Goudsche Courant, zondag 17 februari 1884

J ont offioienkorpt Tenchoren of achterwege gelaten lallen warden Al deie beiwaren louden wegrallen en de maatregel loa door Bet 1 d te r lyn toegejaicht wanneer hij genomen ware met den eiscb a telu fJi g d r ütHtttmangiiig Nn ecdter rerwacht het blad er niets tan dap teleurstelling en het eenige goede wat het rr in ziet is dat s Minister s betoog Toor de ooodukelykheid ran reserie offioieren te gelgkertgd een uitstekende pleitrede is voor de inroeriog van den ptrtoonhjie dienit In de Jannari zilting van het Polytechnische Oenootscbap ie fierlijn werd de vraag gedaan boe bet mogelgk is de klear der bloemen bij het drogen en persen te behouden Dr Sarmsisdter die deze vraag beantwoordde wees er op dat hg op de Pargache tentoonstelling zeer fraai geconserveerde bloeroen had gezien die door een apotheker uit Nederland waren ingezonden Deze bad de bloemen voor dit doel op een draadnet gespannen ze met fijn poeder van stearine bestrooid en er vervolgens van een tamelgke hoogte fijn beet gemaakt zand op laten vallen Ten ge volge daarvan was de stearine gesmolten en had de bloemen met een dunne laag overdekt Dr Frank deeld naar aanleiding hiervan nog mede dat men aan de Akademie Ie Eldena op dezelfde wgze planten droogt Wg wisten intusschen niet dat een ander apotheker in Nederland dan de heer M L Q Van Ledden Hulsebosch te Amsterdam yi de vermelde wgze bloemen heeft gedroogd Dit is niettemin mOgelgk omdat genoemde heer niet te Pargs heeft tentoongesteld maar wél te Groningen waar ze met den hoogsten prijs werden bekroond De toestel dien hg daardoor uitdacht en liet maken Xeicearinm is aangekoc ht voor s Rgkjs Academie ie Leiden Buitenlandsch Overzicbt £ r z jn berichten omtrent tie neerlaag van hel garnizoen vac Sinkat Vrydag den Sdeii februari heeft zy plaats gegrepen Dien dag had MahinoudAly de schfeik vau een aau deu valschen profeet vgandiffB stam zes zijner mansclAippen gelast om te trachten de linies vin den vijand door te breken en ttt Tewfik bey door Ie Irinjfen om hem aanwijzingen te doen wat bnilcn gebeurde Vier dezer mannen werden door de belegeraars gevangen genomen en de beide anderen die zich lu den omtrek verborgen hadden zagen een der hoofden van de opstandelingen Sinkat naderen en het garnizoen som meeren zich over te geven met de belofte dat liet leven van deu bevelhebber Tewtik bey zoude worden gespaard De belegerden wezen deze sommalie minachtend af en besloteif op voorstel van Tewfik onmiddellijk een uitval te beproeven wijl zij een strgd al was die nog zoo gewaagd boven een laffen dood verkozen Voordat fay Sinkat verliet deed Tewfik al de vestïngwerken in de lucht springen en dë kanonnen vernagelen opdat niets daarvan den vijand in handen zou vallen Ieder soldaat had zooveel kogels om een dag strijdens uit te houden Daarna trokken de 600 man uit gevolgd door een duizend vrouwen en kinderen Terstond begon bet gevecht Op de rechterzgde door de ataramen van Ambab op de linker door die van Bicharrins aangevallen streden de soldaten hoewel uilgehongerd met moed en doorstonden een eersten een tweeden en een derden aanval Eindelijk van alle kanten ingesloten eo afgemat vielen zij onder den overmachligen vijand en werd bet geheele gerecht slechts een groot bloedbad Men weet welk eene uitwerking deze derde neerlaag van de Egyptische troepen in Engeland beeft gehad lïen algemeene drukte aan de departementen van marine en uorlqg ook ten gevolge van den groolen iroep ilie uit het gansche land opsteeg tend toch een flinke troepenmacht om paal en perk te stellen aan het voortdnnntn van den Valschen profeet De regeering wel wat laat is ook tol dit inzicht gekomen en thans worden ernstige loebereidselen gemaakt om Tokar te hulp te komen De troepen worden te Soeakim verzameld en zullen onder bevel slaan van generaal Graham Ook vele officieren lyn als vrgwilligers op uitnoodigiog van de regeering naar Egypteiand vertrokken Het Lagerhuis heeft Woenadagv het debat over de bekende motie voortgezet Het plan van Gordou pacha met betrekking tot de res eting der Soedan quaeslie is officieel openbaar gemaakt Hg stelt in hoofdzaak voor om de vroegere saltans in die ajreken te herstellen en hun de keus te laten of zg onafhankelgk willen ign dan wel onder het oppergezag van den Mahdi staan Hg acht Soedan eene nntlelooze bezitting en de ontraiming alleszins gerechtvaardigd Hg geeft overigens geruststellende berichten over den tcgenwpordigen staat van zaken De nieuwe Fransche leeuing van 360 millioen is te Parijs geheel en in de provincies twee ü driemaal voiteekend De JPransche parlementscommissie van enquête betreffende de arbeidscrisii zal de toestand te Fargs tot het eerste punt van onderzoek Ie maken Dit zal achtereenvolgens betrekking hebben op et bouwvak bel meubelmakersambacht enz enz Een subcommissie is belast met het bgeenbresgen van al de documenten die licht kunnen verspreiden over den toestand der ar beidersklasse in het buitenland tol welk einde rapporten zullen worden gevraagd van de gedelegeerden der franscbe werklitden die de tentoonstellingen te Weenen Philadelphia en Boston bezocht hebben Voorts zal de tusschenkomst van den minister van buitentandsche zaken verzocht worden om in het bezit te komen van de rapporten van al de oonsals van Frankrgk over den toestand van handel en nijverheid in de andere landen Het bericht van den Ghristenmoord in Anam heeft in Frankrijk een onaangenamen indruk gemaakt omdat daardoor het bewijs geleverd wordt hoe weinig de Auamielen nog op de Fransche beschaving zgn gesteld Alleen daar heerscbt rust waar de Fransche soldaten zich vertoouen zoodra dezen hun hielen gelicht hebben keert alles weer tot het oude terug Het Is verder de vaste tactiek van de Aoamieten en Tonkineezen om overal den vijand zooveel doenlijk te bealokeu maar nergens stand te houden Het land kan dus alleen worden onderworpen wanneer het geheel wordt bezet en daarvoor zgn de tegenwoordige troepen op 15 000 man geschat nog lang niet genoeg De afkoridiging van het besluit tot bgeenroeping van den Duitschen Hgksdag wordt zeer spoedig verwacht Men gelooft dat de hervatting der werkzaamheden zal plaats hebben op 4 in elk geval niet later dan 10 Maart en prins Bismark dan tevens naar Berlijn zal lerugkeeren Met belrekking loi de voornemens van Pruisen met ElzasLolbaringen wordt thans door de Fon Zeil medegedeeld dat de twee deelen van bet rijksland niet gescheiden zullen worden maar dat er sprake is van een anderen maatregel Elzas en Lotharingen zullen een boogeren rang krijgen nl van rgksland verheven worden tot Slaat in welke hoedanigheid rg vertegenwoordigers in den Bondsraad zullen hebben De vraag is echter of de kleine ïtalen van het Duilsche Rijk zich niet zullen verzetten tegen ten maatregel welke Praisens overwicht in den Bondsraad zon doen toenemen Bij de al i emeeiie beraadslagiuKeu in de Belgische Kamer over de begrddttng van Binnelandsche Zaken beeft de Minister Rolm Jaoquemyns o a het woord gevoerd over de aanvankelijke uilkomslen der wet WBHrbij Bet kiesrecht der capaciteiten ten aanzien van de Provinciale Staten eo Gemeenteraden is ingevoerd De Minisier constateerde dat voor het Hiin8l 90000 personeu krachtens bedoelde wet het kiesrecht badden verkregen Ten aanzien van de vraag of met het oog hierop de Staten en Gemeenteraden dienden te worden ontbonden zeide de Minister dat de Begeering besloten bad tot die ontbinding nlibaos dit jaar nog niet over te gaan De deelneming der candidaat kiezers aan de voor het verkrijgen van het stemiecht voorgeschreven examens toch Was zeer ongelgk geweest en men diende twee o drie jaar te wachten alvorens te kunnen zeggen dat de wet haar volle werking had gehad Dan eerst zeide de Minister zou er van een ontbinding sprake kunnen zgn In den Oostenrijkschen Bg ksraad heeft de Ministerpresident Taaffe gisteren de eiceptioneele verordening met evenveel kracht all laleut verdedigd tegen de aanvallen der linkerzijde Hij toonde aan dat de verordening voortvloeide uit de wet door de linkerzgde zelf gemaakt de Regeering zou de bepalingen der verordenfing met ernst handhaven en naar geen ander doel streven dan de anaro iistische woelingen te beteugelen do Hegeering bad geen reactionare bedoelingen en wanneer de verordening reactionair was dan waren zg reactionair geweest die in 1869 de wet hadden gemaakt Ook de aanvoerder der rechterzgde graaf Hobenwart hekelde scherp de houding der linkerzgde hg vroe boe veel personen er dan wel vennoord moesten worden om naar de meeoing der liberalen de verordening te rechtvaardigen Door de linkerzgde werd de Re geering o a verweten dat zij eerst de arbeiders bad Kedemoraliseerd en thans op onhandige wgze Bismarck naaapte Tegen de zin der linkerzgde werd de algemeene beraadslaging voor gesloten verklaard De telegraaf meldt dat de verordening met 177 tegen 137 stemmen is goedgekeurd IN GEZ ONDEN Mynheer de Redacteur Mag ik beleefd verzoeken onderstaande in uw veel gelezen blad op te nemen Een vgaud zijnde te antwoordden op anongm geschrijf daar men niet weet of de persoon die dit schrgft al zet die persoon Latijnsche opschriften boven zgn ingezonden stuk waardig is beantwoord te worden zoo wil ik gaarne uwe lezers die het Baadsverslag no 4 1884 niet gelezen hebben doch mei het ingezonden stuk van Cor in de OoudKke Courant van Woehsdag l febraari jl in kennis stellen dat er in die Raadsvei ung gesproken werd over verbetering der boMKn de Use stoomlramlgn langs de Heer te Cate op den Kattensingel naar aanleiding van het voorstel van het Raadslid Kist om heeren DireotenTcn der IJ S Maatsehappg te spreken alvorens het voorstel van Burgemeester en Weihouders de proefneming niet langer te doen dufen en iel ryden met ttoom btnne de ttad te verbieden opdat blgke of niet wellicht maatregelen zgn te nemen woari oor verdere ongeltike van dien aard hunnen worden voorkomen zonder dat bet gebruik van stoom verboden wordt Ik heb alsloen gezegd Zie bet door Cor aangehaald Raadsverelag no 4 1884 i Welliobt zal ook de bocht op den Kattensingel fVerbolpen kunnen worden even goed als die waar mede men op de Ign Gouda en Bodegraven zoo ffVeel te strgdeu had vDaai verbetering zeer goed mogelijk is zou ik ffde Directie der Stoomtramweg Maalaobappg ook niet willen straffen r In de stad rgdi de tram zeer langzaam Daar fZg voor mg voorbggaal kon ik mg daarvan over tuigen en met een paardentram zouden wellicht nog meer ongelukken gebeuren Ik beu bet geheel eens met den Heer Oodgt dat de proefigd van 3 maanden moet worden afge wacht bovendien kost het de OemMute toch geen geld Het kost de Tramweg Maatiehappg geld ons niet 1 Ieder lezer van bet Raadaverslag no 4 except den onderteekenaar van bovengetioemd ingezondeii stak zal ontwikkeld genoeg zgn te hebbeu begrepen dit doelde op de kosten die de Maatschappij zich in die drie maanden proefigd 2 zal moeten getroosten om die bocht door verhooging der w g af auderiins goed te makep Het is echter karakterloos om onder een anongm schrgven de niet leieri van dtl Raadaverslag door bijroeging en geheele verdraaging mijner woorden te willen diets maken dat ik de ongejnkken die mgne medeburgers zouden kunnen overkomen van geen belang acht Mocht Cur op dit mgn schrijven wat willenaanvoeren zoO deel ik Uede ik mij niet de moehezal geven daarvan notitie te nemen U dankzeggende voor de plaatsruimte Mgnheer de RedacteurI Vrrbigve Hoogachtend UEd Dw Dienaai D C SAMSOM 1 Dsrgelgke uitdrukking heb ik ook gebraikl aur aaolfliding der besprektag lan dfl verUgiDg der Bontelbrag op ie Tieodeweg bg deo Heer de Ooedereo 2le Raadsverslsg no 21 1888 foho SB 2 Ëeo geheele proefrit is oog niet gehoadea de zoogenaande feest proefrit ging af va bet hotel de Zalm aan de Markt I r OXiiT iE GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Zweep vgf Sleutels aan Ring drie Zakken een Sleutel een koperen Koop een gouden Ring een gereformeerd Gezangboek een glazen Oorbelletj Kantongerecbt te jouda Terechtzitting van Woensdag 13 Februari 1884 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD T K koopman te Ouderkerk n d IJsel tot SO cents of 1 dag wegene te Nienwerkerk a d IJsel als geleider van een kar bespannen met twee houdeui zitten op die kar J V M koopman te Bergschenhoek tot 3 gulden of 1 dag wegens te Bleiswgk als geleider van een kar bespannen met twee honden die honden niet gemuitband hebben A A M broodbakkersknecht te Zegwaard lot 3 gulden of 1 dag wegens te Bleiswgk geheel zonder toezicht op den weg laten zgn kar bespannen met een hond C in t H bouwknecht te Zevenhuisen tot 3 gulden vgflig cents of 1 dag wegens ie Zevenhuizen maked van nachtgeruobt door hard te slaan op de deur ea ramen van de woning van een barbier aldaar C in t H bouwknecht A K W B bouwknecht en A V d B koopman ie Zevenhuizen ieder tot I B gulden vijftig cents of 1 dag wegens teZeven laizen maken van nachtgerucbt door luidmehlig op deo weg te zingen en te vloeken Johannes van der Beek arbeider te Zevenhuizen lol 3 boeten van 15 gulden of 15 dagen wegens dronkenschap te Zevenhuizen op drie tgdslippen Abraham Bastinck smidsknecbt te Zevenhuizen tot 1 gulden of 1 dag wegens dronkenschap te 2ereahaizen Starre schipper Ie Zevenhuizen 1 dag wegens dronkenschap te Gerril Van der tot 1 gulden of Jeveobuizen Jacob van der Starre metselaar te Zevenhuizen tol galden vijftig cents of 2 dagen wegens dronkeaicbap Ie Zevenhuizen Leendert van Tol arbeider te Zevenhuizen tot 1 galden of I dag wegens dronkenschap te Zevenhuizen Marians Donker smidsknecbt te Zevenhuizen tot vqftig cents of 1 dag wegens dronkenschap Ie Zeventaiien Arie Ggienberg bouwknecht Ie Zevenhuizen tot vljflig cents of 1 dag wegens dronkenschap te Zevenkliizen Willem Schipper timmerman te Bleiswgk tol twee boeten vsn 1 gulden vgflig cents of 4 dogen egeos dronkenschap te l wgk op twee tgdslippen Gerril van Darken baauipiuner ie Moordrecht lol 1 gulden of dag wegens dronkenschap te Moordrecht Andreas Uitenbroek smtd Ie Waddiuxveen tot 1 gulden of I dag wegens dronkenschap te WadJlDXveen Johannes van der Winden kelelmaker te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens dronkenschap te Waddinxveeo Johannes van Vliet arbeider Ie Stolwgk lot l lilden of 1 uag wegens dronkenschap te Gouda Pieler Anionie van Os metselaar te s Gravenhage lot I gulden of 1 dag wegens dronkenschap te Gouda Jacobus Goadriaan timmerman Ie Ouderkerk a d UkI tot I gulden of 1 dag wegens drookenschsp te Gouda ONTSLAGEN tan RECHTSVERVOLGING P K en A L arbeider te Gonderak aangeklaagd in deu IJssel ouder Moordrecht te hebben gebaggerd binnen den afstand van 20 meier nil den oeverign Op de zitting bleek dat de beklaagden gebaggerd hadden op last van een iieenfabrlkant terwg l de kantonrcobler voorts heeft beslist dat niet is gebiiggerd binnen dei afstand van 20 meter uit den oeverlijn BEK EI DilI A KIVG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Brengen ter algemeene ken nis dat in de week van 17 tot 23 Februari e k door tusschenkomst van het Burgerlgk Armbeslaur in deze Gemeente eene eollecte met open schaal aan de buizen der ingezetenen zd worileo gehouden ten behoeve der Maatsehappg van Weldadigheid lu Nederland voor welke celled vergunning werd verleend bg Koninklgk besluit van 31 Deoember 1883 noj 6 tioada den 15 Februari 1884 Müc Burgemeester voornoemd VAN BSRGÈN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KlMiSGËVÏ fiG7 INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda Oeiet op art 8 der Wet vai dèn 2n Juni 1875 Slaaliilad no 95 Doen te weten Dat zg vergunning hebben verleend aan 1 den Heer P L Wildenberg en zg n reohtvtrkrggenden lol het plaatsen van een gesmolor in bet perceel geleien aan de Gouwe geieekend C no 91 kadaster sectie B no 1831 2 den heer T Graveslegn en zgne rechtverkrijgenden tot het oprichten eeoer koper en blik Isgerg in het perceel gelegen in den LangenOrornendaal geleekend I No 61 kadaster sectieB No 1757 Goada den 12 Febrnari 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien de Verordening op de Wijken en het doen m aangifte tot het bijhouden der Bevolking Segiiteri Herinneren belanghebbenden dat volgens die Verordening IEDER die naar eene andere woning binnen de Gemeente VERHUIST daarvan zoodra mogelijk altgd binnen DRIE dagen aangifte nuiet doen bij de betrokken WIJKMEESTERS en ter Plaatielijie Secretarie Bureau van Bevolking en de HOOFDEN i er huugetinnen alsmede afiondtrlijk nonende pertonen gelijke aangifte behooren te doen wanneer zij DIENSTBODEN of o iier personen in hunne woning opnemen en dat voorts volgens bedoelde Verordening alle eigenaren van gebouieen of tetlofen erven verplicht zgn te zorgen voor eene behoorlijke NUMMERING hunner panden welke nnmmeriug eveneens moet geschieden op AFSCHÜTTINGEN bg verbouwing of vertimmering terwgl zij mede gehouden zgn om binnen ACHT dagen na eene tpliteing ol vereeniging hunner peroeelen daarvan ter Plaattelijke Seeretaru kennis te geven opdat de vereisehte wijziging in de huisnommers kunne worden gebracht Geschiedende deze wnarschnu ing ter voorkoming van VERVOLGING en BESTRAFFING overeenkomstig de bepalingen der bovengenoemde Verordening Gouda den 15 Februari 1884 Burgemeester en Wethoadert voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand GEBOBE V1 12 Febr Wilhelmaa Hobertse oaderi W H Knapen eu i H SUghoi 14 Johanaea VinceotlQ AfDoldaa oudera G van der Leeat ea £ A Hettmaa 6 Jan Gerardue oudera H Verkerk en H de Jong ONDKKTKOUWO 15 febr vsn dar Laan U i en M de Jong 23 j H ven Leenwea 22 j en 3 Sogdera 22 j OVEKLEDE 13 Febr Weaaeli 1 m K J de Roog 2 n 14 M W Oroeneoeg 2 w 16 M J van Boa 16 16 A Snel 1 j m A Hons 9 m Borta ADVERTENTIEN Door Gods goedheid beviel heden zeer Toorspoedig van eene welgeschajien Dochter C E S BASTERT harteljk geüefde Echt genoote van B J SWAAN Gouda 15 E eht 1884 v d u Mgemeeru en büondere tenniegemng Heden overleed m n geliefde Echtgenoot WILLEM JOHANNES vas dbe BEN in den onderdom van 34 jaren Ook nameQg de familie Wed W J T D BEN RWKE Gouda 15 Febrnari 1884 Overleden te Stein Gemeente Reeumjk den U Febrnari lb84 de fleer GEBRIT BEIJEN Gerbitszook in leren nistend landbonwer in den oadefdom ran omstreeks 58 jaren VolttreH t tmgt kennitgtmng J E VAN DONGEN BOLDING en Ecbtgenoote betuigen hunnen hartelgken dank roor de talrgke blgken van deelneming bnn den 7n 11 betoond Gouda 16 Febrnari 1884 Ondergeteekenden betuigen hunnen hartelflken dank voor de belangstelling bij de geboorte vi i hunnen Zopn ondervonden P H M W GREUP C GREÜP THIK Schoonhoven 15 Febr 1884 De Qpenbare Verkooping van het WINKELHUIS en BAKKERIJ gelegen te Gouda Kleiweg E No 70 en behoorende aan de familie PETERS welke by billetten waa aangekondigd tegen 3 Maart e k zal geen voortgang hebben als zgnde dat perceel heden uit de hand verkocht MOLENAAR Notaris Waddinxveen 14 Febrnari 1884 Openbare vrUwHlige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDB te Bergambacht is roomemens op DONDERDAG den 28 FEBRUARI 1884 des morgens ten 10 nre in het Koffiehuis fDii Dom van W ERBERFELD aan de Tiendeweg te Gouda in het openbaar te VERKOOPEN BE BOUWMSWONIl geta C n 23 met SCHÜÜE HOOIBERG verdere getimmerten TUIN BOOMGAARD ERF en 5 HECTAREN Wei en Hooiland staande en gelegen in den polder beneden Haaatreehtt nabij Stolwijkereluit onder HAASTRECHT Breeder bij biljetten omschreven Te aanvaarden de Bonwmanstvoning met getimmerten 1 Mei 1884 het overige dwlelgk bg de toewgzing Openbare Verkooping te GOUDA Op MAANDAG 3 MAART 1884 s vóórmiddags Elf nre in het koffijhuis de Harmonie aan de Markt aldaar ten overstaan van den Notaris MONTIJN te Gouda van Een Huis genaamd TIVOLI met aanhoorigheid ingerigt tot Logement Koffiehuis Restauratie en Uitspanning aan de Spoorstraat te Gouda R n 20 met Plantsoen kadaster Sectie A n 1625 groot 21 aren 71 centiaren Zgnde dit gebouw zeer geschikt gelegen in de onmiddelijke nab heid van de Stations van den Rgnspoorweg den Stoomtraniweg Gouda Bodegrave en den IJselstoomtramweg Te bezichtigen op iederen werkdag van 10 tot 3 ure waartoe m n zich bg den tegenwoordigen Bewoner gelieve aan te melden Nadere informatiën zgn te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris aan den Kleiweg wgk E n 21 Ook UIT DE HAND TE KOOP Het Hotel TIVOLI Adres B M van LODENSTELIN TWEE BROODWAGENS Adres onder No 928 aan het Bureau dezerOonrant een HIJSCHPAAL met TOEBEHOOREN zoo goed als nieuw Aanvragen worden franco ingewacht onder No 929 bij den boekhandelaar A BRINKMAN Gouda COMHISSIONAm GEVËAAOD Een GRA ANKANTOOR te Groningen vraagt eeü flink actief COMMISSIONAIR die geschikt is en zich belasten wil mét den verkoop van Gort enaAurerwante artikel en aan winkeliers en grutters te Gouda en Ometreken Brieven franco onder letter M bü den boekhandelaar J O VAN HOUTEN te M tó TE HVUR een ffink BURGER WOONHUIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor een civielen prgs Te bevragen bjj J BULK Karnemelksloot te Gouda