkende de he ft van de opbrengst tehebben genoten De substituut officier van justitie mr K F baron de Kook braehl in herinnering dal beklaagden leden waren vau de too beruchte firma Doesburg Ik Cu te Botierdam en er op uit waren te leven ten koste hunner medemenachen toodat het een geluk Ie noemen is dat zij eindelijk iu handen van den strafrechter gekomen zgn Z Ë A eischte legen den eersten beklaagden wegens het gebruik maken van een valsohen naam lol het tich doen afgeven van losse goederen een jaar celstraf en tegen den tweeden wegens medeplichtigheid mede een jaar celstraf en bovendien voor f 25 boete subsidiair 3 dagen celstraf Uitspraak Woensdag a s Het Faderltmd bespreekt het onlangs verschenen koninklyk besluit waarbij bepaald werd dat voortaan by de korpsen der landmacht en by de militaire administratie een aantal militie onderofficieren benoemd kunnen warden tot miliiie luitenant Het blad ziet geen heil in die miliiie lnitenants waarmede de minister Weilzel het leger begiftigen en bet officierskorps versterken wil Wellicht gelukt het hier en daar enkelen te benoemen maar de maatregel in tyn geheel zal vreest Bet Fad eer uadeelig dan voordeelig werken De bezwaren van het blad zijn o a dat het aaulal van hen die voor militie luitennnts geschikt zijn zeer verre beneden de verwachting tal blijven wat men moet toegeven als men weet boe wtinigen het tol mililie sergeani brengen Verder tal men mitsen wat noodig is om den mililie luilenant tegenover het kader het zedelijk overwicht te geven dat voor het behourlgk vervullen tijner funcliën onmisbaar is ui een hooge inlellectneele moreelc en Wetenschappelijke ontwikkeling Ook strekt de maatregel niet tot verbooging van het prestige van den offioiersslaud Evenmin tal hy bydragen tot de oplossing der kadrr ues tie en er allicht toe leiden dat men tioh gaat verbeelden dat nu voorzien wordt in hel vormen van officieren van beroep waardoor de noodtakelgke verbeteringen in